1     Milliseid andmeid me kogume?

2     Millistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel me teie isikuandmeid kasutame?

3     Kellega me andmeid jagame?

4     Kuhu me teie andmeid edastame?

5     Millised õigused teil oma andmetega seoses on?

6     Milline John Deere'i üksus on teie isikuandmete vastutav töötleja?

7     Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?

8     Kuidas me teie isikuandmeid kaitseme?

John Deere - JDLink™-i  privaatsustingimused
(“#ISG-5”)

Territory Scope: European Union, non-EU countries in European Economic Area (EEA), Switzerland, Commonwealth of Independent States (CIS), except Russia.

Avaldamiskuupäev: 01.02.2020

Keel: Estonian / Eesti


Käesolevates tingimustes kirjeldatakse, kuidas John Deere ja tema sidusettevõtted töötlevad ja kasutavad teie andmeid. Tingimustes viidatud „ John Deere “ või „ meie “ on John Deere GmbH & Co.KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Saksamaa.

Suhtume teie privaatsuse ja isikuandmete kaitsmisse täie tõsidusega ning töötleme teie andmeid kooskõlas kehtivate isikuandmete kaitse õigusaktidega. Allpool selgitame üksikasjalikumalt, milliseid isikuandmeid me seoses JDLink™-i teenustega kogume ja töötleme ning milleks me neid andmeid kasutame.

1       Milliseid andmeid me kogume?

Kui te suhtlete meiega või kasutate meie tooteid JDLink™-i teenuse kaudu, me kogume teiega seotud andmeid.

Sõltuvalt teenusetasemest ja masina liigist säilitatakse ja töödeldakse järgmisi andmeid:

Üksikasjalik teave JDLink™-i funktsioonide ja töödeldavate andmete kohta on dokumendi „MyJohnDeere™ – Privaatsustingimused“ („#ISG-3“) lisas A (Funktsioonide kirjeldus) jaotises „MyMachineConnect“, mis on kättesaadav aadressil isg-contracts.deere.com .

2       Millistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel me teie isikuandmeid kasutame?

Kasutame ja töötleme nimetatud isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

3       Kellega me andmeid jagame?

Jagame teie andmeid järgmiste saajatega:

Võime isikuandmeid eespool nimetatud eesmärkidel ametivõimude ja/või õiguskaitseorganitega jagada, kui vastav kohustus tuleneb õigusaktidest või kui see on vajalik meie õigustatud huvide kaitseks kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

4       Kuhu me teie andmeid edastame ?

Andmete edastamisel EMP-st väljapoole ning juhul, kui saajaks olev usaldusväärne teenuseosutaja asub riigis, mille kohta Euroopa Komisjon ei ole teinud isikuandmete kaitse piisavuse otsust (riikide nimekiri on kättesaadav siin ), kaitseb John Deere andmeid nõuetekohaselt, sõlmides isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 46 lõike 2 kohase Euroopa Komisjoni andmeedastuslepingute tüüptingimustele vastava lepingu või tuginedes usaldusväärse teenuseosutaja isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 42 kohasele Privacy Shieldi sertifikaadile, millega saab tutvuda siin .. Asjaomase kaitsemehhanismi koopia saamiseks palume teil täita John Deere'i andmesubjekti õiguste taotlusvormi, mis on kättesaadav aadressil isg-contracts.deere.com . Andmete edastamisel John Deere'i sidusettevõtetele rakendatakse piisavaid kaitsemeetmeid, näiteks siduvaid kontsernisiseseid eeskirju, isikuandmete kaitseks vajalikke Euroopa Komisjoni andmeedastuslepingute tüüptingimusi või muid lubatud andmeedastusmehhanisme või järgitakse õigusaktidega lubatud erandeid.

5       Millised õigused teil oma andmetega seoses on?

Teil on õigus taotleda meilt:

Teatud juhtudel võivad nimetatud õigused olla piiratud – näiteks kui me tõendame, et teie andmete töötlemiseks on seadusest tulenev kohustus. See võib teatud juhtudel tähendada, et võime säilitada teie andmeid ka pärast seda, kui olete nende töötlemiseks antud nõusoleku tagasi võtnud.

Kui me vajame isikuandmeid õigusaktidest või lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks, on selliste andmete esitamine kohustuslik: andmete esitamatajätmise korral ei saa me lepingut hallata või meile pandud kohustusi täita. Kõigil muudel juhtudel on küsitud isikuandmete esitamine vabatahtlik.

Kui soovite enda kui andmesubjekti õiguste kohta rohkem infot, palume tutvuda meie ettevõtte privaatsusdeklaratsiooniga aadressil isg-contracts.deere.com . Kui soovite kasutada enda isikuandmetega seotud õigusi, palume täita andmesubjekti õiguste taotlusvormi, mis on kättesaadav aadressil isg-contracts.deere.com .

Lahendamata probleemide korral võite esitada ka kaebuse järelevalveasutusele, kelleks üldjuhul on teie elu- või töökoha järgse liikmesriigi andmekaitseasutus.

6       Milline John Deere'i üksus on teie isikuandmete vastutav töötleja ?

Teie isikuandmete vastutav töötleja on John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Saksamaa.

Teie andmeid jagatakse ka Deere & Company'ga, mille peakorter asub USA-s Illinois' osariigis.

7       Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?

Edastame andmeid teie JDLink™-i tellimuse kehtivusajal ning andmete säilitustähtaeg on sätestatud MyJohnDeere™-i privaatsustingimustes. Tehinguandmeid säilitame me nii kaua, kui see on vajalik käesolevates tingimustes nimetatud eesmärkidel või meie kaitseks õigusnõuete eest või meie majandustegevuse korraldamiseks.

8       Kuidas me teie isikuandmeid kaitseme?

Oleme rakendanud ja järgime standardeid ja protseduure, et kaitsta teie kontol olevaid andmeid väärkasutuse eest: