1     Kontraktspartene

2     Kontraktsgjenstanden

2.1      Telematikktjenester

2.2      Tilgang til Telematikktjenestene

2.3      Telematikktjenesteaktivering

2.4      SIM kort

2.5      Misbruk eller svindelaktig bruk av Telematikktjenestene

3     Maskinvare og programvare

3.1      Maskinvare

3.2      Programvare

4     Nye tjenester

5     Datainnsamling

5.1      Innsamling av opplysninger for å aktivere terminalen

5.2      Innsamling av data for å levere telematikktjenester

5.3      Tilgang til og bruk av data

5.4      Samtalehistorikk

5.5      John Deeres bruk av data

5.6      Personvern og Etterlevelse

6     Varighet og oppsigelse

6.1      Varighet

6.2      Oppsigelse

6.3      Terminaloverføring

7     Ansvarsbegrensning

8     Andre bestemmelser

8.1      Overføring av avtalen – Tilknyttede og beslektede selskaper

8.2      Valg av lov og verneting

8.3      Klausul om separate bestemmelser og fraskrivelse

8.4      Varsler

8.5      Force majeure

8.6      Import- og eksportrestriksjoner

8.7      Hele Avtalen

John Deere – JDLink™ Abonnementsvilkår og -betingelser (“#ISG-4”)

Geografisk virkeområde: Den Europeiske Union, stater utenfor EU i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), Sveits, Samveldet av uavhengige stater (SUS)

Utgivelsesdato: 2020-02-01

Språk: Norwegian / Norsk


Disse vilkårene og betingelsene regulerer bruken av John Deere - JDLink™ abonnementet som inngås mellom Kunde og  John Deere.

John Deere har utviklet og leverer ulike telematikksystemer under varemerket JDLink™. Disse systemene består av telematikkmaskinvare, programvare og telematikktjenester (" Systemene ") og leveres av John Deere via autoriserte forhandlere og andre utnevnte partnere (" Forhandlere ").

1       Kontraktspartene

Denne avtalen er inngått mellom John Deere GmbH & Co KG, representert ved Intelligence Solution Group (ISG), Straßburger Allee 3, 67659 Kaiserslautern (" John Deere ") og Kunden.

2 Kontraktsgjenstanden

2.1      Telematikktjenester

Telematikktjenestene (" Telematikktjenestene ") krever en terminal (se punkt 3.1 "Maskinvare") som overfører maskindata og agronomiske data fra din maskin til en skybasert serverløsning som lagrer og behandler dine data, inkludert et brukergrensesnitt for å få adgang til og visualisere dine data. For en detaljert beskrivelse av funksjoner og datapunkter behandlet i JDLink™ Tjenesten, vennligst se JDLink™ Personvernerklæring (“#ISG-5”) og MyJohnDeere™ Personvernerklæring, Annex A (Funksjonsbeskrivelse) (“#ISG-3”) i seksjon "MyMachine Connect" som er å finne på isg-contracts.deere.com .

Avhengig av abonnementsnivået, kan Telematikktjenestene også omfatte tjenester for støtte av maskinoperasjoner som RDA (Remote Display Access) og for dataadministrasjon som WDT (Wireless Data Transfer), og tjenester som muliggjør John Deere Forhandleren til å gjennom dedikerte applikasjoner som SAR (Service ADVISOR™ Remote) finne maskindiagnostikk, informasjon, gjennomføre eksterne serviceaktiviteter og til å yte programvareoppdateringer for ulike komponenter i en maskin eksternt. For en detaljert beskrivelse av disse tilleggstjenestene, vennligst se MyJohnDeere™ Personvernerklæring, Annex A (Funksjonsbeskrivelse) (“#ISG-3”) i seksjonen "MyMachine Connect" som er å finne på isg-contracts.deere.com .

Telematikktjenestene vil bli aktivert via én eller flere trådløse telekommunikasjonsleverandører som er godkjent av John Deere (hver er en " Underliggende Trådløs Leverandør "). Kunden skal kun bruke Produktene i land som er listet opp som tilgjengelig land hvor JDLink™ Tjenesten leveres av John Deere, vennligst se jdlink.deere.com . Telematikktjenestene omfatter bare de Telematikktjenestene som er angitt i denne avtalen, og utelukker uttrykkelig alle tjenester som kan tilbys av enhver Underliggende Trådløs Leverandør annet enn de som John Deere bruker for å levere Telematikktjenestene i henhold til denne avtalen. Rekkevidden og signalstyrken kan variere fra sted til sted og er avhengig av rekkevidden og signalstyrken til den lokale leverandøren. John Deere garanterer ikke eller påtar seg noe ansvar for et visst dekningsnivå, rekkevidde eller signalstyrke. Tjenesten kan være tilgjengelig i andre europeiske land gjennom den lokale leverandørens roaming-tjenester.

Under avtaleperioden overfører terminalen hyppig designerte data fra Kundens maskin til de skybaserte serverne. Etter at abonnementet er avsluttet vil all data generert i abbonementsperioden forbli tilgjengelig for Kunden, men ingen nye data vil bli overført.

Kunden godkjenner herved at dataene behandles for å oppfylle den beskrevne Telematikktjenesten som beskrevet i JDLink™ Personvernerklæring (“#ISG-5”) som kan finnes på isg-contracts.deere.com .

2.2       Tilgang til Telematikktjenestene

Kunden vil ha tilgang til brukergrensesnittet tilgjengelig på jdlink.deere.com (" Telematikknettgrensesnittet "), et nettsted som drives av John Deere. For tilgang til Telematikknettgrensesnittet må Kunden opprette et MyJohnDeere™ brukernavn med administratortilgangssnivå og en Operasjonssenterorganisasjon, eller utpeke en eksisterende organisasjon. Hver telematikkport (“ Terminal ”) er koblet til en spesifikk organisasjon som definert i JDLink™ Abonnementsavtale (“# ISG-10”). Hvis Kunden ønsker å knytte Terminalen til en annen organisasjon, må Kunden flytte Terminalen, noe som vil resultere i et automatisk opphør av abonnementet. En ny JDLink™ Abonnementsavtale må signeres for å be om en ny aktivering. Kunden kan sjekke “Hjelp”-seksjonen i Operasjonssenteret eller kontakte den understøttende Forhandleren eller John Deere for ytterligere bistand med Terminaloverføring.

2.3      Telematikktjenesteaktivering

Hvis Kunden ønsker å aktivere Terminalen på sin individuelle maskin, må han signere en bindende JDLink ™ Abonnementsavtale (“# ISG-10”) hvor de underliggende vilkårene og betingelsene blir akseptert. Uansett antall Terminaler som er inkludert i et bestemt (“# ISG-10”) skjema, har hver Terminal sitt eget individuelle abonnement som styres av disse Vilkårene og betingelsene.

På skjemaet til Abonnementsavtalen må Kunden spesifisere MyJohnDeere™ Operasjonssenterorganisasjonen som Terminalen skal tilordnes. Den signerte JDLink™ Abonnementsavtalen (“# ISG-10”) må sendes til John Deere av din Forhandler. Etter mottak og validering av JDLink™ Abonnementsavtalen (“# ISG-10”) signert av Kunden, blir Terminalen aktivert av John Deere. John Deere beholder sin rett til å avslå en aktiveringsforespørsel som følge av eksportrestriksjoner eller tekniske begrensninger.

På Aktiveringstidspunktet vil Telematikktjenestene starte for den aktiverte Terminalen og vil fortsette til slutten av Abonnementsperioden. Etter utløpet av Abonnementsperioden vil Telematikktjenestene som reguleres av denne Avtalen opphøre, og vil ikke fornyes automatisk. Hvis Kunden velger å fornye Abonnementet, må han inngå en ny Abonnementsavtale. For å sikre uavbrutte tjenester må denne fornyelsen bli forespurt og godkjent før sluttdatoen til det gamle abonnementet.

2.4      SIM kort

Terminalen kan inneholde et flyttbart Subscriber Identity Module kort (" SIM-kort "). SIM-kortet kan kun brukes til Telematikktjenester, kommunikasjon og dataoverføringer i forbindelse med en aktivert terminal som kun kan kjøpes fra en autorisert John Deere Forhandler eller som allerede er installert på John Deere-maskiner. Kunden erverver ikke noe eierskap til SIM-kortet. Alle rettigheter, inkludert tildeling av rettigheter til å bruke programvaren som er installert på SIM-kortene, skal forbli hos John Deere. Ved tjenesteavbrudd skal John Deere ha rett til å skifte ut eller modifisere SIM-kortet. John Deere forbeholder seg retten til å deaktivere SIM-kortet og til å fakturere Kunden for refusjon av eventuelle merutgifter som påløper for John Deere, dersom Kunden bruker SIM-kortet til noe annet enn å benytte Telematikktjenestene. Kunden må umiddelbart informere John Deere dersom en del av systemets maskinvare mistes eller blir stjålet, eller svikter på grunn av skader, eller hvis det har blitt misbrukt på noen måte. Kunden kan ikke overføre SIM-kortet som ble levert av John Deere til en tredjepart uten John Deere sitt uttrykkelige forhåndssamtykke.

2.5      Misbruk eller svindelaktig bruk av Telematikktjenestene

John Deere kan begrense eller avbryte, etter eget skjønn, Kundens Telematikktjenester i henhold til denne Avtalen dersom det foreligger en rimelig mistanke om Misbruk eller Svindelaktig bruk. Kunden må ikke misbruke eller foreta Svindelaktig bruk av Telematikktjenestene, og samtykker i (a) ikke å engasjere seg i eller delta i eller tillate, noen form for Misbruk eller ulovlig bruk av Telematikktjenestene, (b) straks å melde fra til Forhandleren (eller til John Deere dersom Kunden er en Forhandler) om eventuelt slikt Misbruk eller Svindelaktig bruk som Kunden blir oppmerksom på og (c) samarbeide i en eventuell etterforskning eller straffeforfølgning i forbindelse med eventuelt Misbruk eller Svindelaktig bruk, som innledes av John Deere, lovlige representanter for John Deere eller en Underliggende Trådløs Leverandør. Kunden er eneansvarlig for gebyrer, kostnader eller skader som følge av Misbruk eller Svindelaktig bruk. "Misbruk eller Svindelaktig bruk" av Telematikktjenestene inkluderer, men er ikke begrenset til:

 1. Få tilgang til, endre eller forstyrre kommunikasjonen til og/eller informasjon om en annen Kunde av John Deere, en Forhandler, eller Underliggende Trådløs Leverandør, eller forsøke eller medvirke til at en annen person eller enhet gjør eller forsøker noe av det ovenstående,
 2. Omorganisere, tukle med eller lage en uautorisert tilkobling til nettverket til en eventuell Underliggende Trådløs Leverandør,
 3. Installere eventuelle forsterkere eller forbedringsmoduler, gjentakere eller andre enheter som modifiserer radiosignalene eller frekvensene som Telematikktjenestene leveres på eller bruke Systemmaskinvare på en måte som krenker gjeldende lovgivning eller offentlige forskrifter,
 4. Bruke Telematikktjenestene på en slik måte at dette i urimelig grad forstyrrer andre Kunders eller sluttbrukeres bruk av tjenesten og/eller John Deere eller en Underliggende Trådløs Leverandørs evne til å levere tjenester,
 5. Bruke Telematikktjenestene til å formidle obskøne, slibrige eller ærekrenkende eller ulovlig informasjon, eller innhold underlagt opphavsrett som ikke er Kundens eiendom,
 6. Bruke Telematikktjenestene uten tillatelse på en stjålet eller mistet enhet,
 7. Uautorisert tilgang til Telematikktjenestene eller eventuelle tjenester fra Underliggende Trådløs Leverandør,
 8. Bruke Telematikktjenestene til å levere IP-taletjenester eller sammenkobling for å bruke tjenestene til å levere andre telematikktjenester enn Tjenestene
 9. Bruke noen ordning, falsk erklæring eller falsk kredittenhet, med den hensikt å unngå betaling, helt eller delvis, for Telematikktjenestene,
 10. Uautorisert endring av Systemmaskinvare, Terminal, Systemmaskinvareinnstillinger eller Systemprogramvare,
 11. Forårsake at Systemmaskinvaren installeres av en person eller en enhet annet enn en Forhandler eller andre, kvalifiserte, sertifiserte Systemmaskinvareinstallatører fra John Deere,
 12. Uautorisert tilgang til, bruk av, endring av eller ødeleggelse av Systemdatafiler, programmer, prosedyrer eller informasjon relatert til Kunden eller en annen John Deere-kunde,
 13. Bruk i den hensikt å omvendt konstruere eller klone systemet eller ethvert forsøk på å skape en erstatningstjeneste eller lignende tjeneste gjennom bruk av, eller tilgang til, Telematikktjenestene,
 14. Bruk til noe i urettmessig, ulovlig eller svindelaktig hensikt,
 15. Sporing av plasseringen, eller utførelsen og oppførselen av enhver naturlig person uten først å ha innhentet alle nødvendige tidligere fullmakter fra en denne personen i henhold til gjeldende lover og regler;
 16. Tilby eller tillate bruk av tjenesten for personer som befinner seg i eller er i forbindelse med embargoland eller land der tjenesten ikke er tillatt. I tilfelle det foretas et eller flere slike tilfeller av misbruk eller ulovlig bruk, har John Deere rett til å avbryte tjenesten umiddelbart og trekke seg fra tjenestekontrakten. I dette tilfellet vil ikke Kunden få kreditert eller refundert noen kostnader for avbrudd i Telematikktjenestene som følge av restriksjoner eller kansellering av Telematikktjenestene etter denne Bestemmelsen eller forskuddsbetaling for Telematikktjenestene i en periode med slik begrensning eller etter slik kansellering.

3       Maskinvare og programvare

3.1      Maskinvare

I denne Kontrakten kalles Terminalene sammen med tilbehør som kabler, kabelsett og antenner for "Systemmaskinvare". Hvis Systemmaskinvaren ikke allerede er forhåndsinstallert på John Deere-maskinen som Kunden har kjøpt, må den kjøpes og installeres separat av en autorisert Forhandler. Kundens bruk av Systemmaskinvaren er underlagt alle vilkårene og betingelsene i denne kontrakten samt alle ytterligere vilkår og betingelser som er avtalt med Kunden på tidspunktet for kjøp av Systemmaskinvaren.

3.2 Programvare

Tjenesteprogramvaren, modemprogramvaren og annen programvare og/eller fastvare (" Systemprogramvare ") er iboende på Systemmaskinvaren. Systemprogramvaren inneholder egenutviklet kode fra John Deere eller tredjeparter, som er lisensiert under vilkårene i dette avsnittet, og kan omfatte tredjepartskode som er separat lisensiert som spesifisert i dokumentasjonen som følger med Systemmaskinvaren. John Deere gir Kunden en ikke-eksklusiv, gjenkallelig lisens til å bruke Systemprogramvaren kun (i) i forbindelse med bruk av systemet, og (ii) med Systemmaskinvaren. John Deere gir videre Kunden rett til å overdra sin lisens til å bruke Systemprogramvaren, som ikke inkluderer tjenestene, under levetiden til systemets maskinvare, i forbindelse med overføring av eiendomsretten til systemets maskinvare. Kunden samtykker i at John Deere kan oppdatere Systemprogramvaren på en hvilken som helst av Kundens Systemmaskinvarer under avtaletiden til denne Kontrakten så ofte som ansett hensiktsmessig. John Deere er ikke ansvarlig for enhver tap av data som skyldes oppdatering av tjenesten.

4 Nye tjenester

John Deere kan gjøre tilgjengelig nye funksjoner for Kunden for å forbedre eksisterende telematikktjenester (" Nye tjenester "). Nye Tjenester kan være underlagt tilleggsvilkår og -betingelser eller til og med kreve egen avtale eller samtykke.

5       Datainnsamling

Alle data som samles inn iht. denne avtalen, samles kun inn for det formål å kunne levere tjenestene som tilbys i denne kontrakten.

5.1 Innsamling av opplysninger for å aktivere terminalen

John Deere samler inn og behandler data slik som firma, kundenavn og adresse, terminal-serienummer, MyJohnDeere™ brukernavn, Operasjonsenter-organisasjons-ID og tjenesteforhandleres epostadresser for oppfyllelse av aktiveringsforespørselen din til JDLink™ Abonnementsavtalen. Så langt personopplysninger påvirkes, er ytterligere detaljer angitt i JDLink™ Personvernerklæring (“# ISG-5”).

5.2      Innsamling av data for å levere telematikktjenester

John Deere vil være vert for, administrere og bruke maskindata og agronomiske data i henhold til vilkårene i denne avtalen for å kunne levere Telematikktjenester. Videre kan dataene, avhengig av maskintypen og tjenestenivået, omfatte operasjonelle data fra kundens maskin.

5.3      Tilgang til og bruk av data

Som standard vil alle John Deere-Forhandlere ha tilgang til maskindiagnostikkdata gjennom MyJohnDeere™ og Service ADVISOR™ med fjerntilgang frem til Kunden begrenser dette gjennom MyJohnDeere™. Kunden kan også til enhver tid autorisere eller begrense tilgangen for John Deere Forhandlere og andre partnerorganisasjoner via MyJohnDeere™ til dataene som er samlet inn. I tillegg kan hver John Deere Forhandler opprette et automatisk godkjent partnerskap mellom John Deere Forhandleren og Kundens organisasjon som godkjenner tilgang til maskindata. For å fjerne forhandlertilgang til Maskindata fra maskiner i kontoen din, må du gjøre følgende:

5.4      Samtalehistorikk

I tillegg kan Underliggende Trådløs Leverandører generere anropsdataoppføringer (" CDR ") for å kunne fakturere og sende regning, og Underliggende Trådløs Leverandørs kan beholde CDR-ene i mer enn nitti (90) dager, i samsvar med gjeldende lov. Den siste posisjonen til hver Terminal vil bli lagret på Terminalen.

5.5      John Deeres bruk av data

John Deere har rett til å få tilgang til dataene for å levere den kontraktsfestede telematikktjenesten. Kunden samtykker i at John Deere kan få tilgang til og bruke data i anonymisert form til statistiske formål, samt for å forbedre eller forsterke tjenestene som leveres under denne kontrakten, utvikle tilleggs- eller nye John Deere-produkter og –tjenester og/eller identifisere nye brukstyper av utstyr.

5.6 Personvern og Etterlevelse

John Deere vil behandle alle data og levere underliggende telematikktjenester i tråd med gjeldende lover og forskrifter, f.eks. personvernforordningen (“ GDPR ”). Mer informasjon er gitt i JDLink™ Personvernerklæring (“# ISG-5”). Hvis Kundens maskin brukes av tredjeparter på vegne av Kunden, er Kunden forpliktet til å sikre at alle gjeldende lover og forskrifter (f.eks. GDPR, arbeidsrett), overholdes og tilhørende personverninformasjon blir gitt til brukeren eller egnet samtykke er innhentet.

Hvis Kunden overfører eierskap til terminalen, er Kunden forpliktet til å kansellere eventuelt gjenværende abonnement før eierskapsoverføring. Abonnementer kan kanselleres ved å bruke alternativet “Deaktiver” i StellarSupport™.

6       Varighet og oppsigelse

6.1      Varighet

Varigheten av denne avtalen (" Abonnementsperioden ") skal starte på datoen for aktivering av terminalen av John Deere og skal vare i en periode på to år, unntatt hvis avtalen avsluttes tidligere som angitt nedenfor. Denne avtalen blir ikke automatisk fornyet. Ved utløp av Abonnementsperioden vil Telematikktjenestene underlagt denne avtalen opphøre, med mindre Kunden velger å be om et nytt John Deere Telematikkabonnement. Data samlet inn av JDLink™ under abonnementet forblir tilgjengelig for kunden gjennom MyJohnDeere™ etter avslutning av abonnementet.

6.2      Oppsigelse

Kunden kan si opp denne avtalen uten grunn og uten forhåndsvarsel ved å bruke alternativet “Deaktiver” i StellarSupport™. Ved Kundens avslutning uten grunn vil Kunden ikke ha krav på refusjon av godtgjørelse som Kunden betalte for Tjenestene eller Systemmaskinvaren.

John Deere kan si opp denne avtalen med tretti (30) dagers skriftlig varsel. Lovbestemmelsene om heving ved umiddelbart varsel påvirkes ikke. Etter oppsigelsen vil terminalen forbli inaktiv i Kundens organisasjon.

6.3      Terminaloverføring

Overføring av Terminal til en annen organisasjon vil resultere i en automatisk avslutning av abonnementet.

7       Ansvarsbegrensning

 1. Telematikktjenestene i henhold til denne avtalen leveres gratis og blir gjort tilgjengelig for Kunden på et "som den er", "med alle feil" og "som tilgjengelig" - grunnlag. Kundens bruk av Telematikktjenestene skjer på eget valg og risiko. John Deere avgir ingen påstander eller løfter om kvalitet, nøyaktighet eller pålitelighet til Telematikktjenestene, tilgjengelighet eller oppetid, eller innhold. Følgelig utelukker John Deere alle underforståtte forhold, garantier, representasjoner eller andre vilkår som kan gjelde for Telematikktjenestene.
 2. John Deere så vel som alle dets tilknyttede selskaper vil ikke være ansvarlige overfor Kunden (eller Kundens brukere eller noen annen person som krever rettigheter som stammer fra Kundens rettigheter) for tap eller skade, enten det er i kontrakt, erstatning, eller brudd på lovpålagt plikt, som kan oppstå i forbindelse med eller fra bruk av Telematikktjenestene, inkludert ethvert (i) indirekte eller følgetap eller skade; (ii) tap av fortjeneste, salg, forretning, inntekt eller bruk; (iii) forretningsavbrudd; (iv) tap av forretningsmuligheter, goodwill eller omdømme; eller (v) tap av informasjon eller data. John Deeres ansvar for forsettlig eller grov uaktsom oppførsel samt John Deeres ansvar i henhold til lovbestemt produktansvarslov forblir upåvirket.
 3. John Deere avgir ingen krav eller løfter med hensyn til noen tredjepart. Følgelig er John Deere så vel som alle tilknyttede selskaper ikke ansvarlig for tap eller skade som kan oppstå som følge av deres handlinger, inkludert for eksempel hvis en annen bruker misbruker Kundens innhold eller identitet. Kundens bruk av tredjepartsinnhold er etter eget skjønn og risiko.
 4. Ved leveranse av Telematikktjenestene, garanterer John Deere ikke at tjenesten vil være sikker eller fri for feil eller virus. Kunden er ansvarlig for å konfigurere sin egen informasjonsteknologi for å få tilgang til Telematikktjenestene, og det anbefales sterkt at Kunden bruker sin egen virusbeskyttelsesprogramvare.
 5. Kundens eneste og eksklusive rett og rettsmiddel i tilfelle misnøye med Telematikktjenestene, eller enhver annen grunn til å klage, skal være oppsigelse og avvikling av tilgang til eller bruk av Telematikktjenestene.
 6. John Deeres maksimale samlede ansvar for tap eller skader som følge av bruk av Telematikktjenestene er begrenset til maksimalt EUR 12.500.
 7. Til tross for andre bestemmelser i disse Vilkårene, utelukker eller begrenser ingenting i disse Vilkårene John Deeres ansvar for (i) død eller personskade forårsaket av John Deeres uaktsomhet; (ii) svindel eller svikaktig fremstilling; eller (iii) ethvert annet ansvar som ikke kan utelukkes eller begrenses med grunnlag i lov.

8       Andre bestemmelser

8.1      Overføring av avtalen – Tilknyttede og beslektede selskaper

John Deere kan overføre denne avtalen til et annet tilknyttet selskap med alle rettigheter og forpliktelser eller krav som oppstår på dette grunnlaget. Eventuelle rettigheter og privilegier som er gitt John Deere i samsvar med bestemmelsene i denne avtalen, skal også gis til filialer og tilknyttede selskaper. Filialer og/eller tilknyttede selskaper er selskaper eller andre juridiske enheter som direkte eller indirekte kontrollerer John Deere eller henholdsvis, sammen med John Deere, enten er direkte eller indirekte kontrollert med en betydelig andel på mer enn femti prosent (50 %).

8.2      Valg av lov og verneting

Disse Vilkårene skal styres og tolkes i samsvar med de materielle lovene som gjelder i Den føderale republikken Tyskland. De respektive domstolene i Mannheim vil ha eksklusiv jurisdiksjon over eventuelle søksmål eller tvist knyttet til disse Vilkårene (et “ Krav ”). Disse vilkårene vil ikke underlegges vernetingsreglene til noen annen jurisdiksjon eller FNs kontraktkonvensjon for internasjonalt salg av varer. Anvendelse av sistnevnte er uttrykkelig ekskludert.

8.3      Klausul om separate bestemmelser og fraskrivelse

Dersom en bestemmelse i denne avtalen viser seg å være umulig å håndheve, skal dette ikke påvirke gyldigheten av de andre bestemmelsene. Kontraktspartene skal erstatte den aktuelle bestemmelsen med en bestemmelse som kan håndheves, som reflekterer så nært som mulig intensjonen og den økonomiske virkningen av den aktuelle bestemmelsen. En frafallelse når det gjelder å forfølge et brudd på en bestemmelse i denne avtalen av en av kontraktspartene, skal ikke tolkes som en fraskrivelse av retten til å forfølge påfølgende brudd.

8.4      Varsler

Alle varsler må være skriftlige og skal anses å ha blitt gjort når de har blitt mottatt ved brev til: John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67659 Kaiserslautern, Germany.

8.5      Force majeure

Ingen av kontraktspartene skal være ansvarlig overfor den andre parten for manglende eller forsinket oppfyllelse av en obligatorisk forpliktelse, hvis denne manglende eller forsinkede oppfyllelsen skyldes et tilfelle av force majeure , naturkatastrofer, streik, terrorhandlinger, sivil uro, overholdelse av lover eller offentlige pålegg eller andre hendelser, som ligger utenfor hva avtaleparten kan påvirke, forutsatt at avtaleparten gir umiddelbar skriftlig melding om forholdet og gjenopptar levering av ytelsen så raskt som mulig, og forutsatt at den andre kontraktsparten kan si opp denne avtalen dersom forholdet vedvarer i mer enn en periode på nitti (90) dager og den forsinkede kontraktsparten ikke har signalisert at ytelsen vil kunne gjenopptas i løpet av en rimelig tidsramme.

8.6      Import- og eksportrestriksjoner

Kunden bekrefter at alle Telematikktjenester, Systemmaskinvare, Systemprogramvaren, egenutviklede data, know-how eller andre data eller annen informasjon (heretter kalt " Produkter ") som leveres av John Deere, kan være gjenstand for import- og/eller eksportkontrollovene i ett eller flere land, og følgelig kan import, eksport og re-eksport, være begrenset eller forbudt. Kunden godtar derfor å verken direkte eller indirekte importere, eksportere eller re-eksportere slike produkter eller foranledige at slike produkter importeres, eksporteres eller reeksporteres, til enhver destinasjon, enhet eller person som er forbudt eller begrenset i henhold til lov eller forskrift, med mindre det først er innhentet skriftlig samtykke fra John Deere og en kompetent offentlig enhet, enten skriftlig eller som til enhver tid følger av gjeldende bestemmelser med endringer. Kunden samtykker i at ingen produkter mottatt fra John Deere, vil bli brukt direkte i rakettvåpenteknologi, sensitive atomvåpen, eller kjemiske, biologiske våpen eller på noen annen måte overført til noen part for slik sluttbruk. Kunden vil kun bruke Produktene i et land som er oppført som et tilgjengelig land.

8.7      Hele Avtalen

Hensikten med denne avtalen er å regulere vilkårene for bruk av de bestilte tjenestene, alle ordninger, avtaler og forsikringer mellom kontraktspartene. Denne avtalen reflekterer den fulle og hele avtalen mellom partene med hensyn til avtalegjenstanden og erstatter alle tidligere dokumenter, diskusjoner og arrangementer med hensyn til formålet med avtalen. I tillegg til denne avtalen inneholder JDLink™ Personvernerklæring reguleringer av personvern og informasjonssikkerhet som gjelder for JDLink™ Tjenesten. Alle tillegg eller motstridende vilkår og betingelser foreslått av Kunden eller som finnes i en bestilling, vil bli avvist og skal bare være gyldig etter skriftlig godkjennelse fra John Deere.