1     Kokius duomenis renkame

2     Kokiais tikslais ir kokiu teisiniu pagrindu naudojame jūsų duomenis?

3     Su kuo dalysimės šiais duomenimis?

4     Kur siunčiame jūsų duomenis?

5     Kokias turite teises, susijusias su jūsų duomenimis?

6     Kuri „John Deere“ įmonė yra jūsų duomenų valdytoja?

7     Kokia jūsų duomenų saugojimo trukmė?

8     Kaip saugomi jūsų duomenys?

John Deere - JDLink™“ pranešimas apie privatumą
(„#ISG-5“)

Teritorinė taikymo sritis: Europos Sąjungos, ne Europos Sąjungos šalys Europos ekonominėje erdvėje (EEE), Šveicarija, Nepriklausomų valstybių sandrauga (NVS)

Išleidimo data: 2020 02 01

Kalba: Lithuanian / Lietuvių


Šiame pranešime aprašyta, kaip įmonė „John Deere“ ir jos susijusios įmonės tvarko ir naudoja jūsų duomenis. Šiame dokumente žodžiai „John Deere“ arba „mes“ reiškia įmonę „John Deere GmbH & Co. KG“, „Intelligent Solutions Group“, Straßburger Allee 3, 67657 Kaizerslauternas, Vokietija.

Norėtume pabrėžti, kad jūsų privatumo ir asmens duomenų apsaugą vertiname labai rimtai ir jūsų duomenis tvarkome laikydamiesi galiojančių duomenų apsaugos teisės aktų. Šiame pranešime norėtume jums išsamiau paaiškinti, kuriuos asmens duomenis renkame ir tvarkome teikdami paslaugą „JDLink™“, ir kaip šiuos duomenis naudojame.

1       Kokius duomenis renkame

Duomenis apie jus renkame ir tvarkome tada, kai jūs, naudodamiesi paslaugomis „JDLink™“, bendraujate su mumis ir naudojatės mūsų produktais.

Atsižvelgiant į registracijos lygį ir įrenginio rūšį, bus saugomi ir tvarkomi šie duomenys:

Išsamus funkcijų ir duomenų vienetų, tvarkomų naudojantis „JDLink™“ paslaugomis, aprašymas pateiktas Pranešimo apie privatumo apsaugą teikiant „MyJohnDeere™“ paslaugas A priedo (Funkcijų aprašymas) (#ISG-3) skirsnyje „MyMachineConnect™“; visa tai galima rasti adresu isg-contracts.deere.com .

2       Kokiais tikslais ir kokiu teisiniu pagrindu naudojame jūsų duomenis?

Šiuos asmens duomenis naudojame ir tvarkome šiais tikslais:

3       Su kuo dalysimės šiais duomenimis?

Jūsų informacija dalijamės su šiais gavėjais:

Asmens duomenimis gali būti dalijamasi su valdžios institucijomis ir (arba) teisėtvarkos pareigūnais, jeigu to reikia pirmiau nurodytais tikslais, tai nustatyta teisės aktais arba reikalaujama dėl teisinės mūsų teisėtų interesų apsaugos, laikantis galiojančių teisės aktų.

4       Kur siunčiame jūsų duomenis?

Kai informacija perduodama už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų ir kai ji perduodama patikimam tiekėjui, esančiam valstybėje, kuriai netaikomas ES Komisijos sprendimas dėl tinkamumo, (tokių valstybių sąrašą galima rasti čia ) duomenys būna tinkamai apsaugoti, nes „John Deere“, užmegzdama tokius ryšius, taiko ES Komisijos patvirtintas standartines sutartines nuostatas , kaip nustatyta Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 46 straipsnio 2 dalyje, arba patikimo tiekėjo ES-JAV Privatumo skydo sertifikatą, kaip nustatyta BDAR 42 straipsnyje (sertifikatą galima rasti čia ). Jums paprašius, galime pateikti atitinkamo apsaugos mechanizmo aprašo kopiją; prašymą galima pateikti naudojant „John Deere“ duomenų subjektų teisių prašymo formą, kurią galima rasti adresu isg-contracts.deere.com . Duomenys „John Deere“ susijusioms įmonėms siunčiami naudojant tinkamas priemones, pavyzdžiui, taikant įmonei privalomas taisykles, standartines sutartines nuostatas, Europos Komisijos patvirtintas siekiant apsaugoti asmens duomenis, kitas tinkamas perdavimo priemones arba remiantis teisės aktais nustatytomis nukrypti leidžiančiomis nuostatomis.

5       Kokias turite teises, susijusias su jūsų duomenimis?

Turite teisę mūsų prašyti:

Šios teisės tam tikromis aplinkybėmis gali būti ribojamos, pavyzdžiui, tai būtų atvejai, kai galime įrodyti, kad esama teisinio reikalavimo tvarkyti jūsų duomenis. Tam tikrais atvejais tai gali reikšti, kad galime saugoti duomenis, net jeigu jūs atšaukėte savo sutikimą.

Kai asmens duomenų prašome siekdami laikytis teisinių arba sutartinių prievolių, pateikti tokius duomenis yra privaloma. Jeigu tokie duomenys nepateikiami, negalėsime valdyti mūsų sutartinių ryšių arba vykdyti mums nustatytų prievolių. Visais kitais atvejais pateikti prašomus asmens duomenis yra neprivaloma.

Jeigu norite gauti daugiau informacijos apie savo, duomenų subjekto, teises, skaitykite mūsų įmonės pranešimą apie privatumo apsaugą; pranešimą galima rasti adresu isg-contracts.deere.com . Jeigu norite pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su jūsų asmens duomenimis, pateikite Duomenų subjekto teisių prašymo formą; ją galimą rasti adresu isg-contracts.deere.com .

Jeigu jums vis tiek kyla susirūpinimas, jūs taip pat turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma duomenų apsaugos institucijai, esančiai valstybėje narėje, kurioje yra jūsų įprastinė gyvenamoji arba darbo vieta.

6       Kuri „John Deere“ įmonė yra jūsų duomenų valdytoja?

Jūsų duomenų valdytojas yra „John Deere GmbH & Co. KG“, „Intelligent Solutions Group“, Straßburger Allee 3, 67657 Kaizerslauternas, Vokietija.

Be to, kas pirmiau išdėstyta, jūsų duomenimis dalijamasi su JAV įmone „Deere & Company“ (Ilinojus).

7       Kokia jūsų duomenų saugojimo trukmė?

Kol galioja jūsų registracijos sutartis, duomenis perduodame jūsų „JDLink™“ organizacijai, o šių duomenų saugojimo trukmė nurodyta „MyJohnDeere™“ pranešime apie privatumą. Duomenis apie sandorius saugome tiek, kiek tai būtina, kad galėtume siekti šiame pranešime nurodytų tikslų ir apsisaugoti nuo teisinių reikalavimų arba valdyti savo verslą.

8       Kaip saugomi jūsų duomenys?

Nustatėme standartus bei procedūras, kad būtų užkirstas kelias neteisėtam jūsų paskyroje pateiktos informacijos naudojimui, ir jų laikysimės: