1     Hvilke opplysninger samler vi inn?

2     For hvilke formål og basert på hvilke rettslige grunnlag behandler vi dine opplysninger?

3     Hvem deler vi opplysningene dine med?

4     Hvor sender vi dine opplysninger?

5     Hvilke rettigheter har du når det gjelder dine opplysninger?

6     Hvilket John Deere-foretak er min behandlingsansvarlig?

7     Hvor lenge vil dere beholde opplysningene mine?

8     Hvordan beskytter dere mine opplysninger?

Personvernerklæring for John Deere Mobile RTK Signal Network
(“#ISG-9”)

Geografisk virkeområde: Den Europeiske Union og stater utenfor EU i det Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), Sveits, Samveldet av uavhengige stater (SUS)

Utgivelsesdato: 2020-02-01

Språk: Norwegian / Norsk


Denne erklæringen beskriver hvordan John Deere og dets tilhørende selskaper samler inn og behandler opplysningene dine. Henvisninger i denne erklæringen til John Deere , vi eller oss , betyr John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Tyskland.

Vi ønsker å understreke at beskyttelse av dine personopplysninger og ditt personvern er noe vi tar på alvor og at vi behandler opplysningene dine i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Nedenfor ønsker vi å forklare nærmere hvilke personopplysninger vi samler inn og behandler i forbindelse med Mobile RTK Signal Network Tjeneste heretter omtalt som "Mobile RTK Signal" og hvordan vi behandler disse opplysningene.

1       Hvilke opplysninger samler vi inn?

Vi samler inn og behandler personopplysninger om deg når du samhandler med oss ​​og våre produkter gjennom bruk av Mobile RTK Signal-tjenestene.

De følgende opplysningene vil bli lagret og behandlet for å fullføre din bestilling:

Hvis du bruker Mobile RTK Signal i kombinasjon med JDLink™, vennligst se "JDLink™ Personvernerklæring" (“#ISG-5”)” og "JDLink™ Abonnementsvilkår og -betingelser (“#ISG-4”) ", som er tilgjengelig på isg-contracts.deere.com .

2       For hvilke formål og basert på hvilke rettslige grunnlag behandler vi dine opplysninger?

Vi bruker og behandler disse personopplysningene for følgende formål:

3       Hvem deler vi opplysningene dine med?

Vi deler opplysningene dine med følgende mottakere:

Personopplysninger kan deles med myndigheter og/eller politimyndigheter dersom det er påkrevd for formålene ovenfor, hvis det er lovpålagt eller dersom det er nødvendig for juridisk forsvar av våre legitime interesser i samsvar med gjeldende lover.

4       Hvor sender vi dine opplysninger?

Der informasjon overføres utenfor EØS, og hvor dette er til en tiltrodd leverandør i et land som ikke er underlagt en beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå fra EU-kommisjonen (en liste over slike land er tilgjengelig her ), vil opplysninger være tilstrekkelig beskyttet av enten John Deeres bruk av EU-kommisjonens godkjente standardavtaler i henhold til GDPR Art. 46 (2) når slike relasjoner opprettes, eller av den tiltrodde leverandørens Privacy Shield-sertifisering i henhold til Art. 45 GDPR, som er tilgjengelig her . En kopi av den relevante beskyttelsesmekanismen kan gis til deg på forespørsel via John Deeres Kontaktskjema for Den registrertes rettigheter, som du finner på isg-contracts.deere.com . Overføringer til John Deeres tilknyttede selskaper vil foregå ved bruk av egnede tiltak, for eksempel bindende virksomhetsregler (BCR), standardavtalene vedtatt av EU-kommisjonen for beskyttelse av Personopplysninger, andre gyldige overføringsmekanismer eller basert på unntak fastsatt i lov.

5       Hvilke rettigheter har du når det gjelder dine opplysninger?

Du har rett til å spørre oss:

Disse rettighetene kan være begrenset i noen situasjoner - for eksempel der vi kan henvise til et rettslig krav for behandling av dine opplysninger. I noen tilfeller kan dette bety at vi kan beholde opplysninger selv om du trekker tilbake samtykket ditt.

Der vi krever personopplysninger for å overholde juridiske eller kontraktsmessige forpliktelser, er det obligatorisk å oppgi slike opplysninger: Hvis slike opplysninger ikke oppgis, vil vi ikke kunne oppfylle vårt kontraktsforhold eller de forpliktelser som er pålagt oss. I alle andre tilfeller er det valgfritt å oppgi de forespurte personopplysningene.

Hvis du ønsker å motta ytterligere informasjon om dine rettigheter som registrert, kan du besøke isg-contracts.deere.com . Ønsker du å  utøve dine rettigheter angående dine personopplysninger, vennligst bruk Kontaktskjema for Den registrertes rettigheter, som finnes på isg-contracts.deere.com .

Dersom du har ubesvarte bekymringer, har du også rett til å klage til tilsynsmyndighetene, spesielt tilsynsmyndigheten i den medlemsstaten (i Norge: Datatilsynet) der du har ditt faste bosted eller arbeidssted.

6       Hvilket John Deere-foretak er min behandlingsansvarlig?

Det foretaket som er behandlingsansvarlig for din informasjon, er John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Tyskland.

I tillegg til det som er nevnt ovenfor, blir opplysningene dine delt med Deere & Company i USA (Illinois).

7       Hvor lenge vil dere beholde opplysningene mine?

Vi lagrer opplysningene gjennom hele kontraktsperioden, samt i den utstrekning det er tillatt etter kontraktsforholdet er avsluttet, så lenge det er nødvendig for å utføre de formål som er angitt i denne erklæringen. Lovgivning kan pålegge John Deere å beholde vise opplysninger for bestemte perioder. I andre tilfeller kan John Deere lagre opplysninger for en passende periode etter at ethvert forhold med deg er avsluttet, for å beskytte seg mot rettslige krav, eller for å administrere sin virksomhet.

8       Hvordan beskytter dere mine opplysninger?

Vi har implementert og vil opprettholde standarder og prosedyrer for å forhindre misbruk av opplysninger i kontoen din: