1     Zmluvné strany

2     Predmet zmluvy

2.1      Telematické služby

2.2      Prístup k Telematickým službám..

2.3      Aktivácia Telematických služieb

2.4      SIM karta

2.5      Zneužitie alebo podvodné využívanie Telematických služieb

3     Hardvér a Softvér

3.1      Hardvér

3.2      Softvér

4     Nové služby

5     Zhromažďovanie údajov

5.1      Zhromažďovanie údajov za účelom aktivácie terminálu

5.2      Zhromažďovanie údajov na účely poskytovania Telematických služieb

5.3      Prístup k údajom a ich využívanie

5.4      Záznamy o údajoch o hovoroch

5.5      Využívanie údajov spoločnosťou John Deere

5.6      Ochrana osobných údajov a Dodržiavanie právnych predpisov a nariadení

6     Obdobie platnosti a ukončenie

6.1      Obdobie platnosti

6.2      Ukončenie

6.3      Prevod Terminálu

7     Obmedzenie zodpovednosti

8     Ostatné ustanovenia

8.1      Spätný prevod zmluvy - pridružené a spriaznené spoločnosti

8.2      Voľba práva a miesto konania

8.3      Klauzula o oddeliteľnosti, klauzula o vzdaní sa práv

8.4      Oznámenia

8.5      Vyššia moc

8.6      Obmedzenia dovozu a vývozu

8.7      Úplnosť zmluvy

John Deere – JDLink™ Podmienky predplatného
(“#ISG-4”)

Územie: Krajiny EÚ, krajiny mimo EÚ v Európskom hospodárskom priestore (EHP),

Švajčiarsko, Spoločenstvo nezávislých štátov (SNŠ)

Dátum vydania: 01.02.2020

Jazyk: Slovak / Slovenský


Táto zmluva upravuje, resp. tieto podmienky upravujú využívanie predplatného telematických služieb spoločnosti John Deere - JDLink uzatvorená medzi Zákazníkom a spoločnosťou John Deere.

Spoločnosť John Deere vytvorila a poskytuje rôzne telematické systémy pod obchodným menom, resp. obchodným označením JDLink . Tieto systémy pozostávajú z telematického hardvéru, softvéru a telematických služieb (" Systémy ") a sú poskytované spoločnosťou John Deere prostredníctvom jej autorizovaných predajcov alebo iných poverených osôb (" Predajcovia ").

1       Zmluvné strany

Táto zmluva je uzavretá medzi spoločnosťou John Deere GmbH & Co. KG, zastúpená spoločnosťou Intelligent Solutions Group (ISG), Straßburger  Allee 3, 67659 Kaiserslautern (" John Deere ") a  Zákazníkom.

2       Predmet zmluvy

2.1       Telematické služby

Telematické služby ( "Telematické služby ") vyžadujú terminál (viď sekciu 3.1 "Hardvér"), ktorý prenáša údaje stroja a agronomické údaje z vášho stroja do servérového riešenia založeného na cloude (cloud based server solution), ukladanie a spracovanie vašich údajov, vrátane používateľského rozhrania na prístup a vizualizáciu vašich údajov. Pre detailný opis jednotlivých vlastností a dátových bodov spracovávaných v rámci JDLink Service si prosím pozrite dokumenty "JDLink™ Oznámenie o ochrane osobných údajov (" # ISG-5")" a "MyJohnDeere™ Oznámenie o ochrane osobných údajov, príloha A (Opis vlastností)" (" # ISG-3") v sekcii "MyMachine Connect" ktorú nájdete na webovej stránke isg-contracts.deere.com .

V závislosti od predplateného stupňa, Telematické služby môžu tiež zahŕňať služby podpory strojových operácií ako diaľkový prístup k displeju SAR (Remote Display Access), služby riadenia údajov cez bezdrôtový prenos údajov  ako WDT (Wireless Data Transfer) a služby, ktoré umožňujú Predajcom spoločnosti John Deere prostredníctvom určených aplikácií ako SAR (Service ADVISOR™ Remote) získať strojové diagnostické informácie, poskytovať služby na diaľku a poskytovať softvérové aktualizácie na komponenty strojov na diaľku. Pre detailný opis týchto doplnkových služieb si prosím pozrite dokument "MyJohnDeere Oznámenie o ochrane osobných údajov, príloha A (Opis vlastností)" (" # ISG-3") v sekcii "MyMachine Connect", ktorú nájdete na webovej stránke isg-contracts.deere.com .

Telematické služby bude umožňovať jeden alebo viacerí poskytovatelia bezdrôtových telekomunikačných služieb, ktorí suú riadne oprávnení spoločnosťou John Deere (každý z nich " Základný poskytovateľ bezdrôtových služieb "). Zákazník bude využívať Produkty len v krajine zahrnutej v zozname dostupných krajín, kde sa JDLink™ Služba poskytuje prostredníctvom spoločnosti John Deere - prosím použite odkaz na jdlink.deere.com . Telematické služby zahŕňajú iba tie Telematické služby uvedené v tejto zmluve a výslovne vylučujú akékoľvek služby, ktoré môže ponúkať ktorýkoľvek iný Základný poskytovateľ bezdrôtových služieb než ten, ktorého využíva spoločnosť John Deere na poskytovanie Telematických služieb podľa tejto zmluvy. Rozsah a sila signálu sa môže na jednotlivých miestach líšiť a závisia od rozsahu a sily signálu lokálneho poskytovateľa. Spoločnosť John Deere  nezaručuje ani nepreberá nijakú zodpovednosť za určité pokrytie, rozsah alebo silu signálu. Daná služba môže byť k dispozícii v iných európskych krajinách prostredníctvom roamingových služieb lokálneho poskytovateľa.

Počas predplateného obdobia terminál pravidelne prenáša určené údaje zo stroja Zákazníka do serverov založených na cloude (cloud-based servers). Po ukončení predplateného obdobia všetky údaje vygenerované počas predplateného obdobia zostanú prístupné Zákazníkovi, avšak nijaké nové údaje nebudú ďalej prenášané.

Zákazník týmto súhlasí, aby boli údaje spracúvané za účelom splnenia špecifikovaných Telematických služieb, tak ako je uvedené v "JDLink™ Oznámení o ochrane osobných údajov ("#ISG-5"), ktoré nájdete na isg-contracts.deere.com .

2.2       Prístup k Telematickým službám

Zákazník bude mať prístup k užívateľskému rozhraniu dostupnému na jdlink.deere.com (" Telematické webové rozhranie" ), čo je webová stránka spravovaná spoločnosťou John Deere. Pre prístup k Telematickému webovému rozhraniu musí Zákazník vytvoriť MyJohnDeere uživateľské meno s prístupom do úrovne administrácie a organizácie Operačného centra alebo sa pripojiť ku existujúcej organizácii. Každá telematická brána (" Terminal ") je spojená s jednou špecifickou organizáciou, tak ako je definované v JDLink Zmluve o predplatnom (" # ISG-10") . Ak si Zákazník želá prepojiť Terminál s inou organizáciou, Zákazník je povinný pohnúť s Terminálom, čo bude mať za následok automatické ukončenie predplatného. Pre účely novej aktivácie je potrebné uzatvorenie novej JDLink Zmluvy o predplatnom.  Zákazník môže navštíviť sekciu "Pomoci" v Operačnom centre alebo kontaktovať svojho predajcu alebo spoločnosť John Deere v prípade potreby ďalšej pomoci ohľadne presunu Terminálu.

2.3       Aktivácia Telematických služieb

Ak si Zákazník želá aktivovať Terminál na svojom vlastnom stroji, je povinný podpísať záväzný dokument, a to JDLink ™ Zmluvu o predplatnom (" # ISG-10"), čím akceptuje relevantné podmienky. Bez ohľadu na počet Terminálov zahrnutých v akejkoľvek forme (" # ISG-10"), na každý Terminál sa vzťahuje samostatné predplatné upravené týmito podmienkami.

V rámci Zmluvy o predplatnom je Zákazník povinný špecifikovať MyJohnDeere™ organizáciu Operačného centra, ku ktorej má byť Terminál priradený. Podpísaná Zmluva o predplatnom (" # ISG-10") musí byť odoslaná do spoločnosti JohnDeere prostredníctvom Vášho Predajcu. Po prijatí a validácii JDLink ™ Zmluvy o predplatnom (" # ISG-10") podpísanej Zákazníkom, bude Terminál aktivovaný spoločnosťou JohnDeere. Spoločnosť JohnDeere si vyhradzuje právo odmietnuť požiadavku na aktiváciu v prípade vývozných obmedzení alebo technických prekážok.

V čase aktivácie Telematické služby začnú pre aktivovaný Terminál a budú v platnosti do skončenia obdobia predplatného. Po uplynutí obdobia predplatného sa Telematické služby, ktoré sa riadia touto zmluvou skončia a automaticky sa neobnovujú. Ak si Zákazník zvolí obnovenie Predplatného, je povinný podpísať novú Zmluvu o predplatnom. Za účelom zaistenie nerušeného poskytovania služieb musí byť o toto obnovenie požiadané a musí byť toto obnovenie schválené do posledného dňa pôvodného predplatného.

2.4       SIM karta

Terminál môže obsahovať vynímateľnú kartu modulu identity predplatiteľa (" karta SIM "). Kartu SIM možno využívať výlučne na komunikáciu v rámci Telematických služieb a na prenosy údajov iba pomocou aktivovaného Terminálu, ktorý si možno kúpiť iba od autorizovaného Predajcu spoločnosti John Deere alebo už je nainštalovaný na strojoch spoločnosti John Deere. Zákazník nenadobúda žiadne vlastnícke právo ku karte SIM. Všetky práva vrátane udelenia práv na využívanie softvéru nainštalovaného na kartách SIM zostávajú spoločnosti John Deere. V prípade narušenia služieb bude mať spoločnosť John Deere právo vymeniť alebo upraviť karty SIM. Spoločnosť John Deere si vyhradzuje právo deaktivovať kartu SIM a vyúčtovať Zákazníkovi preplatenie akýchkoľvek dodatočných výdavkov, ktoré jej vzniknú, ak Zákazník používa kartu SIM na akýkoľvek iný účel než na využívanie Telematických služieb. Zákazník musí okamžite informovať spoločnosť John Deere v prípade, že dôjde k strate alebo krádeži hardvéru systému, prípadne sa hardvér systému stane nefunkčným z dôvodu poškodenia alebo akéhokoľvek nesprávneho použitia. Zákazník nemá povolenie previesť kartu SIM poskytnutú spoločnosťou John Deere na tretiu stranu bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti John Deere.

2.5       Zneužitie alebo podvodné využívanie Telematických služieb

Spoločnosť John Deere môže podľa vlastného uváženia obmedziť alebo zrušiť Telematické služby Zákazníkovi podľa tejto zmluvy, ak má odôvodnené podozrenie na zneužitie alebo podvodné využívanie Telematických služieb. Zákazník nezneužije ani podvodne nevyužije Telematické služby a súhlasí, že (a) sa nezapojí do, ani sa nezúčastní žiadneho zneužitia ani podvodného využitia Telematických služieb ani ho nepovolí, (b) okamžite nahlási Predajcovi (alebo spoločnosti John Deere, ak je Zákazník Predajcom) akékoľvek takéto zneužitie alebo podvodné využitie, o ktorom sa dozvie a (c) bude spolupracovať na akomkoľvek vyšetrovaní alebo stíhaní týkajúcom sa akéhokoľvek zneužitia alebo podvodného využitia, ktoré začne spoločnosť John Deere, jej právni zástupcovi alebo Základný poskytovateľ bezdrôtových služieb. Zákazník nesie výhradnú zodpovednosť za poplatky, náklady alebo náhrady škôd vyplývajúce zo zneužívania alebo podvodného využívania. K „zneužívaniu alebo podvodnému využívaniu“ Telematických služieb patrí, okrem iného:

 1. Prístup ku komunikáciám iných Zákazníkov spoločnosti John Deere, akéhokoľvek Predajcu alebo Základného poskytovateľa bezdrôtových služieb alebo informáciám o nich, ich pozmenenie alebo narušenie alebo snaha o čokoľvek z vyššie uvedeného, alebo pomoc inej osobe alebo subjektu pri vykonaní alebo snahe o vykonanie čohokoľvek z vyššie uvedeného;
 2. Opätovné upravenie, falšovanie alebo neoprávnené pripojenie k sieti akéhokoľvek Základného poskytovateľa bezdrôtových služieb;
 3. Inštalovanie akýchkoľvek zosilňovačov, vylepšovačov, vyrovnávačov alebo iných zariadení, ktoré upravujú rádiové signály alebo frekvencie, na ktorých sú poskytované Telematické služby, alebo na ktorých funguje hardvér systému spôsobom, ktorý porušuje platné zákony alebo nariadenie vlády;
 4. Zneužívanie Telematických služieb takým spôsobom, aby došlo k neodôvodnenému narušeniu služby jedným alebo viacerými inými zákazníkmi alebo koncovými používateľmi alebo k neodôvodnenému narušeniu schopnosti spoločnosti John Deere alebo akéhokoľvek Základného poskytovateľa bezdrôtových služieb poskytovať službu;
 5. Zneužívanie Telematických služieb na dodanie nemravných, lascívnych, urážlivých, obscénnych alebo nezákonných informácií alebo obsahu chráneného autorským právom, ktorý nie je majetkom Zákazníka;
 6. Zneužívanie Telematických služieb bez povolenia na ukradnutom alebo stratenom zariadení;
 7. Neoprávnený prístup k Telematickým službám alebo službe akéhokoľvek Základného poskytovateľa bezdrôtových služieb;
 8. Zneužívanie Telematických služieb na poskytovanie služieb protokolu voice over IP alebo obmedzenie pôsobnosti alebo napojenie sa na predmetné Telematické služby s cieľom poskytovať iné Telematické služby než sú predmetné Telematické služby;
 9. Zneužívanie akejkoľvek schémy, falošného zastúpenia alebo falošného zariadenia na kreditné karty s cieľom celkom alebo čiastočne sa vyhnúť platbe za Telematické služby;
 10. Neoprávnené využívanie hardvéru systému, Terminálu, nastavení hardvéru systému alebo softvéru systému;
 11. Spôsobenie, že hardvér systému bude nainštalovaný akoukoľvek inou osobou alebo akýmkoľvek iným subjektom než je Predajca alebo iná osoba certifikovaná spoločnosťou John Deere na inštaláciu hardvéru systému, ktorá splní kvalifikačné predpoklady spoločnosti John Deere;
 12. Neoprávnený prístup, neoprávnené využívanie, pozmenenie alebo zničenie súborov, programov, postupov týkajúcich sa údajov v systéme alebo informácií týkajúcich sa predmetného Zákazníka alebo akéhokoľvek iného zákazníka spoločnosti John Deere;
 13. Používanie s cieľom spätne analyzovať alebo klonovať systém alebo akýkoľvek pokus vytvoriť náhradu alebo podobný servis prostredníctvom využívania Telematických služieb alebo prístupu k nim;
 14. Využívanie na akýkoľvek nezákonný, nelegálny alebo podvodný účel;
 15. Sledovanie miesta, aktivít a správania akejkoľvek fyzickej osoby bez získania potrebných predchádzajúcich oprávnení od takejto osoby v súlade s aplikovateľnými právnymi predpismi a nariadeniami.
 16. Umožnenie využívania alebo povolenie využívania predmetnej služby osobám v krajinách, na ktoré je uvalené embargo alebo ktoré sú spojené s takýmito krajinami, alebo ktoré sú v krajinách, kde táto služba nie je povolená. Ak dôjde k jednému alebo viacerým takýmto zneužitiam alebo podvodným využitiam, bude spoločnosť John Deere – ISG môcť okamžite prerušiť službu a odstúpiť od zmluvy o službách. V takom prípade nebudú Zákazníkovi pripísané na účet ani vrátené žiadne poplatky za prerušenia Telematických služieb vyplývajúce z akéhokoľvek obmedzenia alebo zrušenia Telematických služieb podľa tejto časti ani žiadne predplatenie Telematických služieb počas obdobia takéhoto obmedzenia alebo nasledujúceho po takomto zrušení.

3       Hardvér a Softvér

3.1       Hardvér

V tejto zmluve sú Terminály spolu s príslušenstvom ako káble, káblové zväzky a antény označované ako "Hardvér systému". Ak Hardvér systému nebol na John Deere stroji, ktorý si Zákazník kúpil, vopred nainštalovaný, je potrebné kúpiť ho osobitne od autorizovaného Predajcu a nainštalovať. Využívanie hardvéru systému Zákazníkom podlieha všetkým zmluvným podmienkam tejto zmluvy ako aj všetkým ostatným zmluvným podmienkam dohodnutým so Zákazníkom v čase kúpy hardvéru systému.

3.2       Softvér

Softvér služieb, softvér modemu a ďalší softvér alebo firmvér je zabudovaný v hardvéri systému (" Softvér systému "). Softvér systému obsahuje chránený kód spoločnosti John Deere  alebo tretích strán s licenciou podľa podmienok tejto časti a môže obsahovať kód tretej strany s osobitnou licenciou podľa špecifikácie v akejkoľvek sprievodnej dokumentácii k Hardvéru systému. Spoločnosť John Deere udeľuje Zákazníkovi nevýlučnú, odvolateľnú licenciu na využívanie Softvéru systému výlučne (i) v súvislosti s využívaním systému a (ii) Hardvérom systému. Spoločnosť John Deere  ďalej udeľuje Zákazníkovi právo previesť počas životnosti Hardvéru systému jeho licenciu na využívanie Softvéru systému, ktorá nezahŕňa služby, pri prevode vlastníctva Hardvéru systému. Zákazník súhlasí, že spoločnosť John Deere môže aktualizovať Softvér systému na akomkoľvek Hardvéri systému Zákazníka počas obdobia platnosti tejto zmluvy tak často, ako považuje za vhodné. Spoločnosť John Deere nie je zodpovedná za žiadnu stratu údajov z dôvodu aktualizácie služby.

4       Nové služby

Spoločnosť John Deere môže Zákazníkovi sprístupniť nové vlastnosti za účelom rozšírenia rozsahu existujúcich Telematických služieb (" Nové služby ") . Nové služby môžu podliehať dodatočným podmienkam, prípadne môžu požadovať uzatvorenie samostatnej dohody alebo súhlas.

5       Zhromažďovanie údajov

Všetky údaje zhromaždené na základe tejto zmluvy sú zhromaždené iba na účely plnenia služieb uvedených v tejto zmluve.

5.1       Zhromažďovanie údajov za účelom aktivácie terminálu

Spoločnosť John Deere zhromažďuje a spracúva údaje ako spoločnosť, meno a adresa zákazníka, sériové číslo terminálu, MyJohnDeere používateľské meno, ID organizácie Operačného centra a e-mailová adresa predajcov, a to za účelom splnenia Vašej požiadavky na aktiváciu JDLink ™ Zmluvy o predplatnom. Ďalšie informácie ohľadne osobných údajov sú obsiahnuté v dokumente JDLink ™ Oznámenie o ochrane osobných údajov (" # ISG-5 ”).

5.2       Zhromažďovanie údajov na účely poskytovania Telematických služieb

Spoločnosť John Deere bude hostiteľom, bude riadiť a využívať údaje stroja a agronomické údaje v súlade s podmienkami tejto zmluvy na účely poskytovania Telematickej služby. Okrem toho, v závislosti od typu stroja a úrovne služieb, môžu údaje obsahovať prevádzkové údaje poskytované Zákazníkovým strojom.

5.3       Prístup k údajom a ich využívanie

Predvolene majú všetci John Deere Predajcovia prístup k strojovým diagnostickým údajom cez MyJohnDeere™ a Službu ADVISOR™ Remote pokým uvedené Zákazník neobmedzí cez MyJohnDeere™. Zákazník môže tiež kedykoľvek v súvislosti so zbieranými údajmi oprávniť alebo obmedziť prístup John Deere Predajcov a iných partnerov organizácie prostredníctvom MyJohnDeere ™. Navyše každý Predajca John Deere môže vytvoriť automaticky schválené prepojenie medzi Predajcom John Deere a povoleným vstupom organizácie Zákazníka k údajom stroja. Za účelom zamedzenia Predajcovho prístupu k údajom stroja zo stroja na vašom účte, ste povinný urobiť nasledovné:

5.4       Záznamy o údajoch o hovoroch

Základní poskytovatelia bezdrôtových služieb môžu okrem toho vytvoriť záznamy údajov o hovoroch (" CDR ") na účtovné a fakturačné účely a môžu ich v súlade s platným zákonom uchovávať počas obdobia dlhšieho ako deväťdesiat (90) dní. Na Termináli bude uložená posledná poloha každého Terminálu.

5.5       Využívanie údajov spoločnosťou John Deere

Spoločnosť John Deere  má právo na prístup k súboru údajov o Zákazníkoch, aby mohla poskytovať zmluvne definované Telematické služby. Zákazník súhlasí, že spoločnosť John Deere môže mať prístup k údajom a využívať ich v anonymizovanej forme na štatistické účely ako aj s cieľom zlepšiť služby poskytované podľa tejto zmluvy, prípadne rozvinúť ďalšie alebo nové produkty a služby spoločnosti John Deere, a/alebo určiť nové typy využitia vybavenia.

5.6       Ochrana osobných údajov a Dodržiavanie právnych predpisov a nariadení

Spoločnosť John Deere bude spracúvať všetky údaje a poskytne relevantné Telematické služby v súlade s relevantnými právnymi predpismi a nariadeniami, napr. Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov ("GDPR"). Ďalšie informácie sú obsiahnuté v dokumente JDLink ™ Oznámenie o ochrane osobných údajov (" # ISG-5"). Ak stroj Zákazníka je využívaný tretími osobami v mene Zákazníka, Zákazník je povinný zabezpečiť, že dodržiava všetky relevantné právne predpisy a nariadenia (napr. GDPR, pracovnoprávne predpisy) a tieto osoby sú oboznámené, resp. im boli sprostredkované informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov, resp. bol udelený ich potrebný súhlas.

V prípade, že Zákazník prevedie vlastnícke právo k Terminálu , prípade, že Zákazník prevedie vlastnícke právo k Terminálu, Zákazník je povinný zrušiť všetky zostávajúce predplatné pred tým, ako je vlastnícke právo prevedené. Predplatné možno zrušiť použitím voľby Deaktivácie v rámci StellarSupport ™.

6       Obdobie platnosti a ukončenie

6.1       Obdobie platnosti

Obdobie platnosti tejto zmluvy („ Obdobie platnosti “) začína plynúť v deň aktivácie Terminálu zo strany spoločnosti John Deere a bude pokračovať po dobu dvoch rokov, ak nebude táto zmluva ukončená skôr podľa podmienok nižšie. Táto zmluva sa automaticky nepredlžuje. Po skončení Obdobia platnosti, Telematické služby v zmysle tejto zmluvy zaniknú. Zákazník si môže zvoliť požiadavku na nové Telematické Predplatné spoločnosti John Deere. Údaje zhromažďované prostredníctvom JDLink počas obdobia predplatného zostávajú pre zákazníka prístupné v rámci MyJohnDeere™ po ukončení predplatného .

6.2       Ukončenie

Zákazník môže ukončiť túto zmluvu bez udania dôvodu bez potreby predchádzajúcej notifikácie prostredníctvom využitia možnosti "Deaktivácie" v rámci StellarSupport ™. Po ukončení zmluvy bez udania dôvodu zo strany Zákazníka, Zákazník nebude mať právo na žiadne odškodnenie za žiadne poplatky, ktoré zaplatil za služby alebo Hardvér systému.

Spoločnosť John Deere môže ukončiť túto zmluvu na základe tridsaťdňovej (30) výpovede v písomnej podobe. Zákonné ustanovenia týkajúce sa ukončenia zmluvy s uvedením dôvodu s okamžitou platnosťou zostávajú týmto nedotknuté. Po ukončení zmluvy Terminál zostane neaktívny v organizácii Zákazníka.

6.3       Prevod Terminálu

Prevod Terminálu do inej organizácie bude mať za následok automatické ukončenie predplatného.

7       Obmedzenie zodpovednosti

 1. Telematické služby podľa tejto zmluvy sú poskytované bezplatne a sú dostupné Zákazníkovi "tak ako sú", "so všetkými vadami" a "tak ako sú dostupné". Používanie Telematických služieb zo strany Zákazníka je na jeho vôli a na jeho riziko. Spoločnosť John Deere neposkytuje nijaké vyhlásenia alebo sľuby ohľadne kvality, vhodnosti alebo spoľahlivosti Telematických služieb, dostupnosti, doby prevádzky alebo ich obsahu. Zároveň, spoločnosť John Deere vylučuje všetky skryté podmienky, záruky, vyhlásenia alebo iné podmienky, ktoré sa môžu vzťahovať na Telematické služby.
 2. Spoločnosť John Deere ako aj všetky jej pridružené spoločnosti nenesú voči Zákazníkovi (ani voči Používateľom Zákazníka, ani voči akýmkoľvek iným osobám uplatňujúcim si práva odvodené od práv Zákazníka) zodpovednosť za akúkoľvek stratu, škodu na základe zmluvy, úmyselného porušenia práva alebo z porušenia zákonnej povinnosti, ktorá môže vzniknúť v súvislosti s alebo na základe používania Telematických služieb vrátane (i) akejkoľvek nepriamej alebo následnej straty alebo škody, (ii) straty zisku, predaja, obchodu, výnosu alebo použitia, (iii) prerušenia obchodnej prevádzky, (iv) straty obchodnej príležitosti, dobrej povesti alebo reputácie, alebo (v) straty informácií alebo údajov. Zodpovednosť spoločnosti John Deere za úmyselné alebo hrubé nedbanlivostné konanie ako aj zákonná zodpovednosť spoločnosti John Deere za produkty zostáva nedotknutá.
 3. Spoločnosť John Deere neposkytuje nijaké vyhlásenia alebo sľuby vo vzťahu k akejkoľvek tretej strane. Zároveň, spoločnosť John Deere ako aj jej pridružené spoločnosti nenesú zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo škodu, ktorá môže vzniknúť v súvislosti s ich konaniami, vrátane, napríklad ak iný používateľ zneužije Zákazníkov obsah alebo identitu. Použitie obsahu tretej strany zo strany Zákazníka je na jeho vôli a na jeho riziko.
 4. Počas poskytovania Telematických služieb spoločnosť John Deere neposkytuje záruky, že služby budú bezpečné alebo bez závad a vírusov. Zákazník zodpovedá za konfiguráciu jeho vlastnej informačnej technológie  pre účely prístupu k Telematickým službám a veľmi sa odporúča, aby Zákazník používal svoj vlastný softvér na ochranu pred vírusmi.
 5. V prípade, že je Zákazník nespokojný s Telematickými službami alebo inými "neprávosťami", je oprávnený ukončiť a zamedziť prístup k používaniu Telematických služieb.
 6. Zodpovednosť spoločnosti John Deere za stratu alebo škody vzniknuté v dôsledku používania Telematických služieb je obmedzená do celkovej súhrnnej výšky 12.500 EUR.
 7. Bez ohľadu na akúkoľvek podmienku uvedenú v týchto Podmienkach, nič v týchto Podmienkach nevylučuje alebo neobmedzuje zodpovednosť spoločnosti John Deere za (i) smrť alebo personálnu ujmu spôsobenú nedbanlivosťou zo strany spoločnosti John Deere, (ii) podvod alebo podvodné uvedenie do omylu, alebo (iii) akúkoľvek inú zodpovednosť, ktorá nemôže byť vylúčená alebo obmedzená na základe zákona.

8       Ostatné ustanovenia

8.1       Spätný prevod zmluvy - pridružené a spriaznené spoločnosti

Spoločnosť John Deere môže previesť túto zmluvu, resp. postúpiť všetky z nej vyplývajúce práva a záväzky alebo nároky na  inú pridruženú spoločnosť. Akékoľvek práva a výsady udelené spoločnosti John Deere  v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy sa udeľujú aj pridruženým a spriazneným spoločnostiam. Pridružené alebo  spriaznené  spoločnosti sú spoločnosti alebo iné právne  subjekty, ktoré priamo alebo nepriamo kontrolujú spoločnosť John Deere alebo sú jednotlivo priamo alebo nepriamo kontrolované spolu so spoločnosťou John Deere podstatným podielom vyšším ako päťdesiat percent (50%).

8.2       Voľba práva a miesto konania

Tieto Podmienky sa budú riadiť a vykladať v súlade s hmotným právom platným v Spolkovej republike Nemecko. Príslušné súdy v Mannheim budú disponovať  výlučnou súdnou právomocou nad všetkými súdnymi konaniami alebo spormi v súvislosti s týmito Podmienkami (ďalej len „ Nárok “). Tieto Podmienky sa nebudú riadiť žiadnymi kolíznymi normami žiadnej oblasti súdnej právomoci ani Dohovorom OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru, ktorého platnosť sa výslovne vylučuje.

8.3       Klauzula o oddeliteľnosti, klauzula o vzdaní sa práv

Ak sa ustanovenie tejto zmluvy ukáže byť nevymáhateľným, neovplyvní to vymáhateľnosť ostatných ustanovení, zmluvné strany nahradia dotknuté ustanovenie vymáhateľným ustanovením, ktoré bude čo najviac odrážať účel a ekonomický cieľ dotknutého ustanovenia. Vzdanie sa práva súdne stíhať porušenie ustanovenia tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán sa neinterpretuje ako vzdanie sa práva na súdne stíhanie následných porušení.

8.4       Oznámenia

Všetky oznámenia musia byť v písomnej podobe a budú považované za oznámené prijatím pošty na adrese: John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67659 Kaiserslautern, Nemecko.

8.5       Vyššia moc

Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná voči druhej zmluvnej strane za neplnenie alebo omeškanie v plnení povinného záväzku, ak je dôvodom takéto neplnenia alebo oneskorenia udalosť vyššej moci , prírodné katastrofy, štrajky, teroristické činy, občianske nepokoje, dodržiavanie zákonov alebo oficiálnych príkazov alebo iné udalosti, ktoré sú mimo sféry vplyvu danej zmluvnej strany za predpokladu, že daná zmluvná strana okamžite písomne informuje o takejto okolnosti a obnoví plnenie hneď ako to bude možné, a ak druhá zmluvná strana môže ukončiť túto zmluvu v prípade dlhšieho pretrvávania danej okolnosti než deväťdesiat (90) dní a zmluvná strana, ktorá mešká s plnením zmluvy, neuviedla, že bude schopná obnoviť plnenie svojich záväzkov v primeranom časovom rámci.

8.6       Obmedzenia dovozu a vývozu

Zákazník potvrdzuje, že všetky Telematické služby, Hardvér systému, Softvér systému, chránené údaje, know-how alebo iné údaje prípadne informácie (ďalej len " Produkty") získané od spoločnosti John Deere môžu podliehať zákonom na kontrolu dovozu alebo vývozu jednej alebo viacerých krajín a podľa toho môže byť ich dovoz, vývoz a opätovný vývoz obmedzený alebo zakázaný. Zákazník preto súhlasí, že nebude priamo ani nepriamo dovážať, vyvážať, opätovne vyvážať ani nespôsobí dovoz, vývoz alebo opätovný vývoz žiadnych takýchto Produktov do žiadnej destinácie, žiadnemu subjektu alebo osobám, ktoré sú podľa akéhokoľvek zákona alebo nariadenia zakázané alebo obmedzené, pokiaľ najprv nezíska predchádzajúci písomný súhlas spoločnosti John Deere a akéhokoľvek platného vládneho subjektu buď v písomnej forme alebo v súlade s platným nariadením, ktoré môže byť priebežne upravované a dopĺňané. Zákazník súhlasí, že žiadne Produkty, ktoré dostane od spoločnosti John Deere nebudú priamo využité v koncovom použití na technológiu striel, citlivé jadrové alebo chemické biologické zbrane ani nebudú žiadnym spôsobom prevedené na žiadnu stranu s cieľom akéhokoľvek takéhoto koncového použitia. Zákazník bude využívať Produkty iba v krajine, ktorá je vedená v zozname prípustných krajín.

8.7       Úplnosť zmluvy

Jednotlivé podmienky využívania rezervovaných, resp. predplatených služieb, všetky opatrenia, dohody a uistenia medzi zmluvnými stranami sú predmetom tejto zmluvy. Táto zmluva reprezentuje úplnú dohodu zmluvných strán v súvislosti s predmetom zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dokumenty, rokovania a dohody týkajúce sa predmetu zmluvy. Navyše k tejto zmluve JDLink™ Oznámenie o ochrane osobných údajov obsahuje právnu úpravu a reguláciu ochrany údajov a bezpečnosti údajov, ktorá sa vzťahujúcu sa na JDLink TM Službu. Akékoľvek iné ďalšie alebo odporujúce zmluvné podmienky navrhnuté Zákazníkom alebo uvedené v objednávke budú odmietnuté a budú účinné iba po výslovnom písomnom schválení spoločnosťou John Deere.