1     Welke gegevens verzamelen we?

2     Voor welke doeleinden en op welke rechtsgrond gebruiken wij uw gegevens?

3     Met wie delen wij deze gegevens?

4     Where will we send your data?

5     Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

6     Welke entiteit van John Deere is mijn verwerkingsverantwoordelijke?

7     Hoe lang bewaart u mijn gegevens?

8     Hoe beschermt u mijn gegevens?

John Deere - JDLink™ Privacyverklaring
(“#ISG-5”)

Werkingsgebied: Europese Unie, niet-EU-landen in de Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland, het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS), met uitzondering van Rusland.

Publicatiedatum: 2020-02-01

Taal: Dutch / Nederlands


In deze verklaring wordt beschreven hoe John Deere en de aan haar gelieerde ondernemingen uw gegevens verwerken en gebruiken. Met verwijzingen in deze verklaring naar John Deere, we/wij of ons/onze wordt bedoeld: John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Germany.

We willen benadrukken dat we de bescherming van uw privacy en uw persoonsgegevens zeer serieus nemen en dat we uw gegevens verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij willen u hieronder in meer detail uitleggen welke persoonsgegevens wij verzamelen en verwerken in verband met JDLink™ Dienst en hoe wij deze gegevens gebruiken.

1       Welke gegevens verzamelen we?

Wij verzamelen en verwerken gegevens over u wanneer u met ons en onze producten communiceert, terwijl u de JDLink™ Dienst gebruikt.

Afhankelijk van het abonnement en type machine wordt de volgende informatie opgeslagen en verwerkt:

Voor een gedetailleerde beschrijving van de functies en gegevenspunten die in de JDLink™ Dienst worden verwerkt, zie het "MyJohnDeere™ Privacybeleid, Bijlage A (Functiebeschrijving)" ("#ISG-3") in de sectie "MyMachineConnect™" die op isg-contracts.deere.com kan worden gevonden.

2       Voor welke doeleinden en op welke rechtsgrond gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

3       Met wie delen wij deze gegevens?

Wij delen uw gegevens met de volgende ontvangers:

Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met overheidsinstanties en/of wetshandhavers indien dat voor de hierboven genoemde doeleinden is vereist, indien dat wettelijk verplicht is of indien dit in overeenstemming met toepasselijke wetgeving voor de juridische bescherming van onze gerechtvaardigde belangen is vereist.

4       Where will we send your data?

Wanneer informatie wordt overgedragen buiten de EER, en wanneer dit gebeurt aan een vertrouwde leverancier in een land waarover de EU Commissie geen adequaat besluit heeft genomen (een lijst van dergelijke landen is hier beschikbaar), worden de gegevens adequaat beschermd ofwel door het gebruik door John Deere van de goedgekeurde modelcontractbepalingen van de EU Commissie overeenkomstig artikel 46, lid 2, van de GDPR bij het aangaan van dergelijke relaties, ofwel door te vertrouwen op de certificering van het Privacy Shield van een vertrouwde leverancier overeenkomstig artikel 42 van de GDPR, die hier toegankelijk is. Een kopie van het relevante beschermingsmechanisme kan u op verzoek worden verstrekt via John Deere’s Contactformulier voor de uitvoering van rechten van de betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens, dat te vinden is op isg-contracts.deere.com . Overdrachten aan gelieerde ondernemingen van John Deere zullen plaatsvinden met behulp van adequate maatregelen, zoals bindende bedrijfsvoorschriften (BBV’s/BCR's), standaard contractuele clausules die door de Europese Commissie zijn aangenomen om Persoonsgegevens te beschermen, andere geldige overdrachtsmechanismen, of op basis van toegestane wettelijke afwijkingen.

5       Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft het recht ons te vragen:

Deze rechten kunnen in sommige situaties worden beperkt, bijvoorbeeld waar we kunnen aantonen dat we een wettelijke verplichting hebben om uw gegevens te verwerken. In sommige gevallen kan dit betekenen dat we ook gegevens mogen bewaren als u uw toestemming intrekt.

Waar we persoonsgegevens nodig hebben om te voldoen aan wettelijke of contractuele verplichtingen, dan is het verstrekken van die gegevens verplicht: als deze gegevens niet worden verstrekt, zijn wij niet in staat om onze contractuele relatie te beheren of te voldoen aan de aan ons opgelegde verplichtingen. In alle andere gevallen is het leveren van de gevraagde persoonsgegevens optioneel.

Indien u verdere informatie wilt ontvangen over uw Rechten als Betrokkene, ga dan naar de privacyverklaring van onze onderneming op isg-contracts.deere.com . Indien u uw rechten wilt uitoefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens, kunt u gebruikmaken van ons Aanvraagformulier voor de Rechten van Betrokkenen, die u kunt vinden op isg-contracts.deere.com .

Ingeval uw zorgen niet zijn weggenomen, heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name de gegevensbeschermingsautoriteit in de lidstaat waar u woont of waar u werkt.

6       Welke entiteit van John Deere is mijn verwerkingsverantwoordelijke?

De verwerkingsverantwoordelijke voor uw gegevens is John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Germany.

In aanvulling op het bovenstaande worden uw gegevens gedeeld met Deere & Company, Moline, in de Verenigde Staten (Illinois).

7       Hoe lang bewaart u mijn gegevens?

Wij dragen gegevens voor de duur van de abonnementsperiode over aan uw JDLink™ organisatie en de bewaarperiode van deze gegevens wordt gespecificeerd in MyJohnDeere™ Privacybeleid. Wij bewaren de transactiegegevens zo lang als nodig is om de in deze verklaring uiteengezette doeleinden uit te voeren en om ons te beschermen tegen juridische claims, of om ons bedrijf te beheren.

8       Hoe beschermt u mijn gegevens?

We hebben normen en procedures ingevoerd (die we in stand zullen houden) die erop gericht zijn misbruik van gegevens in uw account te voorkomen.