1     Dostop do omrežja

2     Neizpolnjevanje obveznosti

3     Izjava o omejitvi odgovornosti ter omejitev odgovornosti

4     Zasebnost in varstvo podatkov

5     Zagotovila in jamstva

6     Prenos

7     Veljavnost in prenehanje Pogodbe

8     Druge določbe

John Deere Mobile RTK Signal Network Naročniška pogodba
(“#ISG-8”)

Območje uporabe: Evropska unija, države zunaj EU v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP), Švica, Skupnost neodvisnih držav (CIS)

Datum izdaje: 2020-02-01

Jezik: Slovenian / Slovenski


Ta naročniška pogodba Mobile RTK Signal Network (» pogodba «) je sklenjena med  » vami « (uporabnikom John Deere Mobile RTK Signal Network) in John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Nemčija (» John Deere «). Družba John Deere vam bo med trajanjem pogodbe in v skladu s spodaj navedenimi pogoji poslovanja omogočila dostop do John Deere Mobile RTK Signal Network (v nadaljevanju » Mobile RTK Signal« ali »omrežje« ) in povezanih storitev.

POMEMBNO – PRED UPORABO OMREŽJA PROSIMO PREBERITE NASLEDNJE POGOJE POSLOVANJA. TO JE PRAVNO ZAVEZUJOČA POGODBA O DOSTOPU DO OMREŽJA MED VAMI IN DRUŽBO JOHN DEERE. S SKLENITVIJO NAROČNIŠKE POGODBE SPREJEMATE IN SOGLAŠATE S TEMI POGOJI POSLOVANJA. TA POGODBA JE SKLENJENA SAMO MED VAMI IN DRUŽBO JOHN DEERE. NOBENA TRETJA OSEBA (MED DRUGIM ZASTOPNIKI DRUŽBE JOHN DEERE) NIMA PRISTOJNOSTI SPREMINJATI ALI DOPOLNJEVATI TE POGODBE.

1       Dostop do omrežja

Družba John Deere vam v času trajanja te pogodbe omogoča dostop do omrežja z enim GNSS sprejemnikom (v nadaljevanju »sprejemnik«), pod pogojem, da boste v času trajanja te pogodbe izpolnjevali svoje obveznosti iz te pogodbe (vključno s plačilom vseh naročnin, ki so bile dogovorjene pred sklenitvijo te pogodbe). Trajanje pogodbe je opredeljeno v točki 7.1. V skladu z naknadnim pisnim dogovorom z družbo John Deere lahko do omrežja ob dodatnem plačilu dostopate z dodatnimi sprejemniki. Razumete in se strinjate, da je vaša pravica do dostopa do omrežja omejena na ozemlje države, ki je bilo določeno pred podpisom te pogodbe v imenu naročnine.

Strinjate se, da so podatki o uporabi in druge vsebine (med drugim tudi podatki o položaju), ki so vam posredovane prek pooblaščene uporabe omrežja, zaupne in v izključni lasti družbe John Deere in njenih imetnikov licenc.

2       Neizpolnjevanje obveznosti

Če ne izpolnite katere koli obveznosti iz pogodbe, se strinjate, da vam lahko družba John Deere, poleg drugih razpoložljivih pravnih sredstev, prepreči dostop do omrežja. Poleg tega se strinjate, da boste plačali vse stroške, izdatke in razumne odvetniške nagrade za uveljavitev tega spora s strani družbe John Deere.

3       Izjava o omejitvi odgovornosti ter omejitev odgovornosti

  1. Vi prevzemate kakršna koli tveganja v zvezi z brezžično pokritostjo. Nihče od družbe John Deere, njenih povezanih družb ali tretjih ponudnikov (vključno s povezanimi ponudniki brezžičnih storitev) vam ni odgovoren za kakršne koli terjatve ali škodo, vključno z naključno ali posledično škodo, ki izhaja iz ali v povezavi s kakršno koli slabšo brezžično pokritostjo, vključno s prekinitvami, ki izhajajo iz vzdrževanja ali posodobitev ponudnika brezžičnih storitev.
  2. Družba John Deere bo dobavljala in podpirala Omrežje za Vas, kot je določeno v podatkih o izdelku in priročniku o izdelkih. Odgovornost družbe John Deere je omejena na zahtevke, ki izhajajo iz obvezne garancije in neposredne škode. Kakršna koli odgovornost, bodisi v zvezi s pogodbo, škodnim dejanjem, ali kršitvijo zakonsko določenih obveznosti, ki ima za posledico kakršno koli (i) posredno ali posledično izgubo ali škodo; (ii) izgubo dobička, prodaje, poslov, prihodkov ali uporabe; (iii) poslovno prekinitev; ali (iv) izgubo poslovne priložnosti, dobrega imena ali slovesa, je s tem izrecno izključena.
  3. Odgovornost družbe John Deere za namerno ali hudo malomarnost kot tudi odgovornost družbe John Deere po veljavnih zakonih o odgovornosti za proizvode z napako ostaja nespremenjena.
  4. Največja skupna odgovornost družbe John Deere za škodo ali izgube, ki izhajajo iz uporabe Omrežja, je omejena na največ 12,500 EUR.

4       Zasebnost in varstvo podatkov

V zvezi z varstvom podatkom in zasebnosti velja Obvestilo o varstvu zasebnosti John Deere Mobile RTK (“#ISG-9”) in MyJohnDeere™ Obvestilo o varstvu zasebnosti (“#ISG-2”). Glejte tudi Izjavo o zasebnosti Družbe, do katere lahko  v svojem jeziku dostopate na spletni strani isg-contracts.deere.com .

5       Zagotovila in jamstva

Zagotavljate in jamčite, da boste dostopali do omrežja samo za lastne potrebe in razen če je v tej pogodbi izrecno dovoljeno, ne boste dajali v najem ali delili svojih dostopnih pravic ali naročnine s tretjimi osebami. Nadalje zagotavljate in jamčite, da do omrežja ne boste dostopali z večjim številom sprejemnikov, kot jih dovoljuje vaša naročnina. Zagotavljate in jamčite, da ste usposobljeni za uporabo vseh vrst sistemov GPS, ki jih je mogoče uporabljati z omrežjem, in da boste samostojno ocenili točnost in vrednost vseh podatkov, pridobljenih iz omrežja. Zagotavljate in jamčite, da boste ravnali v skladu z vsemi zakoni, kodeksi, pravili in predpisi, ki se nanašajo na vašo uporabo omrežja, in da ste pridobili vse potrebne licence, dovoljenja, usposabljanja in pooblastila, ki so potrebna za dostop ali uporabo omrežja.

6       Prenos

Naročnina John Deere Mobile RTK Signal ni prenosljiva na tretjo osebo. Naročnina se lahko prenese na nadomestno strojno opremo, če lastništvo še naprej ostane v lasti pogodbene stranke.

7       Veljavnost in prenehanje Pogodbe

  1. Veljavnost je definirana v Vašem StellarSupport™ Naročilu in je odvisna  od vašega plačevanja naročnine. Obdobje dostopa do omrežja je zavezujoče in nimate pravice, da jo brez razloga odpoveste. Zakonska določila glede prekinitve iz pomembnega razloga ostanejo nespremenjena.
  2. Družba John Deere lahko prekine to Pogodbo z obvestilom in odpovednim rokom trideset (30) dni. Razen če je razlog za to prekinitev skladnost z veljavnimi zakoni, določbami ali odločba sodišča, vam bo družba John Deere povrnila sorazmeren delež pristojbine za storitve, ki ste jih plačali družbi John Deere. V obsegu, kot ga dovoljuje veljavna zakonodaja, bo takšno povračilo edina odgovornost družbe John Deere do vas za kakršno koli takšno prekinitev iz prikladnosti.

8       Druge določbe

  1. Veljavno pravo in izključno pristojno sodišče . Te pogoje ureja in so sestavljeni v skladu z veljavnim materialnim pravom Zvezne republike Nemčije. Za vse zahtevke ali spore, ki izhajajo iz teh pogojev, so izključno pristojna sodišča v Mannheimu. Za te pogoje ne veljajo kolizijska pravila katere koli jurisdikcije ali Konvencija Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga, uporaba katere je izrecno izključena.
  2. Salvatorična klavzula . Če katerikoli del te pogodbe postane neveljaven ali neizvršljiv, tak del ne vpliva na veljavnost ali izvršljivost preostalega dela pogodbe, ki ostane v veljavi in se izvršuje, kot da bi bila sklenjena brez neveljavnih in neizvršljivih delov.
  3. Celovitost pogodbe . Pogoji uporabe naročenih storitev, vse ureditve, dogovori in zavarovanja med pogodbenima strankama so predmet te pogodbe. Ta Pogodba pomeni celoten dogovor med strankama v zvezi s predmetom pogodbe in nadomešča vse predhodne dokumente, pogovore in ureditve v zvezi s predmetom pogodbe. Poleg te pogodbe Obvestilo o varstvu zasebnosti RTK Signal Network (“#ISG-9”) vsebuje predpise o varstvu in zaščiti podatkov, ki veljajo za storitev Mobile RTK Signal Network. Vsi dodatni ali nasprotujoči splošni pogoji, ki jih predlaga Naročnik, ali so vsebovani v naročilu, se zavrnejo, in so veljavni le na podlagi izrecnega pisnega soglasja družbe John Deere.