1     Tilgang til Nettverk

2     Standard

3     Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrensning

4     Privacy and Data

5     Garantier

6     Overføring

7     Varighet og oppsigelse

8     Diverse

Abonnementsavtale for John Deere Mobile RTK Signal Network
(“#ISG-8”)

Geografisk virkeområde: Den Europeiske Union, stater utenfor EU i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), Sveits, Samveldet av uavhengige stater (SUS)

Utgivelsesdato: 2020-02-01

Språk: Norwegian / Norsk


Denne Abonnementsavtalen for John Deere Mobile RTK Signal Network (" Avtale ") er mellom " Deg " (brukeren av John Deere Mobile RTK Signal Network) og John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Tyskland (" John Deere "). John Deere gir deg tilgang til John Deere Mobile RTK Signal Network, heretter kalt (" Mobile RTK Signal " eller "Nettverk" ), og vil levere eventuelle tilknyttede tjenester i abonnementsperioden og i henhold til vilkårene som er angitt nedenfor.

VIKTIG - LES DE FØLGENDE VILKÅRENE OG BETINGELSENE FØR DU AKSESSERER NETTVERKET. DETTE ER EN JURIDISK AVTALE MELLOM DEG OG JONN DEERE ANGÅENDE TILGANG TIL NETTVERKET. BESTILLING AV NETTVERKABONNEMENTET TILKJENNEGIR DIN GODKJENNELSE AV OG ENIGHET OM DISSE VILKÅRENE. DENNE AVTALEN ER KUN MELLOM DEG OG JOHN DEERE. INGEN TREDJEPART (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, JOHN DEERE-FORHANDLERE) HAR RETT TIL Å ENDRE ELLER SUPPLERE DENNE AVTALEN.

1       Tilgang til Nettverk

John Deere gir deg herved tillatelse til å få tilgang til, med én streifende GNSS-mottaker (heretter "Rover"), Nettverket i løpet av Perioden, betinget av at du overholder denne Avtalen (inkludert ved å betale alle abonnementsavgifter som ble avtalt før gjennomføringen av denne Avtalen) i løpet av Perioden. Perioden er som definert i punkt 7.1. Du kan få tilgang til Nettverket med ytterligere Rovere ved å betale tilleggsavgifter som skriftlig avtalt fra tid til annen med John Deere. Du forstår og godtar at Din rett til å aksessere Nettverket i henhold til denne Avtalen er begrenset til territoriet til landet som ble identifisert før gjennomføringen av denne avtalen og som er identifisert i navnet på abonnementet.

Du godtar at bruksinformasjon og annet innhold som er levert til Deg, inkludert men ikke begrenset til posisjonsdata, gjennom autorisert bruk av Nettverket, er konfidensielt og den eksklusive eiendom til John Deere og dets lisensgivere.

2       Standard

Hvis du unnlater å oppfylle en hvilken som helst forpliktelse i henhold til Avtalen, godtar du at John Deere, i tillegg til andre tilgjengelige rettsmidler, kan forhindre deg i å få tilgang til Nettverket. I tillegg godtar du å betale alle kostnader, utgifter og rimelige advokatgebyr for John Deeres håndhevelse av denne Avtalen.

3       Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrensning

  1. Du påtar deg enhver risiko for trådløs dekning. Ingen av John Deere, dets tilknyttede selskaper eller dets tredjepartsleverandører (inkludert underliggende trådløse leverandører) vil være ansvarlig overfor Deg for krav eller skade, inkludert indirekte tap eller konsekvenstap, relatert til eller oppstått som følge av eller i forbindelse med redusert trådløs dekning, inkludert strømbrudd som følge av vedlikehold eller trådløse leverandørers vedlikehold eller oppdateringer.
  2. John Deere vil levere og gi støtte for Nettverket til Deg som spesifisert i produktinformasjon og produkthåndbøker. John Deeres ansvar er begrenset til krav som følger av deklaratorisk lov og til direkte tap. Ethvert ansvar, enten det er i forbindelse med kontrakt, erstatning eller brudd på deklaratorisk lov som resulterer i (i) indirekte eller konsekvenstap eller -skade; (ii) tap av fortjeneste, salg, forretning, inntekt eller bruk; (iii) driftsavbrudd; eller (iv) tap av forretningsmulighet, goodwill eller omdømme, fraskrives herved uttrykkelig.
  3. John Deeres ansvar ved forsettlig eller grovt uaktsomme handlinger, samt John Deeres ansvar i henhold til deklaratorisk produktlovgivning forblir upåvirket.
  4. John Deeres maksimale samlede ansvar for tap eller skader som følge av bruken av Nettverket er begrenset til EUR 12.500.

4       Privacy and Data

Med hensyn til beskyttelse av data og personvern gjelder både John Deeres Mobile RTK Signal Nettverk Personvernerklæring (“#ISG-9”) og MyJohnDeere™ Personvernerklæring (“#ISG-2”). I tillegg vennligst se vår Enterprise Personvernerklæring som er tilgjengelig på isg-contracts.deere.com .

5       Garantier

Du innestår for og garanterer at Du bruker Nettverket kun til Ditt eget bruk og, med mindre det er uttrykkelig tillatt i denne Avtalen, vil Du ikke låne bort, leie eller dele Dine tilgangsrettigheter eller Ditt abonnement med noen tredjepart. Du innestår for og garanterer videre at du ikke bruker Nettverket slik at du overskrider antall Rovers som er tillatt gjennom Ditt abonnement. Du representerer og garanterer at Du er kyndig i bruk av den typen GPS-systemer som kan benyttes med Nettverket, og vil uavhengig vurdere nøyaktigheten og verdien av alle data som er utledet fra Nettverket. Du innestår for og garanterer at Du vil etterleve alle lover, retningslinjer, regler og forskrifter vedrørende Din bruk av Nettverket, og at Du har skaffet deg alle nødvendige lisenser, tillatelser, opplæringer og autorisasjoner som er nødvendige for tilgang til eller bruk av Nettverket.

6       Overføring

John Deere Mobile RTK Signal-abonnement kan ikke overføres til en tredjepart. Abonnementet kan overføres til erstatningsmaskinvare dersom eierskapet forblir hos avtaleparten.

7       Varighet og oppsigelse

  1. Avtaleperioden er definert i Din StellarSupport™-bestilling og er avhengig av at Du betaler abonnementsavgiften. Nettverkstilgangsperioden er bindende og Du kan ikke si den opp uten grunn.
  2. John Deere kan si opp denne avtalen med tretti (30) dagers varsel til Deg. Med mindre slik oppsigelse er for å overholde gjeldende lover, forskrifter eller rettskjennelser, vil John Deere ved slik oppsigelse refundere Deg en forholdsmessig del av tjenestegebyrene Du har betalt til John Deere. I den utstrekning det er tillatt i henhold til gjeldende lov, vil enhver slik refusjon være John Deeres eneste ansvar overfor Deg for slik oppsigelse uten grunn.

8       Diverse

  1. Gjeldende Lov og Eksklusivt Verneting . Denne Avtalen er underlagt og vil fortolkes i samsvar med de gjeldende materielle lover i Forbundsrepublikken Tyskland. De respektive domstoler i Mannheim har eksklusiv jurisdiksjon over ethvert saksgrunnlag eller tvist knyttet til denne Avtalen (et "Krav"). Denne Avtalen vil ikke reguleres av lovvalgsregler i noen jurisdiksjon eller FNs konvensjon om kontrakter for internasjonale løsørekjøp, der anvendelsen av disse er uttrykkelig unntatt.
  2. Ugyldighet . Dersom noen del av denne Avtalen er ugyldig eller uanvendelig, skal avgjørelsen ikke påvirke gyldigheten eller gjennomføringen av enhver gjenværende del, som skal forbli gjeldende som om denne Avtalen ble utført med den ugyldige eller uanvendelige delen derav eliminert.
  3. Hele Avtalen . Betingelsene for bruk av det bestilte abonnementet, alle ordninger, avtaler og forsikringer mellom avtalepartene er underlagt denne Avtalen. Denne Avtalen utgjør partenes fullstendige avtale med hensyn til Avtalens innhold og erstatter alle tidligere dokumenter, diskusjoner og ordninger med hensyn til denne Avtalens formål. I tillegg til denne avtalen inneholder Mobile RTK Signal Network Personvernerklæring (“#ISG-9”) vilkår for personvern og datasikkerhet som gjelder for Mobile RTK Signal Nettverk-tjenesten. Alle ytterligere eller motstridene betingelser og vilkår anført av Deg eller som følger av en bestilling, vil bli avvist og skal bare være gjeldende etter etterfølgende skriftlig godkjennelse av John Deere.