1     Τι δεδομένα συλλέγουμε;

2     Για ποίους σκοπούς και με ποια νομική βάση χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας;

3     Με ποιόν θα μοιραστούμε τα δεδομένα σας;

4     Πού θα στείλουμε τα δεδομένα σας;

5     Τι δικαιώματα έχετε σε συνάρτηση με τα δεδομένα σας;

6     Ποια υπόσταση της John Deere είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων μου;

7     Για πόσο χρόνο θα διατηρήσετε τα δεδομένα μου;

8     Πώς θα προστατέψετε τα δεδομένα μου;

Σημείωση Ιδιωτικότητας Δικτυακού Σήματος Κινητού John Deere RTK
(“#ISG-9”)

Πεδίο Εφαρμογής; Ευρωπαϊκή Ένωση, κράτη μη μέλη της ΕΕ στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), Ελβετία, Κοινοπολιτεία των Ανεξάρτητων Κρατών (ΚΑΚ)

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 2020-02-01

Γλώσσα: Greek / Ελληνικά

Αυτή η Πολιτική περιγράφει πως η John Deere και οι θυγατρικές ή συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες συλλέγουν και επεξεργάζονται τα δεδομένα σας. Αναφορές στο εξής σε αυτή τη Πολιτική στη John Deere , εμείς ή εμάς θα εννοούν τη John Deere  GmbH & Co KG, Intelligent Solutions Group Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern Γερμανία.

Θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι αντιμετωπίζουμε με πολύ μεγάλη σοβαρότητα την προστασία της ιδιωτικότητάς σας και των προσωπικών σας δεδομένων και ότι επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Θα θέλαμε να σας εξηγήσουμε ακολούθως με μεγαλύτερη λεπτομέρεια εκείνα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε σε σχέση με αυτή την Υπηρεσία Δικτυακού Σήματος Κινητού John Deere RTK, στο εξής αναφερόμενη «Mobile RTK Signal», και το πώς χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα.

1       Τι δεδομένα συλλέγουμε ;

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς όταν χρησιμοποιείτε τα προϊόντα μας ή επικοινωνείτε μαζί μας ενώ χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Mobile RTK Signal.

Οι ακόλουθες πληροφορίες θα αποθηκευτούν και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας προκειμένου να εκπληρώσουμε την εντολή σας:

Αν χρησιμοποιείτε Mobile RTK Signal σε συνδυασμό με JDLink™ παρακαλούμε δείτε τη Σημείωση Ιδιωτικότητας JDLink™ (‘#ISG-5’) καθώς και τη Συνδρομή των Όρων και των Προϋποθέσεων JDLink™ (‘#ISG-4’) που μπορείτε να τις βρείτε isg-contracts.deere.com .

2       Για ποίους σκοπούς και με ποια νομική βάση χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας;

Επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα σας για τους εξής σκοπούς:

3       Με ποιόν θα μοιραστούμε τα δεδομένα σας;

Θα μοιραστούμε τα δεδομένα σας με τους ακόλουθους παραλήπτες:

Προσωπικά δεδομένα μπορεί να μοιραστούν με κυβερνητικές αρχές και/ή αξιωματούχους επιβολής του νόμου εάν αυτό χρειαστεί για τους παραπάνω σκοπούς, εάν επιβάλλεται από το νόμο ή αν είναι απαραίτητο για τη προστασία των νόμιμων συμφερόντων μας σε συμμόρφωση με τους σχετικούς νόμους που εφαρμόζονται.

4       Πού θα στείλουμε τα δεδομένα σας;

Όπου πληροφορίες μεταφέρονται εκτός του ΕΟΧ και όπου αυτό γίνεται προς τους προμηθευτές εμπιστοσύνης μας σε μία χώρα που δεν είναι αντικείμενο απόφασης επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (μια τέτοια λίστα με τέτοιες χώρες είναι προσβάσιμη εδώ ), τα δεδομένα προστατεύονται επαρκώς από τη χρήση είτε εκ μέρους της John Deere εγκεκριμένων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τυποποιημένων συμβατικών όρων σε συνάρτηση με τα προβλεπόμενα από το Άρθρο 46 (2) ΓΚΠΔ για την δημιουργία τέτοιων σχέσεων ή εξαρτώνται στην πιστοποίηση Privacy Shield των προμηθευτών της εμπιστοσύνης μας σε συνάρτηση με τα προβλεπόμενα από το Άρθρο 42 ΓΚΠΔ που είναι προσβάσιμο εδώ . Ένα αντίγραφο του σχετικού μηχανισμού προστασίας μπορεί να σας δοθεί κατόπιν αιτήσεως μέσω της  Φόρμας Αίτησης Δικαιωμάτων Υποκειμένου Πληροφοριών που μπορεί να βρεθεί στο isg-contracts.deere.com . Μεταφορές στις θυγατρικές της John Deere θα λάβουν χώρα με τη χρήση επαρκών μέτρων όπως οι δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες (BCR’s), οι τυποποιημένοι συμβατικοί όροι που υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προστασία Προσωπικών Δεδομένων, άλλοι ισχύοντες μηχανισμοί μεταφοράς ή έχοντας ως βάση επιτρεπτές  γραπτές  αποκλίσεις.

5       Τι δικαιώματα έχετε σε συνάρτηση με τα δεδομένα σας;

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε:

Αυτά τα δικαιώματα μπορεί να περιοριστούν σε κάποιες περιπτώσεις-για παράδειγμα, όταν μπορούμε να δείξουμε ότι έχουμε νομική υποχρέωση να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας. Σε κάποιες περιπτώσεις, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι έχουμε τη δυνατότητα να διατηρήσουμε δεδομένα σας ακόμη και αν ανακαλέσετε την έγκρισή σας.

συμβατικές υποχρεώσεις, τότε η παροχή τέτοιων δεδομένων είναι υποχρεωτική, Εάν αυτά τα δεδομένα δεν παρασχεθούν τότε δε θα μπορούμε να διαχειριστούμε την συμβατική μας σχέση ή να συμμορφωθούμε με υποχρεώσεις μας. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η παροχή ζητηθέντων προσωπικών δεδομένων είναι προαιρετικήl.

Εάν επιθυμείτε να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες για τα Δικαιώματά σας ως Υποκείμενο Δεδομένων παρακαλούμε επισκεφθείτε τη  Εταιρική μας Δήλωση Ιδιωτικότητας στο isg-contracts.deere.com . Εάν θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την Φόρμα Αίτησης Δικαιωμάτων Υποκειμένου Δεδομένων που μπορείτε να τη βρείτε στο isg-contracts.deere.com .

Σε περίπτωση που έχετε ακόμη ανησυχίες, έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλλετε μία αίτηση με την επιτηρούσα αρχή, συγκεκριμένα με την αρχή προστασίας δεδομένων στο Κράτος Μέλος της συνήθους διαμονής σας ή του τόπου εργασίας σας.

6       Ποια υπόσταση της John Deere είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων μου;

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεδομένων για τις πληροφορίες σας είναι η John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Germany.

Επιπρόσθετα τα δεδομένα σας μοιράζονται με τη Deere & Company,Illinois, ΗΠΑ.

7       Για πόσο χρόνο θα διατηρήσετε τα δεδομένα μου ;

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας για τη διάρκεια της συνδρομητικής περιόδου και στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό, μετά το τέλος της σχέσης αυτής όσο είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών που ορίζονται με την παρούσα σημείωση. Νόμοι μπορεί να απαιτούν από τη John Deere να διατηρεί συγκεκριμένες πληροφορίες για ορισμένες χρονικές περιόδους. Σε άλλες περιπτώσεις η John Deere μπορεί να διατηρεί δεδομένα για την αρμόζουσα χρονική περίοδο μετά το πέρας της σχέσης μας μαζί σας για να προστατεύσει τον εαυτό της από νομικές αξιώσεις ή για να ασκεί τη διοίκηση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.

8       Πώς θα προστατέψετε τα δεδομένα μου;

Έχουμε εισαγάγει και θα διατηρήσουμε κριτήρια και διαδικασίες σχεδιασμένες για να αποτρέπουν την λανθασμένη χρήση των πληροφοριών στο λογαριασμό σας: