1     Adgang til netværket

2     Misligholdelse

3     Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrænsning

4     Personoplysninger

5     Tilkendegivelser og Garantier

6     Overdragelse

7     Løbetid og ophør

8     Andre bestemmelser

John Deere Mobil RTK-signal Netværk Abonnementsaftale
(”#ISG-8”)

Område: EU, lande uden for EU i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), Schweitz, Fællesskabet for Uafhængige Stater (SNG)

Version: 01-02-2020

Sprog: Danish / Dansk


Denne Mobil RTK-signal Netværk Abonnementsaftale (" Aftalen ") er indgået mellem " Dig " (brugeren af John Deere Mobil RTK-signal Netværk) og John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Tyskland (" John Deere "). John Deere giver dig adgang til John Deeres Mobil RTK-signal Netværk, herefter benævnt " Mobil RKT Signal" eller ”Netværk” ", og vil levere relaterede serviceydelser i løbet af abonnementsperioden og i henhold til nedenstående vilkår.

VIGTIGT – LÆS VENLIGST FØLGENDE VILKÅR, FØR DU BENYTTER NETVÆRKET. DETTE ER EN JURIDISK AFTALE MELLEM DIG OG JOHN DEERE VEDRØRENDE DIN BRUG AF NETVÆRKET. DIN BESTILLING AF NETVÆRKSABONNEMENTET UDGØR DIN ACCEPT AF DISSE VILKÅR DENNE AFTALE ER ALENE INDGÅET MELLEM DIG OG JOHN DEERE. INGEN TREDJEPART (INKLUSIVE MEN IKKE BEGRÆNSET TIL JOHN DEERES FORHANDLERE) HAR RET TIL AT ÆNDRE I ELLER TILFØJE TIL AFTALEN.

1       Adgang til netværket

John Deere giver dig tilladelse til at tilgå Netværket med en roving GNNS modtager (herefter "Rover") i aftalens Løbetid betinget af din overholdelse af denne Aftale (inklusive betaling af alle abonnementsgebyrer som aftalt forud for indgåelsen af denne Aftale) gennem Aftalens Løbetid. "Løbetiden" er som beskrevet i punkt 7.1. Du kan tilgå Netværket med ekstra Rovers ved betaling af et ekstragebyr ifølge skriftlig aftale med John Deere. Du forstår og accepterer, at din ret til at tilgå Netværket i henhold til denne Aftale er begrænset til dit land som defineret forud for indgåelsen af nærværende Aftale og som anført i navnet på abonnementet.

Du accepterer, at de brugsoplysninger og andet indhold, som du leverer til os, inklusive men ikke begrænset til positionsoplysninger, gennem autoriseret brug af Netværket, er fortroligt og tilhører udelukkende John Deere og John Deeres licensgivere.

2       Misligholdelse

Hvis du ikke opfylder dine forpligtelser i henhold til Aftalen, accepterer du, at John Deere, i tillæg til andre tilgængelige retsmidler, kan lukke din adgang til Netværket. Herudover accepterer du at ville betale alle omkostninger og udgifter samt rimelige advokathonorar i forbindelse med John Deeres håndhævelse af Aftalen.

3       Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrænsning

  1. Du påtager dig risikoen for trådløs dækning. Hverken John Deere, John Deeres associerede selskaber eller tilknyttede tredjeparts leverandører (herunder internetudbydere) kan holdes ansvarlig over for dig for krav eller skade, herunder hændelige eller følgetab, der følger af reduceret trådløs dækning, inklusive afbrydelser som følge af internetudbyderes vedligeholdelse eller opgraderinger.
  2. John Deere leverer og yder support vedrørende Netværket til dig som beskrevet i produktinformation og produktmanualer. John Deeres ansvar er begrænset til lovpligtig garanti og til direkte skader. Ethvert ansvar, enten i eller uden for kontrakt, misligholdelse af lovmæssige forpligtelser, som resulterer i (i) indirekte tab eller følgetab eller skade; (ii) avancetab, tab af salg, forretning, omsætning eller brug; (iii) forretningsforstyrrelse; (iv) tab af forretningsmuligheder, goodwill eller omdømme, fraskrives hermed.
  3. John Deeres ansvar for forsætlig eller grov uagtsom opførsel, såvel som John Deeres ansvar i henhold til lovgivning om produktansvar forbliver uændret.
  4. John Deeres maksimale samlede ansvar for tab eller skade i forbindelse med brugen af Netværket er begrænset til EUR 12.500.

4       Personoplysninger

Hvad angår beskyttelse af personoplysninger, gælder både Persondatapolitik for John Deere Mobil RKT Signal Netværk (”#ISG-9”) og MyJohnDeere™ Persondatapolitik (”#ISG-2”). Du kan herudover læse vores Koncernprivatlivspolitik på isg-contracts.deere.com .

5       Tilkendegivelser og Garantier

Du tilkendegiver og garanterer, at du kun tilgår Netværket til eget brug og, med undtagelse af hvad Aftalen tillader, at du ikke vil udlåne, lease eller dele dine rettigheder og abonnement med tredjeparter. Du tilkendegiver og garanterer ligeledes, at du ikke vil tilgå Netværket, for at overskride antallet af Rovers, der er tilladt ifølge dit abonnement. Du tilkendegiver og garanterer, at du har kendskab til brugen af GPS-systemer at den type, som kan benyttes med Netværket, og vil selvstændigt vurdere rigtigheden og værdien af de oplysninger, der trækkes fra Netværket. Du tilkendegiver og garanterer, at Du vil overholde lovgivningen, kodekser, regler og forordninger, der vedrører din brug af Netværket, og at Du har indhentet alle nødvendige licenser, tilladelser, undervisning og autorisationer for at kunne tilgå og bruge Netværket.

6       Overdragelse

John Deere Mobil RTK Signal abonnementet må ikke overdrages til tredjepart. Abonnementet kan overføres til ny hardware, hvis dette ejes af den part, der har indgået aftalen.

7       Løbetid og ophør

  1. Aftalens løbetid er angivet i din StellarSupport ™ Ordre og afhænger af dine betalinger af abonnementsgebyret. Adgangsperioden til Netværket er bindende og kan ikke opsiges af dig. Lovregler vedrørende ophævelse gælder uændret.
  2. John Deere kan opsige Aftalen med et tredive (30) dages varsel. Medmindre en sådan opsigelse sker med henblik på overholdelse af gældende lovgivning eller retskendelser, vil John Deere refundere en forholdsmæssig andel af det gebyr, du har betalt, til dig. I den udstrækning dette tillades i henhold til lovgivningen, sker refunderingen John Deeres på ansvar i forbindelse med en opsigelse.

8       Andre bestemmelser

  1. Lovvalg og værneting. Denne Aftale reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med tysk ret. Domstolene i Mannheim har værneting for enhver tvist eller sagsanlæg vedrørende Denne Aftale (et "Krav"). Denne Aftale reguleres ikke af internationale privatretlige regler eller FN-konventionen om internationale løsørekøb, som ikke finder anvendelse.
  2. Individualitet. Hvis en del af denne Aftale findes ugyldig eller uden retskraft, påvirker dette ikke gyldigheden af den resterende del af Aftalen, som forbliver gyldig på lige fod med, at Aftalen var blevet indgået uden de ugyldige afsnit.
  3. Aftalen i sin helhed. Vilkårene for brug af det bestilte abonnement og alle arrangementer, aftaler og indeståelser mellem aftaleparterne udgør genstanden for denne Aftale. Aftalen udgør den fulde aftale mellem parterne hvad angår sagens genstand og erstatter ethvert tidligere dokument, drøftelse og aftale vedrørende sagens genstand. I tillæg til denne Aftale, indeholder Persondatapolitikken for Mobil RKT Signal Netværk ("#ISG-9") vilkårene vedrørende databeskyttelse og datasikkerhed, som gælder for Mobile RKT Signal Netværk tjenesten. Ethvert andet eller modstridende sæt vilkår fremsat af dig eller indeholdt i en ordre, er ikke gældende, og vil kun være gældende efter udtrykkelig, skriftlig godkendelse fra John Deere.