1     Toegang tot het netwerk

2     Wanprestatie

3     Disclaimer en aansprakelijkheidsbeperking

4     Privacy en gegevens

5     Verklaringen en garanties

6     Overdracht

7     Duur en beëindiging

8     Diversen

John Deere Mobile RTK Signal Netwerk Abonnementsovereenkomst
(“#ISG-8”)

Werkingsgebied: Europese Unie, niet-EU-landen in de Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland, Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS)

Publicatiedatum: 2020-02-01

Taal: Dutch / Nederlands

Deze Mobiele RTK Signaal Netwerk Abonnementsovereenkomst (“ Overeenkomst ”) wordt gesloten tussen “ U ” (de gebruiker van het John Deere Mobiel RTK Signaal Netwerk) en John Deere GmbH & Co, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Duitsland (“ John Deere ”). John Deere verleent u toegang tot het John Deere Mobiel RTK Signaal Netwerk (“ Mobiel RTK Signaal ” of “ Netwerk ”) en zal alle bijbehorende diensten verlenen gedurende de abonnementsperiode en overeenkomstig de hieronder vermelde voorwaarden.

BELANGRIJK - LEES DE VOLGENDE VOORWAARDEN VOORDAT U HET NETWERK GAAT GEBRUIKEN. DIT IS EEN WETTELIJKE OVEREENKOMST TUSSEN U EN JOHN DEERE MET BETREKKING TOT DE TOEGANG TOT HET NETWERK. ZODRA U HET NETWERK GAAT GEBRUIKEN ACCEPTEERT U EN GAAT U AKKOORD MET DEZE VOORWAARDEN. DEZE OVEREENKOMST IS UITSLUITEND TUSSEN U EN JOHN DEERE. GEEN ENKELE DERDE (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT JOHN DEERE DEALERS) HEEFT DE BEVOEGDHEID OM DEZE OVEREENKOMST TE WIJZIGEN OF AAN TE VULLEN.

1       Toegang tot het netwerk

John Deere geeft u hierbij toestemming om toegang te krijgen, met één mobiele GNSS ontvanger (hierna " Rover "), tot het Netwerk gedurende de abonnementstermijn, afhankelijk van uw naleving van deze Overeenkomst (inclusief het betalen van alle abonnementsgelden die vóór de uitvoering van deze Overeenkomst zijn overeengekomen) gedurende de Termijn. De 'Termijn' is gedefinieerd in artikel 7.1. U kunt met extra Rovers toegang krijgen tot het Netwerk tegen betaling van extra kosten zoals van tijd tot tijd schriftelijk overeengekomen met John Deere. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat Uw recht op toegang tot het Netwerk onder deze Overeenkomst beperkt is tot het grondgebied van het land dat vóór de uitvoering van deze Overeenkomst werd geïdentificeerd en zoals geïdentificeerd in de naam van het abonnement.

U gaat ermee akkoord dat de aan U verstrekte gebruiksinformatie en andere inhoud, met inbegrip van maar niet beperkt tot positioneringsgegevens, door middel van geautoriseerd gebruik van het Netwerk, vertrouwelijk zijn en het exclusieve eigendom van John Deere en zijn licentiegevers.

2       Wanprestatie

Indien u de verplichtingen onder deze overeenkomst niet nakomt kan John Deere, naast andere beschikbare rechtsmiddelen, u de toegang tot het Netwerk ontzeggen. Daarnaast gaat u ermee akkoord alle kosten, uitgaven en redelijke advocatenhonoraria te betalen voor de handhaving van deze Overeenkomst door John Deere.

3       Disclaimer en aansprakelijkheidsbeperking

  1. U neemt de risico's van een draadloze (wireless) dekking op zich. Geen van John Deere, de aan John Deere gelieerde ondernemingen, of de externe leveranciers van John Deere (met inbegrip van eventuele onderliggende providers van draadloze (wireless) communicatie), is aansprakelijk jegens U voor enige claim of schade, met inbegrip van incidentele of gevolgschade die verband houdt met of voortvloeit uit of in verband staat met een verminderde draadloze dekking, met inbegrip van storingen die het gevolg zijn van onderhoud of upgrades van de providers van draadloze communicatie.
  2. John Deere zal het netwerk aan U leveren en ondersteunen zoals gespecificeerd in productinformatie en producthandleidingen. De aansprakelijkheid van John Deere is beperkt tot vorderingen die voortvloeien uit wettelijke garantie en tot directe schade. Elke aansprakelijkheid, hetzij op grond van contract, onrechtmatige daad of schending van wettelijke verplichtingen, die leidt tot (i) indirecte of gevolgschade; (ii) verlies van winst, verkoop, zaken, inkomsten of gebruik; (iii) bedrijfsonderbreking; of (iv) verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
  3. De aansprakelijkheid van John Deere voor opzettelijk of grovelijk nalatig handelen en de aansprakelijkheid van John Deere op grond van de wettelijke productaansprakelijkheidswetgeving blijft onaangetast.
  4. John Deere's maximale totale aansprakelijkheid voor verlies of schade als gevolg van het gebruik van het Netwerk is beperkt tot een maximum van EUR 12.500.

4       Privacy en gegevens

Met betrekking tot gegevensbescherming en privacy zijn de John Deere Mobile RTK Signal Network Privacyverklaring (“#ISG-9”) en het MyJohnDeere™ Privacybeleid (“#ISG-2”) van toepassing. In aanvulling daarop, zie onze Bedrijfsprivacyverklaring die u kunt vinden op isg-contracts.deere.com .

5       Verklaringen en garanties

U verklaart en garandeert dat U het Netwerk alleen voor uzelf zult gebruiken en, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan onder deze Overeenkomst, dat U Uw toegangsrechten of abonnement niet zult uitlenen, verhuren of met derden zult delen. Daarnaast verklaart en garandeert U dat U het Netwerk niet met meer Rovers zult gebruiken dan is toegestaan in Uw abonnement. U verklaart en garandeert dat U bekwaam bent in het gebruik van GPS-systemen van het type dat met het Netwerk kan worden gebruikt en dat U de nauwkeurigheid en de waarde van alle gegevens die uit het Netwerk worden afgeleid, onafhankelijk beoordeelt. U verklaart en garandeert dat u alle wetten, codes, regels en voorschriften met betrekking tot Uw gebruik van het Netwerk zult naleven en dat U alle noodzakelijke licenties, vergunningen, trainingen en autorisaties hebt verkregen die nodig zijn voor toegang tot of gebruik van het Netwerk.

6       Overdracht

Het John Deere Mobiel RTK Signaal abonnement kan niet worden overgedragen aan derden. Het abonnement kan worden overgedragen op vervangende hardware als het eigendom bij de contractant blijft.

7       Duur en beëindiging

  1. De looptijd is zoals gedefinieerd in Uw StellarSupport™ Bestelling en is afhankelijk van Uw betaling van het abonnementsvergoeding. De toegangsperiode tot het netwerk is bindend zonder dat U het recht hebt om het abonnement tussentijds te beëindigen. De wettelijke bepalingen met betrekking tot beëindiging blijven onaangetast.
  2. John Deere kan deze Overeenkomst beëindigen met een opzegtermijn van dertig (30) dagen. Tenzij een dergelijke beëindiging is bedoeld om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving of gerechtelijke bevelen, zal John Deere U bij een dergelijke beëindiging een evenredig deel van de Servicekosten die U aan John Deere hebt betaald, terugbetalen. Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, is een dergelijke terugbetaling de enige aansprakelijkheid van John Deere jegens U voor een dergelijke beëindiging.

8       Diversen

  1. Toepasselijk recht en exclusief forum . Deze Abonnementsovereenkomst worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met toepasselijk recht in de Bondsrepubliek Duitsland. De Rechtbanken van Mannheim zijn exclusief bevoegd voor elke rechtsvordering of geschil met betrekking tot deze Abonnementsovereenkomst (een " Claim "). Deze Abonnementsovereenkomst worden niet beheerst door de collisieregels van enige jurisdictie of het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, waarvan de toepassing uitdrukkelijk is uitgesloten.
  2. Scheidbaarheid. Indien een deel van deze overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, heeft een dergelijke vaststelling geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van enig overblijvend deel, dat van kracht blijft alsof deze Overeenkomst was uitgevoerd en het ongeldige of niet-afdwingbare deel daaruit is verwijderd.
  3. Volledige overeenkomst. De voorwaarden voor het gebruik van het bestelde abonnement, alle afspraken, overeenkomsten en garanties tussen de contractpartijen zijn het onderwerp van deze Abonnementsovereenkomst. Deze Abonnementsovereenkomst geeft de volledige instemming van de partijen weer met betrekking tot het onderwerp en vervangt alle eerdere documenten, besprekingen en regelingen met betrekking tot het onderwerp van de Abonnementsovereenkomst. In aanvulling op deze Abonnementsovereenkomst bevat de Mobile RTK Signal Network Privacyverklaring ("#ISG-9") de voorwaarden voor gegevensbescherming en gegevensbeveiliging die van toepassing zijn op de Mobile RTK Signal Network dienst. Alle aanvullende of tegenstrijdige voorwaarden die door U worden voorgesteld of in een bestelling zijn opgenomen, worden afgewezen en zijn alleen van kracht na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring door John Deere.