1     Nätverksåtkomst

2     Försummelse

3     Friskrivning och ansvarsbegränsning

4     Integritet och Data

5     Garantier

6     Överlåtelse

7     Avtalstid och uppsägning

8     Övriga villkor

John Deere Mobile RTK Signal Network Abonnemangsavtal
("#ISG-8")

Geografiskt tillämpningsområde: Europeiska Unionen icke-EU länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Schweiz. Oberoende staters samvälde (OSS)

Utgivningsdatum: 2020-02-01

Språk: Swedish / Svenska


Detta Mobile RTK Signal Network Abonnemangsavtal (“ Avtal ”) är mellan “ Dig ” (användaren av John Deere Mobile RTK Signal Network) och John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Tyskland (“ John Deere ”). John Deere ger dig tillgång till John Deere Mobile RTK Signal Network härefter benämnd (“ Mobile RTK Signal ” eller " Nätverk ") och kommer att tillhandahålla alla tillhörande tjänster under abonnemangsperioden och enligt användarvillkoren återgivna nedan.

VIKTIGT – VAD GOD LÄS FÖLJANDE ANVÄNDARVILLKOR INNAN DU TILLTRÄDER NÄTVERKET. DETTA ÄR ETT JURIDISKT AVTAL MELLAN DIG OCH JOHN DEERE ANGÅENDE TILLTRÄDE TILL NÄRVERKET.  BESTÄLLNING AV NÄTVERKET UTMÄRKER DITT ACCEPTERANDE AV OCH MEDGIVANDE TILL DESSA ANVÄNDARVILLKOR.  DETTA AVTAL ÄR ENBART MELLAN DIG OCH JOHN DEERE. INGEN TREDJEPART (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL JOHN DEERE ÅTERFÖRSÄLJARE) HAR BEHÖRIGHET ATT ÄNDRA ELLER TILLÄGGA NÅGOT TILL DETTA AVTAL.

1       Nätverksåtkomst

John Deere ger dig härmed tillstånd att, med en GNSS-mottagare (härefter “ Mottagare ”), tillträda Nätverket under Avtalstiden, förutsatt att du under avtalstiden följer detta Abonnemangsavtal (inklusive betalning av alla abonnemangsavgifter som har avtalats innan avtalet fullgörs). "Avtalstiden" definieras i punkt 7.1. Du kan få tillgång till ytterligare Mottagare mot betalning av ytterligare avgifter som från tid till annan avtalats skriftligen med John Deere. Du förstår och godtar att Din rätt att tillgå nätverket enligt detta avtal är begränsad till det lands territorium som identifierats innan Avtalet ingås och har identifierats i Abonnemangets namn.

Du godtar att information om användning och annan information från dig, inklusive men inte begränsad till lokaliseringsuppgifter, är konfidentiella och exklusivt tillhörande John Deere och licensgivarna.

2       Försummelse

Om du misslyckas att uppfylla någon skyldighet under Avtalet godtar du, utöver alla andra tillgängliga påföljder, att John Deere kan förhindra dig att tillgå Nätverket. Du godtar även att du betalar alla kostnader, utgifter och rimliga advokatkostnader som John Deere har för att verkställa detta avtal.

3       Friskrivning och ansvarsbegränsning

  1. Du antar alla trådlösa täckningsrisker. Varken John Deere, dess dotterbolag eller dess tredjepartsleverantörer (inklusive telekommuniktationsleveverantörer) kommer vara ansvariga gentemot Dig för fodringar eller skador, inkluderat tillfälliga eller följdskador relaterade till eller som uppstått i samband med minskad trådlös täckning, inklusive avbrott som härrör från telekommunikationsleverantörs underhåll eller uppgraderingar.
  2. John Deere kommer att leverera och stödja Nätverket till Dig så som specificeras i produktinformationen och produktmanualerna. John Deere:s ansvar är begränsat till fordringar som uppstår från en lagstadgad garanti och till direkta skador. Allt ansvar, oavsett i kontrakt, skadestånd ( eng: tort ), eller överträdelse av lagstadgade skyldigheter som resulterar i (i) indirekt skada, följdskada eller förlust; (ii) förlust av vinster, försäljning, företag, intäkter eller användning; (iii) avbrott i verksamheten; eller (iv) förlust av affärsmöjligheter, goodwill eller anseende, exkluderas härmed.
  3. John Deere:s ansvar för avsiktligt eller grovt försumligt beteende samt ansvar John Deere:s ansvar enligt lagstadgad produktansvarslag förblir opåverkat.
  4. John Deere:s högsta totala ansvar för förlust eller skador som uppstår till följd av användningen av Nätverket är begränsat till högst 12.500 Euro.

4       Integritet och Data

Med hänsyn till dataskydd och integritet, är John Deere Mobile RKT Signal Network Integritetsmeddelande ("ISG-9") samt MyJohnDeere™ Integritetsmeddelande ("#ISG-2") tillämpliga. Vänligen se även vår Enterprise Privacy Statement som finns på isg-contracts.deere.com .

5       Garantier

Du garanterar att Du endast kommer att tillträda Nätverket för Din användning, och förutom då uttryckligen tillåtet enligt detta avtal, att inte låna, hyra eller dela Din rätt till tillgång samt till abonnemang till tredje parter. Vidare, garanterar Du att du inte kommer tillträda Nätverket för att överstiga antalet "Mottagare" som är tillåtna enligt Ditt abonnemang. Du garanterar att Du är erfaren inom användning av GPS-system av den typen som används med Nätverket och kommer att själv bedöma korrektheten och värdet av data som hämtas från Nätverket. Du garanterat att du kommer att följa alla lagar och regler i relation till din användning av Nätverket, och att du har alla nödvändiga licenser, tillstånd, utbildningar och auktoriseringar som behövs för att tillträda eller använda Nätverket.

6       Överlåtelse

John Deere Mobile RTK Signal-Abonnemanget kan inte överlåtas till en tredje part. Abonnemanget kan överlåtas till ersatt hårdvara så länge ägandet stannar hos avtalsparten.

7       Avtalstid och uppsägning

  1. Avtalstiden definieras i sin Stellar Support™-beställning och är beroende av din Betalning av abonnemangsavgiften. Närverksåtkomstperioden är bindande utan Din rätt att utan skäl säga upp abonnemanget. De lagstadgade bestämmelserna om uppsägning förblir opåverkad.
  2. John Deere kan säga upp detta Avtal men trettio (30) dagars varsel. Såvida sådan uppsägning inte sker på grund av efterlevnad av gällande lagar, bestämmelser, domstolsbeslut, kommer John Deere vid sådan uppsägning ersätta dig för en del av Serviceavgifterna som du betalat till John Deere. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lagstiftning, kommer all sådan återbetalning vara John Deere:s enda ansvar gentemot dig för sådan uppsägning utan skäl.

8       Övriga villkor

  1. Tillämplig lag och Ensamt forum: Detta Avtal regleras av och tolkas i enlighet med materiella lagar gällande i Förbundsrepubliken Tyskland. Domstolarna i Mannheim ska ha exklusiv domsrätt avseende alla fordringar eller tvister relaterade till dessa villkor ("Anspråk"). Detta avtal ska inte regleras av lagvalsbestämmelserna i någon jurisdiktion eller FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor, vars tillämpning uttryckligen utesluts.
  2. Partiell ogiltighet . Om någon del av detta Avtal är ogiltig eller overkställbar, ska en sådan ogiltighet inte påverka giltigheten eller verkställbarheten av resterande delar, som ska förbli i kraft så som detta Avtal hade blivit upprättat utan ogiltiga eller overkställbara delarna.
  3. Fullständig reglering . Villkoren för användning av det beställda Abonnemanget, alla arrangemang, avtal och försäkringar mellan de kontrakterande parterna är föremål för detta Avtal. Detta Avtal utgör parternas hela avtal med hänsyn till avtalsföremålet  och ersätter alla tidigare dokumentet, diskussioner, och arrangemang med hänsyn till föremålet för avtalet. Utöver detta Avtal, innehåller Mobile RTK Signal Network Integritetsmeddelande ("#ISG-9") villkoren för dataskydd och datasäkerhet tillämplig på Mobile RTK Signal Network-tjänsten. Alla ytterligare eller motsägande villkor som föreslås av Dig eller som finns med i en beställning, kommer avvisas och ska bara vara giltiga efter John Deere:s uttryckliga skriftliga godkännande.