1     Accesul la rețea

2     Neexecutare

3     Declarație de neasumare a răspunderii și limitarea răspunderii

4     Confidențialitate și date

5     Declarații și garanții

6     Transfer

7     Durata și rezilierea Contractului

8     Prevederi diverse

Contract de Abonare la Rețeaua Mobilă cu Semnal RTK John Deere („#ISG-8”)

Teritoriul vizat: Uniunea Europeană, țările care nu sunt membre UE din Spațiul Economic European (SEE), Elveția, Comunitatea Statelor Independente (CSI)

Data emiterii: 2020-02-01

Limba: Romanian / română


Prezentul Contract de Abonare la Rețeaua Mobilă cu Semnal RTK („ Contractul ”) este încheiat între „ Dumneavoastră ” (utilizatorul Rețelei Mobile cu Semnal RTK) și John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Germania („ John Deere ”). John Deere vă oferă acces la Rețeaua Mobilă cu Semnal RTK John Deere, denumită în continuare („ Rețeaua Mobilă cu Semnal RTK ” sau „ Rețeaua ”) și vă va furniza orice servicii aferente pe durata abonării și conform termenilor și condițiilor menționate mai jos.

IMPORTANT – VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI URMĂTORII TERMENI ȘI CONDIȚII ÎNAINTE DE A ACCESA REȚEAUA. ACESTA ESTE UN CONTRACT LEGAL ÎNTRE DUMNEAVOASTRĂ ȘI JOHN DEERE CU PRIVIRE LA ACCESUL LA REȚEA. SOLICITAREA ABONĂRII LA REȚEA CONSTITUIE ACCEPTAREA ȘI ACORDUL DUMNEAVOASTRĂ CU PRIVIRE LA ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII.  PREZENTUL CONTRACT ESTE ÎNCHEIAT EXCLUSIV ÎNTRE DUMNEAVOASTRĂ ȘI JOHN DEERE. NICIUN TERȚ (INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITARE, DISTRIBUITORII JOHN DEERE) NU ARE AUTORITATEA DE A MODIFICA SAU COMPLETA PREZENTUL CONTRACT.

1       Accesul la rețea

Prin prezentul, John Deere vă oferă permisiunea de a accesa Rețeaua, cu un receptor GNSS mobil ( roving GNSS receiver ) (denumit în continuare „ Receptor mobil/Rover ”) pe perioada Duratei, cu condiția respectării prevederilor prezentului Contract (inclusiv plata tuturor taxelor de abonare agreate înainte de semnarea prezentului Contract) pe perioada Duratei. Durata este cea definită în secțiunea 7.1. Puteți accesa Rețeaua cu Receptoare mobile suplimentare, în schimbul plății unor taxe suplimentare, astfel cum sunt convenite la anumite intervale de timp cu John Deere, în scris. Înțelegeți și sunteți de acord că dreptul Dumneavoastră de a accesa Rețeaua în baza prezentului Contract este limitat la teritoriul țării identificate înainte de semnarea prezentului Contract și este identificat în numele abonamentului.

Sunteți de acord să păstrați confidențialitatea Datelor de Autentificare și să nu dezvăluiți Datele de Autentificare niciunui terț. Sunteți de acord că utilizarea informațiilor și a altui conținut care v-a fost pus la dispoziție, inclusiv, fără limitare, datele privind localizarea, prin utilizarea autorizată a Rețelei, sunt confidențiale și constituie proprietatea exclusivă a John Deere și a titularilor licențelor sale.

2       Neexecutare

În cazul neexecutării oricărei obligații în baza Contractului, în plus față de orice alte remedii disponibile, sunteți de acord că John Deere vă poate împiedica să accesați Rețeaua. În plus, sunteți de acord să plătiți toate costurile, cheltuielile și onorariile rezonabile ale avocaților pentru executarea prezentului Contract de către John Deere.

3       Declarație de neasumare a răspunderii și limitarea răspunderii

  1. Vă asumați orice riscuri privind acoperirea wireless. Niciunul dintre John Deere, afiliații acesteia, sau furnizorii săi terți (inclusiv orice furnizori principali de servicii wireless) nu va fi răspunzător față de Dumneavoastră pentru nicio pretenție sau daună, inclusiv daunele accesorii sau subsecvente în legătură cu sau care iau naștere din sau în legătură cu orice nivel redus al acoperirii rețelei, inclusiv întreruperile funcționării rețelei ca urmare a lucrărilor de mentenanță sau modernizare efectuate la nivelul rețelei.
  2. John Deere vă va furniza și oferi asistență în legătură cu Rețeaua, astfel cum se specifică în informațiile privind produsul și manualele de utilizare a produsului.  Răspunderea John Deere este limitată la pretențiile care iau naștere din garanția legală și daunele directe. Orice răspundere, fie că este de natură contractuală, delictuală sau rezultată din încălcarea obligațiilor legale care conduce la orice (i) pierdere sau daună indirectă sau subsecventa; (ii) profituri nerealizate, vânzări nerealizate, pierderi ale volumului de activitate, venituri nerealizate sau pierderi ale folosinței; (iii) întreruperea activității; sau (iv) pierderea oportunităților de afaceri, pierderea fondului de comerț sau prejudiciile aduse reputației, este exclusă în mod expres prin prezentul.
  3. Răspunderea John Deere pentru abaterile săvârșite cu intenție sau culpă gravă, precum și răspunderea John Deere în baza legii privind răspunderea legală pentru produse nu vor fi afectate.
  4. Răspunderea totală maximă a John Deere pentru prejudicii sau daune care rezultă din utilizarea Rețelei este limitată la suma maximă de 12.500 euro.

