1     Достъп до мрежата

2     Неизпълнение на задължение

3     Отказ от отговорност и ограничаване на отговорността

4     Поверителност и данни

5     Декларации и гаранции

6     Прехвърляне

7     Срок и прекратяване

8     Разни

Договор за абонамент за John Deere Mobile RTK Signal Network
(“#ISG-8”)

Териториален обхват: Европейския съюз, държави извън ЕС в Европейското икономическо пространство (ЕИП), Швейцария, Общността на независимите държави (ОНД)

Дата на публикуване: 01.02.2020 г.

Език: Bulgarian / Български


Настоящият договор за абонамент Mobile RTK Signal Network Subscription Agreement („ Договор ”) се сключва между „ Вас ” (потребител на Mobile RTK Signal Network) и John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 Кайзерслаутерн, Германия. („ John Deere “). John Deere Ви предоставя достъп до John Deere Mobile RTK Signal Network, наричана по-нататък („ Mobile RTK Signal “ или „ Мрежата “) , като ще предоставя всички свързани с този достъп услуги за периода на абонамента и съгласно правилата и условията, посочени по-долу.

ВАЖНО – МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ПРАВИЛАТА И УСЛОВИЯТА ПО-ДОЛУ ПРЕДИ ДА ОСЪЩЕСТВИТЕ ДОСТЪП ДО МРЕЖАТА. ТОВА Е ПРАВНО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ВАС И JOHN DEERE ОТНОСНО ДОСТЪПА ДО МРЕЖАТА. ЗАЯВЯВАНЕТО НА АБОНАМЕНТ ЗА МРЕЖАТА ОЗНАЧАВА, ЧЕ ВИЕ ПРИЕМАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ТЕЗИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ. ТОВА E СПОРАЗУМЕНИЕ ЕДИНСТВЕНО МЕЖДУ ВАС И JOHN DEERE. НИКОЯ ТРЕТА СТРАНА (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ДИЛЪРИТЕ НА JOHN DEERE) НЯМА ПРАВО ДА ПРОМЕНЯ ИЛИ ДОПЪЛВА НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР.

1       Достъп до мрежата

С настоящото John Deere Ви разрешава достъп до Мрежата, посредством GNSS навигационен приемник (наричан по-нататък „ Роувър “), за Срока на Договора, което е обвързано със спазването на настоящия Договор от Ваша страна (включително заплащане на всякакви абонаментни такси, договорени преди сключването на настоящия Договор) за времето на Срока. „Срокът“ е определен в раздел 7.1. Можете да осъществявате достъп до Мрежата с допълнителни Роувъри, след като заплатите съответните допълнителни такси, съгласно периодично договореното с John Deere в писмена форма. Вие разбирате и се съгласявате, че Вашето право на достъп до Мрежата съгласно настоящия Договор е ограничено до територията на държавата, определена преди сключването на настоящия Договор  и посочена в наименованието на абонамента.

Вие се съгласявате, че информацията за използване и други данни, които Ви се предоставят чрез оторизираното използване на Мрежата, включително – но не само – данните за местоположението, са поверителни и John Deere и неговите лицензодатели имат изключителните права на собственост върху тях.

2       Неизпълнение на задължение

В случай че не изпълните някое от задълженията си по настоящия Договор, Вие се съгласявате, че – в допълнение към останалите възможни средства за правна защита – John Deere има право да преустанови достъпа Ви до Мрежата. В допълнение, Вие се съгласявате да заплатите всички разходи, такси и разумни адвокатски хонорари, свързани с реализирането на правата по настоящия Договор от страна на John Deere.

3       Отказ от отговорност и ограничаване на отговорността

  1. Вие поемате всякакви рискове, свързани с безжичното покритие. John Deere, неговите филиали или трети страни доставчици (включително всички основни доставчици на безжични услуги) не носят отговорност към Вас при каквито и да е искове или вреди, включително случайни или последващи вреди, свързани с или произтичащи от или във връзка с намаляване на мрежовото покритие, включително прекъсване на мрежата поради дейности по поддръжка или актуализиране от страна на доставчици на безжични услуги.
  2. John Deere ще Ви достави и поддържа Мрежата, съгласно посоченото в информацията за продукта и ръководствата за продукта. Отговорността на John Deere е ограничена до искове, произтичащи от законова гаранция и до преки вреди. Всякаква отговорност, било по договор, непозволено увреждане или нарушение на законови задължения, което води до (i) косвена или последваща загуба или вреда; (ii) загуба на печалба, продажби, търговска дейност, приходи или употреба; (iii) прекъсване на дейността; или (iv) загуба на бизнес възможност, репутация или доброто име, се изключва изрично с настоящото.
  3. Отговорността на John Deere за умисъл или груба небрежност, както и както и отговорността на John Deere, произтичаща от законоустановената отговорност за вреди, причинени от дефект на стока, остават незасегнати.
  4. Максималната съвкупна отговорност на John Deere за загуби или вреди, произтичащи от използването на мрежата, е ограничена до максимум 12 500 евро.

4       Поверителност и данни

Във връзка със защитата на личните данни и поверителността следва да се прилага Уведомлението относно защитата на лични данни на John Deere Mobile RTK Signal Network (“#ISG-9”), както и Уведомлението относно защитата на лични данни на MyJohnDeere™ (“#ISG-2”). В допълнение, моля вижте също така нашата корпоративна Политика за защита на личните данни, която можете да намерите на isg-contracts.deere.com .

5       Декларации и гаранции

Вие декларирате и гарантирате, че ще достъпвате Мрежата единствено за собствена употреба и – освен ако не е изрично разрешено в настоящия Договор – че няма да предоставяте, преотстъпвате на или споделяте с трети страни Вашите права за достъп или абонамент. Освен това декларирате и гарантирате, че при достъпването на Мрежата няма да превишавате разрешения съгласно Вашия абонамент брой Роувъри. Вие декларирате и гарантирате, че сте добре запознати с използването на GPS системи от типа, приложим към Мрежата, и можете самостоятелно да преценявате точността и значението на всички данни, генерирани от Мрежата. Вие декларирате и гарантирате, че ще спазвате всички закони, кодекси, правила и разпоредби, свързани с използването на Мрежата от Ваша страна, както и че сте получили всички лицензи, разрешения, обучения и одобрения, необходими за достъпа или използването на Мрежата.

6       Прехвърляне

Абонаментът за Mobile RTK Signal на John Deere не може да бъде прехвърлян на трета страна. Абонаментът може да бъде прехвърлян на заместващ хардуер, ако собствеността остава на договарящата страна.

7       Срок и прекратяване

  1. Срокът е определен във Вашата поръчката StellarSupport™ и зависи от заплащането на абонаментната такса. Периодът за достъп до мрежата е обвързващ без право на едностранно прекратяване. Законовите разпоредби относно прекратяването поради неизпълнение остават незасегнати.
  2. John Deere има право да прекрати този Договор, като Ви изпрати тридесет-(30-)дневно предизвестие. Освен в случаите, в които такова прекратяване е с оглед спазване на приложимо законодателство, регулации или съдебни разпореждания, при такова прекратяване, John Deere ще Ви възстанови пропорционална част от таксите за услуги, за които сте заплатили на John Deere. Доколкото е разрешено съгласно приложимото законодателство, всяко такова възстановяване ще бъде изключителна отговорност на John Deere към Вас за всяко такова едностранно прекратяване.

8       Разни

  1. Приложимо право и изключителна компетентност. Настоящият Договор се урежда и тълкува съгласно действащите материалноправни норми на Федерална република Германия. Съответните съдилища в Манхайм имат изключителна компетентност по всякакви искове или спорове, свързани с настоящия Договор („Иск“). Настоящият Договор не се урежда от стълкновителните норми на която и да е юрисдикция, нито от Конвенцията за договорите за международна покупко-продажба на стоки на ООН, чието прилагане на които се изключва изрично.
  2. Разделност . Ако която и да е част от настоящия Договор бъде обявена за невалидна или неприложима, това няма да засегне валидността или приложимостта на останалата част от Договора, която остава в сила и продължава да действа така, както ако невалидната или неприложима част е отпаднала при сключването на Договора.
  3. Цялостен договор. Условията за използване на поръчания абонамент, всички договорки, споразумения и гаранции между страни по договора са предмет на настоящия Договор. Настоящият Договор отразява цялостното споразумение между страните по отношение на неговия предмет и заменя всички предходни документи, обсъждания и договорености по отношение на предмета на Договора. В допълнение към настоящия Договор Уведомлението на услугата Mobile RTK Signal Network на John Deere относно защитата на лични данни (“#ISG-9”) съдържа условията за защита на данните и тяхната сигурност, приложими за услугата Mobile RTK Signal. Всякакви допълнителни и противоречащи положения и условия, предложени от Вас или съдържащи се в поръчка, ще бъдат отхвърлени и ще влязат в сила само след изричното писмено одобрение от John Deere.