1     Přístup k Síti

2     Porušení Smlouvy

3     Vyloučení a omezení odpovědnosti

4     Ochrana soukromí a osobních údajů

5     Prohlášení a záruky

6     Převod

7     Doba trvání Smlouvy a ukončení

8     Jiná ustanovení

Smlouva o předplatném služby mobilní sítě kinematiky v reálném čase (RTK) společnosti John Deere
(“#ISG-8”)

Územní rozsah: Evropská unie, státy, které nejsou členy Evropské unie, ale jsou součástí Evropského hospodářského prostoru (EHP), Švýcarsko, Společenství nezávislých států (CIS)

Datum vydání: 2020-02-01

Jazyk: Czech / Čeština


Tato Smlouva o předplatném služby mobilní sítě kinematiky v reálném čase (RTK) (dále jen „ Smlouva “) se uzavírá mezi „ Vámi “ (uživatelem mobilní sítě signálu RTK společnosti John Deere) a společností John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Německo (dále jen „ společnost John Deere “). Společnost John Deere Vám poskytuje přístup ke své mobilní síti RTK (dále jen „ Mobilní RTK Signál “ nebo „ Síť “) a dále se Vám zavazuje poskytovat po dobu trvání předplatného veškeré přidružené služby v souladu s obchodními podmínkami uvedenými níže.

DŮLEŽITÉ – PŘED PŘÍSTUPEM K SÍTI SI PROSÍM PŘEČTĚTE TYTO OBCHODNÍ PODMÍNKY. TOTO JE PRÁVNĚ ZÁVAZNÁ SMLOUVA MEZI VÁMI A SPOLEČNOSTÍ JOHN DEERE UPRAVUJÍCÍ PŘÍSTUP K SÍTI. OBJEDNÁNÍM PŘEDPLACENÉHO PŘÍSTUPU K SÍTI VYJADŘUJETE, ŽE PŘIJÍMÁTE A SOUHLASÍTE S TĚMITO OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI. TATO SMLOUVA SE UZAVÍRÁ VÝHRADNĚ MEZI VÁMI A SPOLEČNOSTÍ JOHN DEERE.  ŽÁDNÁ TŘETÍ OSOBA (A TO ANI PRODEJCI SPOLEČNOSTI JOHN DEERE) NENÍ OPRÁVNĚNA TUTO SMLOUVU MĚNIT NEBO DOPLŇOVAT.

1       Přístup k Síti

Společnost John Deere Vám tímto uděluje oprávnění k přístupu k síti pro jeden přenosný GNSS přijímač (dále jen „ Přijímač “), a to na Dobu trvání Smlouvy, přičemž přístup je podmíněn dodržováním této Smlouvy (včetně placení předplatného sjednaného před podpisem této Smlouvy) po celou Dobu trvání Smlouvy.  „ Doba trvání Smlouvy “ je vymezena v části 7.1. Možnost připojení dalších přijímačů k síti je podmíněna uhrazením dalších případných poplatků na základě písemné dohody se společností John Deere. Rozumíte a souhlasíte s podmínkou, že přístup k síti v rámci této Smlouvy je omezen na území státu, které bylo určeno před podpisem této Smlouvy a které je určené v názvu předplatného.

Souhlasíte, že informace o použití a další obsah, který je Vám poskytnut prostřednictvím oprávněného použití Sítě, zejména údaje o poloze, jsou důvěrné a ve výhradním vlastnictví společnosti John Deere a poskytovatelů licencí společnosti John Deere.

2       Porušení Smlouvy

Souhlasíte, že v případě porušení kterýchkoli povinností stanovených touto Smlouvou má společnost John Deere právo zabránit Vám v dalším přístupu k síti, a rovněž právo uplatnit vůči Vám jiné právní prostředky.  Dále se zavazujete k uhrazení veškerých přiměřených nákladů, výdajů a poplatků za právní zastoupení, bude-li nutné, aby společnost John Deere vůči Vám tuto Smlouvu vymáhala.

3       Vyloučení a omezení odpovědnosti

  1. Přebíráte jakékoli riziko spojené s bezdrátovým pokrytím. Ani společnost John Deere, ani její spřízněné společnosti nebo dodavatelé třetích stran (včetně případných poskytovatelů bezdrátových služeb) nenesou vůči Vám žádnou odpovědnost za žádný nárok nebo škodu, včetně náhodné nebo následné škody vzniklých v souvislosti se sníženým bezdrátovým pokrytím nebo v souvislosti s ním, včetně výpadků způsobených údržbou nebo upgradem u poskytovatelů bezdrátových služeb.
  2. Společnost John Deere vám doručí Síť a poskytne související podporu, jak je uvedeno v informacích o produktu a v příručkách k produktu. Odpovědnost společnosti John Deere je omezena na nároky vyplývající ze zákonné odpovědnosti za vady a na přímé škody. Jakákoli odpovědnost, ať už vyplývající ze smlouvy, z deliktu nebo porušení zákonné povinnosti, která má za následek jakoukoli (i) nepřímou nebo následnou újmu nebo škodu; (ii) ušlý zisk, prodej, obchod, příjem nebo užití; (iii) přerušení podnikání; nebo (iv) ztrátu obchodní příležitosti, dobrého jména nebo pověsti se tímto výslovně vylučuje.
  3. Odpovědnost společnosti John Deere za úmyslné jednání nebo jednání v hrubé nedbalosti jakožto i odpovědnost společnosti John Deere podle zákonné odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku zůstává nedotčena.
  4. Nejvyšší celková odpovědnost společnosti John Deere za újmu nebo škodu vyplývající z použití Sítě je omezena na částku v maximální výši 12.500 Euro.

4       Ochrana soukromí a osobních údajů

V souvislosti s ochranou soukromí a osobních údajů platí Oznámení o ochraně osobních údajů pro službu Mobilní RTK a Oznámení o ochraně osobních údajů pro portál MyJohnDeere™ (#„ISG-2“). Prostudujte si také naše Podnikové prohlášení o ochraně soukromí, které je dostupné na adrese isg-contracts.deere.com .

5       Prohlášení a záruky

Prohlašujete a zaručujete, že přístup k síti budete využívat pouze pro své potřeby a svá přístupová práva nebo předplatné neposkytnete, nepronajmete ani nebudete sdílet s žádnou třetí osobou, pokud to tato Smlouva výslovně nepřipouští. Dále prohlašujete a zaručujete, že přístup k síti nebudete využívat způsobem, který by vedl k překročení počtu přijímačů stanoveného Vaším předplatným. Prohlašujete a zaručujete, že máte odpovídající znalosti k používání GPS systémů takového typu, který lze použít v naší síti, a že nezávisle vyhodnotíte přesnost a hodnotu veškerých údajů získaných prostřednictvím naší sítě. Prohlašujete a zaručujete, že budete dodržovat veškeré předpisy, zákony, pravidla a nařízení, která se vztahují k použití sítě, a že jste získali potřebné licence, povolení, školení a oprávnění pro přístup k síti nebo jejímu používání.

6       Převod

Předplatné služby Mobilního RTK Signálu společnosti John Deere nelze převést na třetí osobu. Předplatné lze převést na náhradní hardware, pokud vlastnictví zůstává u smluvní strany.

7       Doba trvání Smlouvy a ukončení

  1. Doba trvání Smlouvy je definována ve Vaší objednávce StellarSupport™ a odvíjí se od Vašeho zaplacení poplatku za předplatné. Období přístupu do sítě je závazné a bez Vašeho práva na ukončení Smlouvy bez udání důvodu. Zákonná ustanovení týkající se ukončení s uvedením důvodu nejsou dotčena.
  2. Společnost John Deere je oprávněna ukončit tuto Smlouvu na základě písemné výpovědi s třicetidenní výpovědní dobou. Pokud nedojde k takovému ukončení z důvodu dodržování platných právních předpisů, nařízení nebo soudních příkazů, společnost John Deere Vám po takovém ukončení uhradí poměrnou část poplatků za Služby, které jste uhradil/a společnosti John Deere. V rozsahu povoleném platnými právními předpisy bude jakákoli taková náhrada jediným závazkem společnosti John Deere, který vůči Vám bude mít, za ukončení bez udání důvodu.

8       Jiná ustanovení

  1. Rozhodné právo a výhradní soudní příslušnost . Tato Smlouva se řídí a vykládá v souladu s platným hmotným právem Spolkové republiky Německo. Výlučnou příslušnost ohledně jakékoli nesrovnalosti či sporu v souvislosti s touto Smlouvou (dále jen „ Žaloba “) mají příslušné soudy v Mannheimu. Tato Smlouva se neřídí kolizními normami jakéhokoli právního řádu ani Úmluvou Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, jejíž použití se výslovně vylučuje.
  2. Oddělitelnost . Bude-li jakákoli část této Smlouvy prohlášena za neplatnou nebo nevykonatelnou, platnost nebo vykonatelnost zbývajících částí tím nebude dotčena a tyto části budou nadále platné a účinné, jako kdyby byly neplatné nebo nevykonatelné části z této Smlouvy odstraněny.
  3. Úplné ujednání . Předmětem této Smlouvy jsou podmínky pro používání objednaného předplatného, všechna ujednání, dohody a ujištění mezi smluvními stranami. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu stran ohledně jejího předmětu a nahrazuje všechny předchozí dokumenty, diskuse a ujednání týkající se předmětu dohody.  Nad rámec této Smlouvy jsou podmínky pro ochranu a zabezpečení osobních údajů vztahující se na službu Mobilní RTK Sítě obsaženy v Oznámení o ochraně osobních údajů pro službu Mobilní RTK společnosti John Deere („#ISG-9“) . Veškeré další nebo protichůdné obchodní podmínky navržené Vámi nebo obsažené v objednávce budou odmítnuty a mohou se státy účinnými pouze s výslovným písemným souhlasem společnosti John Deere.