1     Pogodbeni stranki

2     Predmet Pogodbe

2.1      Telematske storitve

2.2      Dostop do Telematskih storitev

2.3      Aktivacija Telematskih storitev

2.4      Kartica SIM..

2.5      Zloraba ali goljufiva uporaba Telematskih storitev

3     Strojna in programska oprema

3.1      Strojna oprema

3.2      Programska oprema

4     Nove storitve

5     Zbiranje podatkov

5.1      Zbiranje podatkov za aktivacijo terminala

5.2      Zbiranje podatkov zaradi zagotavljanja telematskih storitev

5.3      Dostop do in uporaba Podatkov

5.4      Podatki o klicih

5.5      Uporaba podatkov s strani družbe John Deere

5.6      Varnost podatkov in skladnost

6     Veljavnost in prenehanje Pogodbe

6.1      Čas veljavnosti pogodbe

6.2      Prenehanje Pogodbe

6.3      Prenos terminala

7     Omejitev odgovornosti

8     Druge določbe

8.1      Prenos Pogodbe na podružnice in povezana podjetja

8.2      Veljavno pravo in pristojno sodišče

8.3      Klavzula o delni neveljavnosti; klavzula opustitve

8.4      Obvestila

8.5      Višja sila

8.6      Uvozne in izvozne omejitve

8.7      Celovitost pogodbe

John Deere – JDLink™ Pogoji naročniškega razmerja
(“#ISG-4”)

Ozemeljska veljavnost: Evropska unija, države zunaj EU v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP), Švica, Skupnost neodvisnih držav (CIS)

Datum izdaje: 2020-02-01

Jezik: Slovenian / slovenski


Ti pogoji poslovanja urejajo uporabo naročniškega razmerje John Deere - JDLink™, ki se sklene med Naročnikom in družbo John Deere .

Družba John Deere je razvila in nudi različne telematske sisteme pod blagovno znamko JDLink™. Ti sistemi obsegajo telematsko strojno, programsko opremo in telematske storitve ( »Sistemi« ) preko pooblaščenih trgovcev John Deere ali drugih pooblaščenih oseb (» Trgovci «).

1       Pogodbeni stranki

To Pogodbo skleneta John Deere GmbH & Co. KG, ki ga zastopa skupina Intelligence Solution Group (ISG), Straßburger Allee 3, 67659 Kaiserslautern (» John Deere «), in Naročnik.

2       Predmet Pogodbe

2.1      Telematske storitve

Telematske storitve (» Telematske storitve «) zahtevajo terminal (glej točko 3.1 »Strojna oprema«), ki prenaša strojne in agronomske podatke od vaše naprave do strežnika, ki v oblaku hrani in obdeluje vaše poudarke, vključno z uporabniškim vmesnikom, da dostopa do vaših podatkov in jih vizualizira. Za podroben opis storitev in podatkovnih točk, ki jih obdeluje Storitev JDLink™, glejte Obvestilo o varstvu zasebnosti JDLink™ (“#ISG-5”) in Obvestilo o varstvu zasebnosti MyJohnDeere™, Aneks A (Opis Feature) (“#ISG-3”) v oddelku »MyMachine Connect«, ki so dostopni na isg-contracts.deere.com .

Odvisno od ravni naročniškega razmerja lahko Telematske storitve vključujejo tudi storitve podpore strojnim operacijam, kot so RDA (dostop do oddaljenega prikaza) in za upravljanje podatkov, kot je WDT (brezžični prenos podatkov), in storitve, ki omogočajo Pooblaščenemu trgovcu John Deere preko posebnih aplikacij, kot je SAR ( Service ADVISOR ™ Remote), da pridobiva informacije o diagnostiki strojev, izvaja oddaljene postopke servisiranja in oddaljeno  posodablja programsko opremo za različne komponente stroja. Za podroben opis teh dodatnih storitev glejte Obvestilo o varstvu zasebnosti MyJohnDeere™, Aneks A (Opis funkcij) (“#ISG-3”) v razdelku »MyMachine Connect«, ki so dostopni na isg-contracts.deere.com .

Telematske storitve bo omogočal en ali več ponudnikov brezžičnih telekomunikacijskih storitev, pooblaščenih s strani družbe John Deere (vsak » Prednostni ponudnik brezžičnih povezav «). Naročnik bo Proizvode uporabljal le v odobreni državi, v kateri se tržijo spletne storitve JDLink™ s strani družbe John Deere, prosimo, preverite na jdlink.deere.com . Telematske storitve vključujejo samo tiste Telematske storitve, določene v tej Pogodbi, in izrecno izključujejo vse storitve, ki jih lahko ponudi kateri koli Prednostni ponudnik brezžičnih telekomunikacijskih storitev, razen tistih, ki jih družba John Deere uporablja za zagotavljanje Telematskih storitev v skladu s to Pogodbo. Razpon in moč signala se lahko razlikujejo od lokacije do lokacije in so odvisni od obsega in moči signala lokalnega ponudnika. Družba John Deere ne jamči in ne prevzema  nobene odgovornosti določene pokritosti, razpona ali moči signala. Storitev je lahko na voljo v drugih evropskih državah prek storitev gostovanja lokalnega ponudnika.

Med trajanjem naročnine terminal pogosto prenaša določene podatke od Naročnikove naprave na strežnike v oblaku. Po koncu naročnine bodo vsi podatki, zbrani med naročnino, ostali dostopni Naročniku, ne bodo pa preneseni nobeni novi podatki.

Naročnik se strinja z obdelavo podatkov zaradi izpolnitve obveznosti zagotavljanja opisane Telematske storitve skladno z Obvestilom o varovanju zasebnosti JDLink™ (“#ISG-5”), ki je dostopno na isg-contracts.deere.com .

2.2      Dostop do Telematskih storitev

Naročnik bo imel dostop do uporabniškega vmesnika, ki je na voljo na naslovu jdlink.deere.com (» Telematski spletni vmesnik «), spletni strani, ki jo upravlja družba John Deere. Za dostop do telematskega spletnega vmesnika mora Naročnik ustvariti uporabniško ime MyJohnDeere™ s skrbniškim dostopom in organizacijo Organizacijskega centra ali določiti obstoječo organizacijo. Vsaka telematska vrata (» Terminal« ) so povezana z eno specifično organizacijo, kot določa Naročniška pogodba JDLink™ (“#ISG-10”). Če želi Naročnik povezati Terminal z drugo organizacijo, mora Naročnik premakniti Terminal, kar pomeni avtomatsko prekinitev naročnine. Nato je potrebno podpisati novo naročniško pogodbo JDLink™, da se zahteva novo aktivacijo. Naročnik lahko preveri razdelek »Pomoč« v Operacijskem centru ali se obrne na podpornega Trgovca ali na družbo John Deere za nadaljnjo pomoč pri prenosu Terminala.

2.3      Aktivacija Telematskih storitev

Če želi Naročnik aktivirati svoj individualni Terminal, mora podpisati zavezujočo Naročniško pogodbo JDLink™ (“#ISG-10”), dokument, v katerem sprejme vse temeljne pogoje. Ne glede na število terminalov, ki so vključeni v katero koli določeno (“#ISG-10”) obliko, ima vsak terminal svojo lastno naročnino, ki jo urejajo ti Pogoji poslovanja.

Na obrazcu Naročniške pogodbe mora Naročnik označiti, h kateremu Operacijskemu sistemu MyJohnDeere™ organizacije bo določen Terminal. Podpisano Naročniško pogodbo JDLink™ (“#ISG-10”) mora vaš Trgovec poslati družbi John Deere. Po prejemu in potrditvi Naročniške pogodbe JDLink™ (“#ISG-10”), ki jo podpiše Naročnik, bo družba John Deere aktivirala Terminal. Družba John Deere si pridržuje pravico zavrniti zahtevo za aktivacijo v primeru izvoznih ali tehničnih omejitev.

V trenutku aktivacije se začne zagotavljanje Telematskih storitev za aktivirani Terminal in ostane v veljavi do poteka Naročniškega obdobja. Po poteku Naročniškega obdobja preneha zagotavljanje Telematskih storitev po tej Pogodbi in ni samodejno obnovljeno. Če Naročnik želi obnoviti Naročnino, mora podpisati novo Naročniško pogodbo. Za zagotovitev neprekinjenih storitev je potrebno zahtevati obnovitev, ki mora biti odobrena pred iztekom stare naročnine.

2.4      Kartica SIM

Terminal vključuje odstranljivo kartico za ugotavljanje istovetnosti naročnika (“ Kartica SIM”). Kartica SIM se lahko uporablja izključno za namen komunikacije med napravami in prenose podatkov samo v povezavi s Telematskimi storitvami, ki jo je mogoče kupiti le od pooblaščenega trgovca John Deere, ali terminalom, ki je že nameščen na napravah John Deere. Naročnik ne prevzame lastništva nad kartico SIM. Družba John Deere ostaja lastnik vseh pravic in ima tudi pravico do omogočanja uporabe programske opreme, nameščene na karticah SIM. V primeru motenj v zagotavljanju storitev ima družba John Deere pravico do zamenjave ali spreminjanja kartic SIM. Družba John Deere si pridržuje pravico do deaktivacije kartice SIM, in izstavitve računa Naročniku za povračilo vseh morebitnih dodatnih stroškov, ki bi mu nastali z Naročnikovo uporabo kartice SIM za druge namene razen za namene uporabe Telematskih storitev. Naročnik mora v primeru izgube ali kraje dela Sistemske strojne opreme oziroma v primeru, da del opreme postane neuporaben zaradi poškodbe ali kakršne koli druge zlorabe, nemudoma obvestiti družbo John Deere. Naročnik kartice SIM, ki jo je prejel od Družbe John Deere, brez njegovega predhodnega soglasja ne sme prenesti na tretjo osebo.

2.5       Zloraba ali goljufiva uporaba Telematskih storitev

Družba John Deere lahko po lastni presoji omeji ali prekliče Naročnikove Telematske storitve po tej Pogodbi, če obstaja utemeljen sum o Zlorabi ali Goljufivi uporabi. Naročnik ne bo zlorabil ali omogočal goljufive uporabe Telematskih storitev, in se strinja: (a) da ne bo sodeloval ali bil sam udeležen pri zlorabi ali goljufivi uporabi Telematskih storitev; (b) da bo Trgovcu (ali družbi John Deere, če je Naročnik v vlogi pooblaščenega Trgovca), nemudoma sporočil vsako Zlorabo ali Goljufivo uporabo, za katero bi izvedel, in (c) da bo sodeloval pri preiskavi ali pregonu v zvezi z Zlorabo ali Goljufivo uporabo, ki jo sproži družba John Deere, njeni zakoniti zastopniki ali kateri koli Osnovni ponudnik brezžičnih komunikacij. Naročnik je izključno odgovoren za stroške ali nadomestilo škode, ki bi bila posledica Zlorabe ali Goljufive rabe. “Zloraba ali Goljufiva uporaba” Telematskih storitev vključuje, vendar ni omejeno na:

 1. dostopanje, spreminjanje ali motenje sporočil in/ali informacij o  drugem naročniku John Deere, Trgovcu ali Osnovnemu ponudniku komunikacijskih storitev, ali poskus sodelovanja ali sodelovanje z drugo fizično ali pravno osebo z namenom izvajanja zgoraj navedenega;
 2. preurejanje, nedovoljeno spreminjanje ali omogočanje nepooblaščenih povezav v katero koli omrežje Osnovnega ponudnika komunikacijskih storitev;
 3. nameščanje ojačevalcev, naprav za izboljšanje, repetitorjev ali drugih naprav, ki spreminjajo radijske signale ali frekvence, ki omogočajo zagotavljanje Telematskih Storitev, ali upravljati Sistemske strojne opreme na način, s katerim bi kršil veljavno zakonodajo ali  državne predpise;
 4. tako uporabo Telematskih Storitev, ki bi neupravičeno motila uporabo storitve enemu ali več naročnikov ali končnih uporabnikov, ali neupravičeno posegala v zmožnost zagotavljanja storitev družbi John Deere ali Osnovnemu ponudniku brezžičnih komunikacij;
 5. uporabo Telematskih Storitev za prenos obscenih, opolzkih, žaljivih,  nezakonitih ali avtorsko zaščitenih vsebin, ki niso v lasti Naročnika;
 6. uporabo Telematskih Storitev brez dovoljenja na ukradeni ali izgubljeni napravi;
 7. nepooblaščen dostop do Telematskih Storitev ali storitev ki jih zagotavlja Osnovni ponudnik brezžičnih komunikacij;
 8. uporabo Telematskih Storitev za zagotavljanje storitev internetne telefonije, ali skupno rabo brezžične povezave ali izkoriščanje Storitev za zagotavljanje telematskih storitev, ki niso Telematske Storitve po tej Pogodbi;
 9. uporabo katerega koli sistema, lažnega predstavljanja ali lažnega plačilnega instrumenta z namenom izogiba plačilu Storitev delno ali v celoti;
 10. nepooblaščeno spreminjanje Sistemske strojne opreme, Terminala, nastavitev Sistemske strojne ali programske opreme;
 11. prepustitev namestitve Sistemske strojne opreme fizični ali pravni osebi, ki ni pooblaščeni Trgovec ali drugemu strokovnjaku za nameščanje Sistemske strojne opreme s certifikatom družbe John Deere, usposobljenemu s strani družbe John Deere;
 12. nepooblaščeni dostop, uporabo, spreminjanje ali uničenje datotek s Sistemskimi podatki, programov, procedur ali informacij, ki se nanašajo na Naročnika ali drugega naročnika družbe John Deere;
 13. uporabo z namenom izvajanja obratnega inženiringa ali kloniranja Sistema, ali kakršen koli poskus ustvarjanja nadomestne ali podobne storitve z uporabo Storitev ali dostopom do Telematskih Storitev;
 14. uporabo za vsak nezakonit ali goljufiv namen;
 15. sledenje lokaciji ali delovanju ali obnašanju katere koli fizične osebe brez predhodne pridobitve potrebnih pooblastil od take osebe v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi;
 16. omogočanje ali dopuščanje uporabe storitev oseb, ki se nahajajo ali so povezane v državah, v katerih velja embargo ali v državah, v katerih storitev ni dovoljena.  V primeru enega ali več primerov take zlorabe ali goljufive uporabe ima John Deere pravico nemudoma prekiniti delovanje storitve in prekiniti pogodbo o zagotavljanju storitev. V tem primeru Naročnik ne bo prejel dobropisa oz. mu ne bodo povrnjeni stroški prekinitve zagotavljanja Telematskih Storitev, ki bi mu nastali kot posledica omejevanja ali prenehanja zagotavljanja Telematskih Storitev skladno s tem Poglavjem. Prav tako mu ne bo povrnjeno morebitno predplačilo za Telematskih Storitve, ki ga je izvršil v obdobju take omejitve ali po prekinitvi zagotavljanja Telematskih Storitev.

3       Strojna in programska oprema

3.1      Strojna oprema

V nadaljnjem besedilu te Pogodbe se za Terminale skupaj z dodatki, kot so kabli, kabelski snopi in antene, uporablja izraz » Sistemska strojna oprema «. Če Sistemska strojna oprema ni že prednameščena v napravi John Deere, ki jo je kupil Naročnik, jo mora Naročnik posebej kupiti pri pooblaščenem Trgovcu in jo namestiti. Glede uporabe Sistemske strojne opreme za Naročnika veljajo vsi splošni pogoji te Pogodbe in vsi drugi splošni pogoji, dogovorjeni z Naročnikom ob nakupu te opreme.

3.2      Programska oprema

Programska oprema za storitve, modemska in druga programska oprema  in/ali sistemski programi (» Sistemska programska oprema «) je nameščena na Sistemski strojni opremi. Sistemska programska oprema vsebuje lastniško kodo John Deere ali tretjih oseb, ki imajo licenco po pogojih v tem poglavju, in lahko vključuje kodo tretjih oseb s posebno licenco, kot je navedeno v dokumentaciji, priloženi k Sistemski strojni opremi. Družba John Deere Naročniku podeli neizključno in preklicljivo licenco za uporabo Sistemske programske opreme, in sicer izključno (i) v povezavi z uporabo Sistema in (ii) s Sistemsko strojno opremo. Družba John Deere Naročniku tudi podeli pravico prenosa svoje licence za uporabo Sistemske programske opreme, ki ne vključuje Storitev, v času koristne življenjske dobe Sistemske strojne opreme v povezavi s prenosom lastništva na Sistemski strojni opremi. Naročnik se strinja, da sme družba John Deere Sistemsko programsko opremo posodobiti na katerikoli Sistemski strojni opremi Naročnika v času veljavnosti te Pogodbe, in sicer tako pogosto, kot se mu to zdi primerno, pri čemer družba John Deere ne odgovarja za morebitno izgubo podatkov zaradi posodobitve storitve.

4       Nove storitve

Družba John Deere lahko Naročniku omogoči nove storitve, ki izboljšujejo obstoječe telematske storitve (» Nove storitve «). Nove storitve so lahko predmet dodatnih pogojev in lahko celo zahtevajo posebno pogodbo ali soglasje.

5       Zbiranje podatkov

Vsi podatki, zbrani v skladu s to pogodbo, so zbrani izključno za namene zagotavljanja storitev po tej pogodbi.

5.1      Zbiranje podatkov za aktivacijo terminala

Družba John Deere zbira in obdeluje podatke, kot so ime podjetja, ime in priimek naročnika in naslov, serijska številka terminala, uporabniško ime MyJohnDeere™, organizacijski ID Operacijskega centra in e-naslov trgovca za dokončanje vaše zahteve za aktivacijo Naročniške pogodbe JDLink™. Podrobnejši podatki o osebnih so na voljo v Obvestilu o varstvu zasebnosti JDLink™ (“#ISG-5”).

5.2      Zbiranje podatkov zaradi zagotavljanja telematskih storitev

Družba John Deere bo gostila, upravljala in uporabljala strojne in agronomske podatke po pogojih v tej Pogodbi za namene zagotavljanja Telematskih storitev. Razen tega lahko podatki, glede na vrsto stroja in ravni zagotavljanja telematskih storitev, vključujejo podatke o obratovanju, ki jih pošilja naročnikov stroj.

5.3      Dostop do in uporaba Podatkov

Vsi Trgovci John Deere imajo dostop do strojnih diagnostičnih podatkov na MyJohnDeere™ in Storitvi ADVISOR™ Remote, dokler Naročnik tega ne onemogoči na MyJohnDeere™. Naročnik lahko kadarkoli dovoli ali omeji Trgovcem John Deere in drugim Partnerskim organizacijam dostop do vseh zbranih podatkov po MyJohnDeere™. Poleg tega lahko vsak Trgovec John Deere ustvari avtomatsko potrjeno partnerstvo med Trgovcem John Deere in Naročnikovo organizacijo, s čimer je omogočen dostop do strojnih podatkov. Da bi lahko odstranili dostop Trgovcev do Podatkov o vašem stroju v vašem uporabniškem računu, morate storiti sledeče:

5.4      Podatki o klicih

Prednostni ponudniki brezžičnih povezav lahko razen tega tudi generirajo podatke o klicih ( izpisek CDR klicev ) za namene zaračunavanja in izstavitve računov, ti ponudniki pa lahko take evidence podatkov o klicih hranijo dlje kot devetdeset (90) dni, skladno z veljavno zakonodajo. Zadnja lokacija vsakega Terminala je shranjena na Terminalu.

5.5      Uporaba podatkov s strani družbe John Deere

Družba John Deere ima pravico dostopa do podatkov, zbranih za namen zagotavljanja telematskih storitev po pogodbi. Naročnik se strinja, da lahko družba John Deere dostopa do podatkov in te podatke uporablja v anonimizirani in agregirani obliki za namene statistične obdelave in zaradi izboljšanja ali nadgradnje storitev, zagotovljenih po tej pogodbi, razvija dodatne ali nove produkte in storitve John Deere in/ali prepozna nove vrste uporabe opreme.

5.6      Varnost podatkov in skladnost

Družba John Deere bo obdelovala vse podatke in nudila povezane telematske storitve v skladu z veljavnimi zakoni in določbami, npr. Splošno uredbo o varstvu podatkov (» GDPR «). Več podrobnosti najdete v Obvestilu o varstvu zasebnosti JDLink™ (“#ISG-5”). Če Naročnikovo napravo uporabljajo tretje osebe v imenu Naročnika, je Naročnik dolžan zagotoviti, da se upoštevajo vsi veljavni zakoni ali določbe (npr. GDPR, delovno pravo) in da so primerne informacije o varstvu podatkov posredovane uporabniku oziroma da je podano primerno soglasje.

Če Naročnik prenese lastništvo terminala, mora preklicati kakršne koli preostale naročnine pred prenosom lastništva. Naročnino je mogoče preklicati s klikom na možnost »Deaktiviraj« na StellarSupport™.

6       Veljavnost in prenehanje Pogodbe

6.1      Čas veljavnosti pogodbe

Čas veljavnosti te Pogodbe (» Naročniško obdobje «) začne teči na dan aktivacije terminala John Deere, Pogodba pa velja za obdobje dveh let, razen v primeru predčasne prekinitve, kot je določeno v nadaljevanju. Ta Pogodba se ne podaljša samodejno. Po poteku Naročniškega obdobja prenehajo Telematske storitve po tej Pogodbi, Naročnik pa se lahko odloči za nakup dodatne naročnine na Telematske storitve družbe John Deere s sklenitvijo nove Pogodbe. Podatki, ki jih JDLink™ zbere med trajanjem naročniškega razmerja, stranki ostanejo dostopni na MyJohnDeere™ po prekinitvi naročnine.

6.2      Prenehanje Pogodbe

Naročnik lahko prekine to pogodbo brez razloga brez predhodnega obvestila tako, da izbere možnost »Deaktiviraj« na StellarSupport™. Po Naročnikovi prekinitvi brez razloga Naročnik nima pravice do povračila plačane naročnine za Storitve ali najemnine za Sistemsko strojno opremo.

Družba John Deere lahko prekine to pogodbo s pisnim obvestilom in odpovednim rokom trideset (30) dni. Zakonska določila glede prekinitve iz utemeljenega razloga ostanejo nespremenjena. Po prekinitvi bo terminal postal neaktiven v Naročnikovi organizaciji.

6.3      Prenos terminala

Prenos terminala na drugo organizacijo bo pomenil samodejno prekinitev naročnine.

7       Omejitev odgovornosti

 1. Telematske storitve po tej pogodbi so brezplačne in so Naročniku na voljo po načelu videno-kupljeno, z vsemi napakami. Naročnik Telematske storitve uporablja po lastni presoji in na lastno odgovornost. Družba John Deere ne nudi nobenih zagotovil ali obljub o kakovosti, točnosti ali zanesljivosti Telematskih storitev, razpoložljivosti, časa delovanja (uptime) ali vsebinah. V skladu s tem družba John Deere izključuje tudi vse nakazovane pogoje, garancije, navedbe ali druga določila, ki lahko veljajo za Telematske storitve.
 2. Družba John Deere in njene povezane družbe ne bodo odgovorne Naročniku (niti Naročnikovim uporabnikom ali kateri koli drugi osebi, ki koristi pravice, ki izhajajo iz Naročnikovih pravic) za kakršno koli izgubo ali škodo v zvezi s pogodbo, škodnim dejanjem ali kršitvijo zakonsko določene obveznosti, ki lahko nastanejo v povezavi z ali zaradi uporabe Telematskih storitev, vključno s kakršno koli (i) posredno ali posledično izgubo ali škodo; (ii)  izgubo dobička, prodaje, poslov, prihodkov ali uporabe; (iii) prekinitvijo poslovanja; (iv) izgubo poslovne priložnosti, dobrega imena ali slovesa; ali (v) izgubo informacij ali podatkov. Odgovornost družbe John Deere za namerno ali hudo malomarnost kot tudi odgovornost družbe John Deere po veljavnih zakonih o odgovornosti za proizvode z napako ostaja nespremenjena.
 3. Družba John Deere ne daje nobenih zagotovil ali obljub v zvezi s katero koli tretjo osebo. V zvezi s tem družba John Deere in povezane družbe niso odgovorne za kakršno koli izgubo ali škodo, ki nastane iz njihovih dejanj, vključno z, na primer, če drug uporabnik izrabi Naročnikovo vsebino ali identiteto. Naročnik uporablja vsebine tretjih oseb po lastni presoji in na lastno odgovornost.
 4. Med nudenjem Telematskih storitev družba John Deere ne zagotavlja, da bo storitev varna ali ne bo vsebovala hroščev ali virusov. Naročnik mora konfigurirati lastno informacijsko tehnologijo, da dostopa do Telematskih storitev in svetujemo, da Naročnik uporablja lastno zaščito programske opreme.
 5. Naročnikova edina in izključna pravica in sredstvo v primeru nezadovoljstva s Telematskimi storitvami ali kakršnih koli pritožb bo prekinitev in prenehanje dostopanja do Telematskih storitev.
 6. Največja skupna odgovornost družbe John Deere za škodo ali izgube, ki izhajajo iz uporabe Telematskih storitev, je omejena na največ 12,500 EUR.
 7. Ne glede na katero koli določbo teh Pogojev, nič v teh pogojih ne izključuje ali omejuje ali omejuje odgovornosti za (i) smrt ali osebno poškodbo, ki nastane zaradi malomarnosti John Deere; (ii) goljufijo ali  goljufivo lažno navedbo; ali (iii) kakršno koli drugo odgovornost, ki je ni mogoče izključiti ali omejiti z vidika zakonodaje.

8       Druge določbe

8.1      Prenos Pogodbe na podružnice in povezana podjetja

Družba John Deere lahko to Pogodbo prenese na drugo povezano podjetje z vsemi pravicami in obveznostmi oziroma zahtevki, ki bi izhajali iz njih. Šteje se, da so vse pravice in privilegiji, priznani družbi John Deere v skladu z določbami te pogodbe, priznane tudi povezanim osebam in podjetjem družbe. Povezane osebe in/ali podjetja so podjetja ali druge pravne osebe, ki neposredno ali posredno nadzorujejo družbo John Deere, oziroma jih skupaj z družbo John Deere neposredno ali posredno nadzoruje s kapitalsko udeležbo v višini več kot petdeset odstotkov (50 %).

8.2      Veljavno pravo in pristojno sodišče

Za te Pogoje in za njihovo razlago velja veljavno materialno pravo Zvezne Republike Nemčije. Zadevna sodišča v Mannheimu bodo imela izključno pristojnost nad vsemi tožbami ali spori v zvezi s temi Pogoji (» Zahtevek «). Za te Pogoje ne veljajo kolizijska pravila katere koli jurisdikcije ali Konvencija Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga, katere uporaba je izrecno izključena.

8.3      Klavzula o delni neveljavnosti; klavzula opustitve

Če bi se izkazalo, da je neko določilo te Pogodbe neizvršljivo, to ne vpliva na izvršljivost preostalih določil. Pogodbeni stranki bosta tako določilo nadomestili z izvršljivim določilom, ki v največji meri izraža namen in gospodarski učinek neizvršljivega določila. Opustitev pregona kršitve nekega določila te Pogodbe s strani katere koli od strank ne pomeni opustitve pregona kasnejših kršitev.

8.4      Obvestila

Vsa obvestila morajo biti v pisni obliki in se šteje, da so bila dana, ko jih s priporočeno pošto prejme: John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67659 Kaiserslautern, Nemčija.

8.5      Višja sila

Nobena pogodbena stranka ne odgovarja drugim za neizpolnitev ali zamudo pri izpolnitvi zavezujoče obveznosti, če je taka neizpolnitev ali zamuda posledica višje sile , naravnih nesreč, stavk, terorističnih dejanj, civilnih nemirov, izpolnjevanja  zakonskih zahtev ali uradnih odredb ali drugih dogodkov, na katere pogodbena stranka ne more vplivati, pod pogojem, da pogodbena stranka, ki utrpi okoliščine višje sile, o tem nemudoma pisno obvesti nasprotno stranko in čim prej začne z izpolnjevanjem obveznosti, in pod pogojem, da druga pogodbena stranka lahko to pogodbo odpove, če okoliščine višje sile trajajo dlje kot devetdeset (90) dni, prizadeta pogodbena stranka pa ni navedla, da bo lahko v razumnem roku nadaljevala z izpolnjevanjem svojih obveznosti.

8.6      Uvozne in izvozne omejitve

Naročnik potrjuje, da lahko za vse Telematske Storitve, Sistemsko strojno in programsko opremo, lastniške podatke, znanje ali druge podatke ali informacije (v nadaljnjem besedilu »Produkti«), pridobljene od družbe John Deere, lahko velja zakonodaja o nadzorovanju uvoza in/ali izvoza ene ali več držav, zaradi česar  je lahko uvoz, izvoz in ponovni izvoz Produktov omejen ali prepovedan. Naročnik zato soglaša, da ne bo neposredno ali posredno uvažal, izvažal, ponovno izvažal ali omogočal uvoza, izvoza ali ponovnega izvoza takih Produktov v katero koli destinacijo, kateri koli pravni osebi ali osebam, če to prepoveduje ali omejuje zakon ali predpis, razen če je predhodno pridobil pisno soglasje od družbe John Deere in ustreznega državnega organa bodisi v pisni obliki bodisi v skladu z veljavnimi predpisi, ki se občasno lahko tudi spremenijo. Naročnik se strinja, da nobeden od Produktov, ki jih prejme družba John Deere, ne bo neposredno uporabljen v tehnologiji vodenja izstrelkov, občutljivih nuklearnih ali kemičnih in bioloških orožjih, ali na način, ki bi katerikoli od strank omogočal tako končno uporabo Produktov. Naročnik bo Proizvode uporabljal le v državi, ki je uvrščena med odobrene države.

8.7      Celovitost pogodbe

Pogoji uporabe rezerviranih storitev, vseh ureditev, dogovorov in zavarovanj med pogodbenima strankama so predmet te pogodbe. Ta Pogodba pomeni celoten dogovor med strankama v zvezi s predmetom pogodbe in nadomešča vse predhodne dokumente, pogovore in ureditve v zvezi s predmetom Pogodbe. Poleg te pogodbe Obvestilo o varstvu zasebnosti JDLink™ vsebuje predpise o varstvu in zaščiti podatkov, ki veljajo za storitev JDLinkTMService. Vsi dodatni ali nasprotujoči splošni pogoji, ki jih predlaga Naročnik, ali so vsebovani v naročilu, se zavrnejo, in so veljavni le na podlagi izrecnega pisnega soglasja družbe John Deere.