1     Jakie dane gromadzimy?

2     W jakich celach i na podstawie jakich przepisów wykorzystujemy dane osobowe użytkowników?

3     Komu przekazujemy te dane?

4     Gdzie przesyłamy dane użytkowników?

5     Jakie prawa przysługują użytkownikowi odnośnie do danych?

6     Który z podmiotów John Deere pełni rolę administratora moich danych?

7     Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkowników?

8     Jak chronimy dane osobowe użytkowników?

Sieć Mobile RTK Signal Network firmy John Deere
Powiadomienie o prywatności
(“#ISG-9”)

Zakres terytorialny: Unia Europejska, kraje spoza UE w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), Szwajcaria, Wspólnota Niepodległych Państw (WNP)

Data wydania: 2020-02-01

Język: Polish / polski


W niniejszej polityce opisano, w jaki sposób firma John Deere i jej podmioty powiązane przetwarzają dane użytkowników. Wszelkie odniesienia w niniejszej polityce do John Deere lub zaimka osobowego my oznaczają spółkę John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Niemcy.

Chcielibyśmy podkreślić, że bardzo poważnie traktujemy ochronę Państwa prywatności i Państwa danych osobowych oraz że przetwarzamy Państwa dane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Poniżej chcielibyśmy bardziej szczegółowo wyjaśnić, jakie dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w związku z niniejszą usługą sieciową Mobile RTK Signal, zwaną dalej "Mobile RTK Signal", oraz w jaki sposób wykorzystujemy te dane.

1       Jakie dane gromadzimy?

Gromadzimy i przetwarzamy dane o użytkowniku podczas jego interakcji z nami i naszymi produktami, podczas korzystania z usług Mobile RTK Signal.

Następujące informacje będą przechowywane i przetwarzane w celu realizacji zamówienia:

Jeśli korzystasz z Mobile RTK Signal w połączeniu z JDLink™, zapoznaj się z "Informacją o ochronie prywatności JDLink™ ("#ISG-5")" oraz "Warunkami subskrypcji JDLink™ ("#ISG-4")", które można znaleźć na stronie isg-contracts.deere.com .

2       W jakich celach i na podstawie jakich przepisów wykorzystujemy dane osobowe użytkowników?

Wykorzystujemy i przetwarzamy dane osobowe użytkowników w następujących celach:

3       Komu przekazujemy te dane?

Podmioty, którym udostępniamy informacje użytkowników to:

Dopuszcza się ujawnienie danych osobowych organom państwowym i egzekucyjnym, jeśli jest to wymagane z przyczyn, o których mowa powyżej, z obowiązujących przepisów lub w związku z prawną ochroną naszych uzasadnionych interesów (zgodnie z obowiązującym prawem).

4       Gdzie przesyłamy dane użytkowników?

W przypadku, gdy informacje są przesyłane poza obszar EOG i są przekazywane do zaufanego dostawcy w kraju, który nie podlega decyzji Komisji Europejskiej o odpowiedniej ochronie (lista takich krajów jest dostępna tutaj ), dane są odpowiednio chronione albo przez zastosowanie przez firmę John Deere standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską zgodnie z Artykułem. 46 (2) GDPR przy nawiązywaniu takich relacji lub poleganie na certyfikacie ochrony danych osobowych zaufanego dostawcy zgodnie z Artykułem 42 GDPR, który jest dostępny tutaj . Kopia poświadczająca odpowiedni mechanizm ochrony danych może być dostarczona na żądanie za pośrednictwem formularza wniosku o przyznanie praw podmiotu danych osobowych John Deere, który można znaleźć na stronie isg-contracts.deere.com . Przekazywanie danych osobowych podmiotom stowarzyszonym John Deere będzie odbywać się z zastosowaniem odpowiednich środków, takich jak wiążące zasady korporacyjne (BCR), standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską w celu ochrony danych osobowych, inne ważne mechanizmy przekazywania danych lub w oparciu o dopuszczalne odstępstwa ustawowe.

5       Jakie prawa przysługują użytkownikowi odnośnie do danych ?

Każdy użytkownik może wystąpić do nas z wnioskiem o:

Uprawnienia te mogą być niekiedy ograniczone - np. jeżeli jesteśmy w stanie wykazać, iż spoczywa na nas obowiązek prawny związany z przetwarzaniem danych użytkownika. Może się zdarzyć, że oznacza to, iż mamy prawo nadal utrzymywać dane nawet w przypadku wycofania zgody przez użytkownika.

W sytuacji, gdy przechowywanie przez nas danych osobowych użytkownika jest wymogiem prawnym lub umownym, ich przekazanie jest obowiązkowe. Brak dopełnienia tego obowiązku przez użytkownika może skutkować tym, że nie będziemy w stanie kontrolować naszej relacji kontraktowej lub wypełniać naszych zobowiązań. W pozostałych przypadkach przekazanie danych osobowych, o które wnioskujemy, jest opcjonalne.

Szczegółowe informacje dotyczące praw osób, których dane dotyczą podajemy w naszym oświadczeniu o prywatności, które znajduje się na stronie isg-contracts.deere.com . Użytkowników wyrażających chęć skorzystania z praw w zakresie danych osobowych prosimy o wypełnienie Formularza wniosku dotyczącego praw osoby, której dane dotyczą, dostępnego na stronie isg-contracts.deere.com .

W stosunku do nierozwiązanych problemów, użytkownik ma także prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności organu odpowiedzialnego za ochronę danych w państwie członkowskim, w którym mieszka lub pracuje.

6       Który z podmiotów John Deere pełni rolę administratora moich danych ?

Administratorem danych użytkownika jest firma John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Niemcy.

Poza tym dane są przekazywane firmie Deere & Company w USA (stan Illinois).

7       Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkowników ?

Dane przechowywane są przez okres obowiązywania subskrypcji oraz – w dozwolonym zakresie – po jego zakończeniu przez okres wymagany do realizacji celów określonych w niniejszym dokumencie. Firma John Deere może być objęta prawnym obowiązkiem przechowywania określonych informacji przez określone okresy. W myśl obowiązujących przepisów na firmie John Deere może ciążyć obowiązek przechowywania określonych informacji w wyznaczonym czasie. W pozostałych przypadkach możemy utrzymywać dane użytkowników przez wymagany okres po zakończeniu relacji z myślą o ochronie naszej firmy przed roszczeniami prawnymi oraz w celu zarządzania swoją działalnością.

8       Jak chronimy dane osobowe użytkowników ?

Wdrożyliśmy i stosujemy normy oraz procedury ukierunkowane na zapobieganie nadużyciom informacji znajdujących się na kontach użytkowników: