1     Strony umowy

2     Przedmiot umowy

2.1      Usługi telematyczne

2.2      Korzystanie z Usług telematycznych

2.3      Aktywacja Usług telematycznych

2.4      Karta SIM..

2.5      Nieprawidłowe użytkowanie Usług telematycznych

3     Sprzęt i oprogramowanie

3.1      Sprzęt

3.2      Oprogramowanie

4     Nowe usługi

5     Gromadzenie danych

5.1      Gromadzenie danych w celu aktywacji terminala

5.2      Gromadzenie danych w celu realizacji usług

5.3      Dostęp do danych i korzystanie z nich

5.4      Rejestr Danych Połączenia

5.5      Korzystanie z danych przez John Deere

5.6      Prywatność Danych i Compliance

6     Okres obowiązywania umowy oraz jej rozwiązanie

6.1      Okres obowiązywania

6.2      Rozwiązanie umowy

6.3      Przeniesienie terminalu

7     Ograniczenie odpowiedzialności

8     Inne postanowienia

8.1      Przeniesienie umowy - spółki stowarzyszone i inne spółki powiązane

8.2      Wybór prawa i właściwości miejscowej

8.3      Rozdzielność postanowień, odstępowanie od egzekwowania roszczeń

8.4      Zawiadomienia

8.5      Siła wyższa

8.6      Ograniczenia importu i eksportu

8.7      Całość Umowy

Umowa Subskrypcyjna John Deere – JD Link™
(“#ISG-4”)

Zakres terytorialny: Unia Europejska, kraje spoza UE w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), Szwajcaria, Wspólnota Niepodległych Państw (WNP)

Data wydania: 2020-02-01

Język: Polish/ polski


Niniejsza umowa reguluje użytkowanie Subskrypcji John Deere - JDLink™ i została zawarta przez Klienta i John Deere.

Spółka John Deere jest twórcą i sprzedawcą różnych systemów telematyki pod nazwą JDLink™. Składa się na nie sprzęt, oprogramowanie i usługi związane z telematyką (zwane dalej „ Systemami ”), a sprzedawane są przez dealerów John Deere lub inne upoważnione do tego strony (zwane dalej „ Dealerami ”).

1       Strony umowy

Niniejsza umowa zostaje zawarta przez spółkę John Deere GmbH & Co. KG, reprezentowaną przez spółkę Intelligence Solution Group (ISG), z siedzibą pod adresem: Straßburger Allee 3, 67659 Kaiserslautern (zwaną dalej Spółką John Deere - ISG) oraz Klienta.

2       Przedmiot umowy

2.1       Usługi telematyczne

Usługi telematyczne (" Usługi telematyczne ") wymagają terminala (patrz sekcja 3.1 „Sprzęt”), który przenosi dane urządzeniowe i agronomiczne z urządzenia Klienta do rozwiązania serwerowego w chmurze, przechowując i przetwarzając dane, w tym interfejs użytkownika w celu uzyskania dostępu do danych Klienta i ich wizualizacji. Szczegółowy opis funkcji i punktów danych przetwarzanych w usłudze JDLink ™ znajduje się w „Polityce prywatności JDLink™ („#ISG-5”)" i "Polityce prywatności MyJohnDeere™, Załącznik A (Opis Funkcji)” („# ISG-3”) w sekcji „MyMachine Connect”, którą można znaleźć na stronie isg-contracts.deere.com .

W zależności od poziomu subskrypcji, Usługi telematyczne mogą także obejmować usługi wspierające działanie urządzeń, takie jak RDA (Remote Display Access) oraz zarządzanie danymi, takie jak WDT (Wireless Data Transfer), oraz usługi umożliwiające Dealerowi John Deere, za pomocą dedykowanych aplikacji takich jak SAR (Service ADVISOR™ Remote) odbieranie informacji diagnostycznych urządzenia, zdalne wykonywanie usług serwisowych oraz dostarczanie aktualizacji oprogramowania różnych jej elementów w sposób zdalny. Szczegółowy opis tych dodatkowych usług znajduje się w „Polityce prywatności MyJohnDeere ™, załącznik A (Opis Funkcji) " („# ISG-3”) w sekcji „MyMachine Connect”, którą można znaleźć na stronie isg-contracts.deere.com .

Usługi telematyczne będą dostarczane poprzez jednego lub więcej dostawców usług telekomunikacji bezprzewodowej, autoryzowanych przez Spółkę John Deere (wszyscy zwani dalej „ Podstawowym dostawcą komunikacji bezprzewodowej ”). Klient zobowiązuje się używać Produktów tylko w państwie wskazanym, jako takie, w którym John Deere oferuje usługę JDLink™, patrz jdlink.deere.com . Usługi telematyczne obejmują wyłącznie Usługi telematyczne określone w niniejszej Umowie, a nie obejmują usług oferowanych przez Podstawowego dostawcę komunikacji bezprzewodowej, które Spółka John Deere wykorzystuje w celu realizowania Usług telematycznych na mocy niniejszej Umowy. Zasięg i siła sygnału mogą się różnić w zależności od lokalizacji i zależą od zasięgu i siły sygnału lokalnego operatora. John Deere nie gwarantuje ani nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za określony zasięg, dostępność ani siłę sygnału. Usługa może zostać udostępniona w innych krajach europejskich za pomocą usług roamingu lokalnego dostawcy.

W okresie subskrypcji terminal często przesyła wyznaczone dane z urządzenia Klienta do serwerów w chmurze. Po zakończeniu subskrypcji wszystkie dane wygenerowane podczas subskrypcji pozostaną dostępne dla Klienta, ale żadne nowe dane nie zostaną przesłane.

Klient niniejszym potwierdza, że dane przetwarzane są do świadczenia opisanych Usług telematycznych w sposób opisany w "Powiadomieniu o prywatności JDLink™ (“#ISG-5")", które można znaleźć na stronie isg-contracts.deere.com .

2.2       Korzystanie z Usług telematycznych

Klient będzie miał możliwość korzystania z interfejsu użytkownika, dostępnego pod adresem jdlink.deere.com (zwanego dalej „Interfejsem sieciowym telematyki ”), gdzie znajduje się witryna administrowana przez John Deere. W celu uzyskania dostępu do Interfejsu sieciowego telematyki, należy utworzyć nazwę użytkownika MyJohnDeere™ z poziomem uprawnień administratora oraz organizację Centrum Operacji lub użyć istniejącej organizacji. Każda brama telematyczna („ Terminal ”) jest połączona z jedną konkretną organizacją zgodnie z definicją w Umowie Subskrypcji JDLink ™ („# ISG-10”). Jeśli Klient chce połączyć Terminal z inną organizacją, musi przenieść Terminal, co spowoduje automatyczne zakończenie subskrypcji. Nowa Umowa Subskrypcji JDLink ™ musi zostać podpisana, aby poprosić o nową aktywację. Klient może sprawdzić sekcję „Pomoc” w Centrum Operacyjnym lub skontaktować się ze swoim Dealerem wspierającym lub John Deere w celu uzyskania dalszej pomocy przy transferze Terminala.

2.3       Aktywacja Usług telematycznych

Jeśli Klient chce aktywować Usługi telematyczne na Terminalu na swoim indywidualnym urządzeniu, musi podpisać wiążącą Umowę Subskrypcji JD Link™ (“#ISG-10”) akceptując te podstawowe warunki i zasady. Niezależnie od liczby Terminali zawartych w jakimkolwiek formularzu („# ISG-10”), każdy Terminal ma swoją indywidualną subskrypcję regulowaną niniejszym Regulaminem.

W formularzu Umowy Subskrypcji Klient musi określić organizację Centrum Operacyjnego MyJohnDeere™, do której zostanie przypisany Terminal. Podpisana Umowa Subskrypcji JDLink™ („# ISG-10”) musi zostać przesłana do John Deere przez Dealera Klienta. Po otrzymaniu i zatwierdzeniu Umowy Subskrypcji JDLink™ („# ISG-10”) podpisanej przez Klienta Terminal zostanie aktywowany przez John Deere. John Deere zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku o aktywację w przypadku ograniczeń eksportowych lub technicznych.

W momencie aktywacji Usługi telematyczne rozpoczną się dla aktywowanego Terminala i będą obowiązywać do końca Okresu Subskrypcji. Po upływie Okresu Subskrypcji Usługi telematyczne, podlegające niniejszej Umowie przestaną obowiązywać i nie zostaną automatycznie przedłużone. Jeśli Klient zdecyduje się na odnowienie Subskrypcji, musi podpisać nową Umowę Subskrypcji. Aby zabezpieczyć nieprzerwane usługi, należy złożyć wniosek o odnowienie i zatwierdzić go przed datą końcową starej subskrypcji.

2.4       Karta SIM

Terminal może być wyposażony w wyjmowany moduł identyfikacji abonenta (zwany dalej „ kartą SIM ”). Karty SIM należy używać wyłącznie do celów wykonywania Usług telematycznych oraz przesyłania danych w połączeniu z aktywowanym terminalem, który zakupić można wyłącznie u autoryzowanego dealera John Deere, lub który został już wcześniej zainstalowany na urządzeniach John Deere. Klient nie nabywa żadnych praw własności do Karty SIM. Wszystkie prawa, w tym prawa do użytkowania oprogramowania zainstalowanego na Kartach SIM, pozostają własnością John Deere. W razie przerw w dostępie do usługi John Deere będzie miał prawo do wymiany lub modyfikacji Kart SIM. John Deere zastrzega sobie prawo do dezaktywowania Karty SIM i obarczenia Klienta dodatkowymi kosztami poniesionymi przez John Deere, jeżeli Klient korzystał z Karty SIM do celu innego, niż korzystanie z Usług telematycznych. Klient musi niezwłocznie poinformować John Deere, jeśli część Sprzętu Systemowego zostanie zgubiona lub skradziona, albo przestanie działać z powodu uszkodzenia, lub jeżeli została w jakikolwiek sposób niewłaściwie użytkowana. Klient nie może przenieść karty SIM dostarczonej przez John Deere na stronę trzecią bez wyraźnej uprzedniej zgody John Deere.

2.5       Nieprawidłowe użytkowanie Usług telematycznych

John Deere może podjąć decyzję o ograniczeniu lub anulowaniu Usług telematycznych Klienta, będących przedmiotem niniejszej umowy w razie uzasadnionego podejrzenia nieprawidłowego użytkowania. Klient nie będzie wykorzystywał Usług w sposób nieprawidłowy ani niezgodny z prawem, a ponadto zobowiązuje się (a) nie brać udziału w nieprawidłowym i niezgodnym z prawem użytkowaniu Usług, ani nie przyzwalać na nie, (b) niezwłocznie poinformować Dealera (lub John Deere - jeżeli to Klient jest dealerem) o takim użytkowaniu Usług oraz (c) współpracować przy ewentualnym dochodzeniu lub procesie sądowym związanym takim użytkowaniem Usług, zainicjowanym przez John Deere, jej przedstawicieli prawnych oraz Podstawowego dostawce komunikacji bezprzewodowej. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za opłaty, koszty i odszkodowania wynikające z nieprawidłowego użytkowania Usług. „Nieprawidłowe użytkowanie Usług” obejmuje między innymi:

 1. Uzyskiwanie dostępu, zmienianie lub ingerowanie w komunikację i/lub informacje dotyczących innego klienta John Deere, jego Dealera lub Podstawowego dostawcy komunikacji bezprzewodowej oraz próbę podjęcia takich działań lub udzielenie w nich pomocy innym osobom lub podmiotom,
 2. Reorganizację i uszkadzanie sieci jakiegokolwiek Podstawowego dostawcy komunikacji bezprzewodowej oraz nieautoryzowane podłączanie się do niej,
 3. Instalację wzmacniaczy, przekaźników i innych urządzeń modyfikujących sygnały lub częstotliwości radiowe, na których dostarczane są Usługi telematyczne oraz obsługa Sprzętu Systemowego w sposób naruszający obowiązujące prawo,
 4. Wykorzystywanie Usług telematycznych w taki sposób, który zakłóca korzystanie z Usług telematycznych przez jednego lub więcej klientów lub użytkowników końcowych lub zakłóca możliwość dostarczania usługi przez John Deere  lub Podstawowego dostawcę komunikacji bezprzewodowej,
 5. Korzystanie z Usług telematycznych w celu rozpowszechniania obscenicznych, lubieżnych, zniesławiających, nieobyczajnych lub niezgodnych z prawem informacji lub treści chronionych prawem autorskim, które nie są własnością Klienta,
 6. Wykorzystywanie Usług telematycznych bez uzyskania odpowiedniej zgody na skradzionym lub zgubionym przez kogoś urządzeniu,
 7. Nieuprawnione korzystanie z Usług telematycznych lub usług Podstawowego dostawcy komunikacji bezprzewodowej
 8. Wykorzystywanie Usług telematycznych do realizowania usług VoIP i podłączanie się do Usług telematycznych w celu realizowania usług telematycznych, innych niż Usługi telematyczne w rozumieniu niniejszej umowy,
 9. Korzystanie z podstępu, fałszywych oświadczeń lub fałszywych informacji kredytowych z zamiarem uniknięcia uiszczenia części lub całości opłaty z tytułu Usług telematycznych,
 10. Nieuprawnioną modyfikację Sprzętu Systemowego, Terminalu, ustawień Sprzętu Systemowego lub Oprogramowania systemowego,
 11. Doprowadzenie do instalacji Sprzętu systemowego przez osobę lub podmioty inne, niż Dealer lub inny certyfikowany monter Sprzętu systemowego John Deere, wykwalifikowany przez John Deere,
 12. Nieuprawniony dostęp do, wykorzystywanie, zmiana lub zniszczenie plików systemowych, programów, procedur lub informacji powiązanych z Klientem lub innym klientem John Deere,
 13. Korzystanie z Usług telematycznych z zamiarem odtworzenia kodu źródłowego lub sklonowania Systemu i inne próby utworzenia usługi zastępczej lub podobnej poprzez korzystanie z Usług telematycznych,
 14. Korzystanie z Usług telematycznych do celów niezgodnych z prawem,
 15. Śledzenie lokalizacji, funkcjonowania lub zachowań jakiejkolwiek osoby fizycznej bez uprzedniego uzyskania stosownych upoważnień od takiej osoby, umożliwiających śledzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami
 16. Umożliwianie korzystania z usług przez osoby znajdujące się na terytorium krajów, na które nałożone zostało embargo lub połączonych z tymi krajami oraz w krajach, w których usługa ta jest niedozwolona. W razie jednego lub więcej przypadków niedozwolonego użycia John Deere będzie miało prawo natychmiast przerwać dostarczanie usługi i wycofać się z umowy, której przedmiotem jest ta usługa. W takim wypadku Klientowi nie zostaną zwrócone żadne koszty z tytułu przerwy w dostarczaniu Usług telematycznych, wynikające z ograniczenia lub anulowania Usług telematycznych na mocy niniejszego punktu, ani opłaty z tytułu Usług telematycznych za okres takiego ograniczenia lub po takim anulowaniu.

3       Sprzęt i oprogramowanie

3.1       Sprzęt

W niniejszej Umowie Terminale wraz z akcesoriami, takimi jak kable, wiązki kablowe i antena, będą nazywane „ Sprzętem Systemowym ”. Jeżeli Sprzęt Systemowy nie został wcześniej zainstalowany na urządzeniu John Deere zakupionym przez Klienta, należy go zakupić i zainstalować u autoryzowanego Dealera. Korzystanie przez Klienta ze Sprzętu Systemowego podlega wszystkim warunkom niniejszej umowy, a także innym warunkom uzgodnionym z Klientem w momencie zakupu Sprzętu Systemowego.

3.2       Oprogramowanie

Oprogramowanie usługowe, modemowe i inne oprogramowanie, w tym wbudowane („ Oprogramowanie Systemowe ”), stanowi część Sprzętu Systemowego. Oprogramowanie Systemowe zawiera zastrzeżony kod John Deere lub stron trzecich na licencji na warunkach określonych w niniejszym punkcie i może zawierać kod strony trzeciej podlegający odrębnej licencji, zgodnie z ewentualną dokumentacją towarzysząca Sprzętowi Systemowemu. John Deere udziela Klientowi niewyłącznej, możliwej do odwołania licencji na korzystanie z Oprogramowania Systemowego wyłącznie (i) w połączeniu z użytkowaniem Systemu oraz (ii) ze Sprzętem Systemowym. John Deere udziela również Klientowi prawa do przekazania licencji na korzystanie z Oprogramowania Systemowego, która nie obejmuje Usług telematycznych, w trakcie okresu trwałości użytecznej Sprzętu Systemowego w połączeniu z przekazaniem prawa własności Sprzętu Systemowego. Klient przyjmuje do wiadomości fakt, iż John Deere może uaktualniać Oprogramowanie Systemowe w trakcie okresu obowiązywania niniejszej umowy tak często, jak uzna za stosowne. John Deere nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych w wyniku uaktualnienia.

4       N owe usługi

John Deere może zaoferować Klientowi zakup nowych usług oraz uaktualnień istniejących usług. Nowe usługi i uaktualnienia usług mogą być przedmiotem dodatkowych warunków albo wymagać zawarcia oddzielnej umowy lub wyrażenia zgody.

5       Gromadzenie danych

Wszystkie dane osobowe gromadzone na mocy niniejszej umowy służą jedynie realizacji usług będących przedmiotem niniejszej umowy.

5.1       Gromadzenie danych w celu aktywacji terminala

John Deere gromadzi i przetwarza dane takie jak firma, imie oraz adres klienta, numer seryjny terminala, nazwa użytkownika MyJohnDeere™, identyfikator organizacji Centrum Operacyjnego i adres e-mail dealerów serwisowych w celu spełnienia żądania aktywacji Umowy Subskrypcji JDLink™. W zakresie, w jakim dotyczy to danych osobowych, dalsze szczegóły znajdują się w Polityce prywatności JDLink™ („# ISG-5”).

5.2       Gromadzenie danych w celu realizacji usług

John Deere będzie zarządzać i wykorzystywać dane maszynowe i dane agronomiczne zgodnie z warunkami niniejszej umowy w celu świadczenia Usług telematyki. Co więcej, w zależności od typu maszyny i poziomu obsługi, dane mogą obejmować dane operacyjne przekazane przez urządzenie Klienta.

5.3       Dostęp do danych i korzystanie z nich

Domyślnie wszyscy dealerzy John Deere mają dostęp do danych diagnostycznych maszyny przez MyJohnDeere ™ i Service ADVISOR ™ Remote, dopóki Klient nie ograniczy dostępu poprzez MyJohnDeere™. Klient może również upoważnić lub ograniczyć dostęp dealerów John Deere i innych Organizacji Partnerskich za pośrednictwem MyJohnDeere™ do gromadzonych danych w dowolnym momencie. Ponadto każdy Dealer John Deere może utworzyć automatycznie zatwierdzone partnerstwo między sprzedawcą John Deere a organizacją Klienta, które zapewnia dostęp do danych maszynowych. Aby usunąć dostęp dealera do Danych maszynowych z maszyn na koncie użytkownika, należy wykonać następujące czynności:

5.4       Rejestr Danych Połączenia

Ponadto Podstawowi dostawcy komunikacji bezprzewodowej mogą generować rejestr danych połączenia („ RDP ”) do celów rozliczeniowych i fakturowania, a Podstawowi dostawcy komunikacji bezprzewodowej mogą przechowywać RPD przez okres dłuższy niż dziewięćdziesiąt (90) dni, zgodnie z obowiązującym prawem. Ostatnia pozycja każdego Terminala zostanie zapisana w Terminalu.

5.5       Korzystanie z danych przez John Deere

John Deere ma prawo do dostępu do danych w celu dostarczenia usługi będącej przedmiotem umowy. Klient przyjmuje do wiadomości fakt, iż John Deere może mieć dostęp do danych w formie zanonimizowanej i korzystać z nich do celów statycznych oraz w celu usprawnienia lub polepszenia usług świadczonych na mocy tej umowy, stworzenia dodatkowych lub nowych produktów i usług John Deere, lub zidentyfikowania nowych rodzajów użytkowania urządzeń.

5.6       Prywatność Danych i Compliance

John Deere będzie przetwarzać wszystkie dane i świadczyć podstawowe Usługi telematyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami, np. ogólne rozporządzenie o ochronie danych („ RODO ”). Dalsze szczegóły znajdują się w Polityce prywatności JDLink™ („# ISG-5”). Jeśli urządzenie Klienta jest używane przez strony trzecie w imieniu Klienta, Klient jest zobowiązany do zapewnienia, że wszystkie obowiązujące przepisy i regulacje (np. RODO, prawo pracy) są spełnione, a odpowiednie informacje dotyczące prywatności danych są przekazywane użytkownikowi lub odpowiednia zgoda jest pobrana.

Jeśli Klient przenosi własność Terminalu, Klient jest zobowiązany do anulowania pozostałej subskrypcji przed przeniesieniem własności. Subskrypcje można anulować za pomocą opcji „Dezaktywuj” w StellarSupport™.

6       Okres obowiązywania umowy oraz jej rozwiązanie

6.1       Okres obowiązywania

Okres obowiązywania niniejszej umowy (zwany dalej „ Okresem subskrypcji ”) rozpoczyna się z dniem aktywacji terminala przez John Deere i będzie trwał przez okres dwóch lat, z wyłączeniem wcześniejszego rozwiązania umowy jak określono poniżej. Obowiązywanie niniejszej Umowy nie ulega automatycznemu odnowieniu. Z chwilą upływu Okresu subskrypcji świadczenie Usług telematycznych opisanych w niniejszej Umowie ulegnie zakończeniu. Klient może poprosić o nową subskrypcję telematyczną John Deere. Dane gromadzone przez JDLink™ podczas subskrypcji pozostają dostępne dla klienta za pośrednictwem MyJohnDeere™ po zakończeniu subskrypcji.

6.2       Rozwiązanie umowy

Klient może rozwiązać niniejszą umowę bez podania przyczyny bez uprzedniego powiadomienia, korzystając z opcji „Dezaktywuj” w StellarSupport™. Po rozwiązaniu umowy bez podania przyczyny przez Klienta, Klient nie będzie uprawniony do żadnego zwrotu opłat uiszczonych przez Klienta za Usługi lub Sprzęt Systemowy.

John Deere może rozwiązać niniejszą umowę, pod warunkiem przesłania Klientowi trzydziestodniowego (30) wypowiedzenia. Przepisy prawne dotyczące wypowiedzenia umowy z ważnego powodu natychmiastowego powiadomienia pozostają niezmienione. Po wypowiedzeniu umowy Terminal pozostanie nieaktywny w organizacji Klienta.

6.3       Przeniesienie terminalu

Przeniesienie terminalu do innej organizacji spowoduje automatyczne zakończenie subskrypcji.

7       Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Usługi telematyczne w ramach niniejszej umowy są świadczone bezpłatnie i są udostępniane Klientowi na zasadzie „tak jak jest”, „ze wszystkimi wadami” i „jak dostępne”. Korzystanie przez Klienta z Usług telematycznych odbywa się według jego własnego uznania i na własne ryzyko. John Deere nie składa żadnych roszczeń ani obietnic dotyczących, jakości, dokładności lub niezawodności Usług telematycznych, dostępności, czasu pracy lub treści. W związku z tym John Deere wyklucza wszelkie dorozumiane warunki, gwarancje, oświadczenia lub inne warunki, które mogą mieć zastosowanie do Usług telematycznych.
 2. John Deere oraz wszystkie powiązane z nim firmy nie będą ponosić odpowiedzialności wobec Klienta (ani Użytkowników Klienta, ani żadnej innej osoby dochodzącej praw wynikających z praw Klienta) za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z umowy, czynu niedozwolonego, lub naruszenie ustawowego obowiązku, który może powstać w związku z Usługami telematycznymi lub w związku z korzystaniem z nich, w tym wszelkich (i) pośrednich lub wynikowych strat lub szkód; (ii) utraty zysków, sprzedaży, działalności gospodarczej, przychodów lub wykorzystania; (iii) przerwy w działalności gospodarczej; (iv) utraty możliwości biznesowych, dobrej woli lub reputacji; lub (v) utraty informacji lub danych. Odpowiedzialność John Deere za umyślne lub rażące niedbalstwo, jak również odpowiedzialność John Deere na mocy ustawowych przepisów o odpowiedzialności za produkt pozostaje nienaruszona.
 3. John Deere nie zgłasza żadnych roszczeń ani obietnic w stosunku do stron trzecich. W związku z tym John Deere, jak również wszystkie jego spółki stowarzyszone, nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z ich działań, w tym na przykład, jeśli inny użytkownik niewłaściwie wykorzysta treść lub tożsamość Klienta. Korzystanie przez Klienta z treści stron trzecich odbywa się według jego własnego uznania i na własne ryzyko.
 4. Podczas świadczenia Usług telematycznych John Deere nie gwarantuje, że usługa będzie bezpieczna lub wolna od błędów i wirusów. Klient jest odpowiedzialny za skonfigurowanie własnej technologii informatycznej w celu uzyskania dostępu do Usług telematycznych i zdecydowanie zaleca się, aby korzystał z własnego oprogramowania antywirusowego.
 5. Jedynym i wyłącznym prawem Klienta i środkiem zaradczym w przypadku niezadowolenia z Usług telematycznych lub innych skarg będzie wypowiedzenie i zaprzestanie dostępu do Usług telematycznych lub korzystania z nich.
 6. Maksymalna łączna odpowiedzialność John Deere za straty lub szkody wynikające z korzystania z Usług telematycznych jest ograniczona do maksymalnie 12 500 euro.
 7. Niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień niniejszego Regulaminu, żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności John Deere za (i) śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem John Deere; (ii) oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd; lub (iii) wszelkie inne zobowiązania, których nie można wykluczyć ani ograniczyć z mocy prawa.

8       Inne postanowienia

8.1       Przeniesienie umowy - spółki stowarzyszone i inne spółki powiązane

John Deere może przenieść niniejszą Umowę na spółkę stowarzyszoną wraz ze wszystkimi prawami, zobowiązaniami i roszczeniami z niej wynikającymi. Wszelkie prawa i przywileje udzielone John Deere zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy zostają również udzielone spółkom stowarzyszonym i powiązanym.

Spółki stowarzyszone i/lub powiązane to spółki lub inne osoby prawne, które w sposób bezpośredni lub pośredni kontrolują John Deere lub wraz ze John Deere są w sposób bezpośredni lub pośredni kontrolowane z udziałem o wartości ponad pięćdziesięciu procent (50%).

8.2       Wybór prawa i właściwości miejscowej

Niniejszy Regulamin jest regulowany i interpretowany zgodnie z przepisami prawa materialnego obowiązującego w Republice Federalnej Niemiec. Właściwe sądy dla miasta Mannheim mają wyłączną jurysdykcję nad wszelkimi roszczeniami i sporami wynikającymi z niniejszej umowy („ Roszczenie ”). Niniejsza umowa nie podlega przepisom o kolizji prawa pod żadną jurysdykcją lub przepisom zawartym w Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, których stosowanie jest wyraźnie wyłączone.

8.3       Rozdzielność postanowień, odstępowanie od egzekwowania roszczeń

Jeżeli wprowadzenie w życie któregoś z postanowień niniejszej umowy okaże się niemożliwe, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień, strony umowy zastąpią takie postanowienie postanowieniem możliwym do wprowadzenia w życie, które jak najlepiej będzie oddawało zamierzenie oraz cel ekonomiczny tego postanowienia. Zrzeczenie się możliwości sądowego ścigania jednej ze stron umowy w razie naruszenia jej warunków nie może być interpretowane, jako zrzeczenie się możliwości ścigania dalszych przypadków naruszenia.

8.4       Zawiadomienia

Wszystkie zawiadomienia muszą być sporządzane na piśmie, a uznaje się je za dostarczone po odebraniu listem na adres: John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67659 Kaiserslautern, Niemcy.

8.5       Siła wyższa

Żadna ze stron umowy nie odpowiada w stosunku do pozostałych stron za niewykonanie lub opóźnione wykonanie zobowiązań, jeżeli jest ono spowodowane siłą wyższą , katastrofami naturalnymi, strajkami, aktami terrorystycznymi, niepokojami społecznymi, koniecznością zapewnienia zgodności z prawem lub oficjalnymi nakazami lub innymi zdarzeniami, na które ta strona nie ma wpływu, pod warunkiem, że ta strona umowy niezwłocznie powiadomi drugą stronę na piśmie o takich okolicznościach i, tak szybko jak to możliwe, powróci do realizowania umowy oraz pod warunkiem, że druga strona umowy będzie miała prawo do rozwiązania umowy w sytuacji, w której takie okoliczności będą trwały dłużej niż dziewięćdziesiąt (90) dni, a strona opóźniająca wykonanie umowy nie dała do zrozumienia, że w rozsądnym czasie będzie miała możliwość powrócenia do wykonywania swoich zobowiązań.

8.6       Ograniczenia importu i eksportu

Klient przyjmuje do wiadomości fakt, iż wszystkie Usługi telematyczne, cały Sprzęt Systemowy, Oprogramowanie Systemowe, zastrzeżone dane, wiedza i inne dane i informacje (zwane dalej „ Produktami ”), otrzymane od John Deere mogą podlegać prawom kontroli importu/eksportu jednego lub więcej krajów, w związku, z czym importowanie, eksportowanie oraz ponowne eksportowanie przez nich Produktów może być ograniczone lub całkowicie zabronione. W związku z powyższym Klient zobowiązuje się nie importować, eksportować, ponownie eksportować, przyczyniać się do importu, eksportu i ponownego eksportu, pośrednio lub bezpośrednio, takich Produktów do żadnego miejsca, podmiotu ani osoby jeżeli jest to zabronione lub ograniczone prawem, chyba, że najpierw uzyska pisemną zgodę John Deere oraz odpowiedniej instytucji państwowej, na piśmie lub zgodnie z odpowiednimi przepisami, co może podlegać ewentualnym zmianom. Klient zaświadcza, że żadne Produkty otrzymane od John Deere nie będą wykorzystywane do produkcji pocisków, broni jądrowej, chemicznej lub biologicznej, ani nie zostaną przekazane żadnym stronom do takiego celu. Klient będzie używał Produktów wyłącznie w kraju oznaczonym , jako kraj dostępny.

8.7       Całość Umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie warunków korzystania z zakupionych usług, a także całość uzgodnień, umów i zapewnień pomiędzy stronami umowy. Niniejsza umowa odpowiada całości umowy stron w zakresie jej przedmiotu oraz zastępuje wszystkie wcześniejsze dokumenty i uzgodnienia dotyczące przedmiotu umowy. Oprócz niniejszej umowy, Powiadomienie o prywatności JDLink™ zawiera postanowienia o ochronie i bezpieczeństwie danych odnoszące się do usługi JDLink™. Wszystkie dodatkowe i niespójne warunki zaproponowane przez Klienta lub zawarte w zamówieniu zostaną odrzucone i uzyskają moc prawną dopiero po pisemnym ich zatwierdzeniu przez John Deere.