1     Jaké údaje shromažďujeme?

2     Pro jaké účely a na jakém právním základě Vaše údaje používáme?

3     S kým budeme tyto údaje sdílet?

4     Kam budeme Vaše údaje posílat?

5     Jaká práva máte v souvislosti se svými údaji?

6     Který subjekt společnosti John Deere je správcem mých údajů?

7     Jak dlouho budete moje údaje uchovávat?

8     Jak chráníte mé údaje?

John Deere - Oznámení o ochraně osobních údajů pro službu JDLink™
(“#ISG-5”)

Územní rozsah působnosti: Evropské země, země mimo EU v Evropském hospodářském prostoru (EHP), Švýcarsko, Společenství nezávislých států (CIS) s výjimkou Ruska.

Datum vydání: 2020-02-01

Jazyk: Czech / Čeština


Tyto zásady popisují, jak společnost John Deere a její spřízněné osoby zpracovávají a používají Vaše osobní údaje. Pojmy John Deere nebo my ve všech tvarech uvedené v těchto zásadách odkazují na společnost John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group se sídlem Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Německo.

Chtěli bychom zdůraznit, že ochranu Vašeho soukromí a osobních údajů zajišťujeme s řádnou péčí a Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Níže bychom Vám rádi podrobněji vysvětlili rozsah osobních údajů, jež shromažďujeme a zpracováváme v souvislosti se službou JDLink™, a způsob užití těchto údajů.

1       Jaké údaje shromažďujeme ?

Údaje o Vás shromažďujeme, když komunikujete nebo pracujete s námi a našimi výrobky během využívání služby JDLink ™.

V závislosti na úrovni předplatného a typu stroje budou uloženy a zpracovány následující údaje:

Podrobný popis funkcí a datových bodů zpracovávaných ve službě JDLink™ naleznete v „Oznámení o ochraně osobních údajů pro službu MyJohnDeere™, Příloha A (Popis funkcí)“ („#ISG-3“) v části „MyMachineConnect™“, které se nachází na ad isg-contracts.deere.com .

2       Pro jaké účely a na jakém právním základě Vaše údaje používáme ?

Následující osobní údaje používáme a zpracováváme pro tyto účely:

3       S kým budeme tyto údaje sdílet ?

Vaše informace sdílíme s následujícími příjemci:

Osobní údaje mohou být v případě potřeby poskytnuty vládním úřadům a/nebo orgánům činným v trestním řízení k výše uvedeným účelům, pokud tak stanoví právní předpisy a pokud je to nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů v souladu s platnými právními předpisy.

4       Kam budeme Vaše údaje posílat ?

V případě, že jsou informace předávány mimo území EHP, a jedná-li se o předávání důvěryhodnému dodavateli v zemi, která nepodléhá rozhodnutí o odpovídající ochraně vydaném Evropskou komisí (seznam těchto zemí je uveden zde ), jsou údaje dostatečně chráněny tím, že při nastavování takových vztahů se spřízněnými osobami či prodejci společnost John Deere používá standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí v souladu se čl. 46 odst. 2 GDPR nebo se spoléhá na certifikaci pro Štít na ochranu soukromí – Privacy Shield důvěryhodného dodavatele v souladu s čl. 42 GDPR, který je k dispozici zde . Kopii příslušného ochranného mechanismu Vám můžeme na vyžádání předložit prostřednictvím formuláře žádosti o uplatnění práv subjektů údajů společnosti John Deere, který je k dispozici na adrese isg-contracts.deere.com . Předávání spřízněným osobám společnosti John Deere bude uskutečňováno s využitím vhodných prostředků, jako jsou závazná podniková pravidla (BCR), standardní smluvní doložky o ochraně osobních údajů přijaté Evropskou komisí, jiné platné mechanismy předávání, nebo na základě odchylek přípustných podle zákona.

5       Jaká práva máte v souvislosti se svými údaji ?

Máte právo nás požádat:

V některých situacích mohou být tato práva omezena - např. v případě, kdy jsme schopni doložit, že Vaše údaje zpracováváme na základě právního požadavku. V některých případech to může znamenat, že můžeme údaje uchovávat i tehdy, když odvoláte svůj souhlas.

V případě, že osobní údaje vyžadujeme za účelem splnění právních či smluvních povinností, je poskytnutí takových údajů povinné: nebudou-li údaje poskytnuty, nebudeme schopni spravovat náš smluvní vztah nebo plnit uložené povinnosti. Ve všech ostatních případech je poskytnutí požadovaných osobních údajů dobrovolné.

Přejete-li si získat o svých právech subjektu údajů více informací, přečtěte si prosím naše podnikové oznámení o ochraně osobních údajů na stránkách isg-contracts.deere.com . Pokud si přejete uplatit svá práva související s Vašimi osobními údaji, použijte prosím formulář žádosti o uplatnění práv subjektů údajů, který najdete také na stránkách isg-contracts.deere.com .

V případě nevyřešených problémů máte dále právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména u úřadu pro ochranu osobních údajů v členském státě Vašeho obvyklého bydliště nebo místa výkonu práce.

6       Který subjekt společnosti John Deere je správcem mých údajů ?

Správcem Vašich údajů je společnost John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, se sídlem Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Německo.

Vaše osobní údaje jsou dále sdíleny se společností Deere & Company se sídlem v USA (Illinois).

7       Jak dlouho budete moje údaje uchovávat ?

Vaše údaje předáváme po dobu trvání období předplatného Vaší JDLink™ organizaci a doba uchování těchto údajů je specifikována v Oznámení o ochraně osobních údajů pro službu MyJohnDeere™. Transakční údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro účely uvedené v tomto oznámení a za účelem naší ochrany proti právním nárokům nebo za účelem řízení naší obchodní činnosti.

8       Jak chráníte mé údaje ?

Zavedli jsme a budeme dodržovat opatření a postupy navržené s cílem zabránit zneužití informací na Vašem účtu: