1     Πρόσβαση στο Δίκτυο

2     Αδυναμία Εκπλήρωσης

3     Αποποίηση και περιορισμός της ευθύνης

4     Ιδιωτικότητα και Δεδομένα

5     Αντιπροσωπεύσεις και Εγγυήσεις

6     Μεταφορά

7     Περίοδος Ισχύος και Καταγγελία

8     Διάφορα

Συμφωνία Συνδρομής Δικτυακού Σήματος Κινητού John Deere RTK
(“#ISG-8”)

Γεωγραφικό Εύρος: Ευρωπαϊκή Ένωση, χώρες μη μέλη της ΕΕ στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), Ελβετία, Κοινοπολιτεία των Ανεξάρτητων Κρατών (ΚΑΚ)

Ημερομηνία Έκδοσης: 2020-02-01

Γλώσσα: Greek / Ελληνικά


Αυτή η Συμφωνία Συνδρομής Δικτυακού Σήματος Κινητού John Deere RTK (« Συμφωνία ») είναι μεταξύ «Εσάς» (τον χρήστη του Δικτυακού Σήματος Κινητού John Deere RTK) και της John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 Καϊζερσλάουτερν, Γερμανία (“ John Deere ”). Η John Deere σας δίνει πρόσβαση στο Δίκτυο Σήματος Κινητού John Deere RTK στο εξής αναφερόμενο σαν (« Mobile RTK Signal » ή «Δίκτυο» ) και θα σας προσφέρει οποιεσδήποτε συνδεόμενες υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της συνδρομής και σύμφωνα με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις που τίθενται παρακάτω.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ – ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ JOHN DEERE ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ. Η ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΩΣ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ. ΑΥΤΗ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ  ΕΙΝΑΙ  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ JOHN DEERE. ΚΑΝΕΝΑΣ ΤΡΙΤΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ JOHN DEERE) ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ Ή ΝΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ.

1       Πρόσβαση στο Δίκτυο

Η John Deere με τη παρούσα σας δίνει την άδεια να προσπελάσετε, με ένα κινούμενο GNSS αποδέκτη (στο εξής «Rover» ), το Δίκτυο κατά τη διάρκεια της Περιόδου, υπό την προϋπόθεση της συμμόρφωσής σας με αυτήν τη Συμφωνία (συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής όλων των συνδρομητικών χρεώσεων που συμφωνήθηκαν πριν από την εκτέλεση αυτής της Συμφωνίας) κατά τη διάρκεια της Περιόδου. Η Περίοδος έχει όπως ορίστηκε στην ενότητα 7.1. Μπορείτε να προσπελάσετε το Δίκτυο με επιπρόσθετα Rovers άμα τη πληρωμή επιπλέον χρεώσεων όπως συμφωνείται από καιρό σε καιρό γραπτά με την  John Deere. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι το δικαίωμά σας στη πρόσβαση του Δικτύου υπό αυτή τη Συμφωνία περιορίζεται στην επικράτεια της Χώρας που αναγνωρίστηκε πριν από την εκτέλεση αυτής της Συμφωνίας και εντοπίζεται στο όνομα της συνδρομής.

Συμφωνείτε ότι οι πληροφορίες χρήσης  και το άλλο περιεχόμενο που δίνεται σε εσάς , συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά αναφερόμενων των δεδομένων τοποθεσίας, μέσα από την εξουσιοδοτημένη χρήση του Δικτύου, είναι Εμπιστευτικές και αποκλειστική ιδιοκτησία της John Deere και των αδειοδοτών της.

2       Αδυναμία Εκπλήρωσης

Αν αποτύχετε να εκπληρώσετε οποιαδήποτε υποχρέωση υπό τη Συμφωνία, σε συνδυασμό με κάθε άλλο διαθέσιμο μέσο, συμφωνείτε ότι η John Deere μπορεί να σας εμποδίσει από την πρόσβαση στο Δίκτυο. Επιπρόσθετα συμφωνείτε να πληρώσετε όλα τα κόστη, τα έξοδα και λογικές αμοιβές δικηγόρων για την επιβολή αυτής της Συμφωνίας.

3       Αποποίηση και περιορισμός της ευθύνης

  1. Υποθέστε τυχόν κινδύνους ασύρματης κάλυψης. Κανένας από την John Deere, τις θυγατρικές εταιρείες της, ή τρίτοι προμηθευτές της (συμπεριλαμβανομένων και των υποκείμενων παρόχων ασύρματων υπηρεσιών) θα φέρουν την ευθύνη έναντι σας για τυχόν αξιώσεις ή ζημίες συμπεριλαμβανομένης και της συμπτωματικής ή επακόλουθης αποζημίωσης που σχετίζεται με ή προκύπτει από ή σε σχέση με οποιαδήποτε μειωμένη ασύρματη κάλυψη, συμπεριλαμβανομένων των διακοπών που είναι αποτέλεσμα της συντήρησης ή των αναβαθμίσεων των παρόχων ασύρματων υπηρεσιών.
  2. Η John Deere θα παραδώσει σε εσάς και θα σας παρέχει στήριξη για το Δίκτυο όπως ορίζεται στις πληροφορίες των προϊόντων και στα εγχειρίδια των προϊόντων. Η ευθύνη της John Deere περιορίζεται στις αξιώσεις που απορρέουν από την εκ του νόμου εγγύηση και στις άμεσες αποζημιώσεις. Οποιαδήποτε ευθύνη, είτε από σύμβαση, από αδικοπραξία, ή παράβαση νόμιμου καθήκοντος που έχει ως αποτέλεσμα οποιαδήποτε (i) έμμεση ή επακόλουθη απώλεια ή ζημία (ii) απώλεια κερδών, πωλήσεων, επιχειρηματικής δραστηριότητας, εσόδων ή χρήσεως (iii) διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας ή (iv) απώλεια επιχειρηματικής ευκαιρίας, υπεραξίας ή φήμης, αποκλείεται ρητώς.
  3. Η ευθύνη της John Deere για εκ προθέσεως συμπεριφορά ή από βαριά αμέλεια καθώς και η ευθύνη της John Deere σύμφωνα με την εκ του νόμου νομοθεσία σχετικά με την ευθύνη προϊόντων παραμένει ανεπηρέαστη.
  4. Η μέγιστη συνολική ευθύνη της John Deere για απώλειες ή για αποζημίωση που προκύπτουν από τη χρήση του Δικτύου περιορίζεται στο μέγιστο ποσό των 12.500 ΕΥΡΩ.

4       Ιδιωτικότητα και Δεδομένα

Σχετικά με τη προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικότητας, τυγχάνουν εφαρμογής οι Σημειώσεις Ιδιωτικότητας Δικτυακού Σήματος Κινητού RTK της John Deere (“#ISG-9”)  καθώς και η Σημείωση Ιδιωτικότητας MyJohnDeere™ (“#ISG-2”). Επιπρόσθετα, παρακαλούμε δείτε την Εταιρική μας Δήλωση Ιδιωτικότητας που μπορεί να βρεθεί στη διεύθυνση isg-contracts.deere.com .

5       Αντιπροσωπεύσεις και Εγγυήσεις

Αντιπροσωπεύετε και εγγυάσθε πως θα προσπελάσετε το δίκτυο μόνο για δική σας χρήση και μόνο όπως ρητά επιτρέπεται από αυτή τη Συμφωνία, δεν θα δανείσετε, ενοικιάσετε ή ,μοιραστείτε τα δικαιώματά σας στη πρόσβαση ή την συνδρομή με οποιονδήποτε τρίτο. Περαιτέρω αντιπροσωπεύετε και εγγυάσθε πως δεν θα προσπελάσετε το δίκτυο ώστε να ξεπεράσετε τον αριθμό των Rover που επιτρέπονται από τη συνδρομή σας. Αντιπροσωπεύετε και εγγυάσθε ότι είστε ικανοί στη χρήση συστημάτων GPS του τύπου αυτού που είναι χρησιμοποιήσιμα με το Δίκτυο και θα εκτιμήσετε ανεξάρτητα την ακρίβεια και αξία οποιωνδήποτε δεδομένων που πηγάζουν από το δίκτυο. Αντιπροσωπεύετε και εγγυάσθε πως θα συμμορφωθείτε με όλους τους νόμους, τους κώδικες, τους κανόνες και τους κανονισμούς που σχετίζονται με τη χρήση του Δικτύου από Εσάς και ότι έχετε αποκτήσει όλες τις απαραίτητες άδειες, την εκπαίδευση και τις εξουσιοδοτήσεις που είναι κατάλληλες για τη πρόσβαση ή τη χρήση του Δικτύου.

6       Μεταφορά

Η Συνδρομή Δικτυακού Σήματος Κινητού RTK της John Deere δεν μεταφέρεται σε τρίτο μέρος. Η συνδρομή μπορεί να μεταφερθεί σε αντικατάσταση λογισμικού εάν η κυριότητα παραμένει στο συμβαλλόμενο μέρος.

7       Περίοδος Ισχύος και Καταγγελία

  1. Η Περίοδος Ισχύος είναι όπως έχει οριστεί στην Διάταξη σας της StellarSupportTM και εξαρτάται από την πληρωμή σας για τα συνδρομητικά έξοδα. Η περίοδος πρόσβασης στο δίκτυο είναι δεσμευτική χωρίς το δικαίωμά σας να την καταγγείλετε για λόγους ευκολίας. Οι εκ του νόμου διατάξεις αναφορικά με την καταγγελία λόγω αιτίας παραμένουν ανεπηρέαστες.
  2. Η John Deere μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία με προειδοποίηση τριάντα (30) ημερών προς εσάς. Εκτός εάν τέτοια καταγγελία είναι για λόγους συμμόρφωσης με τους εφαρμοστέους νόμους, κανονισμούς, ή δικαστικές αποφάσεις, μετά την καταγγελία αυτή, η John Deere θα σας αποζημιώσει το αναλογούν μέρος από τα έξοδα της Υπηρεσίας τα οποία έχετε καταβάλει στην John Deere. Στον βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, οποιαδήποτε τέτοια αποζημίωση  θα είναι αποκλειστική ευθύνη της John Deere απέναντί σας για οποιαδήποτε τέτοια καταγγελία για λόγους ευκολίας.

8       Διάφορα

  1. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Αποκλειστική Δικαιοδοσία Δικαστηρίων . Αυτή η Συμφωνία θα υπόκειται από και θα ερμηνεύεται σε συνάρτηση με την κείμενη νομοθεσία σε ισχύ στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Τα Δικαστήρια του Μάνχαϊμ έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία πάνω σε κάθε αιτία νομικής ενέργειας ή διαφοράς σχετικής με αυτούς τους Όρους ( μια «Αξίωση»). Αυτή η Συμφωνία δεν θα υπόκειται στους κανόνες της σύγκρουσης νόμων καμίας δικαιοδοσίας ή στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις Διεθνείς Πωλήσεις Κινητών Πραγμάτων, η εφαρμογή της οποίας αποκλείεται ρητά.
  2. Ρήτρα αποσύναψης . Αν οποιοδήποτε μέρος αυτής της Συμφωνίας θεωρηθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο, αυτή η άποψη δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα ή την δυνατότητα εφαρμογής της υπολειπόμενης σύμβασης, η οποία θα παραμείνει εν ενεργεία και θα παράγει αποτέλεσμα ωσάν αυτή η Συμφωνία να είχε εκτελεστεί με το άκυρο ή ανεφάρμοστο μέρος να έχει αφαιρεθεί.
  3. Συνολική Συμφωνία . Οι όροι χρήσης της συνδρομητικής εντολής, όλες οι διευθετήσεις, οι συμφωνίες και οι βεβαιώσεις μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας Συμφωνίας. Η παρούσα Συμφωνία αντικατοπτρίζει την πλήρη συμφωνία των μερών σε σχέση με το περιεχόμενό της και αντικαθιστά όλα τα προηγούμενα έγγραφα, τις συζητήσεις, τις ρυθμίσεις σε σχέση με το αντικείμενο της συμφωνίας. Επιπροσθέτως σε αυτή τη Συμφωνία η Σημείωση Ιδιωτικότητας Δικτυακού Σήματος Κινητού RTK(“#ISG-9”) περιέχει τους όρους για την προστασία των δεδομένων και την ασφάλεια των δεδομένων που βρίσκουν εφαρμογή στην υπηρεσία Δικτυακού Σήματος Κινητού RTK. Όλοι οι πρόσθετοι και οι αντιφατικοί όροι και προϋποθέσεις που προτείνονται από εσάς ή περιέχονται σε μια εντολή θα απορρίπτονται και θα έχουν ισχύ μόνο αν ακολουθούνται από ρητή έγγραφη έγκριση της John Deere.