1     Vilken data samlar och behandlar vi?

2     För vilka ändamål och med vilken laglig grund använder vi din data?

3     Vem kommer vi dela din data med?

4     Var kommer vi att skicka din data?

5     Vilka rättigheter har du i förhållande till din data?

6     Vilken John Deere enhet är personuppgiftsansvarig?

7     Hur länge kommer vi behålla din data?

8     Hur skyddar vi din data?

John Deere Mobile RTK Signal Network Integritetsmeddelande ("#ISG-9")

Geografiskt tillämpningsområde: Europeiska Unionen och icke-EU länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Schweiz, Oberoende staters samvälde (OSS)

Utgivningsdatum: 2020-02-01

Språk: Swedish / Svenska


Detta meddelande beskriver hur John Deere och dess dotterbolag behandlar och använder din data. Referenser i denna meddelande till John Deere , vi eller oss ska förstås som John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Tyskland.

Vi vill understryka att vi tar skyddet för din integritet, samt dina personuppgifter, på stort allvar och vi behandlar din data i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar. Nedan önskar vi mer ingående förklara vilka personuppgifter vi inhämtar och behandlar i samband med denna Mobile RTK Signal Network Service hädanefter benämnd "Mobile RTK Signal" samt hur vi använder denna data.

1       Vilken data samlar och behandlar vi ?

Vi inhämtar och behandlar data om dig när du interagerar med oss och våra produkter, vid användning av Mobile RTK Signal Tjänster.

Följande information kommer att sparas och behandlas i syfte att fullgöra din beställning:

Om du använder Mobile RTK Signal i kombination med JDLink™ var god se "JD Link™ Integritetsmeddelande ("ISG-5")" och "JDLink™ Abonnemang Allmänna villkor ("#ISG-4")" som finns tillgängliga på isg-contracts.deere.com .

2       För vilka ändamål och med vilken laglig grund använder vi din data?

Vi använder och behandlar dessa persondata för följande syfte:

3       Vem kommer vi dela din data med?

Vi delar din information med följande mottagare:

Persondata kan komma att delas med myndigheter och/eller polismyndigheter om nödvändigt för ovanstående ändamål, om så krävs av lag eller om så krävs för det rättsliga skyddet av våra legitima intressen vid efterlevandet av tillämpliga lagar.

4       Var kommer vi att skicka din data?

När information översänds utanför EES, och när detta skickas till en betrodd leverantör i ett land som inte faller under ett beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen, (en lista av sådana länder finns tillgänglig här ), blir datan adekvat skyddad genom John Deeres användning av EU-kommissionens godkända standardavtalsklausuler i enlighet med Art 46 (2) GDPR, när sådana relationer inleds, eller genom den betrodda leverantörens Privacy Shield-certifiering enligt Art.42 GDPR som finns tillgänglig här . En kopia av den relevanta skyddsmekanismen kan tillhandahållas dig vid förfrågan via John Deeres Blankett avseende Registrerades rättigheter, vilken kan hittas på isg-contracts.deere.com . Överföringar till John Deeres filialer kommer ske med tillämpning av adekvata åtgärder, så som bindande företagsbestämmelser (BCR's), standardavtalsklausuler antagna av EU-kommissionen för att skydda Personuppgifter, andra giltiga överföringsmekanismer, eller baserat på tillåtna lagstadgade undantag.

5       Vilka rättigheter har du i förhållande till din data?

Du har rätt att fråga oss:

Dessa rättigheter kan komma att begränsas i vissa situationer- till exempel, när vi kan uppvisa att vi har en rättslig skyldighet att hantera din data. I vissa fall, kan detta innebära att vi har möjlighet att behålla data även om du återkallar ditt samtycke.

När vi begär att persondata uppfyller rättsliga eller kontraktuella förpliktelser, är tillhandahållande av sådan data obligatorisk: om datan inte tillhandahålls, kommer vi inte kunna sköta vår kontraktuella relation, eller uppfylla våra skyldigheter. I alla andra fall, är tillhandahållande av persondata valfritt.

Om du önskar ta del av ytterligare information gällande dina rättigheter, var god besök vårt företags integritetsrapport på isg-contracts.deere.com . Om du vill utöva dina rättigheter avseende din persondata, var god använd Blanketten avseende Datasubjektets Rättigheter som finns på isg-contracts.deere.com .

I det fall du har olösta bekymmer, har du möjlighet att inkomma med ett klagomål till en tillsynsmyndighet, mer precist den myndighet som överser efterlevandet av dataskydd i den kommun du bor eller jobbar i.

6       Vilken John Deere enhet är personuppgiftsansvarig?

Personuppgiftsansvarig för din information är John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Germany.

I tillägg till ovan, delas din data med Deere & Company i USA (Illinois).

7       Hur länge kommer vi behålla din data?

Vi lagrar datan under tiden för prenumerationsperioden och i den utsträckning det är tillåtet efter avtalsrelationens slut, så länge det är nödvändigt för att utföra de ändamål i enlighet med denna meddelande. Lagstiftning kan innebära att John Deere behåller viss information vissa specifika perioder. I andra fall, kan John Deere behålla data en lämplig period efter att relationen med dig tar slut för att skydda sig själv från rättsliga anspråk, eller för att administrera dess verksamhet.

8       Hur skyddar vi din data?

Vi har implementerat och kommer upprätthålla rutiner och procedurer, designade för att förebygga missbruk av information från ditt konto: