1     Какви данни събираме?

2     За какви цели и на какво правно основание използваме Вашите лични данни?

3     С кого споделяме тези лични данни?

4     Къде ще бъдат изпращани Вашите лични данни?

5     Какви права имате по отношение на Вашите личните данни?

6     Кое John Deere дружество е администратор на моите лични данни?

7     За какъв период ще задържите моите данни?

8     Как защитавате моите лични данни?

Уведомление на услугата Mobile RTK Signal Network на John Deere относно защитата на лични данни

(“#ISG-9”)

Териториален обхват: Европейския съюз, държави извън ЕС в Европейското икономическо пространство (ЕИП), Швейцария, Общността на независимите държави (ОНД)

Дата на публикуване: 01.02.2020 г.

Език: Bulgarian / Български


Настоящата политика описва начина, по който John Deere и неговите свързани дружества събират и обработват Вашите данни. Позоваванията на John Deere , ние или нас в настоящата политика ще означават John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 Кайзерслаутерн, Германия.

Бихме искали да подчертаем, че се отнасяме много сериозно към защитата на Вашите данни и че обработваме Вашите данни в съответствие с приложимите закони за защита на личните данни. Бихме искали да Ви разясним по-подробно кои лични данни събираме и обработваме във връзка с тази услуга Mobile RTK Signal Network, наричана по-нататък „Mobile RTK Signal“ и как използваме тези данни.

1       Какви данни събираме?

Ние събираме и обработваме данни за Вас, когато взаимодействате с нас и нашите продукти, докато използвате услугите Mobile RTK Signal.

За да изпълним Вашата поръчка, следната информация ще бъде съхранявана и обработвана:

Ако използвате Mobile RTK Signal в комбинация с JDLink™, моля вижте Уведомлението на JDLink™ относно защитата на лични данни (“#ISG-5”) и JDLink™ Правила и условия за абонамент (“#ISG-4”)”, които можете да намерите на isg-contracts.deere.com .

2       За какви цели и на какво правно основание използваме Вашите лични данни?

Ние използваме и обработваме тези лични данни за следните цели:

3       С кого споделяме тези лични данни?

Ние споделяме Вашата информация със следните получатели:

Личните данни могат да бъдат споделяни с държавни органи и/или служители на правоприлагащите органи, ако това е необходимо за постигане на горепосочените цели, ако това се изисква по закон или ако е необходимо за правна защита на законните ни интереси в съответствие с приложимото законодателство.

4       Къде ще бъдат изпращани Вашите лични данни?

В случаите, в които информацията се предава извън ЕИП и това предаване е до доверен доставчик в страна, която не попада под действието на решение на Комисията относно адекватното ниво на защита (списък на страните е достъпен тук ), данните са адекватно защитени или чрез използването от страна на John Deere на стандартните договорни клаузи , одобрени от Комисията съгласно чл. 46 (2) GDPR (Регламент) при установяване на такива взаимоотношения или като се разчита на сертифицирането чрез Privacy Shield на доверения доставчик съгласно чл. 42 от Регламента, който е достъпен тук . Копие от съответния защитен механизъм може да бъде предоставено при поискване чрез Заявката за права на субекта на данни, която може да намерите на isg-contracts.deere.com . Предаването до дъщерни дружества на John Deere се осъществява посредством адекватни мерки като задължителни фирмени правила (ЗФП), стандартни договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия с оглед защита на личните данни, както и друг/и валиден/и механизъм/и на предаване или на базата на допустими дерогации от приложимите законови норми.

5       Какви права имате по отношение на Вашите личните данни?

Вие имате право да поискате от нас:

Тези права могат да бъдат ограничени в някои ситуации – например, когато можем да докажем, че имаме законово изискване да обработваме Вашите данни. В някои случаи това може да означава, че сме в състояние да запазим данни, дори ако Вие оттеглите съгласието си.

Когато изискваме лични данни с цел изпълнение на законови или договорни задължения, предоставянето на такива данни е задължително: ако такива данни не бъдат предоставени, ние няма да можем да управляваме договорните си отношения или да изпълняваме наложените ни задълженията. Във всички останали случаи предоставянето на исканите лични данни не е задължително.

Ако желаете да получите допълнителна информация относно правата си като Субекти на лични данни, моля, посетете нашата корпоративна Политика за защита на личните данни на isg-contracts.deere.com . Ако желаете да упражнявате Вашите права по отношение на Вашите лични данни, моля, използвайте Заявката за права на субекта на данни, която може да намерите на isg-contracts.deere.com .

В случай, че имате проблеми, които не могат да бъдат разрешени, Вие също така имате право да подадете жалба до надзорен орган, по-специално до органа за защита на данните в държавата-членка на обичайното си местопребиваване или месторабота.

6       Кое John Deere дружество е администратор на моите лични данни?

Администраторът на Вашите лични данни е John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 Кайзерслаутерн, Германия.

Освен това данните Ви се споделят и с Deere & Company в САЩ (Илинойс).

7       За какъв период ще задържите моите данни?

Ние съхраняваме данните за срока на абонамента и в допустимата степен, както и след края на такива взаимоотношения докато това е необходимо за изпълнение на целите, посочени в това уведомление. John Deere може да има законово задължение да запази определена информация за конкретни периоди. В други случаи, John Deere може да запази данни за съответен период от време след приключване на взаимоотношенията си с Вас с оглед предпазване от съдебни искове или за целите на управлението на дейността си.

8       Как защитавате моите лични данни?

Ние прилагаме и ще поддържаме стандарти и процедури, целящи да предотвратят злоупотреба с информация във Вашия акаунт: