1     Contracterende partijen

2     Voorwerp van de overeenkomst

2.1      Telematicadiensten

2.2      Toegang tot de Telematicadiensten

2.3      Activering van de Telematicadiensten

2.4      Simkaart

2.5      Misbruik of frauduleus gebruik van de Telematicadiensten

3     Hardware en software

3.1      Hardware

In deze overeenkomst worden de Terminals samen met toebehoren zoals kabels, kabelbomen en antenne “Systeemhardware” genoemd. Als de Systeemhardware niet reeds vooraf is geïnstalleerd in de machine van John Deere die de Klant heeft gekocht, moet hij bij een erkende Dealer worden gekocht en apart worden geïnstalleerd. Het gebruik van de Systeemhardware door de Klant is onderworpen aan alle algemene voorwaarden van deze overeenkomst, evenals aan alle andere algemene voorwaarden die met de Klant zijn overeengekomen op het moment van de aankoop van de systeemhardware

3.2 Software

4     Nieuwe diensten

5     Gegevensverzameling

5.1      Verzamelen van gegevens om de terminal te activeren

5.2      Verzameling van gegevens voor de levering van de telematiadiensten

5.3      Toegang tot en gebruik van gegevens

5.4      Gespreksgegevens

5.5      Gebruik van gegevens door John Deere

5.6      Bescherming van persoonsgegevens en compliance

6     Duur en beëindiging

6.1      Duur

6.2      Beëindiging

6.3      Overdracht van de Terminal

7     Beperking van aansprakelijkheid

8     Overige bepalingen

8.1      Nieuwe toewijzing van de overeenkomst - Gelieerde ondernemingen en verbonden ondernemingen

8.2      Rechtskeuze en jurisdictie

8.3      Scheidbaarheid; afstandsverklaring

8.4      Kennisgevingen

8.5      Overmacht

8.6      Invoer- en uitvoerbeperkingen

8.7      Gehele overeenkomst

John Deere – JDLink™ Abonnement svoorwaarden
(“#ISG-4”)

Werkingsgebied: Europese Unie, niet-EU-landen in de Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland, Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS)

Publicatiedatum: 2020-02-01

Taal: Dutch / Nederlands

Deze abonnementsvoorwaarden regelen het gebruik van het John Deere - JDLink™ Abonnement dat tussen de Klant en John Deere wordt overeengekomen.

John Deere ontwikkelt en levert verschillende telematicasystemen onder de handelsnaam JDLink™. Deze systemen bestaan uit telematicahardware, software en telematicadiensten (de “ Systemen ”) en worden geleverd doorJohn Deere via erkende dealers of andere gemachtigde partijen (“ Dealers ”).

1       Contracterende partijen

Deze overeenkomst wordt gesloten tussen John Deere GmbH & Co. KG, vertegenwoordigd door Intelligence Solution Group (ISG), Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern (“ John Deere ”) en de Klant.

2       Voorwerp van de overeenkomst

2.1       Telematicadiensten

De telematicadiensten (de “ Telematicadiensten ”) hebben een terminal nodig (zie paragraaf 3.1 "Hardware") die machine- en landbouwkundige gegevens van uw machine naar een cloudgebaseerde serveroplossing overbrengt, die uw gegevens opslaat en verwerkt, inclusief een gebruikersinterface om toegang te krijgen tot uw gegevens en deze te visualiseren. Voor een gedetailleerde beschrijving van de functies en gegevenspunten die worden verwerkt in de JDLink™ Dienst zie de "JDLink™ Privacyverklaring ("#ISG-5")". en "MyJohnDeere™ Privacybeleid, Bijlage A (Functiebeschrijving)" ("#ISG-3") in de sectie "MyMachine Connect" die te vinden is op isg-contracts.deere.com .

Afhankelijk van de abonnementsvorm kunnen de Telematicadiensten ook diensten bevatten voor de ondersteuning van machinewerkzaamheden zoals Remote Display Access (RDA) en voor gegevens beheer zoals Wireless Data Transfer (WDT) en diensten waarmee de John Deere Dealer met behulp van speciale applicaties zoals SAR (Service ADVISOR™ Remote) de diagnostiek van de machines en informatie kan ophalen, onderhoud op afstand kan uitvoeren en software-updates voor verschillende onderdelen van een machine op afstand kan leveren. Voor een gedetailleerde bijschrijving van deze aanvullende diensten, zie het "MyJohnDeere™ Privacybeleid, Bijlage A (Functiebeschrijving)" ("#ISG-3") in de sectie "MyMachine Connect" die te vinden is op isg-contracts.deere.com .

De Telematicadiensten worden ingeschakeld via een of meer aanbieders van draadloze telecommunicatie die naar behoren door John Deere zijn gemachtigd (elk een ‘ Onderliggende mobiele provider '). De Klant gebruikt de Producten alleen in landen die staan genoemd als land waar de JDLink™ Dienst wordt verricht door John Deere, waarvoor u wordt verwezen naar jdlink.deere.com . De Telematicadiensten omvatten alleen die telematicadiensten die in deze overeenkomst zijn beschreven, en omvatten uitdrukkelijk geen andere diensten die door een Onderliggende mobiele provider kunnen worden aangeboden dan degene die John Deere gebruikt om de Telematicadiensten in het kader van deze overeenkomst te leveren. Het bereik en de signaalsterkte kunnen van locatie tot locatie variëren, en zijn afhankelijk van het bereik en de signaalsterkte van de lokale provider. John Deere verstrekt geen garanties en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor dekking, bereik of signaalsterkte. De dienst kan in andere Europese landen beschikbaar worden gesteld via de roamingdiensten van de lokale provider.

Tijdens de abonnementsperiode stuurt de terminal regelmatig aangewezen gegevens van de machine van de Klant naar de cloud-gebaseerde servers. Na afloop van het abonnement blijven alle gegevens die tijdens het abonnement worden gegenereerd toegankelijk voor de Klant, maar er worden geen nieuwe gegevens verzonden.

De klant stemt er hierbij mee in dat de gegevens worden verwerkt om te voldoen aan de beschreven Telematicadienst zoals is vermeld in de “"JDLink™ Privacyverklaring ("#ISG-5")" die te vinden is op isg-contracts.deere.com .

2.2       Toegang tot de Telematicadiensten

De Klant zal toegang hebben tot de gebruikersinterface die beschikbaar is op jdlink.deere.com (de ‘ Telematicawebinterface '), een website die wordt beheerd door John Deere. Voor toegang tot de Telematicawebinterface moet de Klant een gebruikersnaam voor MyJohnDeere™ met een admin-toegangsniveau en een ‘Operation Center’ organisatie aanmaken of een bestaande organisatie toewijzen. Elke telematica-gateway (" Termina l") is gekoppeld aan één specifieke organisatie zoals gedefinieerd in de JDLink™ Abonnementsovereenkomst ("#ISG-10"). Indien de Klant de Terminal wil koppelen aan een andere organisatie, moet de Klant de Terminal verplaatsen, wat zal resulteren in een automatische beëindiging van het abonnement. Er moet een JDLink™ Abonnementsovereenkomst worden ondertekend om een nieuwe activering aan te vragen. De Klant kan de "Help" sectie in het Operations Center raadplegen of contact opnemen met zijn ondersteunende Dealer of met John Deere voor verdere assistentie bij de overdracht van de Terminal.

2.3       Activering van de Telematicadiensten

Als de Klant de Terminal op zijn individuele machine wil activeren, moet hij een bindend JDLink™ Abonnementsovereenkomst ("#ISG-10") document ondertekenen waarin hij deze onderliggende voorwaarden aanvaardt. Ongeacht het aantal Terminals dat op een bepaald ("#ISG-10") formulier is opgenomen, heeft elke Terminal zijn eigen individuele abonnement dat wordt beheerst door deze Abonnementsvoorwaarden.

Op het formulier van de Abonnementsovereenkomst dient de Klant de MyJohnDeere™ Operations Center organisatie te vermelden waaraan de Terminal wordt toegewezen. De ondertekende JDLink™ Abonnementsovereenkomst ("#ISG-10") moet door uw Dealer naar John Deere worden gestuurd. Na ontvangst en validatie van de door de Klant ondertekende JDLink™ Abonnementsovereenkomst ("#ISG-10") wordt de Terminal door John Deere geactiveerd. John Deere behoudt zich het recht voor om een activeringsverzoek te weigeren in geval van uitvoerbeperkingen of technische beperkingen.

Op het moment van de Activering gaan de Telematicadiensten voor de geactiveerde Terminal van start en blijven ze in werking tot het einde van de Abonnementsperiode. Na het verstrijken van de Abonnementsperiode worden de Telematicadiensten in het kader van deze overeenkomst beëindigd en niet automatisch verlengd. Indien de Klant verkiest om het Abonnement te verlengen, dient hij een nieuwe Abonnmentsovereenkomst te ondertekenen. Om een ononderbroken dienstverlening te waarborgen, moet deze verlenging worden aangevraagd en goedgekeurd vóór de einddatum van het oude abonnement.

2.4       Simkaart

De Terminal kan een verwijderbare simkaart bevatten (‘ Simkaart '). De Simkaart mag uitsluitend worden gebruikt voor communicatie via de Telematicadiensten en gegevensoverdrachten in combinatie met een geactiveerde terminal die alleen kan worden gekocht van een bevoegde John Deere dealer of die reeds op machines van John Deere is geïnstalleerd. De Klant verwerft geen eigendom van de Simkaart. Alle rechten, inclusief de toekenning van rechten om de software te gebruiken die op de Simkaarten is geïnstalleerd, blijven rechten van John Deere. In geval van onderbrekingen in de dienstverlening heeft John Deere het recht om de Simkaarten te vervangen of te wijzigen. John Deere behoudt zich het recht voor om de Simkaart te deactiveren en om de Klant de terugbetaling aan te rekenen van enige extra kosten die door John Deere worden opgelopen als de Klant de Simkaart gebruikt voor enig ander doel dan het gebruik van de Telematicadiensten. De Klant moet John Deere onmiddellijk op de hoogte brengen in geval van verlies of diefstal van een onderdeel van de Systeemhardware, indien een onderdeel als gevolg van schade niet langer werkt, of indien een onderdeel op een of andere manier verkeerd is gebruikt. Het is de Klant niet toegestaan om de Simkaart die door John Deere is verstrekt aan een derde partij over te dragen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van John Deere.

2.5       Misbruik of frauduleus gebruik van de Telematicadiensten

John Deere kan Telematicadiensten die in het kader van deze overeenkomst aan de Klant worden geleverd, naar eigen keuze beperken of annuleren, in geval van een redelijk vermoeden van misbruik of frauduleus gebruik. De Klant zal de Telematicadiensten niet misbruiken of frauduleus gebruiken, en gaat akkoord om (a) niet over te gaan tot of deel te nemen aan misbruik of frauduleus gebruik van de Telematicadiensten of misbruik of frauduleus gebruik van de Diensten toe te staan, (b) enig dergelijk misbruik of frauduleus gebruik waarvan de Klant zich bewust wordt, onmiddellijk te melden aan de Dealer (of aan John Deere als de Klant een Dealer is), en (c) om zijn medewerking te verlenen in geval van een onderzoek of vervolging in verband met enig misbruik of frauduleus gebruik gestart door John Deere, wettelijke vertegenwoordigers van John Deere of enige Onderliggende mobiele provider. De Klant is als enige aansprakelijk voor de lasten, kosten of schade die voortvloeien uit misbruik of frauduleus gebruik. ‘Misbruik of frauduleus gebruik' van de Telematicadiensten omvat, zonder beperking:

 1. toegang verkrijgen tot, veranderingen aanbrengen in of ingrijpen in de communicatie van en/of informatie over een andere klant van John Deere, een Dealer of een Onderliggende mobiele provider, hiertoe een poging ondernemen of een andere persoon of entiteit helpen om hiertoe een poging te ondernemen;
 2. herindelen van, ingrijpen in of een ongeoorloofde verbinding maken met het netwerk van een Onderliggende mobiele provider;
 3. installeren van versterkers, repetitoren of andere apparatuur die de radiosignalen of frequenties waarop de Telematicadiensten worden geleverd, wijzigt of die inwerkt op de Systeemhardware op een manier die in strijd is met het toepasselijke recht of de overheidsregulering,
 4. het gebruik van Telematicadiensten op een manier die op onredelijke wijze storend is voor het gebruik van de dienst door een of meer andere klanten of eindgebruikers of voor het vermogen van John Deere of enige Onderliggende mobiele provider om diensten te verlenen;
 5. het gebruik van Telematicadiensten voor het overbrengen van obscene, wellustige, lasterlijke, schunnige of onwettelijke informatie of auteursrechtelijk beschermd materiaal dat geen eigendom is van de Klant;
 6. het gebruik van de Telematicadiensten zonder toestemming op een gestolen of verloren apparaat;
 7. ongeoorloofde toegang tot de Telematicadiensten of tot enige dienst van een Onderliggende mobiele provider;
 8. het gebruik van de Telematicadiensten om VOIP-diensten te leveren of een aansluiting verschaffen met de Telematicadiensten of de Diensten aftappen om andere telematicadiensten te leveren dan de Telematicadiensten;
 9. het gebruik van een list, een onjuiste voorstelling of een vals creditapparaat met de bedoeling om betaling voor de Telematicadiensten geheel of gedeeltelijk te vermijden;
 10. ongeoorloofde wijziging van Systeemhardware, Terminal, instellingen van de Systeemhardware of Systeemsoftware;
 11. de Systeemhardware laten installeren door een andere persoon of entiteit dan een Dealer of andere door John Deere gecertificeerde installateur van Systeemhardware die door John Deere is erkend;
 12. ongeoorloofde toegang tot, gebruik van, wijziging van of vernietiging van systeemgegevensbestanden, programma's, procedures of informatie in verband met de Klant of een andere klant van John Deere;
 13. gebruik teneinde het Systeem te onderwerpen aan reverse engineering of te klonen, of enige poging om een alternatieve of vergelijkbare dienst tot stand te brengen via het gebruik van of de toegang tot de Telematicadiensten;
 14. gebruik voor onwettige, illegale of frauduleuze doeleinden;
 15. het opsporen van de locatie, of prestaties en gedrag van een natuurlijk persoon zonder eerst alle vereiste voorafgaande toestemming van die persoon te verkrijgen, in overeenstemming met toepasseljike wet- en regelgeving;
 16. het gebruik van de dienst te verlenen of toe te staan van personen die zijn gevestigd in of die banden hebben met landen die onder embargo staan of in landen waar de Dienst niet is toegestaan. Bij een of meer gevallen van een dergelijk misbruik of frauduleus gebruik heeft John Deere het recht om de Telematicadiensten onmiddellijk te onderbreken en het dienstencontract onmiddellijk te beëindigen. In dit geval krijgt de Klant geen credit voor of terugbetaling van enige kosten voor onderbrekingen in de Telematicadiensten n die voortvloeien uit een beperking of annulering van de Diensten krachtens dit deel of een vooruitbetaling voor Telematicadiensten tijdens de periode van die beperking of na die annulering.

3       Hardware en software

3.1       Hardware

In deze overeenkomst worden de Terminals samen met toebehoren zoals kabels, kabelbomen en antenne “Systeemhardware” genoemd. Als de Systeemhardware niet reeds vooraf is geïnstalleerd in de machine van John Deere die de Klant heeft gekocht, moet hij bij een erkende Dealer worden gekocht en apart worden geïnstalleerd. Het gebruik van de Systeemhardware door de Klant is onderworpen aan alle algemene voorwaarden van deze overeenkomst, evenals aan alle andere algemene voorwaarden die met de Klant zijn overeengekomen op het moment van de aankoop van de systeemhardware

3.2 Software

De software voor de diensten, de modemstoftware en andere software en/of firmware (‘Systeemsoftware’) bevindt zich op de Systeemhardware.De Systeemsoftware bevat eigendomsrechtelijk beschermde code van John Deere of derden waarvoor een licentie wordt gegeven krachtens de voorwaarden van dit deel en kan code van derden omvatten waarvoor een licentie wordt verkregen zoals vermeld in enige documentatie die bij de Systeemhardware is gevoegd. John Deere kent de Klant een niet-exclusieve, herroepelijke licentie toe om de Systeemsoftware alleen te gebruiken (i) in combinatie met het gebruik van het Systeem en (ii) met Systeemhardware. John Deere kent de Klant voorts het recht toe om zijn licentie voor het gebruik van de Systeemsoftware, doch exclusief de Diensten, over te dragen tijdens de gebruiksduur van de Systeemhardware in combinatie met de overdracht van de eigendom van de Systeemhardware. John Deere kent de Klant voorts het recht toe om zijn licentie voor het gebruik van de Systeemsoftware, doch exclusief de Diensten, over te dragen tijdens de gebruiksduur van de Systeemhardware in combinatie met de overdracht van de eigendom van de Systeemhardware. De Klant stemt ermee in dat John Deere de Systeemsoftware op Systeemhardware van de Klant tijdens de looptijd van deze overeenkomst zo vaak als John Deere dit gepast acht, mag updaten. John Deere is niet aansprakelijk voor enig gegevensverlies als gevolg van de update van de dienst.

4       Nieuwe diensten

John Deere kan aan de Klant nieuwe functies ter beschikking stellen om bestaande telematicadiensten te verbeteren (“ Nieuwe diensten ”). Nieuwe diensten kunnen onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden of zelfs een afzonderlijke overeenkomst of toestemming vereisen.

5       Gegevensverzameling

Alle gegevens die in het kader van deze overeenkomst worden verzameld, worden alleen verzameld met het oog op de verlening van de diensten die in deze overeenkomst worden vermeld.

5.1       Verzamelen van gegevens om de terminal te activeren

John Deere verzammelt en verwerkt gegevens zoals de bedrijfsnaam, de naam en het adres van de Klant, het serienummer van de terminal, de MyJohnDeere™-gebruikersnaam, het ID van de Operations Center organisatie en het e-mailadres van de servicedealers voor de uitvoering van uw activeringsaanvraag voor de JDLink™ Abonnementsovereenkomst. Voor zover het om persoonlijke gegevens gaat, vindt u meer informatie in de JDLink™ Privacyverklaring ("#ISG-5").

5.2       Verzameling van gegevens voor de levering van de telematiadiensten

John Deere zal de machine- en landbouwkundige gegevens volgens de voorwaarden van deze overeenkomst hosten, beheren en gebruiken om de Telematicadienst te verlenen. Bovendien kunnen de gegevens, afhankelijk van het type en het serviceniveau van de machine, door de machine van de Klant geleverde operationele gegevens bevatten.

5.3       Toegang tot en gebruik van gegevens

Standaard hebben alle John Deere Dealers toegang tot de diagnostische gegevens van de machine via MyJohnDeere™ en Service ADVISOR™ Remote totdat de Klant dit via MyJohnDeere™ beperkt. De Klant kan de toegang van John Deere Dealers en andere partnerorganisaties tot de verzamelde data op elk moment via MyJohnDeere™ toestaan of beperken.

Daarnaast kan elke John Deere dealer een automatisch goedgekeurd partnerschap creëren tussen de John Deere dealer en de organisatie van de Klant die toegang geeft tot machinegegevens. Om de toegang van de dealer tot de machinegegevens uit uw account onmogelijk te maken, moet u het volgende doen:

5.4       Gespreksgegevens

Daarnaast kunnen de Onderliggende mobiele providers voor factureringsdoeleinden gespreksgegevens genereren, en kunnen de Onderliggende mobiele providers de gespreksgegevens in overeenstemming met het toepasselijke recht bewaren gedurende een langere periode dan negentig (90) dagen. De laatste positie van elke Terminal wordt op de Terminal opgeslagen.

5.5       Gebruik van gegevens door John Deere

John Deere heeft het recht om de gegevens te raadplegen om de contractueel bepaalde telematicadiensten te leveren. De Klant stemt ermee in dat John Deere gegevens in anonieme vorm kan raadplegen en gebruiken voor statistische doeleinden en om de op grond van deze overeenkomst geleverde diensten te verbeteren, aanvullende of nieuwe producten en diensten van John Deere te ontwikkelen en/of om nieuwe gebruikswijzen voor apparatuur vast te stellen.

5.6       Bescherming van persoonsgegevens en compliance

John Deere zal alle gegevens verwerken en onderliggende telematicadiensten leveren in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, bijvoorbeeld de algemene regelgeving inzake gegevensbescherming (" GDPR "). Meer informatie vindt u in de JDLink™ Privacyverklaring ("#ISG-5"). Als de machine van de Klant door derde partijen namens de Klant wordt gebruikt, is de Klant verplicht ervoor te zorgen dat aan alle toepasselijke wet- en regelgeving (bijvoorbeeld GDPR, arbeidsrecht) wordt voldaan en dat de bijbehorende informatie over de bescherming van persoonsgegevens aan de gebruiker wordt verstrekt of dat de juiste toestemming wordt gegeven.

Indien de Klant de eigendom van de terminal overdraagt, is de Klant verplicht om alle resterende abonnementen te annuleren voordat de eigendomsoverdracht plaatsvindt. Abonnementen kunnen worden opgezegd met behulp van de optie "Deactiveren" op de StellarSupport™.

6       Duur en beëindiging

6.1       Duur

De duur van deze overeenkomst (de ‘ Abonnementsperiode' ) gaat in op de datum van activering van de terminal door John Deere en geldt voor een periode van twee jaar, behalve indien de overeenkomst eerder wordt beëindigd zoals hierna beschreven. Deze overeenkomst wordt niet automatisch verlengd. Na afloop van de Abonnementsperiode worden de onder deze overeenkomst vallende Telematicadiensten gestaakt. De Klant kan ervoor kiezen om een nieuw John Deere Telematica Abonnement aan te vragen. De gegevens die door JDLink™ tijdens de looptijd van het abonnement worden verzameld, blijven voor de klant toegankelijk via MyJohnDeere™ na beëindiging van het abonnement.

6.2       Beëindiging

De klant kan deze overeenkomst opzeggen zonder voorafgaande kennisgeving door gebruik te maken van de optie "Deactiveren" op StellarSupport™. Bij beëindiging van de overeenkomst door de Klant, heeft de Klant geen recht op enige terugbetaling van vergoedingen die door de Klant zijn betaald voor de Telematicadiensten of de Systeemhardware.

John Deere kan deze overeenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30) dagen. De wettelijke bepalingen met betrekking tot een opzegging met onmiddellijke ingang blijven onverminderd van kracht. Na de beëindiging blijft de terminal inactief in de organisatie van de Klant.

6.3       Overdracht van de Terminal

Overdracht van de Terminal naar een andere organisatie leidt tot een automatische beëindiging van het abonnement.

7       Beperking van aansprakelijkheid

 1. De Telematicadiensten in het kader van deze overeenkomst worden gratis verstrekt en worden aan de Klant ter beschikking gesteld op een "as is", "met alle gebreken" en "as available" basis. Het gebruik van de Telematicadiensten door de Klant is naar eigen goeddunken en op eigen risico. John Deere doet geen beweringen of beloftes over de kwaliteit, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van de Telematicadiensten, beschikbaarheid of uptime, of inhoud. Bijgevolg sluit John Deere alle impliciete voorwaarden, garanties, verklaringen of andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op de Telematicadiensten uit.
 2. John Deere en alle aan John Deere gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk jegens de Klant (noch jegens de Gebruikers van de Klant of enige andere persoon die rechten uit hoofde van de rechten van de Klant opeist) voor enig verlies of schade, hetzij op grond van een contract, een onrechtmatige daad of een schending van de wettelijke plicht, die zou kunnen ontstaan met betrekking tot of door het gebruik van de Telematicadiensten, met inbegrip van (i) indirecte of gevolgschade; (ii) verlies van winst, verkoop, zaken, inkomsten of gebruik; (iii) bedrijfsonderbreking; (iv) verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie; of (v) verlies van informatie of gegevens. De aansprakelijkheid van John Deere voor opzettelijk of grovelijk nalatig handelen en de aansprakelijkheid van John Deere op grond van de wettelijke productaansprakelijkheidswetgeving blijft onaangetast.
 3. John Deere maakt geen claims of beloftes ten aanzien van derden. Dienovereenkomstig zijn zowel John Deere als alle aan John Deere gelieerde bedrijven niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die zou kunnen voortvloeien uit het handelen van derden, inclusief, bijvoorbeeld, als een andere gebruiker misbruik maakt van de inhoud of de identiteit van de Klant. Het gebruik van de inhoud van derden door de Klant is naar eigen goeddunken en op eigen risico.
 4. Tijdens de levering van de Telematicadiensten garandeert John Deere niet dat de dienst veilig is of vrij van bugs of virussen. De Klant is verantwoordelijk voor de configuratie van zijn eigen informatietechnologie om toegang te krijgen tot de Telematicadiensten en het wordt sterk aangeraden dat de Klant zijn eigen virusbeschermingssoftware gebruikt.
 5. Het enige en exclusieve recht van de Klant en de enige remedie in geval van ontevredenheid over de Telematicadiensten, of enig ander bezwaar, is de beëindiging en beëindiging van de toegang tot of het gebruik van de Telematicadiensten.
 6. De maximale totale aansprakelijkheid van John Deere voor verlies of schade als gevolg van het gebruik van de Telematicadiensten is beperkt tot een maximum van EUR 12.500.
 7. Niettegenstaande enige andere bepaling van deze Voorwaarden, sluit niets in deze Voorwaarden de aansprakelijkheid van John Deere uit of beperkt deze voor (i) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door de nalatigheid van John Deere; (ii) fraude of een frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; of (iii) enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt op grond van de wet.

8       Overige bepalingen

8.1       Nieuwe toewijzing van de overeenkomst - Gelieerde ondernemingen en verbonden ondernemingen

John Deere kan deze overeenkomst toewijzen aan een andere onderneming met alle rechten en verplichtingen of vorderingen die daaruit ontstaan. Enige rechten en voorrechten die in overeenstemming met de bepalingen van deze overeenkomst aan John Deere zijn toegekend, worden ook toegekend aan gelieerde ondernemingen en verbonden ondernemingen. Gelieerde ondernemingen en/of verbonden ondernemingen zijn ondernemingen of andere rechtspersonen die direct of indirect de zeggenschap hebben over John Deere of waarover John Deere direct of indirect de gezamenlijke zeggenschap heeft met een aanzienlijke participatie van meer dan vijftig procent (50%).

8.2       Rechtskeuze en jurisdictie

De onderhavige voorwaarden vallen onder en worden geïnterpreteerd overeenkomstig het materiële recht van de Bondsrepubliek Duitsland De overeenkomstige rechtbanken in Mannheim hebben niet-exclusieve jurisdictie over rechtszaken of geschillen in verband met de onderhavige voorwaarden (een “ Vordering ”). De onderhavige voorwaarden vallen niet onder de collisieregels van enig rechtsgebied of het Weense koopverdrag van de Verenigde Naties, waarvan de toepassing uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

8.3       Scheidbaarheid; afstandsverklaring

Indien een bepaling van deze overeenkomst onafdwingbaar blijkt, heeft dit geen invloed op de afdwingbaarheid van de andere bepalingen. De contracterende partijen zullen de betreffende bepaling vervangen door een afdwingbare bepaling die de intentie en het economische effect van de betreffende bepaling zo goed mogelijk weerspiegelt. Een afstandsverklaring door een van de contracterende partijen om een schending van een bepaling van deze overeenkomst te vervolgen, mag niet worden geïnterpreteerd als een verklaring dat er afstand wordt gedaan van de vervolging van latere schendingen.

8.4       Kennisgevingen

Alle kennisgevingen dienen schriftelijk te gebeuren en worden geacht te zijn uitgevoerd wanneer zij via een aangetekend schrijven zijn ontvangen aan: John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Strassburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern.

8.5       Overmacht

Geen van de contracterende partijen is aansprakelijk ten aanzien van de andere voor de niet-uitvoering of de laattijdige uitvoering van een verplichting indien deze niet-uitvoering of vertraging te wijten is aan een geval van overmacht , natuurrampen, stakingen, terreurdaden, sociale onlusten, de naleving van wetten of officiële bevelen of andere gebeurtenissen waarover deze contracterende partij geen controle heeft, op voorwaarde dat deze contracterende partij deze omstandigheden onmiddellijk schriftelijk meldt en de uitvoering van de verplichting zo snel mogelijk hervat, en met dien verstande dat de andere contracterende partij deze overeenkomst kan beëindigen indien deze omstandigheden langer dan een periode van negentig (90) dagen duren en de contracterende partij die vertraging heeft opgelopen zich niet in een positie bevindt om de uitvoering van zijn verplichtingen binnen een redelijke termijn te hervatten.

8.6       Invoer- en uitvoerbeperkingen

De Klant erkent dat alle Telematicadiensten, Systeemhardware, Systeemsoftware, eigendomsrechtelijk beschermde gegevens, knowhow of andere gegevens of informatie (in deze overeenkomst ‘Producten' genoemd) die zijn verkregen van John Deere, onderworpen kunnen zijn aan de invoer- en/of uitvoerwetten van een of meer landen en de invoer, uitvoer of heruitvoer ervan mogelijk is beperkt of verboden. De Klant stemt er derhalve mee in om dergelijke Producten niet direct of indirect in te voeren, uit te voeren of heruit te voeren of ze te laten invoeren, uitvoeren of heruitvoeren naar enige bestemming, entiteit of persoon waarnaartoe, waaraan of aan wie dit krachtens enige wet of enig reglement verboden is of aan beperkingen is onderworpen, tenzij hij eerst de schriftelijke toestemming heeft verkregen van John Deere en enige toepasselijke overheidsinstantie, hetzij schriftelijk, hetzij zoals voorgeschreven door de toepasselijke wetgeving, zoals die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd. De Klant stemt ermee in dat geen enkel Product dat van John Deere wordt ontvangen, direct zal worden ingezet voor einddoelen als rakettechnologie, gevoelige nucleaire of chemische biologische wapens of op enige manier aan enige partij zal worden overgedragen voor een dergelijk einddoel. De Klant zal de Producten alleen gebruiken in een land dat is vermeld als een beschikbaar land.

8.7       Gehele overeenkomst

Deze overeenkomst bevat de voorwaarden voor bestelde diensten, alle regelingen, overeenkomsten en verzekeringen tussen de contracterende partijen. Deze overeenkomst is een weergave van de gehele overeenkomst tussen partijen met betrekking tot het onderwerp en vervangt alle vorige documenten, gesprekken en regelingen over het voorwerp van de overeenkomst. In aanvulling op deze overeenkomst bevat de JDLink™ Privacyverklaring de voorschriften voor gegevensbescherming en gegevensbeveiliging die van toepassing zijn op de JDLink™ Dienst. Alle aanvullende of strijdige algemene voorwaarden die door de Klant worden voorgesteld of die in een bestelling zijn opgenomen, worden verworpen en zijn alleen geldig na de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van John Deere.