1     Pristup mreži

2     Neispunjenje ugovornih obveza

3     Izjava o odricanju odgovornosti i ograničenje odgovornosti

4     Privatnost i podaci

5     Izjave i jamstva

6     Prijenos

7     Trajanje i prestanak

8     Ostale odredbe

Ugovor o pretplati na John Deereovu mrežu signala RTK za mobilne uređaje
(“#ISG-8”)

Teritorijalno područje primjene: Europska unija, zemlje izvan EU-a u Europskom gospodarskom prostoru (EGP), Švicarska, Zajednica neovisnih država (ZND)

Datum objave: 1.2.2020.

Jezik: Croatian / Hrvatski


Ovaj Ugovor o pretplati na mrežu signala RTK za mobilne uređaje („ Ugovor “) je između „ Vas “ (korisnik John Deereove mreže signala RTK za mobilne uređaje) i John Deere GmbH & Co. KG-a, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Njemačka („ John Deere “). John Deere Vam odobrava pristup John Deereovoj mreži signala RTK za mobilne uređaje, dalje u tekstu („ RTK za mobilne uređaje “), te će Vam pružati sve povezane usluge tijekom razdoblja pretplate i prema uvjetima navedenim u nastavku.

VAŽNO – MOLIMO PROČITAJTE SLJEDEĆE UVJETE PRIJE PRISTUPANJA MREŽI. OVO JE PRAVNI UGOVOR IZMEĐU VAS I JOHN DEEREA U POGLEDU PRISTUPA MREŽI. NARUČIVANJE PRETPLATE NA MREŽU OZNAČAVA VAŠ PRIHVAT I SUGLASNOST S OVIM UVJETIMA. OVAJ UGOVOR JE SAMO IZMEĐU VAS I JOHN DEEREA. NIJEDNA TREĆA OSOBA (UKLJUČUJUĆI, ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI NA JOHN DEEREOVE DISTRIBUTERE) NEMA OVLAST IZMIJENITI ILI DOPUNITI OVAJ UGOVOR.

1       Pristup mreži

John Deere Vam ovime daje dopuštenje za pristup Mreži s jednim prijenosnim GNSS prijemnikom (dalje u tekstu „ Rover “) tijekom Trajanja, pod uvjetom Vašeg poštivanja ovog Ugovora (uključujući plaćanje svih naknada za pretplatu dogovorenih prije sklapanja ovog Ugovora) tijekom Trajanja. Trajanje je kako je definirano u odjeljku 7.1. Možete pristupiti Mreži s dodatnim Roverima nakon plaćanja dodatnih naknada kako se povremeno dogovori s John Deereom pisanim putem. Razumijete te ste suglasni da je Vaše pravo na pristup Mreži prema ovom Ugovoru ograničeno na teritorij zemlje koja je identificirana prije sklapanja ovog Ugovora i koja je identificirana u imenu pretplate.

Suglasni ste da su informacije o korištenju i drugi sadržaj koji Vam se pruža, uključujući, ali se ne ograničavajući na podatke o položaju, putem ovlaštenog korištenja Mreže, povjerljivi te su isključivo vlasništvo John Deerea i njegovih davatelja licencije.

2       Neispunjenje ugovornih obveza

Ako ne ispunite bilo koju obvezu iz Ugovora, neovisno o svim ostalim pravnim sredstvima na raspolaganju, suglasni ste da Vas John Deere može spriječiti u pristupanju Mreži. Osim toga, suglasni ste platiti sve troškove, izdatke i razumne odvjetničke troškove za John Deereovo ispunjenje obveza iz ovog Ugovora.

3       Izjava o odricanju odgovornosti i ograničenje odgovornosti

  1. Preuzimate sve rizike pokrivenosti bežičnom mrežom. Ni John Deere, ni njegova povezana društva ni njegovi dobavljači treće osobe (uključujući bilo koje osnovne pružatelje bežične mreže) neće vam biti odgovorni ni za kakav zahtjev ili štetu koja je povezana s ili koja proizlazi iz ili u vezi s bilo kojom smanjenom pokrivenosti, uključujući prekid rada mreže koji je prouzročen održavanjem ili nadogradnjama mreže.
  2. John Deere će Vam dostaviti i podržavati Mrežu kao što je navedeno u informacijama i priručnicima o proizvodu. John Deereova odgovornost ograničena je na zahtjeve koji proizlaze iz zakonskog jamstva i neposredne štete. Svaka odgovornost, bilo ugovorna, nastala protupravnim postupanjem, ili kršenjem zakonske dužnosti, koja rezultira (i) neizravnim ili posljedičnim gubitkom ili štetom; (ii) gubitkom dobiti, prodaje, poslovanja, prihoda ili koristi; (iii) prekidom poslovanja; ili (iv) gubitkom poslovne mogućnosti, goodwill-a ili ugleda, ovim putem se izričito isključuje.
  3. John Deereova odgovornost za namjerno ili izrazito nemarno ponašanje kao i John Deereova odgovornost prema zakonu o sigurnosti proizvoda ostaju nepromijenjeni.
  4. Najveća ukupna odgovornost John Deerea za gubitak ili štetu nastalu uporabom Mreže ograničena je na maksimalno 12.500 EUR.

4       Privatnost i podaci

U pogledu zaštite podataka i privatnosti primjenjuju se Obavijesti o zaštiti privatnosti za John Deereovu mrežu signala RTK za mobilne uređaje (“#ISG-9”) kao i MyJohnDeere™-ova Obavijest o zaštiti privatnosti (“#ISG-2”). Osim toga, molimo također vidite našu Izjavu društva o zaštiti privatnosti koja se može pronaći na isg-contracts.deere.com .

5       Izjave i jamstva

Izjavljujete i jamčite da ćete pristupati Mreži samo za vlastitu uporabu i, osim kako je izričito dopušteno ovim Ugovorom, nećete posuđivati, davati u najam ili dijeliti svoja prava pristupa ili pretplatu s nijednom trećom osobom. Nadalje izjavljujete i jamčite da nećete pristupati Mreži tako da prijeđete broj Rovera dopuštenih Vašom pretplatom. Izjavljujete i jamčite da znate koristiti GPS sustave vrste koja se koristi s Mrežom te da ćete neovisno procijeniti točnosti i vrijednost svih podataka izvedenih iz Mreže. Izjavljujete i jamčite da ćete postupati u skladu sa svim zakonima, kodeksima, pravilima i propisima koji se odnose na Vaše korištenje Mreže te da ste ishodili sve potrebne licencije, dozvole, obuke i odobrenja nužna za pristup ili korištenje Mreže.

6       Prijenos

Pretplata na John Deereov signal RTK za mobilne uređaje nije prenosiva na treće strane. Pretplata se može prenijeti na zamjenski hardver ako ostaje u vlasništvu ugovorne strane.

7       Trajanje i prestanak

  1. Trajanje je definirano u Vašoj narudžbi StellarSupport™ te ovisi o Vašoj uplati naknade za pretplatu. Razdoblje pristupa mreži obvezujuće je i nemate pravo na raskid po vlastitom nahođenju. Zakonske odredbe o raskidu ostaju nepromijenjene.
  2. John Deere može raskinuti ovaj Ugovor nakon proteka trideset (30) dana od slanja obavijesti. Ako ugovor nije raskinut u svrhu usklađivanja s važećim zakonima, propisima, sudskim nalozima, nakon takvog raskida, John Deere će Vam nadoknaditi proporcionalni udio naknade za uslugu koju ste platili John Deereu. Svaki takav povrat novca jedina je John Deereova odgovornost prema Vama za bilo koji takav raskid po nahođenju u mjeri u kojoj to dozvoljavaju važeći zakoni i propisi.

8       Ostale odredbe

  1. Mjerodavno pravo i isključiva sudska nadležnost . Na ovaj Ugovor primjenjuje se te će se on tumačiti u skladu s materijalnim pravom na snazi u Saveznoj Republici Njemačkoj. Dotični sudovi u Mannheimu imat će isključivu nadležnost za svaku osnovu za pokretanje pravnog postupka ili spor koji se odnosi na ove Uvjete („Tužbeni zahtjev“). Na ove Uvjete neće se primjenjivati pravila o sukobu zakona bilo koje jurisdikcije ili Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe, čija se primjena izričito isključuje.
  2. Djelomična nevaljanost . Ako se bilo koji dio ovog Ugovora smatra nevaljanim ili neprovedivim, takvo utvrđenje neće utjecati na valjanost ili provedivost bilo kojeg preostalog dijela, koji će ostati na snazi kao da je ovaj Ugovor sklopljen sa svojim nevaljanim ili neprovedivim dijelom koji je uklonjen.
  3. Cjelovitost ugovora . Uvjeti za korištenje rezerviranih usluga, svi dogovori, ugovori i obećanja između ugovornih strana predmet su ovog ugovora. Ovaj Ugovor odražava cjelokupni dogovor između strana u pogledu njegovog predmeta te zamjenjuje sve prethodne dokumente,rasprave i dogovore u pogledu predmeta Ugovora. Osim ovog ugovora, Obavijest o zaštiti privatnosti za John Deereovu mrežu signala RTK za mobilne uređaje (“#ISG-9”) sadrži propise za zaštitu podataka i sigurnost podataka koji se primjenjuju na Mrežu signala RTK za mobilne uređaje. Svi dodatni ili sukobljeni uvjeti koje Vi predložite ili koji su sadržani u narudžbi odbit će se te će biti valjani samo po izričitom pisanom odobrenju John Deerea.