1     Hálózati hozzáférés

2     Szerződésszegés

3     Jognyilatkozat és a felelősség korlátozása

4     Adatvédelem..

5     Nyilatkozatok és szavatosság

6     Átruházás

7     A Megállapodás időtartama és megszüntetése

8     Vegyes rendelkezések

John Deere Mobile RTK Signal Hálózat Előfizetési Megállapodás
(„#ISG-8”)

Területi hatály: Európai Unió, az EUn kívüli az Európai Gazdasági Térséghez (EGT) tartozó országok, Svájc, Független Államok Közössége (FÁK)

Érvényes: 2020-02-01

Nyelv: Hungarian / Magyar


Jelen Mobile RTK Signal Hálózat Előfizetési Megállapodás (“ Megállapodás ”) létrejött egyrészt “ Ön ” (a John Deere Mobile RTK Signal Hálózat felhasználója) másrészt a John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Germany (“ John Deere ”) között. A John Deere hozzáférést biztosít a John Deere Mobile RTK Signal Hálózathoz (“ Mobile RTK Signal ” vagy „ Hálózat ”), a kapcsolódó szolgáltatásokat pedig az előfizetési időszak alatt és az alábbiakban meghatározott feltételeknek megfelelően biztosítja.

FONTOS – A HÁLÓZATRA CSATLAKOZÁS ELŐTT KÉRJÜK A KÖVETKEZŐ SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET FIGYELMESEN OLVASSA EL. JELEN DOKUMENTUM KÉPEZI AZ ÖN ÉS A JOHN DEERE KÖZÖTT A HÁLÓZATHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSSAL KAPCSOLATBAN LÉTREJÖTT JOGI MEGÁLLAPODÁST. A HÁLÓZATRA CSATLAKOZZÁSSAL ÖN MEGERŐSÍTI JELEN SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELFOGADÁSÁT ÉS AZOKKAL VALÓ EGYETÉRTÉSÉT. JELEN MEGÁLLAPODÁS KIZÁRÓLAG ÖN ÉS A JOHN DEERE KÖZÖTT JÖN LÉTRE. HARMADIK FÉLNEK (BELEÉRTVE DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A JOHN DEERE KERESKEDŐKET) NINCS FELHATALMAZÁSA JELEN MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSÁRA VAGY KIEGÉSZÍTÉSÉRE.

1       Hálózati hozzáférés

A John Deere engedélyezi Önnek, hogy egy rover (mozgó) GNSS vevővel („a továbbiakban: „ Rover ”) az Időtartam alatt a Hálózathoz csatlakozzon a jelen Megállapodásban foglalt feltételeknek való megfelelés (ideértve a Megállapodás végrehajtását megelőzően a teljes előfizetési díj megfizetését) esetén. Az “Időtartam”- fogalmát a jelen Megállapodás 7.1. pontja határozza meg. A John Deere-el kötött eseti írásbeli megállapodások alapján, a többletköltségek megfizetése esetén a Hálózathoz további Roverekkel is csatlakozhat. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen Megállapodás alapján a Hálózathoz való csatlakozás joga annak az országnak a területére korlátozódik, amelyet e Megállapodás végrehajtását megelőzően azonosításra került és szerepel az előfizetés nevében. Ön elfogadja, hogy a Hálózat engedélyezett használata révén biztosított használati információk és egyéb tartalom, beleértve, de nem kizárólag, a helymeghatározási adatokat, bizalmasak és a John Deere és a licenc szolgáltatói kizárólagos tulajdonát képezik.

2       Szerződésszegés

Ha nem teljesíti bármely a Megállapodás alapján fennálló kötelezettségét, bármely más rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőség mellett, Ön elfogadja, hogy a John Deere a Hálózathoz való hozzáférését felfüggesztheti. Ezen felül Ön vállalja, hogy minden költséget, kiadást és indokolt mértékű ügyvédi díjat megfizet a John Deere részére e Megállapodásban foglaltak érvényesítése érdekében.

3       Jognyilatkozat és a felelősség korlátozása

  1. Ön vállalja a vezeték nélküli lefedettséggel összefüggő kockázatokat. A John Deere, annak leányvállalatai, vagy harmadik fél beszállítói (ideértve a vezeték nélküli szolgáltatások nyújtóit) nem vállalnak felelősséget olyan kötelezettségért vagy kárért, ideértve az esetleges és következményi kárt, amely a csökkent vezeték nélküli lefedettségből ered, vagy azzal összefüggésben keletkezik, ideértve a vezeték nélküli szolgáltatást nyújtók által végzett karbantartásokból vagy javításokból adódó üzemszüneteket is.
  2. A John Deere a Hálózatot a termék ismertetőben és a termék kézikönyvben meghatározottaknak megfelelően nyújtja és támogatja. A John Deere felelősségét a jogszabály alapján fennálló szavatossági igényekre és közvetlen károk megtérítésére korlátozza. Kifejezetten kizártnak kell tekinteni bármely a (i) közvetett vagy következményi kárért vagy veszteségért; (ii) a nyereséget, eladásokat, bevételt vagy használatot érintő veszteségért; (iii) az üzleti tevékenység megszakadásáért; vagy (iv) az üzletet és az ügyfélkört érintő veszteségért, illetve, jó hírnév megsértésért fennálló felelősséget függetlenül attól, hogy az szerződésszegés, szerződésen kívül okozott kár miatt, vagy jogszabály alapján fennálló kötelezettség megsértése miatt keletkezik.
  3. A fentiek nem érintik a John Deere szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásért és jogszabályon alapuló termékfelelősségért való helytállási kötelezettségét.
  4. A John Deere a Hálózat használatából eredő károk és veszteségekért való összes felelősségét EUR 12 500 összegben maximalizálja.

4       Adatvédelem

Az adatvédelemre és az adatkezelésre vonatkozó szabályok tekintetében a John Deere Mobile RTK Signal Hálózat Adatvédelmi Tájékoztatója („#ISG-9”), valamint a MyJohnDeere™ Adatvédelmi Tájékoztató ((„#ISG-2”) irányadók. Ezenkívül, kérjük, tekintse meg a Vállalati Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amely elérhető a isg-contracts.deere.com weboldalon.

5       Nyilatkozatok és szavatosság

Ön kijelenti és szavatolja, hogy csak saját felhasználás céljából fér hozzá a Hálózathoz, és - amennyiben a jelen Megállapodás kifejezetten meg nem engedi - nem adja kölcsön, bérbe vagy osztja meg hozzáférési jogait vagy előfizetését harmadik féllel. Ön kijelenti és garantálja továbbá, hogy nem csatlakozik a Hálózathoz, amennyiben az Ön által használt Roverek száma így meghaladná az előfizetésében megengedett mennyiséget. Ön kijelenti és garantálja, hogy jártas a Hálózattal működtethető GPS-rendszerek használatában, és önállóan képes meghatározni a Hálózatból származó minden adat pontosságát és értékét. Ön kijelenti és garantálja, hogy betartja a Hálózat használatával kapcsolatos valamennyi jogszabályt, előírást, szabályt és szabályzatot, valamint, hogy megszerzett minden szükséges licencet, engedélyt, tréninget és felhatalmazást, amely a Hálózathoz való hozzáféréshez vagy annak használatához szükséges.

6       Átruházás

A John Deere Mobile RTK Signal előfizetés nem átruházható harmadik személyre. Az előfizetés keretein belül használható helyettesítő hardware, ha annak tulajdonosa a szerződő fél.

7       A Megállapodás időtartama és megszüntetése

  1. A Megállapodás Időtartamát az Ön StellarSupport TM Megrendelése határozza meg és az előfizetői díj megfizetésétől függ. A hálózati hozzáférési időszak kötelező erejű és azt Ön rendes felmondással nem szakíthatja meg idő előtt. A rendkívüli felmondásra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket ez nem érinti.
  2. A John Deere a jelen Megállapodást harminc (30) napos felmondási idővel megszüntetheti. A John Deere a Megállapodás megszüntetésekor megtéríti Önnek a korábban megfizetett Szolgáltatási díj arányos részét, kivéve, ha a Megállapodás megszüntetése az alkalmazandó jogszabályoknak vagy bírósági határozatoknak való megfelelés érdekében történt. Az alkalmazandó jog által megengedett mértékben a John Deere rendes felmondása alapján járó visszafizetésért a John Deere kizárólagosan felelős.

8       Vegyes rendelkezések

  1. Alkalmazandó jog, kizárólagos joghatóság: Jelen Megállapodásra a Német Szövetségi Köztársaság hatályos anyagi joga irányadó. Mannheim illetékes bíróságai kizárólagos joghatósággal rendelkeznek a jelen Megállapodással összefüggő bármely jogvita eldöntésére ("Követelés"). Jelen Megállapodásra nem alkalmazhatóak más joghatósági kollíziós szabályok, vagy az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ Egyezmény, amely utóbbi alkalmazását e Megállapodás kifejezetten kizárja.
  2. Érvénytelenség . Ha jelen Megállapodás valamely rendelkezése érvénytelenné vagy hatálytalanná válik, e rész nem érinti a Megállapodás más rendelkezéseinek érvényességét vagy hatályosságát, amelyek érvényben és hatályban maradnak úgy, mintha a Megállapodás az ilyen érvénytelen vagy hatálytalan rendelkezés nélkül jött volna létre.
  3. Teljes megállapodás . A megrendelt szolgáltatások használatára vonatkozó feltételek, valamint a szerződő felek közötti minden megállapodás és biztosíték jelen Megállapodás tárgya. A jelen Megállapodás a felek teljes megállapodását tartalmazza a Megállapodás tárgyával kapcsolatban, és hatályát veszti minden korábbi dokumentum, tárgyalás és megállapodás, amely a Megállapodás tárgyára vonatkozik. Jelen szerződés mellett, a Mobile RTK Signal Hálózat Adatvédelmi Tájékoztatója („#ISG-9”) tartalmazza a Mobile RTK Signal Hálózat szolgáltatásra vonatkozó adatvédelmi és adatbiztonsági szabályokat. Az ügyfél által javasolt minden további, vagy ellentétes szerződési feltétel, illetve megrendelésbe foglalt feltétel elutasításra kerül és kizárólag John Deere írásbeli jóváhagyását követően léphet hatályba.