1     Τι στοιχεία συλλέγουμε?

2     Για ποίους σκοπούς και με ποια νομική βάση χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας?

3     Με ποιόν θα μοιραστούμε τα δεδομένα αυτά?

4     Πού θα στείλουμε τα δεδομένα σας?

5     Τι δικαιώματα έχετε σε συνάρτηση με τα δεδομένα σας?

6     Ποιο νομικό πρόσωπο  John Deere είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων μου?

7     Για πόσο χρόνο θα διατηρήσετε τα δεδομένα μου?

8     Πώς θα προστατέψετε τα δεδομένα μου?

John Deere- JDLink™Ενημέρωση Ιδιωτικότητας
(“#ISG-5”)

Εύρος εδαφικής εφαρμογής : Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρίτες χώρες στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), Ελβετία, Κοινοπολιτεία των Ανεξάρτητων Κρατών (ΚΑΚ), εκτός από τη Ρωσία

Ημερομηνία Έκδοσης: 2020- 02- 01

Γλώσσα: Greek / Ελληνικά


Αυτή η πολιτική περιγράφει πως η εταιρεία John Deere και οι σχετιζόμενοι με αυτήν χρησιμοποιούν και επεξεργάζονται τα δεδομένα σας. Αναφορές στη παρούσα σε John Deere,εμείς ή εμάς θα σημαίνουνJohn Deere GmbH &Co. KG, Intelligent Solutions Group, Strassburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Γερμανία.

Θα θέλαμε να δώσουμε έμφαση στο γεγονός πως αντιμετωπίζουμε τη προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων σας με μεγάλη σοβαρότητα και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας σύμφωνα με τους νόμους για τη προστασία των δεδομένων που εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση. Θα θέλαμε να σας εξηγήσουμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια παρακάτω ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε σε συνάρτηση με τη πρόσβασή σας σε αυτήν την υπηρεσία JDLink TM και πως χρησιμοποιούμε συναφή στοιχεία.

1       Τι στοιχεία συλλέγουμε?

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα σχετικά με εσάς όταν ενεργείτε διαδραστικά με εμάς και τα προϊόντα μας ενώ κάνετε χρήση της πρόσβασης  στην υπηρεσία JDLink TM.

Σε συνάρτηση με το επίπεδο της συνδρομής και το τύπο του μηχανήματος οι ακόλουθες  πληροφορίες θα αποθηκεύονται και θα επεξεργάζονται:

Για μια λεπτομερή περιγραφή των χαρακτηριστικών και των σημείων δεδομένων που επεξεργάζονται από το JDLink TM παρακαλούμε δείτε το “MyJohnDeere TM Σημείωση Ιδιωτικότητας, Πρόσθετο Α, (Περιγραφή Χαρακτηριστικών): (“#ISG-3”) στην ενότητα “MymachineConnect” που μπορούν να βρεθούν στο isg-contracts.deere.com .

2       Για ποίους σκοπούς και με ποια νομική βάση χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας?

Επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για τους εξής σκοπούς:

3       Με ποιόν θα μοιραστούμε τα δεδομένα αυτά?

Θα μοιραστούμε τα δεδομένα σας με τους ακόλουθους παραλήπτες:

Προσωπικά δεδομένα μπορεί να μοιραστούν με δημόσιες αρχές και/ή εισαγγελικές ή δικαστικές αρχές εάν αυτό χρειαστεί για τους παραπάνω σκοπούς, εάν επιβάλλεται από το νόμο ή αν είναι απαραίτητο για τη προστασία των νόμιμων συμφερόντων μας σε συμμόρφωση με τους σχετικούς νόμους που εφαρμόζονται.

4       Πού θα στείλουμε τα δεδομένα σας?

Όπου οι πληροφορίες μεταφέρονται εκτός του ΕΟΧ και όπου αυτό γίνεται προς τους προμηθευτές της εμπιστοσύνης μας σε μία χώρα που δεν είναι αντικείμενο απόφασης επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, (κατάλογος αυτών των χωρών εδώ ) τα δεδομένα προστατεύονται επαρκώς είτε από τη χρήση εκ μέρους της John Deere εγκεκριμένων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τυποποιημένων συμβατικών όρων σε συνάρτηση με τα προβλεπόμενα από το Άρθρο 46 (2) ΓΚΠΔ για την δημιουργία τέτοιων σχέσεων, ή εξαρτώντας τα από την πιστοποίηση της Privacy Shield των προμηθευτών της εμπιστοσύνης μας σε συνάρτηση με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 42 ΓΚΠΔ που είναι προσβάσιμο εδώ . Ένα αντίγραφο του σχετικού μηχανισμού προστασίας μπορεί να σας δοθεί κατόπιν αιτήσεως μέσω της  Φόρμας Αίτησης Δικαιωμάτων Υποκειμένου Πληροφοριών που μπορεί να βρεθεί στο isg-contracts.deere.com . Μεταφορές σε θυγατρικές εταιρείες της John Deere θα γίνουν με τη χρήση των κατάλληλων μέτρων όπως δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες, τυποποιημένοι όροι συμβολαίων που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη προστασία Προσωπικών Δεδομένων, άλλους έγκυρους μηχανισμούς μεταφοράς ή έχοντας βασιστεί σε επιτρεπτές κωδικοποιημένες αποκλίσεις.

5       Τι δικαιώματα έχετε σε συνάρτηση με τα δεδομένα σας?

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε:

Αυτά τα δικαιώματα μπορεί να περιοριστούν σε κάποιες περιπτώσεις-για παράδειγμα, όταν μπορούμε να δείξουμε ότι έχουμε νομική υποχρέωση να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας. Σε κάποιες περιπτώσεις, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι έχουμε τη δυνατότητα να διατηρήσουμε δεδομένα σας ακόμη και αν ανακαλέσετε την έγκρισή σας.

Όταν χρειαζόμαστε προσωπικά δεδομένα για να συμμορφωθούμε με νομικές ή συμβατικές υποχρεώσεις, τότε η παροχή τέτοιων δεδομένων είναι υποχρεωτική, Εάν αυτά τα δεδομένα δεν παρασχεθούν τότε δε θα μπορούμε να διαχειριστούμε την συμβατική μας σχέση ή να συμμορφωθούμε με υποχρεώσεις μας. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η παροχή ζητηθέντων προσωπικών δεδομένων είναι προαιρετική.

Εάν επιθυμείτε να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες για τα Δικαιώματά σας ως Υποκείμενο Δεδομένων παρακαλούμε επισκεφθείτε τη  Εταιρική μας Δήλωση Ιδιωτικότητας στο isg-contracts.deere.com . Εάν θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την Φόρμα Αίτησης Δικαιωμάτων Υποκειμένου Δεδομένων που μπορείτε να τη βρείτε στο isg-contracts.deere.com .

Σε περίπτωση ανεπίλυτης υπόθεσης έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε παράπονο στην επιβλέπουσα αρχή και πιο συγκεκριμένα στην αρχή προστασίας δεδομένων στο κράτος μέλος όπου έχετε τη συνήθη διαμονή σας ή τον τόπο εργασίας σας.

6       Ποιο νομικό πρόσωπο  John Deere είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων μου?

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων σας είναι η John Deere Gmbh &Co. KG, Intelligent Solutions Group, Strassburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Γερμανία.

Επιπρόσθετα, τα δεδομένα σας μοιράζονται και με τη Deere &Company, στις ΗΠΑ (Illinois, USA).

7       Για πόσο χρόνο θα διατηρήσετε τα δεδομένα μου?

Μεταφέρουμε τα δεδομένα σας καθ’ όλη τη διάρκεια της συνδρομητικής περιόδου στον δικό σας Οργανισμό JDLink TM και η περίοδος διατήρησης αυτών των δεδομένων καθορίζεται στο MyJohnDeere TM Ενημέρωση Ιδιωτικότητας. Διατηρούμε τα δεδομένα της συναλλαγής για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών που παρατίθενται σε αυτή την ενημέρωση και προκειμένου να προστατευθούμε από τις εναντίον μας αξιώσεις  που τυχόν εγερθούν ή για να ασκήσουμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα.

8       Πώς θα προστατέψετε τα δεδομένα μου?

Έχουμε εισαγάγει και θα διατηρήσουμε κριτήρια και διαδικασίες σχεδιασμένες να αποτρέπουν την λανθασμένη χρήση των πληροφοριών στο λογαριασμό σας.