1     Jaké údaje shromažďujeme?

2     Pro jaké účely a na jakém právním základě vaše údaje používáme?

3     S kým budeme vaše údaje sdílet?

4     Kam budeme posílat vaše údaje?

5     Jaká práva máte v souvislosti se svými údaji?

6     Který subjekt společnosti John Deere je správcem mých údajů?

7     Jak dlouho budete moje údaje uchovávat?

8     Jak chráníte mé údaje?

Oznámení o ochraně osobních údajů pro službu Mobilní RTK společnosti John Deere
(“#ISG-9”)

Územní rozsah působnosti: Evropská unie a evropské státy, které jsou členy Evropského hospodářského prostoru (EHP), Švýcarsko, Společenství nezávislých států (CIS)

Datum vydání: 2020-02-01

Jazyk: Czech / Čeština


Tyto zásady popisují, jak společnost John Deere a její spřízněné osoby zpracovávají a užívají vaše osobní údaje. Pokud tyto zásady odkazují na společnost John Deere nebo nás ve všech tvarech tohoto slova, jedná se o společnost GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Německo.

Chtěli bychom zdůraznit, že ochranu vašeho soukromí a osobních údajů zajišťujeme s řádnou péčí a vaše osobní údaje zpracováváme přísně v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Níže je podrobněji uveden rozsah osobních údajů, jež společnost John Deere shromažďuje a zpracovává v souvislosti s Mobilní RTK sítí, dále pouze jen "Mobilní RTK Signál", a způsob jejich užití.

1       Jaké údaje shromažďujeme ?

Údaje o vás shromažďujeme a zpracováváme, když komunikujete nebo pracujete s námi a našimi výrobky při používání služeb Mobilního RTK Signálu.

Následující informace budou uchovávány a zpracovány za účelem splnění objednávky:

Pokud používáte Mobilní RTK Signál společně se službou JDLink™, přečtěte si prosím "Oznámení o ochraně osobních údajů pro službu JDLink™ ("#ISG-5")" a "Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné služby JDLink™ ("#ISG-4")", které jsou k dispozici na adrese isg-contracts.deere.com .

2       Pro jaké účely a na jakém právním základě vaše údaje používáme ?

Vaše osobní údaje užíváme a zpracováváme pro tyto účely:

3       S kým budeme vaše údaje sdílet ?

Vaše informace sdílíme s následujícími příjemci:

Osobní údaje mohou být v případě potřeby poskytnuty vládním úřadům a/nebo orgánům činným v trestním řízení k výše uvedeným účelům, pokud tak stanoví právní předpisy a pokud je to nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů v souladu s platnými právními předpisy.

4       Kam budeme posílat vaše údaje ?

V případě, že jsou informace předávány mimo území EHP, a jedná-li se o předávání důvěryhodnému dodavateli v zemi, která nepodléhá rozhodnutí o odpovídající ochraně vydaném Evropskou komisí (seznam těchto zemí je uveden zde ), jsou údaje dostatečně chráněny buď tím, že při nastavování takových vztahů společnost John Deere používá standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí v souladu se čl. 46 odst. 2 GDPR, nebo certifikací důvěryhodného dodavatele pro Štít na ochranu soukromí – Privacy Shield v souladu s čl. 42 GDPR, který je k dispozici zde . Kopii příslušného ochranného mechanismu vám můžeme na vyžádání předložit prostřednictvím formuláře žádosti o uplatnění práv subjektů údajů společnosti John Deere, který je k dispozici na adrese isg-contracts.deere.com . Předávání spřízněným osobám společnosti John Deere bude uskutečňováno s využitím vhodných prostředků, jako jsou závazná podniková pravidla (BCR), standardní smluvní doložky o ochraně osobních údajů přijaté Evropskou komisí, jiné platné mechanismy předávání, nebo na základě odchylek přípustných podle zákona.

5       Jaká práva máte v souvislosti se svými údaji ?

Máte právo nás požádat:

V některých situacích mohou být tato práva omezena – např. v případě, kdy jsme schopni doložit, že vaše údaje zpracováváme na základě právního požadavku. V některých případech to může znamenat, že můžeme údaje uchovávat i tehdy, když odvoláte svůj souhlas.

V případě, že osobní údaje vyžadujeme za účelem splnění právních či smluvních povinností, je poskytnutí takových údajů povinné: nebudou-li údaje poskytnuty, nebudeme schopni spravovat náš smluvní vztah nebo plnit uložené povinnosti. Ve všech ostatních případech je poskytnutí požadovaných osobních údajů dobrovolné.

Přejete-li si získat o svých právech subjektu údajů více informací, přečtěte si prosím naše podnikové oznámení o ochraně osobních údajů na adrese isg-contracts.deere.com . Pokud si přejete uplatit svá práva související s vašimi osobními údaji, použijte prosím formulář žádosti o uplatnění práv subjektů údajů, který najdete také na adrese isg-contracts.deere.com .

V případě nevyřešených problémů máte dále právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména u úřadu pro ochranu osobních údajů v členském státě vašeho obvyklého bydliště nebo místa výkonu práce.

6       Který subjekt společnosti John Deere je správcem mých údajů ?

Správcem údajů ve vztahu k vašim informacím je společnost John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Německo.

Kromě výše uvedené společnosti jsou vaše údaje sdíleny se společností Deere & Company v USA (stát Illinois).

7       Jak dlouho budete moje údaje uchovávat ?

Vaše údaje uchováváme po dobu platnosti vašeho předplatného a po ukončení tohoto vztahu v povoleném rozsahu na dobu nezbytně nutnou ke splnění účelů stanovených v tomto oznámení.Právní předpisy mohou vyžadovat, aby společnost John Deere uchovávala některé informace po přesně určené období. V jiných případech je společnost John Deere oprávněna uchovávat údaje po přiměřeně dlouhou dobu po ukončení vztahu s vámi za účelem ochrany proti právním nárokům nebo za účelem řízení své obchodní činnosti.

8       Jak chráníte mé údaje ?

Zavedli jsme a budeme dodržovat opatření a postupy navržené s cílem zabránit zneužití informací na vašem účtu: