1     Aké údaje získavame?

2     Pre aké účely a na základe akého právneho základu používame vaše údaje?

3     S kým budeme zdieľať tieto údaje?

4     Kde zašleme vaše údaje?

5     Aké sú vaše práva v súvislosti s vašimi údajmi?

6     Ktorá John Deere spoločnosť je môj prevádzkovateľ osobných údajov?

7     Ako dlho budete uchovávať moje údaje?

8     Ako chránite moje údaje?

John Deere - JDLink™ Oznámenie o ochrane osobných údajov
(“#ISG-5”)

Územie: Krajiny EÚ, krajiny mimo EÚ v Európskom hospodárskom priestore (EHP),

Švajčiarsko, Spoločenstvo nezávislých štátov (SNŠ)

Dátum vydania: 01.02.2020

Jazyk: Slovak / Slovenský


Toto oznámenie špecifikuje, ako spoločnosť John Deere a jej pridružené osoby spracúvajú a používajú vaše údaje. Odkazy v tomto oznámení na John Deere , my alebo nás/nami/našimi a pod. označujú spoločnosť John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Nemecko.

Chceli by sme zdôrazniť, že ochranu vášho súkromia a vašich osobných údajov berieme veľmi zodpovedne a vaše údaje spracúvame v súlade s príslušnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Nižšie by sme vám radi  detailnejšie vysvetlili, ktoré osobné údaje získavame a spracúvame v súvislosti s  JDLink™ Službou a ako tieto údaje používame.

1       Aké údaje získavame?

Údaje o vás získavame a spracúvame, v rámci komunikácie s nami a v súvislosti s našimi produktmi v rámci využívania JDLink™ Služby.

V závislosti od stupňa predplatného a typu stroja, sa budú uchovávať a spracúvať nasledujúce údaje:

Podrobnejší popis funkcionalít a údajov, resp. dátových bodov spracúvaných v rámci JDLink™ Služby nájdete v “MyJohnDeere™ Oznámení o ochrane osobných údajov, Príloha A (Opis Funkcií)" ("#ISG-3"), dostupnom v sekcii "MyMachineConnect™ na isg-contracts.deere.com .

2       Pre aké účely a na základe akého právneho základu používame vaše údaje?

Osobné údaje používame a spracúvame na nasledujúce účely:

3       S kým budeme zdieľať tieto údaje?

Zdieľame vaše údaje s nasledovnými prijímateľmi:

Osobné údaje môžu byť zdieľané s orgánmi verejnej moci a/alebo s vyšetrovacími orgánmi, ak je to potrebné pre vyššie uvedené účely, ak je to dané zákonom alebo ak je to potrebné pre ochranu našich oprávnených záujmov v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

4       Kde zašleme vaše údaje?

Ak sú údaje prenesené mimo EHP a ak sú prenesené pridruženej osobe v krajine, ktorá nie je zahrnutá v rozhodnutí o primeranosti Európskej komisie (zoznam takýchto krajín je uvedený tu ), údaje sú primerane chránené jednak tým, že spoločnosť John Deere používa štandardné zmluvné ustanovenia schválené Európskou komisiou v súlade s čl. 46 (2) GDPR, pri zakladaní takého vzťahu s pridruženými osobami alebo tým, že bude dôverovať tzv. Privacy Shield certifikátu pridruženej osoby podľa čl. 42 GDPR, ktorý nájdete tu ). Kópia relevantných ochranných mechanizmov vám môže byť poskytnutá na požiadanie cez formulár žiadosti dotknutých osôb spoločnosti John Deere, ktorý je dostupný na isg-contracts.deere.com . Prenosy do pridružených osôb spoločnosti John Deere sa uskutočnia za použitia primeraných opatrení, ako sú záväzné firemné pravidlá (BCR's – tzv. binding corporate rules), štandardné zmluvné doložky prijaté Európskou komisiou na ochranu osobných údajov, na základe iného povoleného mechanizmu prenosu, alebo na základe prípustných zákonných výnimiek

5       Aké sú vaše práva v súvislosti s vašimi údajmi?

Máte právo žiadať:

Tieto vaše práva môžu byť obmedzené v určitých situáciách – napr. keď vieme preukázať, že máme právnu povinnosť spracúvať vaše údaje. V niektorých prípadoch toto môže znamenať, že budeme môcť uchovávať vaše osobné údaje, aj keď odvoláte svoj súhlas.

Keď potrebujeme osobné údaje na plnenie zákonných alebo zmluvných požiadaviek, poskytnutie takých údajov je povinné: ak takéto údaje nie sú poskytnuté, nebudeme môcť vstúpiť do zmluvného vzťahu alebo splniť požiadavky, ktoré budú na nás kladené. Vo všetkých ostatných prípadoch je poskytnutie údajov dobrovoľné.

Ak si želáte získať viac informácií o vašich právach ako dotknutej osoby, pozrite si prosím naše obchodné vyhlásenie o ochrane súkromia na isg-contracts.deere.com . Ak si chcete uplatniť vaše práva súvisiace s osobnými údajmi, prosím použite formulár žiadosti dotknutých osôb, ktorý nájdete na isg-contracts.deere.com .

V prípade, že nie ste spokojný, máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, konkrétne úradu na ochranu osobných údajov v členskom štáte vášho obvyklého bydliska alebo miesta práce.

6       Ktorá John Deere spoločnosť je môj prevádzkovateľ osobných údajov?

Prevádzkovateľ vašich osobných údajov je spoločnosť John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Nemecko. Nad rámec vyššie uvedeného, vaše osobné údaje sú zdieľané, resp. poskytované aj spoločnosti Deere & Company v USA (Illinois).

7       Ako dlho budete uchovávať moje údaje?

Údaje prenášame po dobu trvania predplatného do vašej JDLink™ Organizácie a doba uchovania týchto údajov je uvedená v rámci MyJohnDeere™ Oznámení o ochrane osobných údajov. Uchovávame údaje transakcie, pokiaľ to je nevyhnutné pre účely uvedené v tomto oznámení a pre účely ochrany pred právnymi nárokmi alebo pre zabezpečenie chodu nášho podnikania.

8       Ako chránite moje údaje?

Prijali sme a dodržiavame štandardy a procesy navrhnuté na ochranu pred zneužívaním údajov na vašom účte: