1     Dostęp do sieci

2     Niewywiązanie się z warunków Umowy

3     Klauzula zrzeczenia się i ograniczenia odpowiedzialności

4     Prywatność i Dane

5     Oświadczenia i gwarancje

6     Cesja/przeniesienie praw..

7     Okres obowiązywania umowy oraz jej rozwiązanie

8     Postanowienia różne

Umowa Subskrypcyjna dotycząca korzystania z sieci John Deere Mobile RTK Signal Network
(“#ISG-8”)

Zakres terytorialny: Unia Europejska, kraje spoza UE zlokalizowane w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), Szwajcaria, Wspólnota Niepodległych Państw (WNP)

Data wydania: 2020-02-01

Język: Polish / polski


Niniejsza umowa subskrypcyjna dotycząca korzystania z sieci Mobile RTK Signal Network („ Umowa ”) została zawarta pomiędzy „Użytkownikiem” (którym jest użytkownik sieci John Deere Mobile RTK Signal Network) a firmą John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Niemcy („ John Deere ”). John Deere udziela Użytkownikowi dostępu do sieci John Deere Mobile RTK Signal Network (zwanej dalej „ Mobile RTK Signal ” lub " Sieć ") oraz dostarcza wszelkie usługi powiązane w czasie trwania subskrypcji, zgodnie z poniższymi warunkami.

WAŻNE – PRZED UZYSKANIEM DOSTĘPU DO SIECI PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ PONIŻSZYCH WARUNKÓW. NINIEJSZY DOKUMENT JEST UMOWĄ PRAWNĄ POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A FIRMĄ JOHN DEERE, KTÓREJ PRZEDMIOTEM JEST DOSTĘP DO SIECI. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA NA SUBSKRYPCJĘ SIECIOWĄ OZNACZA AKCEPTACJĘ I ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW. STRONAMI NINIEJSZEJ UMOWY SĄ WYŁĄCZNIE UŻYTKOWNIK I FIRMA JOHN DEERE.  DO MODYFIKOWANIA LUB UZUPEŁNIANIA TREŚCI NINIEJSZEJ UMOWY NIE SĄ UPRAWNIONE ŻADNE OSOBY TRZECIE (W TYM M. IN. DEALERZY FIRMY JOHN DEERE).

1       Dostęp do sieci

John Deere niniejszym udziela Użytkownikowi prawa dostępu do Sieci przy użyciu jednego mobilnego odbiornika GNSS (zwanego w dalej „Odbiornikiem”) w Okresie obowiązywania niniejszej Umowy, pod warunkiem przestrzegania jej postanowień (w tym pokrycia wszelkich opłat abonamentowych uzgodnionych przed rozpoczęciem jej realizacji) w ww. Okresie obowiązywania Umowy. Termin „Okres obowiązywania Umowy” zdefiniowano sekcji 7.1. Użytkownik może uzyskać dostęp do Sieci przy wykorzystaniu dodatkowych Odbiorników po uiszczeniu dodatkowych opłat uzgadnianych okresowo z firmą John Deere na piśmie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że prawo dostępu do Sieci uzyskane przez niego na mocy niniejszej Umowy ogranicza się do terytorium kraju, który został określony przed rozpoczęciem jej realizacji.

Użytkownik akceptuje fakt, że informacje o użytkowaniu Sieci oraz inne treści dostarczane Użytkownikowi (w tym m.in. dane pozycyjne) w drodze autoryzowanego korzystania z Sieci, są poufne i stanowią wyłączną własność firmy John Deere oraz jej licencjodawców.

2       Niewywiązanie się z warunków Umowy

Użytkownik akceptuje fakt, że niewywiązanie się Użytkownika z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy może, obok zastosowania przez firmę John Deere wszelkich innych dostępnych środków prawnych, spowodować zablokowanie dostępu Użytkownika do Sieci. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów, wydatków i uzasadnionych honorariów pełnomocników procesowych w związku z egzekwowaniem postanowień niniejszej Umowy przez John Deere.

3       Klauzula zrzeczenia się i ograniczenia odpowiedzialności

  1. Użytkownik przyjmuje na siebie ryzyko związane z zasięgiem sieci bezprzewodowej. Żadna spółka John Deere, jej oddziały lub zewnętrzni dostawcy (w tym wszelcy bazowi dostawcy usług bezprzewodowych) nie będą ponosić wobec Użytkownika odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia lub szkody, w tym przypadkowe lub wynikowe szkody związane z, lub wynikające z, lub w związku z jakimkolwiek zmniejszonym zasięgiem łączności bezprzewodowej, w tym awarie wynikające z konserwacji lub aktualizacji dostawców usług bezprzewodowych.
  2. John Deere dostarczy i zapewni obsługę sieci, jak określono w informacjach o produkcie i instrukcjach obsługi. Odpowiedzialność John Deere ogranicza się do roszczeń wynikających z ustawowej gwarancji i szkód bezpośrednich. Wszelka odpowiedzialność, wynikająca z umowy, czynu niedozwolonego lub naruszenia ustawowego obowiązku, która skutkuje (i) pośrednią lub wynikową stratą lub szkodą; (ii) utratą zysków, sprzedaży, działalności gospodarczej, przychodów lub wykorzystania; (iii) przerwą w działalności gospodarczej; lub (iv) utratą możliwości biznesowych, wartości firmy lub reputacji jest niniejszym wyraźnie wykluczona.
  3. Odpowiedzialność John Deere za umyślne lub rażące niedbalstwo oraz odpowiedzialność John Deere na mocy ustawowych przepisów o odpowiedzialności za produkt pozostaje nienaruszona.
  4. Maksymalna łączna odpowiedzialność John Deere za straty lub szkody wynikające z korzystania z sieci jest ograniczona do maksymalnie 12.500 euro.

4       Prywatność i Dane

W zakresie ochrony danych i prywatności zastosowanie ma Powiadomienie o prywatności Sieci Mobile RTK Signal Network firmy John Deere (“#ISG-9”) oraz Powiadomienie o prywatności MyJohnDeere™(“#ISG-2”). Ponadto odsyłamy do naszego Oświadczenia o ochronie prywatności, które jest dostępne w języku Użytkownika pod adresem isg-contracts.deere.com .

5       Oświadczenia i gwarancje

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że będzie uzyskiwał dostęp do Sieci wyłącznie w celach związanych z użytkiem własnym, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych na mocy niniejszej Umowy, i nie będzie wypożyczać, wynajmować ani udostępniać swoich praw dostępu ani subskrypcji osobom trzecim. Ponadto Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie będzie uzyskiwał dostępu do Sieci celem przekroczenia liczby Odbiorników dozwolonej w ramach udzielonej mu subskrypcji. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest biegły w zakresie korzystania z systemów GPS typu kompatybilnego z Siecią i potrafi samodzielnie ocenić dokładność i wartość wszelkich danych pochodzących z Sieci. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że będzie przestrzegać wszelkich ustaw, kodeksów, zasad i przepisów związanych z korzystaniem z Sieci oraz że posiada wszelkie niezbędne licencje, zezwolenia, szkolenia i uprawnienia niezbędne do uzyskania dostępu bądź korzystania z Sieci

6       Cesja/przeniesienie praw

Subskrypcji John Deere Mobile RTK Signal nie można przenosić na osoby trzecie. Subskrypcja może zostać przeniesiona na sprzęt zastępczy, jeśli własność pozostaje po stronie kontrahenta.

7       Okres obowiązywania umowy oraz jej rozwiązanie

  1. Termin jest zgodny z definicją podaną w zamówieniu StellarSupport ™ i zależy od opłacenia opłaty abonamentowej. Okres dostępu do sieci jest wiążący bez prawa Użytkownika do rozwiązania umowy bez podania przyczyny. Przepisy ustawowe dotyczące rozwiązania umowy ze wskazaniem przyczyny pozostają nienaruszone.
  2. John Deere może rozwiązać niniejszą Umowę z zachowaniem trzydziestodniowego (30) okresu wypowiedzenia. O ile takie wypowiedzenie nie jest spowodowane koniecznością zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami, regulacjami lub w wykonaniem nakazów sądowych, po takim rozwiązaniu John Deere zwróci użytkownikowi proporcjonalną część opłat za usługi, które Użytkownik zapłacił na rzecz John Deere. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, wszelkie takie zwroty będą wyłączną odpowiedzialnością John Deere wobec Użytkownika za rozwiązanie umowy bez podania przyczyny.

8       Postanowienia różne

  1. Prawo właściwe i forum rozstrzygania sporów. Niniejsza Umowa podlega przepisom prawa materialnego Republiki Federalnej Niemiec i będzie interpretowana zgodnie z nimi. Wszelkie powództwa i spory („Roszczenia”) związane z niniejsza Umową podlegają wyłącznej jurysdykcji właściwych sądów w Mannheim. Niniejsza Umowa nie będzie regulowana normami kolizyjnymi jakiejkolwiek jurysdykcji, ani postanowieniami Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, których zastosowanie zostaje w sposób wyraźny wyłączone.
  2. Rozdzielność postanowień Umowy . Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, fakt ten nie ma wpływu na ważność lub wykonalność jej innych postanowień, które pozostają w mocy i obowiązują tak, jak gdyby niniejsza Umowa została zawarta z wyłączeniem postanowień nieważnych lub niewykonalnych.
  3. Całość postanowień umowy.

Warunki korzystania z zamówionej subskrypcji, wszelkie ustalenia, umowy i gwarancje między stronami umowy są przedmiotem niniejszej Umowy. Niniejsza Umowa odzwierciedla pełną zgodę stron w odniesieniu do jej przedmiotu i zastępuje wszystkie poprzednie dokumenty, dyskusje i ustalenia dotyczące przedmiotu umowy. Poza niniejszą Umową, Powiadomienie o prywatności Mobile RTK Signal Network (“#ISG-9”) zawiera warunki ochrony danych i bezpieczeństwa danych mające zastosowanie do usługi Mobile RTK Signal. Wszelkie dodatkowe lub sprzeczne warunki zaproponowane przez Użytkownika lub zawarte w zamówieniu zostaną odrzucone i będą skuteczne tylko po wyraźnej pisemnej zgodzie John Deere.