1     Какви данни събираме?

2     За какви цели на какво правно основание използваме Вашите лични данни?

3     С кого споделяме тези лични данни?

4     Къде ще бъдат изпращани Вашите лични данни?

5     Какви права имате по отношение на Вашите личните данни?

6     Кое John Deere дружество е администратор на моите лични данни?

7     За какъв период ще задържите моите данни?

8     Как защитавате моите лични данни?

Уведомление на John Deere - JDLink™ относно защитата на лични данни
(“#ISG-5”)

Териториален обхват: Европейския съюз, държави извън ЕС в Европейското икономическо пространство (ЕИП), Швейцария, Общността на независимите държави (ОНД), с изключение на Русия

Дата на публикуване: 01.02.2020 г.

Език: Bulgarian / Български


Настоящата политика описва начина, по който John Deere и неговите свързани дружества обработват и използват Вашите данни. Позоваванията на John Deere , ние или нас в настоящата политика ще означават John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Германия.

Бихме искали да подчертаем, че се отнасяме много сериозно към защитата на Вашите данни и че обработваме Вашите данни в съответствие с приложимите закони за защита на личните данни. Бихме искали да Ви разясним по-подробно кои лични данни събираме във връзка с Услугата JDLink™ и как използваме тези данни.

1       Какви данни събираме?

Ние събираме и обработваме данни за Вас, когато взаимодействате с нас и нашите продукти, докато използвате Услугата JDLink™.

В зависимост от нивото на абонамента и типа машина, следната информация ще бъде съхранявана и обработвана:

За подробно описание на функции и единиците данни, обработвани в Услугата JDLink ™, моля, вижте „Уведомление на MyJohnDeere™ относно защитата на личните данни, Приложение A (Описание на функциите)“ (“#ISG-3”), в раздел “MyMachineConnect™”,които можете да намерите на isg-contracts.deere.com .

2       За какви цели на какво правно основание използваме Вашите лични данни?

Ние обработваме тези лични данни за следните цели:

3       С кого споделяме тези лични данни?

Ние споделяме Вашата информация със следните получатели:

Личните данни могат да бъдат споделяни с държавни органи и/или служители на правоприлагащите органи, ако това е необходимо за постигане на горепосочените цели, ако това се изисква по закон или ако е необходимо за правна защита на законните ни интереси в съответствие с приложимото законодателство.

4       Къде ще бъдат изпращани Вашите лични данни?

В случаите, в които информацията се предава извън ЕИП и това предаване е до доверен доставчик в страна, която не попада под действието на решение на Комисията относно адекватното ниво на защита (списък на страните е достъпен тук ), данните са адекватно защитени или чрез използването от страна на John Deere на стандартните договорни клаузи , одобрени от Комисията съгласно чл. 46 (2) GDPR (Регламент) при установяване на такива взаимоотношения, или като се разчита на сертифицирането чрез Privacy Shield на доверения доставчик съгласно чл. 42 от Регламента, който е достъпен тук . Копие от съответния защитен механизъм може да бъде предоставено при поискване чрез Заявката за права на субекта на данни, която може да намерите на isg-contracts.deere.com . Предаването до дъщерни дружества на John Deere се осъществява посредством адекватни мерки като задължителни фирмени правила (ЗФП), стандартни договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия с оглед защита на личните данни, както и друг/и валиден/и механизъм/и на предаване или на базата на допустими дерогации от приложимите законови норми.

5       Какви права имате по отношение на Вашите личните данни?

Вие имате право да поискате от нас:

Тези права могат да бъдат ограничени в някои ситуации – например, когато можем да докажем, че имаме законово изискване да обработваме Вашите данни. В някои случаи това може да означава, че сме в състояние да запазим данни, дори ако Вие оттеглите съгласието си.

Когато изискваме лични данни с цел изпълнение на законови или договорни задължения, предоставянето на такива данни е задължително: ако такива данни не бъдат предоставени, ние няма да можем да управляваме договорните си отношения или да изпълняваме наложените ни задължения. Във всички останали случаи предоставянето на исканите лични данни не е задължително.

Ако желаете да получите допълнителна информация относно правата си като Субекти на лични данни, моля, посетете нашата корпоративна Политика за защита на личните данни на isg-contracts.deere.com . Ако желаете да упражнявате Вашите права по отношение на Вашите лични данни, моля, използвайте Заявката за права на субекта на данни, която може да намерите на isg-contracts.deere.com .

В случай, че имате проблеми, които не могат да бъдат разрешени, Вие също така имате право да подадете жалба до надзорен орган, по-специално до органа за защита на данните в държавата-членка на обичайно си местопребиваване или месторабота.

6       Кое John Deere дружество е администратор на моите лични данни?

Администраторът на Вашите лични данни е John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Германия.

В допълнение към горното, Вашите лични данни биват споделяни и с Deere & Company в САЩ (Илинойс).

7       За какъв период ще задържите моите данни?

Ние предаваме данните за срока на абонамента на Вашата JDLink™ Организация, като периодът на запазване е посочен в Уведомлението на John Deere ™ относно защитата на лични данни. Ние запазваме данните, свързани с транзакции, докато това е необходимо за изпълнение на целите, посочени в настоящото уведомление, и за да се предпазим от съдебни искове или за целите на управлението на нашата дейност.

8       Как защитавате моите лични данни?

Ние прилагаме и ще поддържаме стандарти и процедури, целящи да предотвратят злоупотреба с информация във Вашия акаунт: