1     Milliseid andmeid me kogume?

2     Millistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel me teie isikuandmeid kasutame?

3     Kellega me neid andmeid jagame?

4     Kuhu me teie andmeid edastame?

5     Millised õigused teil oma andmetega seoses on?

6     Milline John Deere'i üksus on teie isikuandmete vastutav töötleja?

7     Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?

8     Kuidas me teie isikuandmeid kaitseme?

John Deere'i mobiilse RTK signaalvõrgu privaatsustingimused
(„#ISG-9“)

Territoorium: Euroopa Liit, ELi mittekuuluvad Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) riigid, Šveits, Sõltumatute Riikide Ühendus (SRÜ)

Kuupäev: 01.02.2020

Keel: Estonian / Eesti


Käesolevates tingimustes kirjeldatakse, kuidas John Deere ja tema sidusettevõtted töötlevad ja kasutavad teie andmeid. Tingimustes viidatud „John Deere“ või „meie“ on John Deere GmbH & Co.KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Saksamaa.

Suhtume teie privaatsuse ja isikuandmete kaitsmisse täie tõsidusega ning töötleme teie andmeid kooskõlas kehtivate isikuandmete kaitse õigusaktidega. Allpool selgitame üksikasjalikumalt, milliseid isikuandmeid me seoses mobiilse RTK signaalvõrgu teenusega (edaspidi: mobiilne RTK) kogume ja töötleme ning milleks me neid andmeid kasutame.

1       Milliseid andmeid me kogume?

Kui te suhtlete meiega või kasutate meie tooteid mobiilse RTK kaudu, me kogume ja töötleme teie andmeid.

Teie tellimuse täitmiseks kogutakse ja töödeldakse järgmisi andmeid:

Kui kasutate mobiilset RTK-d koos JDLink™ süsteemiga, palume tutvuda ka „JDLink™-i privaatsustingimustega („#ISG-5“)“ ning „JDLink™-i teenusetingimustega („#ISG-4“)“ aadressil isg-contracts.deere.com .

2       Millistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel me teie isikuandmeid kasutame ?

Kasutame ja töötleme nimetatud isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

3       Kellega me neid andmeid jagame?

Jagame teie andmeid järgmiste saajatega.

Võime isikuandmeid eespool nimetatud eesmärkidel ametivõimude ja/või õiguskaitseorganitega jagada, kui vastav kohustus tuleneb õigusaktidest või kui see on vajalik meie õigustatud huvide kaitseks kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

4       Kuhu me teie andmeid edastame ?

Andmete edastamisel EMP-st väljapoole ning juhul, kui saajaks olev usaldusväärne teenuseosutaja asub riigis, mille kohta Euroopa Komisjon ei ole teinud isikuandmete kaitse piisavuse otsust (riikide nimekiri on kättesaadav siin ), kaitseb John Deere andmeid nõuetekohaselt, sõlmides isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 46 lõike 2 kohase Euroopa Komisjoni andmeedastuslepingute tüüptingimustele vastava lepingu või tuginedes usaldusväärse teenuseosutaja isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 42 kohasele Privacy Shieldi sertifikaadile, millega saab tutvuda siin . Asjaomase kaitsemehhanismi koopia saamiseks palume teil täita John Deere'i andmesubjekti õiguste taotlusvormi, mis on kättesaadav aadressil isg-contracts.deere.com . Andmete edastamisel John Deere'i sidusettevõtetele rakendatakse piisavaid kaitsemeetmeid, näiteks siduvaid kontsernisiseseid eeskirju, isikuandmete kaitseks vajalikke Euroopa Komisjoni andmeedastuslepingute tüüptingimusi või muid lubatud andmeedastusmehhanisme või järgitakse õigusaktidega lubatud erandeid.

5       Millised õigused teil oma andmetega seoses on?

Teil on õigus taotleda meilt:

Teatud juhtudel võivad nimetatud õigused olla piiratud – näiteks kui me tõendame, et teie andmete töötlemiseks on seadusest tulenev kohustus. See võib teatud juhtudel tähendada, et võime säilitada teie andmeid ka pärast seda, kui olete nende töötlemiseks antud nõusoleku tagasi võtnud.

Kui me vajame isikuandmeid õigusaktidest või lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks, on selliste andmete esitamine kohustuslik: andmete esitamatajätmise korral ei saa me lepingut hallata või meile pandud kohustusi täita. Kõigil muudel juhtudel on küsitud isikuandmete esitamine vabatahtlik.

Kui soovite enda kui andmesubjekti õiguste kohta rohkem infot, palume tutvuda meie ettevõtte privaatsustingimustega aadressil isg-contracts.deere.com . Kui soovite kasutada enda isikuandmetega seotud õigusi, palume täita andmesubjekti õiguste taotlusvormi, mis on kättesaadav aadressil isg-contracts.deere.com .

Lahendamata probleemide korral võite esitada ka kaebuse järelevalveasutusele, kelleks üldjuhul on teie elu- või töökoha järgse liikmesriigi andmekaitseasutus.

6       Milline John Deere'i üksus on teie isikuandmete vastutav töötleja ?

Teie isikuandmete vastutav töötleja on John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Saksamaa.

Teie andmeid jagatakse ka Deere & Company'ga, mille peakorter asub USA-s Illinois' osariigis.

7       Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame ?

Säilitame andmeid tellimusperioodi lõpuni ning pärast meievahelise suhte lõppu nii kaua, kui see on lubatav ja käesolevates tingimustes kirjeldatud eesmärkidel vajalik. John Deere võib olla õigusaktidest tulenevalt kohustatud säilitama teatud andmeid teatud ajani. Teatud juhtudel võib John Deere säilitada andmeid teatud aja jooksul pärast meievahelise suhte lõppu, et kaitsta end õigusnõuete eest või korraldada oma äritegevust.

8       Kuidas me teie isikuandmeid kaitseme ?

Oleme rakendanud ja järgime standardeid ja protseduure, et kaitsta teie kontol olevaid andmeid väärkasutuse eest: