1     Parter som ingår avtalet

2     Avtalets syfte

2.1      Telematiktjänster

2.2      Åtkomst till Telematiktjänsterna

2.3      Aktivering av Telematiktjänster

2.4      SIM-kort

2.5      Missbruk eller olaglig användning av Telematiktjänsten

3     Maskinvara och programvara

3.1      Maskinvara

3.2      Programvara

4     Nya tjänster

5     Datainsamling

5.1      Insamling av data för att aktivera terminalen

5.2      Insamling av data för att tillhandahålla Telematiktjänster

5.3      Åtkomst till och användning av data

5.4      Samtalsdataregister

5.5      John Deere:s användning av data

5.6      Dataskydd och Compliance

6     Löptid och uppsägning

6.1      Löptid

6.2      Uppsägning

6.3      Terminalöverföring

7     Ansvarsbegränsning

8     Övriga villkor

8.1      Tilldela avtalet på nytt – dotterbolag och anslutna företag

8.2      Lagval och handelsplats

8.3      Bestämmelses ogiltighet; passivitet

8.4      Meddelanden

8.5      Force majeure

8.6      Import- och exportbegränsningar

8.7      Fullständig reglering

John Deere - JDLink™ Abonnemang Allmänna villkor
(“#ISG-4”)

Geografiskt tillämpningsområde: Europeiska unionen, länder utanför EU i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Schweiz, Oberoende staters samvälde (OSS)

Utgivningsdatum: 2020-02-01

Språk: Swedish / Svenska

Dessa allmänna villkor styr användningen av John Deere - JDLink™ Abonnemang som ska slutas mellan kunden och John Deere.

John Deere har utvecklat och tillhandahåller olika telematiksystem under namnet JDLink™. Dessa system består av telematikmaskinvara, programvara och telematiktjänster (” System ”) och tillhandahålls av John Deere via auktoriserade återförsäljare eller andra behöriga parter (” Återförsäljare ”).

1       Parter som ingår avtalet

Det här avtalet sluts mellan John Deere GmbH & Co. KG, representerade av Intelligent Solutions Group (ISG), Straβburger Allee 3, 67659 Kaiserslautern ( John Deere ) och Kunden.

2       Avtalets syfte

2.1       Telematiktjänster

Telematiktjänster (" Telematiktjänsterna ") kräver en terminal (se punkt 3.1 "Hårdvara") som överför maskin- och agronomisk data från din maskin till en molnbaserad serverlösning, som lagrar och behandlar din data, innefattande ett användargränssnitt för att få tillgång till och visualisera datan. För en detaljerad beskrivning av funktionerna och de datapunkter som behandlas i JDLink™ Tjänst, vänligen se "JDLink™ Integritetsmeddelande (#ISG-5")" och "MyJohnDeere™ Integritetsmeddelande, Bilaga A (Funktionsbeskrivning)" ("#ISG-3") under punkten "MyMachine Connect" som finns tillgänglig på isg-contracts.deere.com .

Beroende av Abonnemangsnivå kan Telematiktjänsterna även inkludera tjänster för support av maskindrift, så som RDA (Remote Display Access) och för datahantering så som WDT (Wireless Data Transfer), samt tjänster som möjliggör för John Deeres återförsäljare att genom dedikerade tilläggsprogram så som SAR (Service ADVISOR Remote) återskapa maskindiagnostiksinformation, genomföra fjärrtjänster och erbjuda programvaruuppdateringar för olika komponenter i en maskin på distans. För en mer detaljerad beskrivning av dessa extra tjänster, vänligen se "MyJohnDeere™ Integritetsmeddelande, Bilaga A (Funktionsbeskrivning)" ("#ISG-3") under punkten "MyMachine Connect" som finns tillgänglig på isg.contracts.deere.com .

Telematiktjänsterna kommer att aktiveras via en eller flera av John Deere auktoriserade leverantörer av trådlös telekommunikation (var och en ” Telekommunikationsleverantör ”). Kunden kommer att använda produkterna endast i ett land som är listat som ett tillgängligt land där JDLink™ tillhandahålls av John Deere, vänligen se jdlink.deere.com . Telematiktjänsterna inkluderar endast de Telematiktjänstertjänster som anges i detta avtal och exkluderar uttryckligen tjänster som erbjuds av en Telekommunikationsleverantör andra än dem som John Deere använder för att tillhandahålla Telematiktjänsterna enligt detta avtal. Räckvidden och signalstyrkan kan variera från plats till plats och är beroende av den lokala leverantörens räckvidd och signalstyrka. John Deere garanterar inte och tar inte ansvar för en viss täckning, räckvidd eller signalstyrka. Tjänsten kan göras tillgänglig i andra europeiska länder via den lokala leverantörens roamingtjänster.

Under Abonnemangsperioden kommer terminalen regelbundet att överföra data från Kunders maskin till den molnbaserde servrarna. Efter Abonnemangets slut kommer all data som genererats under Abonnemangets gång behållas tillgänglig för Kunden men ingen ny data kommer att överföras.

Kunden samtycker härmed till att datan behandlas för att uppnå det beskrivna Telematiktjänst som den har beskrivits i "JDLink™ Integritetsnotis ("#ISG-5")" som finns tillgänglig på isg-contracts.deere.com .

2.2       Åtkomst till Telematiktjänsterna

Kund kommer att ha åtkomst till användargränssnittet som finns tillgänglig på jdlink.deere.com (” det telematiska webbgränssnittet ”), en webbsida som hanteras av John Deere. För att få åtkomst till det telematiska webbgränssnittet måste Kunden skapa ett MyJohnDeere™ användarnamn med en administrativ åtkomstnivå och en Central operativ organisation eller tillskriva en redan befintlig organisation detta. Varje telematisk nätsluss ( eng: gateway ) ("Terminal") är länkad till en specifik organisation så som definierat i JDLink™ Abonnemangsavtal ("#ISG-10"). Om kunden önskar att länka Terminalen till en annan organisation, måste Kunden flytta Terminalen, vilket kommer att resultera i en automatiask uppsägning av Abonnemanget. Ett nytt JDLink™ Abonnemangsavtal behöver signeras för att efterfråga en aktivering. Kunden kan besöka "Hjälp"-fliken i "Operations Center" eller kontakta sin återförsäljare eller John Deere för fortsatt assistans med Terminalöverföring.

2.3       Aktivering av Telematiktjänster

Om Kunden önskar aktivera Terminalen på sin enskilda maskin, måste Kunden signera ett bindande JDLink™ Abonnemangsavtal ("#ISG-10"), genom vilken Kunden accepterar dessa underliggande Allmänna villkor. Oavsett antalet Terminaler som ingår på något specifikt (#ISG-10")-formulär, har varje Terminal sitt eget individuella Abonnemang som regleras av dessa Allmänna villkor. På Abonnemangsavtals-formuläret måste Kunden specificera vilken MyJohnDeere™ Centrala operativa organisation som Terminalen ska tilldelas. Det signerade JDLink™ Abonnemangsavtal ("#ISG-10") måste skickas från din återförsäljare till John Deere. Vid mottagande och validering av det av Kunden signerade JDLink™ Abonnemangsavtalet ("#ISG-10"), kommer John Deere aktivera Terminalen. John Deere behåller sin rätt att neka en aktiveringsförfrågan i fall av exportrestriktioner eller tekniska begränsningar. Vid aktiveringstidpunkten påbörjas de telematiska tjänsterna för den aktiverade terminalen och fortsätter gälla tills slutet av Abonnemangsperioden. Då Abonnemangsperioden förfaller upphör de telematiska tjänsterna som styrs av det här avtalet att fungera och förnyas inte automatiskt. Om Kunden väljer att förnya Abonnemanget, måste Kunden signera ett nytt Abonnemangsavtal. För att försäkra oavbrutna tjänster, måste detta förnyande vara begärt och godkänt före slutet av den gamla Abonnemangen.

2.4       SIM-kort

Terminalen kan inkludera ett borttagbart Subscriber Identity Module-kort (” SIM-kort ”). SIM-kortet får endast användas för Telematiktjänstskommunikation och dataöverföringar tillsammans med en aktiverad terminal som endast kan köpas från en auktoriserad John Deere-återförsäljare eller som redan finns installerat på John Deere-maskiner. Kunden förvärvar inte någon äganderätt till SIM-kortet. Alla rättigheter, inklusive beviljandet av rätten att använda programvaran som finns installerad på SIM-korten, tillfaller John Deere. I händelse av avbrott i tjänsten har John Deere rätt att byta ut eller modifiera SIM-korten. John Deere förbehåller sig rätten att inaktivera SIM-kortet, och att fakturera kunden för eventuella ytterligare kostnader som John Deere har ådragit sig om kunden använder SIM-kortet i något annat syfte än för att använda Telematiktjänsterna. Kunden måste omedelbart informera John Deere vid händelse att delar av systemmaskinvaran förloras eller blir stulna, eller slutar fungera till följd av skada, eller om den på något sätt har felanvänts. Kunden får inte överföra SIM-kortet som har tillhandahållits av John Deere till en tredje part utan John Deere i förhand uttryckliga samtycke.

2.5       Missbruk eller olaglig användning av Telematiktjänsten

John Deere kan efter eget gottfinnande begränsa eller avbryta kundens Telematiktjänster under det här Avtalet om det finns skälig misstanke om missbruk eller olaglig användning. Kunden ska inte missbruka eller olagligen använda Telematiktjänsterna och samtycker till (a) att inte inleda eller delta i, eller tillåta, missbruk eller olaglig användning av Telematiktjänsterna, (b) att omedelbart meddela återförsäljaren (eller John Deere om kunden är en återförsäljare) sådant missbruk eller olaglig användning som kunden får kännedom om, och (c) att samarbeta i utredningar eller åtal gällande missbruk eller olaglig användning som har initierats av John Deere, John Deere:s juridiska ombud eller någon telekommunikationsleverantör. Kunden är ensamt ansvarig för kostnader eller skador som uppstår till följd av missbruk eller olaglig användning. ”Missbruk eller olaglig användning” av Telematiktjänsterna inkluderar, men är inte begränsat till:

 1. Få åtkomst till, ändra eller störa kommunikationen med och/eller information om andra kunder till John Deere, återförsäljare eller Telekommunikationsleverantör eller försöka eller hjälpa en annan person eller enhet att göra eller försöka göra något av ovan nämnda;
 2. Ändra, manipulera eller upprätta en icke auktoriserad anslutning till någon Telekommunikationsleverantörs nätverk;
 3. Installera några förstärkare, repeteur eller andra enheter som modifierar radiosignalerna eller frekvenserna på vilka Telematiktjänsterna tillhandahålls eller använda systemmaskinvaran på sådant sätt att det bryter mot gällande lag eller myndighetsbestämmelser;
 4. Använda Telematiktjänsterna på sådant sätt att det oskäligen stör användningen av tjänsten för en eller flera andra kunder eller slutanvändare eller för att oskäligt störa John Deere:s eller Telekommunikationsleverantörs förmåga att tillhandahålla tjänsten;
 5. Använda Telematiktjänsten för att överföra obscen, oanständig, nedsättande, otillbörlig eller olaglig information eller upphovsrättsklassat innehåll som inte tillhör kunden;
 6. Använda Telematiktjänsterna utan tillåtelse på en stulen eller förlorad enhet;
 7. Icke auktoriserad åtkomst till Telematiktjänster eller Telekommunikationsleverantörstjänst;
 8. Använda Teletiktjänsterna för att tillhandahålla IP-telefoni, eller utnyttja Telematiktjänsterna för att tillhandahålla andra telematiska tjänster än Telematiktjänsterna;
 9. Använda något system, förfalskningar eller falsk kreditenhet med avsikten att undvika betalning, helt eller delvis, för tjänster;
 10. Icke-auktoriserad modifiering av Systemmaskinvara, Terminal, Inställningar för systemmaskinvara eller Systemprogramvara;
 11. Göra så att Systemmaskinvaran installeras av en annan person eller enhet än en återförsäljare eller annan John Deere-certifierad systemmaskinvaruinstallatör som har kvalificerats av John Deere;
 12. Icke-auktoriserad åtkomst till, användning, ändring eller förstöring av systemdatafiler, program, processer eller information gällande kunden eller någon annan John Deere-kund;
 13. Användning med avsikt att "baklängesutveckla" eller klona systemet, eller några försök att skapa en ersättande eller liknande Telematiktjänst genom användningen av, eller åtkomsten till, tjänsterna;
 14. Användning i otillbörligt, olagligt eller orättmätigt syfte,
 15. Spåra en persons plats, prestation och beteende, utan att först erhålla nödvändig tillåtelse från denne person, enligt tillämpliga lagar och förordningar;
 16. Tillhandahålla användning eller tillåta användning av tjänsten för personer som befinner sig i eller är sammankopplade med embargobelagda länder eller i länder där tjänsten inte är tillåten. Vid sådant missbruk eller sådan olaglig användning har John Deere - ISG tillåtelse att omedelbart avbryta Telematiktjänsten och upphäva tjänsteavtalet. I så fall kommer kunden inte att krediteras eller återbetalas några avgifter för tjänsteavbrott som uppstår till följd av begränsning eller uppsägning av Telematiktjänsterna under det här avsnittet, och inte heller krediteras eller återbetalas någon förinbetalning för Telematiktjänster under perioden för sagda begränsning eller till följd av sagd uppsägning.

3       Maskinvara och programvara

3.1       Maskinvara

I detta Avtal benämns Terminalerna tillsammans med tillbehör såsom kablar, kabelhärvor och antenn för ” Systemmaskinvara ”. Om Systemmaskinvaran inte redan har förinstallerats på John Deere-maskinen som kunden har köpt, måste den köpas och installeras separat av en auktoriserad Återförsäljare. Kundens användning av Systemmaskinvaran är underkastad alla villkor i det här avtalet samt andra villkor som har överenskommits med kunden vid tidpunkten för inköpet av Systemmaskinvaran.

3.2       Programvara

Tjänsteprogramvaran, modemprogramvaran och annan programvara och/eller fast programvara (" Systemprogramvara ") finns på Systemmaskinvaran. Systemprogramvaran innehåller äganderättskod tillhörande John Deere eller tredje part som har licensierats under villkoren i det här avsnittet och kan inkludera tredje part-kod som har licensierats separat såsom anges i dokumentationen som medföljer systemmaskinvaran. John Deere beviljar kunden en icke-exklusiv, återkallningsbar licens för att använda Systemprogramvaran endast (i) tillsammans med användningen av systemet och (ii) med Systemmaskinvaran. John Deere beviljar dessutom kunden rätten att överföra licensen för användnigen av Systemprogramvaran, vilket inte inkluderar Tjänsterna, under Systemmaskinvarans användbara tid tillsammans med överföringen av Systemmaskinvarans äganderätt. Kunden samtycker till att John Deere kan uppdatera Systemprogramvaran på kundens Systemmaskinvara under det här avtalets längd så ofta som anses lämpligt. John Deere ansvarar inte för några dataförluster som uppstår till följd av uppdateringen av tjänsten.

4       Nya tjänster

John Deere kan till Kunden tillgängliggöra nya funktioner för att förbättra existerande Telematiktjänster (" Nya tjänster "). Nya tjänster kan lyda under ytterligare Allmänna villkor eller till och med kräva ett separat avtal eller samtycke.

5       Datainsamling

Alla uppgifter som samlas in under det här avtalet samlas endast in i syfte att uppfylla tjänsterna som tillhandahålls i det här avtalet.

5.1       Insamling av data för att aktivera terminalen

John Deere samlar in och behandlar data så som företag, kundnamn- och adress, terminalens serienummer, MyJohnDeere™-användarnamn, ID för den Centrala operativa organisationen och serviceåterförsäljares emailadresser för att fullgöra din aktivieringsförfrågan av JDLink™ Abonnemangsavtal. I den utstäckning personuppgifter påverkas, finns vidare information tillgänglig i JDLink™ Integritetsmeddelande ("#ISG-5").

5.2       Insamling av data för att tillhandahålla Telematiktjänster

John Deere kommer att "hosta", hantera och använda maskindatan och agronomisk data i enlighet med villkoren i det här avtalet för att tillhandahålla Telematiktjänsten. Dessutom kan uppgifterna, beroende på maskintyp och servicenivå, inkludera driftsdata tillhandahållen av kundens maskin.

5.3       Åtkomst till och användning av data

Alla JohnDeere-Återförsäljare har som standard tillgång till maskindiagnostiksdata genom MyJohnDeere™ och Service ADVISOR™ Remote, fram till dess att kunden begränsar åtkomsten via MyJohnDeere™. Kunden kan även när som helst auktorisera eller begränsa John Deere-Återförsäljarens och andra Parterorganisationers åtkomst via MyJohnDeere till de insamlade uppgifterna. Därutöver kan varje John Deere-Återföräljare skapa ett automatiskt godkänt partnerskap mellan John Deere-Återförsäljaren och Kunden:s organisation, vilket ger tillgång till maskindata. För att radera återförsäljaråtkomst till Maskindata från maskiner på ditt kontro behöver du göra följande saker:

5.4       Samtalsdataregister

Dessutom kan Telekommunikationsleverantörerna generera samtalsdataregister (” CDR ” - call data records) i faktureringssyfte och Telekommunikationsleverantörerna kan kvarhålla CDR längre än nittio (90) dagar, i enlighet med tillämplig lag. Den sista positionen för varje Terminal kommer att lagras på Terminalen.

5.5       John Deere:s användning av data

John Deere har rätt att få tillgång till data som har ställts in för att tillhandahålla de enligt avtalet definierade Telematiktjänsterna. Kunden godkänner att John Deere får åtkomst till och kan använda uppgifterna i en anonymiserad form i statistiska syften samt för att förbättra eller förstärka de genomförda tjänsterna enligt detta avtal, utveckla tilläggs- eller nya John Deere-produkter och tjänster, och/eller identifiera nya användningstyper för utrustning.

5.6       Dataskydd och Compliance

John Deere kommer behandla all data och tillhandahålla de underliggande Telematiktjänsterna i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar, t.ex. Dataskyddsförordingen (" GDPR "). Vidare information finns tillgänglig i JDLink™ Integritetsmeddelande ("#ISG-5"). Om Kunds maskin används av tredje parter för Kunds räkning, ska Kunden tillförsäkra att alla tillämpliga lagar och förordningar (t.ex GDPR, arbetsrättslagstiftning) följs och att motsvarande dataskyddsinformation lämnas till användaren eller att lämpligt samtycke inhämtats.

Om Kund överlåter ägandet av Terminalen, ska Kund avsluta återstående Abonnemang före ägandeövergången. Abonnemang kan avslutas genom att använda "Inaktivera"-valet på StellarSupport™.

6       Löptid och uppsägning

6.1       Löptid

Löptiden för det här avtalet (” Abonnemangsperioden ”) påbörjas vid datumet då Terminalen aktiveras av John Deere och fortsätter under en period på två år om inte avtalet avslutas tidigare i enlighet med villkoren nedan. Det här avtalet förnyas inte automatiskt. Vid Abonnemangsperiodens avslut upphör de Telematiktjänsterna enligt detta avtal. Kund kan välja att efterfråga en ny John Deere Telematik-Abonnemang. Data som samlas av JDLink™ under Abonnemangen finns tillgänglig för kund genom MyJohnDeere™ efter avslutat Abonnemang.

6.2       Uppsägning

Kund kan säga upp detta avtal utan att i förväg meddela detta, genom att använda "Inaktiverings"-valet på StellarSupport™. Vid Kundens uppsägning, är Kunden inte berättigad någon återbetalning av avgifter som kunden har betalat för Tjänsterna eller Systemmaskinvaran.

John Deere kan säga upp detta avtal med trettio (30) dagars skriftlig uppsägning. Lagstadgade bestämmelser om grunder för omedelbar uppsägning förblir opåverkad. Efter uppsägningen kommer Terminalen förbli inaktiv i Kunds organisation.

6.3       Terminalöverföring

Överföring av Terminalen till en annan organisation kommer resultera i en automatisk uppsägning av Abonnemanget.

7       Ansvarsbegränsning

 1. Telematiktjänsterna under detta avtal tillhandahålls gratis och tillhandahålls Kund i "befintligt skick", "med alla fel" och på "så som tillgänglig" basis. Kunds användning av Telematiktjänsterna sker efter eget gottfinnande och på egen risk. John Deere lämnar inga påståenden eller löften om kaliteten, exaktheten eller tillförlitligheten hos Telematiktjänsterna, eller dess tillgänlighet, drifttid eller innehåll. Följaktligen exkluderar John Deere alla underförstådda villkor, garantier, framställningar eller andra villkor som kan tillämpas på Telematiktjänsterna.
 2. John Deere, såväl som alla dess anslutna företag, är inte ansvarig gentemot Kunden (inte heller gentemot Kundens användare eller någon annan som gör anspråk rättigheter baserade på Kundens rättigheter) för förlust eller skada, vare sig i kontraktet, skadestånd ( eng: tort ) eller brott mot lagstadgad skyldighet som kan uppstå i samband med eller från användningen av Telematiktjänster, inklusive (i) indirekt förlust eller skada (ii) förlust av vinst, försäljning, intäkter eller användning, (iii) verksamhetsavbrott, (iv) förlust av affärsmöjlighet, goodwill eller anseende; eller (v) förlust av information eller data. John Deere:s ansvar för avsiktlig eller grovt försumligt beteende samt John Deere:s ansvar enligt lagstadgad produktansvarslag förblir opåverkat.
 3. John Deere gör inga anspråk eller löften med avseende på någon tredje part. Följaktligen är John Deere, såväl som alla dess anlutna företal, inte ansvariga för förlust eller skador som kan uppstå genom handlingar, inklusive till exempel om en annan användare missbrukar kundens innehåll eller identitet. Kunds användning av tredje parts innehåll sker på Kunds eget gottfinnande och risk.
 4. Medan John Deere tillhandahåller Telematiktjänster, garanterarar John Deere inte att tjänsten är säker eller fri från buggar eller virus. Kunden är ansvarig för att konfigurera sin egen informationsteknologi för åtkomst till Telematiktjänsterna och det rekommenderas starkt att kunden använder sin egen virusskyddsprogramvara.
 5. Kundens enda exklusiva rätt och avhjälpande vid missnöje med Telematiktjänsterna eller annat klagomål ska vara uppsägning och avbruten åtkomst till eller använding av Telematistjänsterna.
 6. John Deere:s högsta totala ansvar för förlust eller skada som uppstår till följd av användningen av Telematiktjänsterna är begränsat till 12.500 Euro.
 7. Utan hänsyn till några andra villkor i dessa Allmänna villkor, utesluts eller begränsar ingenting i dessa Allmänna villkor John Deere:s ansvar för (I) dödsfall eller personskada orsakad av John Deere:s oaktsamhet; (ii) bedrägeri eller svek; eller (iii) något annat ansvar som enligt lag inte kan uteslutas eller bergänsas.

8       Övriga villkor

8.1       Tilldela avtalet på nytt – dotterbolag och anslutna företag

John Deere kan tilldela det här avtalet till ett annat dotterbolag med alla rättigheter och skyldigheter eller anspråk som uppstår i samband med det. Alla rättigheter och förmåner som beviljas John Deere i enlighet med villkoren i det här avtalet ska även beviljas dotterbolag och anslutna företag. Dotterbolag och/eller anslutna företag är företag eller andra juridiska enheter som direkt eller indirekt styr John Deere eller som tillsammans med John Deere är antingen direkt eller indirekt kontrolleras med en betydande andel på mer än femtio procent (50 %).