4       Confidențialitate și date

Cu privire la protecția și confidențialitatea datelor, se vor aplica Nota de Informare privind Rețeaua Mobilă cu Semnal RTK John Deere („#ISG-9”) precum și Nota de Informare privind MyJohnDeere™ („#ISG-2”). În plus, vă rugăm să consultați și Declarația de Confidențialitate a Societății, care poate fi accesată pe pagina de internet isg-contracts.deere.com .

5       Declarații și garanții

Declarați și garantați că veți accesa Rețeaua exclusiv pentru uzul Dumneavoastră și, cu excepția cazului în care prezentul Contract permite în mod expres astfel, nu veți acorda în împrumut, închiria sau distribui drepturile Dumneavoastră de acces sau abonare niciunui terț. De asemenea, declarați și garantați că nu veți accesa Rețeaua astfel încât să depășiți numărul de Receptoare Mobile permise de abonamentul Dumneavoastră. Declarați și garantați că dețineți cunoștințe avansate de utilizare a sistemelor GPS de tipul celor care pot fi utilizate prin intermediul Rețelei și veți evalua în mod independent corectitudinea și valoarea oricăror date transmise prin intermediul Rețelei. Declarați și garantați că veți respecta toate legile, codurile, regulile și regulamentele referitoare la utilizarea Rețelei de către Dumneavoastră, și că ați obținut toate licențele, permisele, instruirea și autorizațiile necesare pentru a accesa sau utiliza Rețeaua.

6       Transfer

Abonamentul la Rețeaua Mobilă cu Semnal RTK John Deere nu poate fi transferat unui terț. Abonamentul poate fi transferat către un echipament hardware înlocuitor, în cazul în care dreptul de proprietate rămâne la partea contractantă.

7       Durata și rezilierea Contractului

  1. Durata este cea definită în Comanda Dumneavoastră StellarSupport™ și depinde de plata de către Dumneavoastră a taxei de abonare. Perioada de acces la rețea este obligatorie și nu veți avea dreptul de a denunța unilateral Contractul. Prevederile legale privind rezilierea din motive întemeiate nu vor fi afectate.
  2. John Deere poate rezilia prezentul Contract în baza unei notificări transmise către Dumneavoastră cu treizeci (30) de zile în prealabil. Cu excepția cazului în care rezilierea respectivă are loc în scopul asigurării conformității cu legile, regulamentele sau hotărârile judecătorești aplicabile, în urma rezilierii respective, John Deere vă va rambursa o parte proporțională din taxele pentru Servicii pe care le-ați plătit către John Deere. În măsura permisă conform legii aplicabile, orice rambursare de acest fel va constitui răspunderea unică a John Deere față de Dumneavoastră pentru orice denunțare unilaterală de acest fel.

8       Prevederi diverse

  1. Legea aplicabilă și jurisdicția exclusivă . Prezentul Contract va fi guvernat de și interpretat în conformitate cu normele de drept material în vigoare în Republica Federală a Germaniei. Instanțele din Mannheim vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricărei cereri de chemare în judecată sau dispute în legătură cu prezentul Contract (o „Cerere”). Prezentul Contract nu va fi guvernat de regulile privind conflictul de legi din nicio jurisdicție sau de Convenția Națiunilor Unite asupra Contractelor de Vânzare Internațională de Mărfuri, a căror aplicare este exclusă în mod expres.
  2. Nulităi parțiale . În cazul în care orice parte a prezentului Contract va fi considerată lipsită de valabilitate sau inaplicabilă, aceasta nu va afecta valabilitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi, care vor rămâne în vigoare și vor continua să producă efecte, ca și când prezentul Contract ar fi fost semnat fără a include partea lipsită de valabilitate sau inaplicabilă a acestuia.
  3. Întreul acord . Condițiile de utilizare a abonamentului comandat, toate acordurile, înțelegerile și asigurările dintre părțile contractuale formează obiectul prezentului Contract. Prezentul Contract reflectă întregul acord al părților cu privire la obiectul acestuia și înlocuiește toate documentele, discuțiile și acordurile anterioare cu privire la obiectul contractului. În plus față de prezentul Contract, Nota de Informare privind Rețeaua Mobilă cu Semnal RTK („#ISG-9”) cuprinde termenii privind protecția datelor și securitatea datelor aplicabili serviciului de Rețea Mobilă cu Semnal RTK. Toți termenii și condițiile suplimentare sau contradictorii propuse de Dumneavoastră sau cuprinse într-o comandă vor fi respinse și vor produce efecte numai în urma aprobării exprese în scris din partea John Deere.