1     Tinklo prieiga

2     Įsipareigojimų neįvykdymas

3     Atsakomybės apribojimas

4     Privatumas ir duomenys

5     Pareiškimai ir garantijos

6     Perdavimas

7     Sutarties galiojimo terminas ir nutraukimas

8     Kitos nuostatos

„John Deere“ tinklo „Mobile RTK Signal“ abonentinė sutartis
(„#ISG-8“)

Teritorinė taikymo sritis: Europos Sąjungos, ne Europos Sąjungos šalys Europos ekonominėje erdvėje (EEE), Šveicarija, Nepriklausomų valstybių sandrauga (NVS)

Išleidimo data: 2020 02 01

Kalba: Lithuanian / Lietuvių


Ši tinklo „Mobile RTK Signal“ abonentinė sutartis (toliau – Sutartis ) sudaryta Jūsų („John Deere“ tinklo „Mobile RTK Signal“ naudotojo) ir įmonės „John Deere GmbH & Co. KG“, „Intelligent Solutions Group“, Straßburger Allee 3, 67657 Kaizerslauternas, Vokietija (toliau – įmonė „ John Deere “). Įmonė „John Deere“ suteikia jums prieigą prie „John Deere“ tinklo „Mobile RTK Signal“, kuris šioje sutartyje vadinamas tinklu arba „ Mobile RTK Signal “, ir abonentinės sutarties galiojimo laikotarpiu teiks susijusias paslaugas šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

SVARBU – PRIEŠ PRISIJUNGDAMI PRIE TINKLO, SUSIPAŽINKITE SU ŠIOMIS SĄLYGOMIS. TAI YRA JŪSŲ IR ĮMONĖS „JOHN DEERE“ TEISINIS SUSITARIMAS DĖL TINKLO PRIEIGOS. TINKLO PASLAUGŲ UŽSAKYMAS REIŠKIA, KAD JŪS PRITARIATE ŠIOMS SĄLYGOMS IR SUTINKATE JŲ LAIKYTIS. ŠI SUTARTIS SUDARYTA TIK TARP JŪSŲ IR ĮMONĖS „JOHN DEERE“.  JOKIE TRETIEJI ASMENYS (ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, ĮMONĖS „JOHN DEERE“ ĮGALIOTUS ATSTOVUS) NETURI TEISĖS KEISTI ŠIOS SUTARTIES ARBA JĄ PAPILDYTI.

1       Tinklo prieiga

Šia sutartimi įmonė „John Deere“ suteikia jums leidimą naudojantis vienu GNSS imtuvu (toliau – Imtuvas ) jungtis į Tinklą Nustatytu laikotarpiu, su sąlyga, kad jūs laikysitės šios Sutarties (taip pat mokėsite visus iki šios Sutarties įforminimo suderintus abonentinius mokesčius) Nustatytu laikotarpiu.  „Nustatytas laikotarpis“ apibrėžtas 7.1 punkte. Galite jungtis prie Tinklo naudodamiesi papildomais Imtuvais, jeigu sumokėsite papildomus mokesčius, kurie turi būti suderinti su įmone „John Deere“ raštu. Jūs suprantate ir sutinkate, kad jūsų teisė jungtis prie Tinklo pagal šią Sutartį galioja tik šalies, kuri buvo nustatyta iki šios Sutarties įforminimo ir yra nurodyta registracijos pavadinime, teritorijoje.

Jūs sutinkate, kad naudojimo informacija ir kitas jums teikiamas turinys, įskaitant, bet neapsiribojant, padėties nustatymo duomenis, kuriuos gaunate teisėtai naudodamiesi Tinklu, yra konfidencialūs ir yra išimtinė įmonės „John Deere“ ir jos licenciarų nuosavybė.

2       Įsipareigojimų neįvykdymas

Jūs sutinkate, kad jums nevykdant kurio nors įsipareigojimo pagal Sutartį, įmonė „John Deere“ gali, be kitų galimų teisių gynimo priemonių, neleisti jums prisijungti prie Tinklo.  Be to, sutinkate padengti visas išlaidas, sąnaudas ir pagrįstas įmonės „John Deere“ išlaidas teisininkams, patirtas siekiant užtikrinti, kad jūs vykdytumėte šią Sutartį.

3       Atsakomybės apribojimas

  1. Jūs prisiimate visą belaidžio ryšio aprėpties riziką.  Nei įmonė „John Deere“, nei jos susijusios įmonės, nei nepriklausomi tiekėjai (įskaitant visus pagrindinius belaidžio ryšio tiekėjus) neprisiima atsakomybės jūsų atžvilgiu už bet kokį reikalavimą ar žalą, įskaitant papildomus arba netiesioginius nuostolius, susijusius su arba kylančius dėl ar atsiradusius dėl sumažėjusios tinklo aprėpties, įskaitant tinklo neveikimą vykdant tinklo techninės priežiūros ar atnaujinimo darbus.
  2. Įmonė „John Deere“ jums sudarys galimybę naudotis Tinklu ir teiks susijusią pagalbą, kaip nurodyta informacijoje apie produktus ir produktų vadovuose. Įmonė „John Deere“ prisiima atsakomybę tik dėl reikalavimų, pateiktų dėl teisės aktuose numatytų garantijų, ir tiesioginių nuostolių. Įmonė „John Deere“ neprisiima jokios atsakomybės pagal sutartį, deliktinę teisę ar už teisės aktuose nustatytų pareigų pažeidimą, dėl kurio padaromi i) netiesioginiai nuostoliai arba žala; ii) sumažėja pelnas, pardavimai, verslas, pajamos ar naudojimas; iii) nutraukiama veikla arba iv) prarandama verslo galimybė, prestižas ar reputacija.
  3. Įmonės „John Deere“ atsakomybė už tyčinius veiksmus ar veiksmus dėl didelio aplaidumo, taip pat įmonės „John Deere“ atsakomybė pagal atsakomybę už produktus reglamentuojančius teisės aktus, išlieka nepakitusi.
  4. Didžiausia įmonės „John Deere“ bendra atsakomybė už nuostolius ar žalą, patirtus naudojantis Tinklą, yra ne didesnė kaip 12 500 EUR.

4       Privatumas ir duomenys

Duomenų apsauga ir privatumas reglamentuojami „John Deere” paslaugos „Mobile RTK Signal Network“ privatumo pranešime (#ISG-9) ir „MyJohnDeere™“ privatumo pranešime (#ISG-2). Be to, skaitykite mūsų privatumo pranešimą, kurį galima rasti adresu isg-contracts.deere.com .

5       Pareiškimai ir garantijos

Jūs pareiškiate ir garantuojate, kad prie Tinklo jungsitės tik dėl savo poreikių ir, išskyrus atvejus, kurie yra aiškiai leidžiami pagal šią Sutartį, neskolinsite, nenuomosite ar nesidalysite savo prieigos teisėmis ar abonentu su jokiu trečiuoju asmeniu. Jūs taip pat pareiškiate ir garantuojate, kad nesijungsite prie Tinklo naudodami daugiau Imtuvų, nei leidžiama pagal jūsų abonentinę sutartį. Jūs pareiškiate ir garantuojate, kad esate kompetentingi naudotis tokiomis GPS sistemomis, kurios naudojamos Tinkle, ir savarankiškai įvertinsite visų iš Tinklo gaunamų duomenų tikslumą ir vertę. Jūs pareiškiate ir garantuojate, kad laikysitės visų įstatymų, kodeksų, taisyklių ir nuostatų, susijusių su naudojimusi Tinklu, ir įgijote visas būtinas licencijas, leidimus, mokymus ir sutikimus, kurie būtini jungiantis prie Tinklo arba juo naudojantis.

6       Perdavimas

„John Deere“ paslaugos „Mobile RTK Signal“ abonentas negali būti perduotas trečiajai šaliai. Abonentas gali būti perduotas pakaitinei įrangai, jeigu jos nuosavybės teisė toliau priklauso sutarties šaliai.

7       Sutarties galiojimo terminas ir nutraukimas

  1. Sutarties galiojimo terminas yra toks, kaip apibrėžta jūsų „StellarSupport™“ užsakyme, ir priklauso nuo to, ar sumokėsite abonentinį mokestį. Tinklo prieigos laikotarpis yra privalomas ir jūs neturite teisės atsisakyti naudotis Tinklu be pagrįstos priežasties. Teisės aktų nuostatos dėl sutarties nutraukimo dėl pagrįstos priežasties nėra keičiamos.
  2. Įmonė „John Deere“ gali nutraukti šią sutartį apie tai jums pranešusi prieš trisdešimt (30) dienų. Išskyrus atvejus, kai sutartis nutraukiama dėl galiojančių įstatymų ir teisės aktų reikalavimų ar teismo sprendimų vykdymo, įmonė „John Deere“ kompensuos jums proporcingą paslaugų mokesčių, kuriuos sumokėjote įmonei „John Deere“, dalį. Tiek, kiek tai leidžiama pagal galiojančius teisės aktus, tokia kompensacija bus vienintelė įmonės „John Deere“ atsakomybė dėl tokio sutarties nutraukimo be pagrįstos priežasties.

8       Kitos nuostatos

  1. Taikoma teisė ir išimtinė jurisdikcija . Šiai Sutarčiai taikomos ir ji aiškinama pagal Vokietijos Federacinėje Respublikoje galiojančias materialinės teisės nuostatas. Atitinkami Manheimo teismai turi išimtinę jurisdikciją bet kurių su šia Sutartimi susijusių ieškinių ar ginčų (toliau – Ieškinys) atžvilgiu. Šiai Sutarčiai netaikomos jokios jurisdikcijos teisės kolizijos normos ar Jungtinių Tautų konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių, ir jų taikymo aiškiai atsisakoma.
  2. Atskiriamumas . Jeigu kuri nors šios Sutarties dalis laikoma negaliojančia ar neįvykdoma, tai neturi įtakos likusios jos dalies galiojimui ar vykdymui, ir tokia dalis visiškai galioja, tarsi ši Sutartis būtų įforminta be jos negaliojančios ar neįgyvendinamos dalies.
  3. Visas susitarimas . Šios Sutarties objektas yra užsakyto abonemento naudojimo sąlygos, visi susitarimai ir garantijos tarp sutarties šalių. Ši Sutartis atspindi visišką šalių susitarimą dėl jos dalyko ir pakeičia visus ankstesnius dokumentus, diskusijas ir susitarimus dėl Sutarties objekto. Šią Sutartį papildo paslaugos „Mobile RTK Signal Network” privatumo pranešimas (#ISG-9) , kuriame nurodytos paslaugai „Mobile RTK Signal Network“ taikomos duomenų apsaugos ir duomenų saugumo sąlygos. Visos jūsų siūlomos ar užsakyme nurodytos papildomos ar šios Sutarties neatitinkančios sąlygos bus atmestos ir bus taikomos tik gavus aiškų rašytinį įmonės „John Deere“ sutikimą.