1     Welke gegevens verzamelen we?

2     Voor welke doeleinden en op welke rechtsgrond gebruiken wij uw gegevens?

3     Met wie delen wij uw gegevens?

4     Waar sturen wij uw gegevens naartoe?

5     Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

6     Welke entiteit van John Deere is mijn verwerkingsverantwoordelijke?

7     Hoe lang bewaart u mijn gegevens?

8     Hoe beschermt u mijn gegevens?

John Deere Mobile RTK Signal Network Privacyverklaring
(“#ISG-9”)

Werkingsgebied: Europese Unie, niet-EU-landen in de Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland, het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS),

Publicatiedatum: 01-02-2020

Taal: Dutch / Nederlands


In deze verklaring wordt beschreven hoe John Deere en de aan haar gelieerde ondernemingen uw gegevens verwerken en gebruiken. Met verwijzingen in deze verklaring naar John Deere , we/wij of ons/onze wordt bedoeld: John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Duitsland.

Wij willen benadrukken dat wij de bescherming van uw privacy en uw persoonsgegevens zeer serieus nemen en dat wij uw gegevens verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij willen u hieronder in meer detail uitleggen welke persoonsgegevens wij verzamelen en verwerken in verband met deze Mobile RTK Signal Network Service, hierna "Mobile RTK Signal" genoemd, en hoe wij deze gegevens gebruiken.

1       Welke gegevens verzamelen we?

Wij verzamelen en verwerken gegevens over u wanneer u met ons en onze producten communiceert, terwijl u gebruik maakt van de Mobile RTK Signal diensten.

De volgende informatie wordt opgeslagen en verwerkt om uw order uit te voeren:

Als u Mobile RTK Signal in combinatie met JDLink™ gebruikt, raadpleeg dan de "JDLink™ Privacyverklaring ("#ISG-5")" en "JDLink™ Abonnementsvoorwaarden ("#ISG-4")" die u kunt vinden op isg-contracts.deere.com .

2       Voor welke doeleinden en op welke rechtsgrond gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken en verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

3       Met wie delen wij uw gegevens?

Wij delen uw gegevens met de volgende ontvangers:

Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met overheidsinstanties en/of wetshandhavers indien dat voor de hierboven genoemde doeleinden is vereist, indien dat wettelijk verplicht is of indien dit in overeenstemming met toepasselijke wetgeving voor de juridische bescherming van onze gerechtvaardigde belangen is vereist.

4       Waar sturen wij uw gegevens naartoe?

Wanneer informatie wordt overgedragen buiten de EER, en wanneer dit gebeurt aan een vertrouwde leverancier in een land waarover de EU Commissie geen adequaat besluit heeft genomen ( een lijst van dergelijke landen is beschikbaar ), worden de gegevens afdoende beschermd ofwel door het gebruik door John Deere van goedgekeurde van de EU Commissie overeenkomstig artikel 46 (2) van de GDPR bij het aangaan van dergelijke relaties, ofwel door te vertrouwen op de certificering van het Privacy Schild van een vertrouwde leverancier overeenkomstig artikel 42  van de GDPR, die hier toegankelijk is. Een kopie van het relevante beschermingsmechanisme kan u op verzoek worden verstrekt via John Deere's Contactformulier voor de uitvoering van rechten van de betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens, dat te vinden is op isg-contracts.deere.com . Overdrachten aan gelieerde ondernemingen van John Deere zullen plaatsvinden met behulp van adequate maatregelen, zoals bindende bedrijfsvoorschriften (BBV’s/BCR's), standaard contractuele clausules die door de Europese Commissie zijn aangenomen om Persoonsgegevens te beschermen, andere geldige overdrachtsmechanismen, of op basis van toelaatbare wettelijke afwijkingen.

5       Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft het recht ons te vragen:

Deze rechten kunnen in sommige situaties worden beperkt, bijvoorbeeld waar we kunnen aantonen dat we een wettelijke verplichting hebben om uw gegevens te verwerken. In sommige gevallen kan dit betekenen dat we ook gegevens mogen bewaren als u uw toestemming intrekt.

Waar we persoonsgegevens nodig hebben om te voldoen aan wettelijke of contractuele verplichtingen, dan is het verstrekken van die gegevens verplicht: als deze gegevens niet worden verstrekt, zijn wij niet in staat om onze contractuele relatie te beheren of te voldoen aan de aan ons opgelegde verplichtingen. In alle andere gevallen is het leveren van de gevraagde persoonsgegevens optioneel.

Indien u verdere informatie wilt ontvangen over uw Rechten als Betrokkene, ga dan naar de privacyverklaring van onze onderneming op isg-contracts.deere.com . Indien u uw rechten wilt uitoefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens, kunt u gebruikmaken van ons Aanvraagformulier voor de Rechten van Betrokkenen, die u kunt vinden op isg-contracts.deere.com .

Ingeval uw zorgen niet zijn weggenomen, heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name de gegevensbeschermingsautoriteit in de lidstaat waar u woont of waar u werkt.

6       Welke entiteit van John Deere is mijn verwerkingsverantwoordelijke?

De verwerkingsverantwoordelijke voor uw gegevens is John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Duitsland.

In aanvulling op bovenstaande worden uw gegevens gedeeld met Deere & Company in de VS (Illinois).

7       Hoe lang bewaart u mijn gegevens?

Wij bewaren de gegevens voor de gehele abonnementsperiode en voor zolang dit geoorloofd is, en aan het einde van deze periode voor zolang het nodig is om de in deze verklaring uiteengezette doeleinden te bereiken. Op grond van de wet kan John Deere verplicht zijn bepaalde gegevens voor bepaalde perioden te bewaren. In andere gevallen kan John Deere, nadat de relatie met u is geëindigd, gegevens voor een passende periode bewaren ter bescherming van zichzelf tegen rechtsvorderingen of voor het beheer van haar onderneming.

8       Hoe beschermt u mijn gegevens?

We hebben normen en procedures ingevoerd (die we in stand zullen houden) die erop gericht zijn misbruik van gegevens in uw account te voorkomen.