8.2       Lagval och handelsplats

Dessa Villkor ska regleras av och tolkas i enlighet med den materiella lagstiftning som gäller i Förbundsrepubliken Tyskland. Domstolarna i Mannheim kommer ha exklusiv jurisdiktion över alla grunder för talan eller tvister som rör dessa Villkor (ett “ Anspråk ”). Dessa Villkor ska inte styras av lagvalsregler inom någon jurisdiktion eller FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor, av vars tillämpning uttryckligen utesluts.

8.3       Bestämmelses ogiltighet; passivitet

I händelse att ett villkor i det här avtalet visar sig vara omöjligt att göra gällande, ska detta villkor inte påverka giltigheten av andra villkor; avtaletsparterna ska ersätta villkoret med ett giltigt villkor som, så långt det går, återspeglar villkorets intention och den ekonomiska effekten av det tidigare villkoret. Underlåtenhet att framställa ett anspråk i förhållande till den andra partens avtalsbrott ska inte innebära att part förlorar sin rätt att framställa anspråk i relation till senare avtalsbrott.

8.4       Meddelanden

Alla meddelanden måste ske skriftligen och ska anses ha skett när de har mottaget med brev till: John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent solutions Group, Straßburger Allee 3, 67659 Kaiserslautern, Tyskland.

8.5       Force majeure

Ingen av parterna i avtalet ska hållas ansvariga inför de andra, gällande underlåtenhet att följa avtalet eller om en obligatorisk förpliktelse uppfylls med fördröjning om underlåtenheten eller fördröjningen kan tillskrivas force majeure , naturkatastrofer, strejker, terrorism, upplopp, efterlevande av lagar eller officiella beslut eller andra händelser som avtalsparten inte kan påverka, förutsatt att avtalsparten omedelbart meddelar denna omständighet skriftligen och uppfyller sina åtaganden igen så snart som möjligt, och förutsatt att den andra parten i avtalet kan avsluta detts avtal om omständigheten fortgår längre än nittio (90) dagar och den försenade parten i avtalet inte har antytt att den kommer att kunna uppfylla sina åtaganden igen inom en rimlig tidsram.

8.6       Import- och exportbegränsningar

Kunden förstår att alla Telematiktjänster, Systemmaskinvara, Systemprogramvara, äganderättsdata, know-how, eller andra data eller information (kallade ” Produkter ”) som erhålls från John Deere kan lyda under en eller flera länders import- och/eller exportlagar och, följaktligen, kan deras import, export och reexport vara begränsad eller förbjuden. Kunden samtycker därför till att varken direkt eller indirekt importera, exportera eller reexportera dessa produkter och inte medverka till att de importeras, exporteras eller reexporteras till någon destination, enhet eller personer som är förbjudna eller begränsade under några lagar eller förordningar såvida Kund inte har innan inhämtat  föregående skriftligt medgivande från John Deere och tillämplig statsorgan har erhållits, antingen skriftligen eller såsom tillämpliga bestämmelser föreskriver, då de emellanåt kan ändras. Kunden samtycker till produkter som har mottagits från John Deere inte kommer att användas i vapenteknik, känsliga kärnvapen eller kemiska- och biologiska vapens slutanvändning eller kommer att överföras till någon annan part avsett för sådan slutanvändning. Kunden kommer endast att använda produkterna i ett land som är listat som ett tillgängligt land.

8.7       Fullständig reglering

Villkoren för användning av de beställda tjänsterna, alla uppgörelser, avtal och garantier mellan parterna i avtalet är föremål för detta avtal. Detta avtal utgör hela överenskommelsen mellan parterna avseende de områden som berörs och ersätter alla tidigare dokument, diskussioner och uppgörelser gällande avtalets syfte. Utöver det här avtalet innehåller JDLink™ Integritetsmeddelande bestämmelserna för dataskydd och datasäkerhet som är applicerbart på JDLink™ Tjänst. Alla ytterligare eller motstridande villkor som föreslås av kunden eller som inkluderas i en beställning kommer att avslås och är endast gällande efter uttryckligt skriftligt medgivande från John Deere.