1     Pääsy Verkkoon

2     Velvoitteiden laiminlyönti

3     Vastuuvapauslauseke ja vastuunrajoitus

4     Tietosuoja

5     Käyttäjän vakuutukset

6     Sopimuksen siirto

7     Voimassaoloaika ja irtisanominen

8     Muuta

John Deere Mobile RTK Signal Network -tilaussopimus (“#ISG-8”)

Alueet, jotka sopimus kattaa: Euroopan unioni, EU:iin kuulumattomat maat Euroopan talousalueella (ETA), Sveitsi, Itsenäisten valtioiden yhteisö (IVY)

Julkaisupäivämäärä: 1.2.2020

Kieli: Finnish / Suomi


Tämä Mobile RTK Signal Network ‑verkon tilaussopimus (” Sopimus ”) on voimassa ” sinun (John Deere Mobile RTK Signal Network ‑verkon käyttäjä) ja ” John Deeren ”, John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Saksa, välillä. John Deere myöntää sinulle pääsyn John Deere Mobile RTK Signal Network ‑verkkoon (” Mobile RTK Signal ” tai " Verkko ") ja tarjoaa muita tähän liittyviä palveluja Sopimuksen mukaisen käyttöajan ja sopimusehtojen mukaisesti.

TÄRKEÄÄ – LUE SEURAAVAT SOPIMUSEHDOT ENNEN VERKKOON KIRJAUTUMISTA. TÄMÄ ON LAILLISESTI SITOVA VERKON KÄYTTÖÄ KOSKEVA SOPIMUS SINUN JA JOHN DEEREN VÄLILLÄ. VERKKOON KIRJAUTUMINEN JA SEN KÄYTTÄMINEN TULKITAAN NÄIDEN SOPIMUSEHTOJEN HYVÄKSYMISEKSI.  TÄMÄ SOPIMUS ON VAIN SINUN JA JOHN DEEREN VÄLINEN. MILLÄÄN KOLMANNELLA OSAPUOLELLA (KUTEN JOHN DEERE ‑JÄLLEENMYYJILLÄ NIIHIN KUITENKAAN RAJOITTUMATTA) EI OLE OIKEUTTA MUUTTAA TAI TÄYDENTÄÄ TÄTÄ SOPIMUSTA.

1       Pääsy Verkkoon

John Deere antaa sinulle luvan kirjautua Verkkoon yhdellä mittaavalla GNSS-vastaanottimella (jäljempänä ” Vastaanotin ”) sopimuksessa määritellyn käyttöajan puitteissa edellyttäen, että olet suostunut noudattamaan tätä Sopimusta (mukaan luettuna kaikkien tilausmaksujen maksaminen ennen tämän Sopimuksen täytäntöönpanoa) käyttöaikana.  Käyttöaika on määritelty kohdassa 7.1. Voit kirjautua Verkkoon muilla Vastaanottimilla, jos maksat John Deeren kanssa kirjallisesti sovitun lisämaksun. Ymmärrät ja suostut siihen, että olet oikeutettu käyttämään Verkkoa vain niissä maissa, jotka on määritelty ennen tämän Sopimuksen täytäntöönpanoa ja jotka on mainittu tilauksen nimessä.

Suostut siihen, että kaikki käyttötiedot ja muut tiedot (kuten esimerkiksi paikannustiedot), jotka saat haltuusi Verkon sallitun käytön kautta, ovat luottamuksellisia sekä John Deeren ja sen lisenssinhaltijoiden omaisuutta.

2       Velvoitteiden laiminlyönti

Suostut siihen, että laiminlyödessäsi Sopimuksen mukaisia velvoitteitasi John Deere on oikeutettu muiden korvausten lisäksi estämään pääsysi Verkkoon. Sitoudut myös maksamaan kaikki kulut, kustannukset ja kohtuulliset asianajokulut, joita John Deerelle koituu tämän Sopimuksen täytäntöönpanosta.

3       Vastuuvapauslauseke ja vastuunrajoitus

  1. Kannat kaikki langattomaan yhteyteen liittyvät riskit. John Deere, tai yksikään sen osakkuusyhtiöistä tai kolmannen osapuolen toimittajista (mukaan lukien kaikki taustalla olevat langattoman palvelun tarjoajat) ei ole vastuussa sinulle mistään vaateesta tai vahingosta, mukaan lukien sivuvahingot ja seurausvahingot jotka johtuvat tai liittyvät heikentyneestä langattomasta yhteydestä, mukaan katkot, jotka johtuvat langattoman palvelun tarjoajien huoltotoimista tai päivityksistä.
  2. John Deere toimittaa sinulle Verkon ja tukee sitä tuotekuvauksessa ja ohjekirjassa selvennetyllä tavalla. John Deeren vastuu rajoittuu lakisääteisestä takuusta johtuviin vaateisiin sekä suoriin vahinkoihin. John Deere sanoutuu nimenomaisesti irti kaikista vastuista, ovatpa ne sopimus- tai vahingonkorvausperustaisia tai lakisääteisen velvoitteen loukkaukseen perustuvia, jotka johtavat mihin tahansa (i) epäsuoraan tai välilliseen menetykseen tai vahinkoon; (ii) voiton, myynnin, liiketoiminnan tai käytön menetykseen; (iii) liiketoiminnan keskeytykseen; tai (iv) liiketoimintamahdollisuuden, goodwillin tai maineen menetykseen.
  3. John Deeren vastuu tahallisesta tai törkeän huolimattomasta käytöksestä sekä John Deeren lakisääteinen tuotevastuu säilyvät ennallaan.
  4. John Deeren yhteenlaskettu enimmäiskorvausvastuu Verkon käytöstä johtuvista menetyksistä ja vahingoista rajoitetaan 12 500 euroon.

4       Tietosuoja

Tietosuojan osalta pätevät John Deeren Mobile RTK Signal Network -tietosuojaseloste ("#ISG-9") ja MyJohnDeere™ -tietosuojaseloste ("#ISG-2"). Yhtiön yleisen tietosuojalausekkeen voit lukea osoitteessa isg-contracts.deere.com .

5       Käyttäjän vakuutukset

Vakuutat, että kirjaudut Verkkoon vain omaa käyttöäsi varten etkä lainaa, vuokraa tai jaa käyttöoikeuksiasi tai tilaustasi edelleen kolmansille osapuolille, ellei sitä ole tässä Sopimuksessa nimenomaan sallittu. Vakuutat tämän lisäksi, että kirjaudut Verkkoon vain sopimuksessa sallitulla määrällä Vastaanottimia. Vakuutat, että olet pätevä käyttämään Verkkoon yhteensopivia GPS-järjestelmiä ja että arvioit itsenäisesti Verkosta saamiesi tietojen oikeellisuuden ja uskottavuuden. Vakuutat, että noudatat kaikkia Verkon käyttöä koskevia lakeja, hyviä tapoja, sääntöjä ja säädöksiä ja että sinulla on kaikki Verkkoon kirjautumiseen vaadittavat lisenssit, luvat, koulutukset ja valtuudet.

6       Sopimuksen siirto

John Deere Mobile RTK Signal -tilausta ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle. Tilaus voidaan siirtää korvaavalle laitteistolle, jos omistusoikeus säilyy sopimusosapuolella.

7       Voimassaoloaika ja irtisanominen

  1. Sopimuksen voimassaoloaika on määritelty StellarSupport™-tilauksessasi ja on yhteydessä tilausmaksuusi. Verkkoon pääsyn kausi on kiinteä, eikä sinulla ole oikeutta irtisanoa sitä ilman syytä. Tämä ei vaikuta lakisääteiseen irtisanomisoikeuteen tietyissä tilanteissa.
  2. John Deere voi irtisanoa tämän sopimuksen toimittamalla sinulle ilmoituksen kolmenkymmentä päivää (30) etukäteen. Ellei irtisanomisen syy ole soveltuvien lakien, säädösten tai tuomioistuinten määräysten noudattaminen, John Deere korvaa irtisanomisen yhteydessä sinulle ajallisesti suhteutetun osan palvelumaksuista, jotka olet John Deerelle maksanut. Soveltuvan lain mahdollistamissa rajoissa, John Deere on yksin vastuussa sinulle kaikista tällaisista syystä tehtyyn irtisanomiseen liittyvistä korvauksista.

8       Muuta

  1. Sovellettava laki ja oikeustoimipaikka . Tätä Sopimusta sovelletaan ja tulkitaan Saksan liittotasavallan lakien mukaisesti. Mannheimin tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta käsitellä kaikki tähän Sopimukseen liittyvät haasteet ja erimielisyydet (”Vaade”). Tähän Sopimukseen ei sovelleta minkään maan lainvalintaa koskevia säännöksiä. YK:n yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista ei sovelleta näiden sopimusehtojen tulkinnassa.
  2. Pätemättömät sopimusehdot . Jos jonkin tämän Sopimuksen osan katsotaan olevan pätemätön tai sitä ei voida panna täytäntöön, muut Sopimuksen osat eivät menetä pätevyyttään, ja Sopimuksen katsotaan pysyvän voimassa muilta osin ja sitä tulkitaan ilman kyseisiä pätemättömiä osia.
  3. Koko Sopimus . Tämän Sopimuksen kohde ovat tehdyn tilauksen ehdot sekä kaikki sopimusosapuolten väliset järjestelyt, sopimukset ja vakuutukset. Tämä Sopimus sisältää koko osapuolten välillä tehdyn sopimuksen aihepiiriinsä liittyen ja korvaa kaikki aihepiiriinsä liittyvät aikaisemmat asiakirjat, keskustelut ja järjestelyt. Tämän Sopimuksen lisäksi Mobile RTK Signal Network -tietosuojaseloste (“#ISG-9”) sisältää tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät ehdot, joita sovelletaan Mobile RTK Signal Network -palveluun. Kaikki sinun ehdottamasi, tai tilaukseen liitetyt lisäehdot tai ristiriidassa olevat ehdot hylätään ja voivat tulla voimaan ainoastaan John Deeren nimenomaisella kirjallisella hyväksynnällä.