1     Jakie dane gromadzimy?

2     W jakich celach i na podstawie jakich przepisów wykorzystujemy dane osobowe użytkowników?

3     Komu przekazujemy te dane?

4     Gdzie przesyłamy dane użytkowników?

5     Jakie prawa przysługują użytkownikowi odnośnie do danych?

6     Który z podmiotów John Deere pełni rolę administratora moich danych?

7     Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkowników?

8.    Jak chronimy dane osobowe użytkowników?

John Deere - JDLink™ powiadomienie o prywatności
(“#ISG-5”)

Zakres terytorialny: Unia Europejska, kraje spoza UE w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), Szwajcaria, Wspólnota Niepodległych Państw (WNP), z wyjątkiem Rosji.

Data wydania: 2020-02-01

Język: Polish / polski


W niniejszej polityce opisano, jak firma John Deere i podmioty z nią powiązane przetwarzają dane użytkowników. Wszelkie odniesienia w niniejszej polityce do John Deere oraz słów takich jak „my”, „nam”, „nas”, „nasze” odnoszą się do John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Niemcy.

Chcielibyśmy podkreślić, że bardzo poważnie traktujemy ochronę Państwa prywatności i Państwa danych osobowych oraz że przetwarzamy Państwa dane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Poniżej chcielibyśmy bardziej szczegółowo wyjaśnić, jakie dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w związku z usługą JDLink™ oraz w jaki sposób je wykorzystujemy.

1       Jakie dane gromadzimy?

Podczas korzystania z usługi JDLink™ gromadzimy i przetwarzamy dane o użytkowniku podczas jego interakcji z nami i naszymi produktami.

W zależności od poziomu subskrypcji i rodzaju maszyny magazynowaniu i przetwarzaniu podlegają następujące dane:

Szczegółowy opis funkcji i punktów danych przetwarzanych w usłudze JDLink™ znajduje się w "MyJohnDeere™ Privacy Notice, Annex A (Feature Description)" ("#ISG-3") w sekcji "MyMachineConnect™", która znajduje się na stronie isg-contracts.deere.com .

2       W jakich celach i na podstawie jakich przepisów wykorzystujemy dane osobowe użytkowników ?

Przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe użytkowników w następujących celach:

3       Komu przekazujemy te dane?

Podmioty otrzymujące od nas dane osobowe użytkowników:

Dopuszcza się ujawnienie danych osobowych organom państwowym i egzekucyjnym, jeśli wynika to z przyczyn, o których mowa powyżej, z obowiązujących przepisów lub w związku z prawną ochroną naszych uzasadnionych interesów (zgodnie z obowiązującym prawem).

4       Gdzie przesyłamy dane użytkowników?

W przypadku, gdy informacje są przesyłane poza obszar EOG i są przekazywane do zaufanego dostawcy w kraju, który nie podlega decyzji Komisji Europejskiej o odpowiedniej ochronie (lista takich krajów jest dostępna tutaj ), dane są odpowiednio chronione albo poprzez wykorzystanie przez firmę John Deere standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską zgodnie z Artykułem. 46 (2) GDPR przy nawiązywaniu takich relacji lub poleganie na certyfikacie ochrony danych osobowych zaufanego dostawcy zgodnie z Artykułem 46 (2) GDPR. 42 GDPR, który jest dostępny tutaj . Kopia odpowiedniego mechanizmu ochrony danych może być dostarczona na żądanie za pośrednictwem formularza wniosku o przyznanie praw podmiotu danych osobowych John Deere, który można znaleźć na stronie isg-contracts.deere.com . Przekazywanie danych osobowych podmiotom stowarzyszonym John Deere będzie odbywać się przy użyciu odpowiednich środków, takich jak wiążące zasady korporacyjne (BCR), standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską w celu ochrony danych osobowych, inne ważne mechanizmy przekazywania danych lub w oparciu o dopuszczalne odstępstwa ustawowe.

5       Jakie prawa przysługują użytkownikowi odnośnie do danych ?

Każdy użytkownik może wystąpić do nas z wnioskiem o:

Uprawnienia te mogą być niekiedy ograniczone - np. jeżeli jesteśmy w stanie wykazać, iż spoczywa na nas obowiązek prawny związany z przetwarzaniem danych użytkownika. Może się zdarzyć, że oznacza to, iż mamy prawo nadal utrzymywać dane nawet w przypadku wycofania zgody przez użytkownika.

W sytuacji, gdy przechowywanie przez nas danych osobowych użytkownika jest wymogiem prawnym lub umownym, ich przekazanie jest obowiązkowe. Brak dopełnienia tego obowiązku przez użytkownika może skutkować tym, że nie będziemy w stanie kontrolować naszej relacji kontraktowej lub wypełniać naszych zobowiązań. W pozostałych przypadkach przekazanie danych osobowych, o które wnioskujemy, jest opcjonalne.

Szczegółowe informacje dotyczące praw osób, których dane dotyczą podajemy w naszym oświadczeniu o prywatności, które znajduje się na stronie isg-contracts.deere.com . Użytkowników wyrażających chęć skorzystania z praw w zakresie danych osobowych prosimy o wypełnienie Formularza wniosku dotyczącego praw osoby, której dane dotyczą, dostępnego na stronie isg-contracts.deere.com .

W stosunku do nierozwiązanych problemów, użytkownik ma także prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności organu odpowiedzialnego za ochronę danych w państwie członkowskim, w którym mieszka lub pracuje.

6       Który z podmiotów John Deere pełni rolę administratora moich danych ?

Tym administratorem jest John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Niemcy.

Poza tym dane są przekazywane firmie Deere & Company w USA (stan Illinois).

7       Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkowników ?

Na okres obowiązywania subskrypcji przekazujemy dane do Twojej organizacji JDLink™, a okres przechowywania tych danych jest określony w informacji o ochronie prywatności MyJohnDeere™. Dane dotyczące transakcji przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszym powiadomieniu oraz do ochrony przed roszczeniami prawnymi lub do zarządzania naszą działalnością.

8.    Jak chronimy dane osobowe użytkowników?

Wdrożyliśmy i stosujemy normy oraz procedury ukierunkowane na zapobieganie nadużyciom informacji znajdujących się na kontach użytkowników: