1     Prístup do Siete

2     Nedodržanie podmienok

3     Vylúčenie a obmedzenie zodpovednosti

4     Ochrana súkromia a údaje

5     Prehlásenia a záruky

6     Prevod

7     Doba platnosti a Ukončenie Zmluvy

8     Rôzne

John Deere Zmluva o pripojení do mobilnej siete na RTK signál
("#ISG-8")

Územie: Krajiny EÚ, krajiny mimo Európskej únie, ktoré patria do Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA),

Švajčiarsko, Spoločenstvo nezávislých štátov (SNŠ)

Dátum vydania: 01.02.2020

Jazyk: Slovak / Slovenský


Táto zmluva o pripojení do mobilnej siete na RTK signál (ďalej len " Zmluva ") je uzatvorená medzi " Vami " (ako užívateľom John Deere mobilnej siete na RTK signál), na jednej strane a spoločnosťou John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Nemecko (" John Deere "), na strane druhej. Spoločnosť John Deere vám poskytuje prístup do John Deere mobilnej siete na RTK signál, ktorá je ďalej označovaná len ako (" Mobilný RTK Signál " alebo " Sieť "), a bude vám počas doby trvania pripojenia taktiež poskytovať akékoľvek súvisiace služby, a to v súlade s podmienkami uvedenými nižšie.

DÔLEŽITÉ - PRED TÝM, AKO SA PRIPOJÍTE K SIETI SI PROSÍM PREČÍTAJTE TIETO PODMIENKY. TOTO JE PRÁVNE ZÁVÄZNÁ ZMLUVA MEDZI VAMI A SPOLOČNOSŤOU JOHN DEERE O POSKYTNUTÍ PRÍSTUPU DO SIETE. OBJEDNANÍM PRIPOJENIA DO SIETE STE AKCEPTOVALI TIETO PODMIENKY A VYJADRILI STE S NIMI SÚHLAS. TÁTO ZMLUVA JE UZAVRETÁ LEN MEDZI VAMI A SPOLOČNOSŤOU JOHN DEERE. ŽIADNA TRETIA STRANA (VRÁTANE, NIE VŠAK VÝLUČNE, PREDAJCOV JOHN DEERE) NIE JE OPRÁVNENÁ URPAVOVAŤ A ANI DOPĹŇAŤ TÚTO ZMLUVU.

1       Prístup do Siete

Spoločnosť John Deere vám týmto na Dohodnuté obdobie udeľuje povolenie na prístup k Sieti s jedným nestatickým GNSS prijímačom (ďalej len "Prijímač" alebo tiež " Rover " ), pričom takýto prístup je podmienený tým, že budete dodržiavať podmienky uvedené v tejto Zmluve (vrátane úhrad všetkých poplatkov za pripojene dohodnutých pred podpisom tejto Zmluvy) počas Dohodnutého obdobia. „Dohodnuté obdobie“ je obdobie zadefinované v sekcii 7.1. K Sieti sa môžete pripájať s ďalšími Prijímačmi potom ako uhradíte dodatočné poplatky, ktorých výška bude dohodnutá so spoločnosťou John Deere v písomnej forme v konkrétnom období. Rozumiete a súhlasíte s tým, že vaše právo na prístup k Sieti podľa tejto Zmluvy je obmedzené na územie krajiny, ktorá bola určená pred podpisom tejto Zmluvy a je identifikovaná v mene predplatného.

Súhlasíte s tým, že údaje o používaní a inom obsahu, ktorý vám je poskytovaný, vrátane, nie však výlučne, údajov o polohe, prostredníctvom oprávneného používania Siete, sú dôverné a predstavujú výlučné vlastníctvo spoločnosti John Deere a subjektov, ktoré spoločnosti John Deere udelili licenciu.

2       Nedodržanie podmienok

Ak nesplníte akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy, okrem akýchkoľvek iných dostupných prostriedkov nápravy, súhlasíte s tým, že spoločnosť John Deere vám môže zabrániť v prístupe do Siete. Okrem toho súhlasíte s tým, že uhradíte všetky náklady, výdavky a primerané poplatky za právne zastupovanie spoločnosti John Deere pri uplatňovaní nárokov vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

3       Vylúčenie a obmedzenie zodpovednosti

  1. Vaša osoba preberá akékoľvek riziko za bezdrôtové pokrytie. Spoločnosť John Deere, ani jej pridružené osoby, alebo jej dodávatelia – tretie strany (vrátane akýchkoľvek relevantných poskytovateľov bezdrôtového pokrytia) nebudú voči vašej osobe niesť zodpovednosť za akýkoľvek nárok alebo škodu, vrátane náhodných alebo následných škôd, ktoré súvisia alebo vzniknú v súvislosti s akýmkoľvek "zmenšeným" bezdrôtovým pokrytím, vrátane výpadkov plynúcich z údržby bezdrôtovej siete alebo v dôsledku prebiehajúcich upgradov.
  2. Spoločnosť John Deere  dodá Vašej osobe a podporí Sieť, tak ako je uvedené v produktových informáciách a manuáloch k produktom. Zodpovednosť spoločnosti John Deere je obmedzená na nároky vzniknuté zo zákonnej záruky a v súvislosti s priamou škodou. Akákoľvek zodpovednosť na základe zmluvy, úmyselného porušenia práva alebo na základe porušenia zákonnej povinnosti, ktorá má za následok (i) nepriamu alebo následnú stratu alebo škodu, (ii) stratu zisku, predaja, obchodu, výnosu alebo použitia, (iii) prerušenie prevádzky, (iv) stratu obchodnej príležitosti, dobrej povesti alebo reputácie, je týmto výslovne vylúčená.
  3. Zodpovednosť spoločnosti John Deere za úmyselné alebo hrubé nedbanlivostné konanie ako aj zodpovednosť spoločnosti John Deere v súvislosti so zákonnou zárukou za produkty zostáva zachovaná.
  4. Zodpovednosť spoločnosti John Deere za stratu alebo škody vzniknuté na základe používania Siete je obmedzená do maximálnej súhrnnej výšky 12.500 EUR.

4       Ochrana súkromia a údaje

Pokiaľ ide o ochranu údajov a súkromia, uplatňuje sa Oznámenie o ochrane súkromia John Deere Mobilnej siete RTK Privacy Notice ("#ISG-9"), ako aj Oznámenie o ochrane súkromia MyJohnDeere™ ("#ISG-2"). Okrem toho si prosím pozrite aj naše Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spolocnosti, ktoré nájdete na adrese isg-contracts.deere.com .

5       Prehlásenia a záruky

Vyhlasujete a zaručujete, že sa budete pripájať k Sieti len pre vaše použitie, a pokiaľ to nie je výslovne povolené touto Zmluvou, nebudete požičiavať, prenajímať alebo zdieľať svoje prístupové práva alebo pripojenie so žiadnou treťou stranou. Ďalej vyhlasujete a zaručujete, že sa nebudete pripájať k Sieti takým spôsobom, že by ste prekročili počet Prijímačov, ktorý je povolený pre vaše pripojenie. Vyhlasujete a zaručujete, že ste veľmi zdatný vo využívaní GPS systémov takého typu, ktoré je možné používať v Sieti, a že budete nezávisle posudzovať presnosť a hodnotu všetkých údajov odvodených zo Siete. Vyhlasujete a zaručujete, že budete dodržiavať všetky zákony, kódexy, pravidlá a predpisy týkajúce sa používania Siete zo strany vašej osoby, a že ste získali všetky potrebné licencie, povolenia, školenia a oprávnenia potrebné na prístup alebo používanie Siete.

6       Prevod

Propagačná akcia na pripojenie k John Deere mobilnej sieti pre RTK signál nie je prevoditeľná na akúkoľvek tretiu osobu. Predplatné môže byť prenesené na náhradný hardvér, pokiaľ vlastnícke právo ostane zmluvnej strane.

7       Doba platnosti a Ukončenie Zmluvy

  1. Doba platnosti je definovaná vo Vašej StellarSupport ™ Objednávke a je podmienená vašou úhradou poplatku za predplatné. Obdobie pre prístup do siete je záväzné bez možnosti ukončenia bez uvedenia dôvodu. Zákonné ustanovenia týkajúce sa ukončenia bez uvedenia dôvodu zostávajú týmto nedotknuté.
  2. Spoločnosť John Deere je oprávnená ukončiť túto Zmluvu na základe tridsaťdňovej (30) výpovede. Pokiaľ toto ukončenie nevyplýva zo zabezpečenia súladu s relevantnými právnymi predpismi, nariadeniami alebo na základe rozhodnutia súdu, spoločnosť John Deere vám preplatí pomernú časť poplatku za Služby, ktoré ste uhradili spoločnosti John Deere. V rozsahu povolenom relevantnými právnymi predpismi, preplatenie bude jedinou povinnosťou spoločnosti John Deere v prípade akéhokoľvek ukončenia bez uvedenia dôvodu.

8       Rôzne

  1. Rozhodné právo a výlučná právomoc . Táto Zmluva sa riadi a vykladá podľa platných a účinných hmotnoprávnych predpisov Spolkovej republiky Nemecko. Výlučnú právomoc rozhodovať o akejkoľvek veci alebo spore, ktoré sa týkajú tejto Zmluvy („Nárok“), majú príslušné súdy mesta Mannheim. Na túto Zmluvu sa nepoužijú žiadne kolízne normy nijakej jurisdikcie a ani Dohovor Organizácie Spojených národov o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru, ktorých aplikácia sa týmto výslovne vylučuje.
  2. Oddeliteľnosť . Ak sa ktorákoľvek časť tejto Zmluvy stane neplatnou alebo nevynútiteľnou, nebude to mať vplyv na platnosť alebo vymáhateľnosť akejkoľvek ostatnej časti Zmluvy, ktorá bude naďalej platná a účinná, ako keby táto Zmluva bola podpísaná bez takej neplatnej alebo nevynútiteľnej časti.
  3. Úplná dohoda. Podmienky používania objednaného predplatného, všetky dojednania, dohody a uistenia medzi zmluvnými stranami sú predmetom tejto Zmluvy. Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán s ohľadom na jej predmet a nahrádza všetky predchádzajúce dokumenty, komunikácie a  dojednania s ohľadom na predmet tejto Zmluvy. Okrem tejto Zmluvy, the Mobile RTK Signal Network Oznámenie o ochrane osobných údajov ("#ISG-9") obsahuje podmienky ochrany a bezpečnosti údajov súvisiacich so službami Mobile RTK Signal Network. Akékoľvek ďalšie alebo odporujúce podmienky, ktoré navrhnete alebo budú zahrnuté v objednávke budú odmietnuté a budú účinné iba s výslovným písomným súhlasom spoločnosti John Deere.