1     Vilka uppgifter inhämtar vi?

2     För vilka ändamål och på vilken legal basis använder vi dina uppgifter?

3     Vem kommer vi dela dessa uppgifter med?

4     Var kommer vi skicka dina uppgifter?

5     Vilka rättigheter har du i förhållande till dina uppgifter?

6     Vilken John Deere enhet är ansvarig för dina uppgifter?

7     Hur länge kommer vi behålla dina uppgifter?

8     Hur skyddar vi dina uppgifter?

John Deere JDLink™ Integritetsmeddelande
(“#ISG-5”)

Geografiskt tillämpningsområde: Europeiska unionen och länder utanför EU i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Schweiz, Oberoende staters samvälde (OSS), utom Ryssland.

Utgivningsdatum: 2020-02-01

Språk: Swedish / Svenska


Detta meddelande beskriver hur John Deere och deras filialer behandlar och använder din data. Hänvisningar till John Deere , vi eller oss ska förstås John Deere GMBH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Germany.

Vi vill understryka att vi tar skyddet för din integritet, samt dina personuppgifter, på stort allvar och att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar. Nedan önskar vi mer ingående förklara vilka uppgifter vi inhämtar och behandlar i samband med JDLink™-Tjänsten samt hur vi använder dessa uppgifter.

1       Vilka uppgifter inhämtar vi?

Vi inhämtar och behandlar uppgifter om dig när du interagerar med oss och våra produkter, vid användning av JDLink™-Tjänst.

Beroende på abonnemangsnivån och maskintyp kommer följande information lagras och behandlas:

För en detaljerad förklaring av funktionerna och datapunkterna som behandlas i JDLink™, var god se “MyJohnDeere™ Integritetsmeddelande”, Annex A (Funktionsbeskrivning) ("#ISG-3") i sektionen "MyMachineConnect™" vilken återfinns på isg-contracts.deere.com .

2       För vilka ändamål och på vilken legal basis använder vi dina uppgifter?

Vi använder och behandlar dessa uppgifter för följande ändamål:

3       Vem kommer vi dela dessa uppgifter med?

Vi delar er information med följande mottagare:

Personuppgifter kan komma att delas med myndigheter och/eller polismyndigheter om nödvändigt för ovanstående ändamål, om så krävs av lag eller om så krävs för det rättsliga skyddet av våra legitima intressen vid efterlevandet av tillämpliga lagar.

4       Var kommer vi skicka dina uppgifter?

När information översänds utanför EES, och när detta skickas till en betrodd leverantör i ett land som inte faller under ett beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen, (en lista av sådana länder finns tillgänglig här ), blir datan adekvat skyddad genom John Deeres användning av EU-kommissionens godkända standardavtalsklausuler i enlighet med Art. 46 (2) GDPR, när sådana relationer inleds, eller genom den betrodda leverantörens Privacy Shield-certifiering enligt Art. 42 GDPR som finns tillgänglig här . En kopia av den relevanta skyddsmekanismen kan tillhandahållas dig vid förfrågan via John Deeres Blankett avseende Registrerades rättigheter, vilken kan hittas på isg-contracts.deere.com . Överföringar till John Deeres filialer kommer ske med tillämpning av adekvata åtgärder, så som bindande företagsbestämmelser (BCR's), standardavtalsklausuler antagna av EU-kommissionen för att skydda Personuppgifter, andra giltiga överföringsmekanismer, eller baserat på lagstadgade tillåtna undantag.

5       Vilka rättigheter har du i förhållande till dina uppgifter?

Du har rätt att fråga oss:

Dessa rättigheter kan komma att begränsas i vissa situationer – till exempel när vi kan uppvisa att vi har ett rättsligt krav att behandla dina uppgifter. I vissa fall kan detta innebära att vi har möjlighet att behålla uppgifter även om du återkallar ditt samtycke.

När vi begär personuppgifter för att uppfylla rättsliga eller kontraktuella förpliktelser, är tillhandahållande av sådana uppgifter obligatorisk: om uppgifterna inte tillhandahålls, kommer vi inte kunna sköta vår kontraktuella relation, eller uppfylla våra skyldigheter. I alla andra fall är tillhandahållande av personuppgifter frivilligt.

Om du önskar ta del av ytterligare information gällande dina rättigheter, var god besök vårt företags integritetsrapport på isg-contracts.deere.com . Om du vill utöva dina rättigheter avseende dina personuppgifter, var god använd Blanketten avseende Registrerades Rättigheter vilken återfinns på isg-contracts.deere.com .

I det fall du har ytterligare bekymmer, har du möjlighet att inkomma med ett klagomål till en tillsynsmyndighet, mer precist den myndighet som överser efterlevandet av dataskydd i den kommun du bor eller jobbar i.

6       Vilken John Deere enhet är ansvarig för dina uppgifter?

Den som är ansvarig för din information är John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent

Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Germany.

Utöver ovannämnt, delas din data med Deere & Company, i USA, Illinois).

7       Hur länge kommer vi behålla dina uppgifter?

Vi överför uppgifter under avtalsperioden till din JDLink™-Organisation och lagringsperioden för dessa uppgifter är specificerade i MyJohnDeere™ Integritesmeddelande. Vi lagrar de överförda uppgifterna så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som framställs i denna meddelande och för att skydda oss själva mot rättsliga anspråk, eller för att administrera vår verksamhet.

8       Hur skyddar vi dina uppgifter?

Vi har implementerat och kommer upprätthålla standarder och rutiner utformade för att förebygga missbruk av information i ditt konto: