1     Piekļuve Tīklam..

2     Saistību neizpilde

3     Atruna un atbildības ierobežojums

4     Privātums un dati

5     Apliecinājumi un garantijas

6     Nodošana

7     Termiņš un izbeigšana

8     Dažādi

John Deere mobilā RTK signāla
tīkla abonēšanas līgums
(“#ISG-8”)

Teritorija: Eiropas Savienība, Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstis ārpus ES,  Šveice, Neatkarīgo Valstu Sadraudzība (NVS)

Izlaišanas datums: 01.02.2020.

Valoda: Latvian / latviešu


Šis mobilā RTK signāla tīkla abonēšanas līgums (“ Līgums ”) ir noslēgts starp “ Jums ” (John Deere mobilā RTK signāla tīkla lietotāju) un John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Vācija (“ John Deere ”). John Deere piešķir Jums piekļuvi šeit minētajam John Deere mobilā RTK signāla tīklam (“ Mobilais RTK signāls” vai “Tīkls ”) un sniegs jebkādus saistītos pakalpojumus abonēšanas periodā un atbilstoši tālāk izklāstītajiem noteikumiem.

SVARĪGI! IZLASIET ŠOS NOTEIKUMUS, PIRMS PIEKĻŪSTAT TĪKLAM. ŠĪ IR TIESISKA VIENOŠANĀS STARP JUMS UN JOHN DEERE PAR PIEKĻUVI TĪKLAM. TĪKLA ABONEMENTA PASŪTĪŠANA NOZĪMĒ, KA JŪS AKCEPTĒJAT UN PIEKRĪTAT ŠIEM NOTEIKUMIEM. ŠIS LĪGUMS TIEK NOSLĒGTS TIKAI STARP JUMS UN JOHN DEERE. TREŠAJĀM PERSONĀM (IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR JOHN DEERE IZPLATĪTĀJIEM) NAV TIESĪBU MAINĪT VAI PAPILDINĀT ŠO LĪGUMU.

1       Piekļuve Tīklam

John Deere ar šo piešķir Jums atļauju noteiktajā Termiņā piekļūt Tīklam ar vienu kustīgu GNSS uztvērēju (turpmāk tekstā – “ Uztvērējs ”), ja Jūs ievērojat šo Līgumu (kā arī samaksājat visas pirms šī Līguma noslēgšanas saskaņotās abonēšanas maksas) Termiņa laikā. “Termiņš” ir definēts 7.1. sadaļā. Jūs varat piekļūt Tīklam ar papildu Uztvērējiem, ja esat samaksājis papildu maksas, kā laiku pa laikam tās tiek rakstiski saskaņots ar John Deere. Jūs saprotat un piekrītat, ka Jūsu tiesības piekļūt Tīklam saskaņā ar šo Līgumu tiek ierobežotas ar tās valsts teritoriju, kura tika norādīta pirms šī Līguma noslēgšanas un ir identificēta abonementa nosaukumā.

Jūs piekrītat, ka Jums piešķirtā izmantošanas informācija un cits saturs, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar pozicionēšanas datiem, kas iegūti, atļauti lietojot Tīklu, ir konfidenciāls un pieder tikai John Deere un tās licences devējiem.

2       Saistību neizpilde

Ja Jūs neizpildāt jebkuru Līgumā noteiktu pienākumu, papildus jebkuriem citiem tiesību aizsardzības līdzekļiem, Jūs piekrītat, ka John Deere var neļaut Jums piekļūt Tīklam. Turklāt Jūs piekrītat segt visas izmaksas, izdevumus un pamatotu juridisko atlīdzību par John Deere īstenoto šī Līguma izpildi.

3       Atruna un atbildības ierobežojums

  1. Jūs uzņematies jebkuru bezvadu pārklājuma risku. Neviens no John Deere, tā saistītajiem uzņēmumiem vai trešo personu piegādātājiem vai pārdevējiem (ieskaitot visus pamatā esošos bezvadu pakalpojumu sniedzējus) nebūs Jums atbildīgs par jebkādiem prasījumiem vai kaitējumu, ieskaitot nejaušiem vai netiešiem zaudējumiem, kas saistīti ar vai izriet no samazināta bezvadu tīkla pārklājuma vai saistībā ar to, ieskaitot pārtraukumus, kas saistīti ar bezvadu pakalpojumu sniedzēju uzturēšanu vai atjaunināšanu.
  2. John Deere piegādās un atbalstīs Jums Tīklu, kā norādīts produkta informācijā un produkta rokasgrāmatās. John Deere atbildība ir ierobežota ar prasībām, kas izriet no likumā noteiktās garantijas un tiešiem zaudējumiem. Jebkura atbildība neatkarīgi no tā, vai tā izriet no līguma vai neatļautas darbības vai pārkāpjot likumu, kas rezultējas jebkādos (i) tiešo vai netiešos zaudējumos vai kaitējumā; ii) peļņas, pārdošanas, uzņēmējdarbības, ieņēmumu vai izlietojuma zaudēšanā; iii) biznesa pārtraukšanā vai (iv) biznesa iespēju, nemateriālo vērtību vai reputācijas zaudēšanā, ar šo tieši tiek izslēgta.
  3. John Deere atbildība par tīšu vai rupju nolaidīgu izturēšanos, kā arī John Deere atbildība saskaņā ar likumiem par produktu atbildību netiek ietekmēta.
  4. John Deere maksimālā kopējā atbildība par zaudējumiem vai zaudējumiem, kas saistīti ar Tīkla izmantošanu, nepārsniedz EUR 12 500.

4       Privātums un dati

Datu aizsardzībai un privātumam ir piemērojams John Deere Mobilā RTK Signāla tīkla Privātuma paziņojums (“#ISG-9”), kā arī MyJohnDeere™ Privātuma paziņojums (“#ISG‑2”). Turklāt lūdzam apskatīt arī mūsu uzņēmuma privātuma apliecinājumu, kas ir pieejams isg-contracts.deere.com ..

5       Apliecinājumi un garantijas

Jūs apliecināt un garantējat, ka Jūs piekļūsiet Tīklam tikai savām vajadzībām un, ja vien šajā Līgumā nav skaidri atļauts citādi, Jūs neaizdosiet, neiznomāsiet un neatklāsiet Jūsu piekļuves tiesības vai abonementu trešajām personām. Jūs turklāt apliecināt un garantējat, ka Jūs nepiekļūsiet Tīklam, pārsniedzot Jūsu abonementam atļauto uztvērēju skaitu. Jūs apliecināt un garantējat, ka Jūs lietpratīgi izmantojat ar Tīklu savietojamās GPS sistēmas un patstāvīgi novērtēsiet no Tīkla iegūto datu precizitāti un vērtību. Jūs apliecināt un garantējat, ka Jūs ievērosiet visus tiesību aktus, kodeksus, nolikumus un noteikumus, kas attiecas uz Tīkla izmantošanu, un ka Jūs esat ieguvis visas nepieciešamās licences, atļaujas, apmācību un pilnvarojumus, lai piekļūtu Tīklam un to izmantotu.

6       Nodošana

John Deere Mobilā RTK signāla abonementu nevar nodot trešajām personām. Abonements var tikt nodots aparatūras nomaiņai, ja īpašumtiesības paliek līgumslēdzējai pusei.

7       Termiņš un izbeigšana

  1. Termiņš ir noteikts Jūsu StellarSupport™ pasūtījumā, un ir atkarīgs no tā, vai esat samaksājis abonēšanas maksu. Tīkla piekļuves periods ir saistošs bez Jūsu tiesībām to pārtraukt pēc saviem ieskatiem. Likuma noteikumi par izbeigšanu svarīga iemesla dēļ netiek ietekmēti.
  2. John Deere var izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Jums trīsdesmit (30) dienas iepriekš. Ja vien šāda izbeigšana nav paredzēta saskaņā ar piemērojamo likumu, citiem normatīvajiem aktiem vai tiesas rīkojumiem, šādas izbeigšanas gadījumā John Deere Jums atlīdzinās proporcionālu daļu no Komisijas maksas, ko esat samaksājis John Deere. Ciktāl to atļauj piemērojamie tiesību akti, jebkāda šāda veida atlīdzība par izbeigšanu ērtības labad būs John Deere atbildība iepretim Jums.

8       Dažādi

  1. Piemērojamais likums un piekritīgā tiesa . Šim Līgumam ir piemērojami un tas ir iztulkojams saskaņā ar Vācijas Federatīvajā Republikā spēkā esošajām materiālajām tiesību normām. Attiecīgajām Manheimas (Mannheim) tiesām ir bezizņēmuma piekritība visos procesos attiecībā uz šo Līgumu (“Prasījums”). Šo Līgumu neregulē nevienas jurisdikcijas tiesību kolīziju normas vai ANO Konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma un pārdevuma līgumiem, kuru piemērošana netiek pieļauta.
  2. Nodalāmība . Ja jebkura šī Līguma daļa kļūst spēkā neesoša vai neizpildāma, tas neietekmē pārējās daļas spēkā esamību vai izpildāmību, tā paliek spēkā, it kā šis Līgums būtu parakstīts bez spēkā neesošās vai neizpildāmās daļas.
  3. Viss līgums . Šī Līguma priekšmets ir pasūtītā abonementa lietošanas nosacījumi, visi līgumi, vienošanās un garantijas starp līgumslēdzējām pusēm. Šis Līgums atspoguļo pilnīgu pušu vienošanos attiecībā uz tā priekšmetu un aizvieto visus iepriekšējos dokumentus, diskusijas, un vienošanās attiecībā uz Līguma priekšmetu. Papildus šim Līgumam, Mobilā RTK signāla tīkla Privātuma paziņojums (“#ISG-9”) satur datu aizsardzības un datu drošības noteikumus, kas piemērojami mobilajam RTK signāla tīkla pakalpojumam. Visi Jūsu piedāvātie vai pasūtījumā ietvertie papildu vai pretrunīgie noteikumi un nosacījumi tiks noraidīti, un tie stāsies spēkā tikai pēc John Deere tieša rakstiska apstiprinājuma.