1     Juurdepääs võrgule

2     Lepinguliste kohustuste täitmatajätmine

3     Garantii ja vastutuse piiramine

4     Privaatsus ja andmed

5     Avaldused ja kinnitused

6     Üleandmine

7     Tähtaeg ja ülesütlemine

8     Muud sätted

John Deere'i mobiilse RTK signaalvõrgu teenuseleping
(„#ISG-8“)

Territoorium: Euroopa Liit, ELi mittekuuluvad Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) riigid, Šveits, Sõltumatute Riikide Ühendus (SRÜ)

Kuupäev: 01.02.2020

Keel: Estonian / eesti


Käesoleva John Deere'i mobiilse RTK signaalvõrgu teenuselepingu (edaspidi: leping ) poolteks olete teie (John Deere'i mobiilse RTK signaalvõrgu kasutaja) ning John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Saksamaa (edaspidi: John Deere ). John Deere annab teile juurdepääsu John Deere'i mobiilsele RTK signaalvõrgule (edaspidi: mobiilne RTK või võrk ) ja osutab tellimusperioodi vältel kõiki seotud teenuseid vastavalt allpool sätestatud tingimustele.

OLULINE – ENNE VÕRGU KASUTAMIST LUGEGE LÄBI JÄRGMISED TINGIMUSED. KÄESOLEV LEPING ON ÕIGUSLIK KOKKULEPE TEIE JA JOHN DEERE'I VAHEL SEOSES JUURDEPÄÄSUGA VÕRGULE. TELLIDES VÕRGUGA LIITUMISE, KINNITATE TE, ET AKTSEPTEERITE SIIN TOODUD TINGIMUSI JA OLETE NENDEGA NÕUS. SEE LEPING KEHTIB ÜKSNES TEIE JA JOHN DEERE'I VAHEL.  ÜHELGI KOLMANDAL ISIKUL (SEALHULGAS JOHN DEERE'I EDASIMÜÜJATEL) EI OLE LUBA KÄESOLEVAT LEPINGUT MUUTA VÕI TÄIENDADA.

1       Juurdepääs võrgule

Käesolevaga annab John Deere teile tähtaja vältel juurdepääsuõiguse võrgule ühe liikuva GNSS-vastuvõtjaga (edaspidi: liikuvjaam ), tingimusel et täidate tähtaja vältel käesolevat lepingut (sealhulgas maksate enne lepingu vormistamist kõik kasutustasud). Tähtaeg on sätestatud punktis 7.1. Te võite kasutada võrgule juurdepääsuks täiendavaid liikuvjaamasid, kui maksate selle eest John Deere'iga kirjalikult kokku lepitud lisatasu. Saate aru ja nõustute, et teie lepingust tulenev õigus saada juurdepääs võrgule on piiratud enne lepingu vormistamist kindlaks määratud riigi territooriumiga ning see riik on nimetatud ka tellimuses.

Nõustute sellega, et võrgu kasutamisloa kaudu teiega jagatud kasutusteave ja muu sisu, sealhulgas positsioneerimisandmed, on konfidentsiaalsed ning kuuluvad John Deere'i ja tema litsentsiandjate ainuomandisse.

2       Lepinguliste kohustuste täitmatajätmine

Te nõustute, et juhul kui jätate täitmata ükskõik millise lepingujärgse kohustuse, võib John Deere lisaks mis tahes muudele õiguskaitsevahenditele takistada teie juurdepääsu võrgule. Lisaks nõustute katma kõik kulud, kulutused ja mõistlikud õigusabikulud, mis on seotud lepingu jõustamisega John Deere'i poolt.

3       Garantii ja vastutuse piiramine

  1. Võtate enda kanda kõik raadiovõrgu levialaga seotud riskid. John Deere, ükski tema sidusettevõte ega kolmandast isikust tarnija (sealhulgas raadiovõrgu pakkuja) ei vastuta teie mis tahes nõuete või kahju, sealhulgas kaudse ja seonduva kahju eest, mis seondub võrgu leviala vähenemisega muu hulgas võrguteenuse osutaja hooldustöödest või uuendustest tingitud võrgukatkestuste tõttu.
  2. John Deere pakub teile juurdepääsu võrgule ja tuge vastavalt tootekirjelduses ja kasutusjuhendites sätestatule. John Deere’i vastutus on piiratud seadusjärgsest garantiist tulenevate nõuete ja otsese kahjuga. Mis tahes lepinguline, lepinguväline või seadusega ette nähtud vastutus (i) kaudse või seonduva kahju; (ii) saamata jäänud kasumi, tulu, käibe või kasutamisvõimaluse; (iii) äritegevuse katkestuste; või (iv) ärivõimaluste kaotuse, firmaväärtuse vähenemise või mainekahju eest on käesolevaga sõnaselgelt välistatud.
  3. Ülaltoodu ei mõjuta John Deere'i vastutust tahtliku või raskelt hooletu käitumise korral ning seadusejärgset tootevastutust.
  4. John Deere'i maksimaalne koguvastutus võrgu kasutamisega seotud kahju ja kulutuste eest on 12 500 eurot.

4       Privaatsus ja andmed

Andmekaitsele ja privaatsusele kehtivad John Deere'i mobiilse RTK signaalvõrgu privaatsustingimused („ISG-9“) ja MyJohnDeere™-i privaatsustingimused („#ISG-2“). Lisaks palume tutvuda meie ettevõtte privaatsusdeklaratsiooniga aadressil isg-contracts.deere.com .

5       Avaldused ja kinnitused

Kinnitate, et kasutate juurdepääsu võrgule üksnes enda tarbeks ega laena, rendi või jaga oma pääsuõigusi või tellimust kolmandatele isikutele või kolmandate isikutega, kui käesolevas lepingus poole sõnaselgelt lubatud teisiti. Ühtlasi kinnitate, et ei kasuta juurdepääsu võrgule suurema arvu liikuvjaamadega, kui teie tellimuses lubatud. Kinnitate, et olete võrgus kasutatavate GPS-süsteemide kasutamises vilunud ja hindate iseseisvalt võrgust saadud mis tahes andmete õigsust ja väärtust. Kinnitate, et täidate kõiki seadusi, eeskirju, reegleid ja määruseid, mis on seotud teie võrgukasutusega ning et olete hankinud kõik võrgule juurdepääsuks või võrgu kasutamiseks vajalikud litsentsid ja load, läbinud vastava väljaõppe ning saanud vajalikud volitused.

6       Üleandmine

John Deere'i RTK signaali tellimust ei või üle anda kolmandale isikule. Tellimuse saab üle kanda asendusriistvarale, mis kuulub lepingu poole omandisse.

7       Tähtaeg ja ülesütlemine

  1. Tähtaeg on märgitud teie StellarSupport™-i tellimuses ning kehtib alates tellimuse eest tasumisest. Võrgule juurdepääsu tähtaeg on siduv ja lepingut ei või põhjuseta üles öelda. Lepingu saab üles öelda seaduses sätestatud korras.
  2. John Deere võib lepingu üles öelda, teatades teile sellest kolmkümmend (30) päeva ette. John Deere hüvitab teile proportsionaalse osa ettemakstud teenustasudest, mille te olete John Deere'ile juba maksnud, välja arvatud juhul, kui lepingu ülesütlemine on vajalik kohaldatavate õigusaktide, eeskirjade või kohtumääruste täitmiseks. Kui kohaldatavad õigusaktid seda lubavad, on nimetatud tagasimakse ainus hüvitis, mida John Deere teile lepingu omapoolse lõpetamise korral tasub.

8       Muud sätted

  1. Kohalduv õigus ja kohtualluvus . Lepingule kohaldatakse ja seda tõlgendatakse vastavalt Saksamaa Liitvabariigi kehtivale materiaalõigusele. Lepinguga seonduvad mis tahes hagid või vaidlused (nõue) kuuluvad Mannheimi pädevate kohtute ainualluvusse. Lepingule ei kohaldata rahvusvahelise eraõiguse norme ega Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta ning nende kohaldamine on sõnaselgelt välistatud.
  2. Sätete autonoomsus . Kui lepingu mõni osa tunnistatakse kehtetuks või täidetamatuks, ei mõjuta selline otsus ülejäänud lepingu kehtivust või täitmist ning ülejäänud leping jääb kehtima ja jõusse selliselt, nagu oleks leping sõlmitud ilma kehtetu või täidetamatu osata.
  3. Lepingu terviklikkus . Leping sisaldab tingimusi tellitud teenuste kasutamiseks ning pooltevahelisi kokkuleppeid ja kinnitusi. Leping sisaldab poolte kogu kokkulepet lepinguga hõlmatud küsimustes ning asendab kõik varasemad lepingu esemega seotud dokumendid, läbirääkimised ja kokkulepped. Mobiilse RTK signaalvõrgu teenusele kohaldatavaid andmekaitse- ja turbesätteid sisaldavad lisaks lepingule ka Mobiilse RTK signaalvõrgu privaatsustingimustes („#ISG-9“) Ükski teie väljapakutav või teie teadetes sisalduv lisatingimus või lepinguga vastuollu minev tingimus ei kehti ning jõustub alles pärast John Deere'i sõnaselget kirjalikku nõusolekut.