1     Līgumslēdzējas puses

2     Līguma priekšmets

2.1      Telemātikas pakalpojumi

2.2      Piekļuve Telemātikas pakalpojumiem..

2.3      Telemātikas pakalpojumu aktivizēšana

2.4      SIM karte

2.5      Ļaunprātīga vai krāpnieciska Telemātikas pakalpojumu izmantošana

3     Aparatūra un Programmatūra

3.1      Aparatūra

3.2      Programmatūra

4     Jauni pakalpojumi

5     Datu vākšana

5.1      Datu vākšana, lai aktivizētu Termināli

5.2      Datu vākšana, lai sniegtu Telemātikas pakalpojumus

5.3      Piekļuve datiem un to izmantošana

5.4      Zvanu datu ieraksti

5.5      Datu izmantošana no John Deere puses

5.6      Datu privātums un atbilstība

John Deere apstrādās visus datus un sniegs pamatā esošos Telemātikas pakalpojumus saskaņā ar piemērojamajiem likumiem un noteikumiem, piemēram, vispārējo datu aizsardzības regulu (“GDPR”). Sīkāka informācija ir sniegta JDLink™ Privātuma paziņojumā (“#ISG-5”). Ja Klienta iekārtu Klienta vārdā izmanto trešās personas, Klienta pienākums ir nodrošināt, ka tiek ievēroti visi piemērojamie likumi un noteikumi (piemēram, GDPR, darba likums) un lietotājam tiek sniegta atbilstoša datu konfidencialitātes informācija vai tiek saņemta atbilstoša piekrišana.

6     Līguma termiņš un tā izbeigšana

6.1      Termiņš

6.2      Līguma izbeigšana

6.3      Termināla nodošana

7     Atbildības ierobežojumi

8     Citi nosacījumi

8.1      Līguma saistību tālāknodošana – filiāles un saistīti uzņēmumi

8.2      Piemērojamie tiesību akti un vieta

8.3      Līguma noteikumu atdalāmība; atteikšanās

8.4      Paziņojumi

8.5      Nepārvarama vara

8.6      Importa un eksporta ierobežojumi

8.7      Viss Līgums

John Deere - JD Link™ pakalpojumu abonēšanas noteikumi un nosacījumi (“#ISG-4”)

Teritorija: Eiropas Savienība, trešās valstis Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ), Šveice, Neatkarīgo Valstu Sadraudzība (NVS)

Izlaišanas datums: 01.02.2020.

Valoda: Latvian / Latviešu


Šajos noteikumos un nosacījumos, kas tiks attiecināti uz Klienta un John Deere tiesiskajām attiecībām, izklāstīti John Deere - JDLink™ abonementa nosacījumi .

John Deere ir izstrādājis un nodrošina dažādas telemātikas sistēmas zem preču zīmes un/vai tirdzniecības nosaukuma JDLink™. Šīs sistēmas sastāv no telemātikas aparatūras, programmatūras un telemātikas pakalpojumiem (“Sistēmas”) un tās tiek nodrošinātas ar John Deere pilnvaroto dīleru vai citu pilnvaroto pušu (“Dīleri”) starpniecību.

1       Līgumslēdzējas puses

Šis līgums ir noslēgts starp John Deere GmbH & Co. KG, ko pārstāv Intelligent Solutions Group (ISG), Straßburger Allee 3, 67659 Kaiserslautern (“John Deere”), un Klientu.

2       Līguma priekšmets

2.1      Telemātikas pakalpojumi

Telemātikas pakalpojumiem (“ Telemātikas pakalpojumi ”) nepieciešams terminālis (skatīt 3.1. sadaļu “Aparatūra”), kas pārsūta iekārtas un agronomiskos datus no jūsu iekārtas uz mākoņa servera risinājumu, saglabājot un apstrādājot jūsu datus, ieskaitot lietotāja interfeisu, lai piekļūtu un vizualizētu jūsu datus. Lai iegūtu detalizētu JDLink™ pakalpojumā apstrādāto funkciju un datu punktu aprakstu, lūdzu skatiet “JDLink™ Privātuma paziņojumu (“#ISG-5”)” un “MyJohnDeere™ Privātuma paziņojumu, A pielikums (Funkcijas apraksts)” (“#ISG-3”) sadaļā “MyMachine Connect”, kas atrodama vietnē isg-contracts.deere.com .

Atkarībā no abonementa līmeņa, Telemātikas pakalpojumi var arī ietvert pakalpojumus, lai nodrošinātu tādu operāciju atbalstu kā RDA (attālinātā piekļuve displejam) un tādu datu pārvaldi kā WDT (mobilā datu pārraidīšana), kā arī pakalpojumus, kas ļauj John Deere Dīlerim ar tādām speciālām lietotnēm kā SAR (Service ADVISOR™ Remote) iegūt iekārtas diagnostikas informāciju, veikt attālinātu apkalpošanu un dažādu iekārtas komponentu programmatūras atjaunināšanu attālināti. Lai iegūtu sīkāku šo papildu pakalpojumu aprakstu, lūdzu skatiet “MyJohnDeere™ Privātuma paziņojumu, A pielikums (Funkcijas apraksts)” (“#ISG-3”) sadaļā “MyMachine Connect”, kas atrodams vietnē isg-contracts.deere.com .

Telemātikas pakalpojumi tiks nodrošināti, izmantojot vienu vai vairākus bezvadu telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējus, kurus John Deere ir attiecīgi pilnvarojis (katrs no viņiem - “ Bāzes bezvadu pakalpojumu sniedzējs ”). Klients izmantos Produktus tikai tajā valstī, kas iekļauta atļauto valstu sarakstā, kurās John Deere nodrošina JDLink™ pakalpojumu, lūdzu skatiet jdlink.deere.com . Telemātikas pakalpojumi ietver tikai tos Telemātikas pakalpojumus, kas noteikti šajā līgumā, un nepārprotami izslēdz jebkādus citus pakalpojumus, ko varētu piedāvāt kāds no bāzes bezvadu pakalpojumu sniedzējiem, izņemot tos, kurus izmanto John Deere, lai sniegtu Telemātikas pakalpojumus saskaņā ar šo līgumu. Diapazons un signāla stiprums var atšķirties katrā konkrētajā vietā un ir atkarīgs no vietējā pakalpojumu sniedzēja diapazona un signāla stipruma. John Deere negarantē un neparedz sev nekādu atbildību par noteiktu pārklājumu, diapazonu vai signāla stiprumu. Pakalpojumi var būt pieejami arī citās Eiropas valstīs, izmantojot vietējā pakalpojumu sniedzēja viesabonēšanas pakalpojumus.

Abonēšanas periodā terminālis bieži pārsūta noteiktus datus no Klienta iekārtas uz mākoņa serveriem. Pēc abonēšanas beigām visi abonēšanas laikā radītie dati būs pieejami Klientam, bet jauni dati netiks pārsūtīti.

Klients ar šo piekrīt, ka aprakstīto Telemātikas pakalpojumu sniegšanai tiek apstrādāti dati, kā norādīts “JDLink™ Privātuma paziņojumā (“#ISG-5”)”, kas atrodams vietnē isg‑contracts.deere.com .

2.2      Piekļuve Telemātikas pakalpojumiem

Klients varēs piekļūt lietotāja saskarnei, kas pieejamas vietnē jdlink.deere.com (“ Telemātikas tīmekļa saskarne ”), ko pārvalda John Deere. Lai piekļūtu Telemātikas tīmekļa saskarnei, Klientam ir jāizveido MyJohnDeere™ lietotāja vārds ar administratora piekļuves līmeni un Darbību centra organizācija vai jāpiešķir jau esoša organizācija. Katra telemātikas piekļuve (“ Terminālis ”) ir saistīta ar vienu noteiktu organizāciju, kā noteikts JDLink™ Abonēšanas līgumā (“#ISG-10”). Ja Klients vēlas sasaistīt Termināli ar citu organizāciju, Klientam jāpārvieto Terminālis, kā rezultātā notiks automātiska abonomenta pārtraukšana. Lai pieprasītu jaunu aktivizāciju, jāparaksta jauns JDLink™ Abonēšanas līgums. Klients var pārbaudīt “Help” sadaļu Darbību centrā vai sakontaktēties ar Dīleri vai John Deere par turpmāku palīdzību ar Termināļa pārvietošanu.

2.3      Telemātikas pakalpojumu aktivizēšana

Ja Klients vēlas aktivizēt Termināli savā individuālajā iekārtā, viņam jāparaksta saistošs JDLink™ Abonēšanas līgums (“#ISG-10”), akceptējot šos pamata noteikumus un nosacījumus. Neatkarīgi no Termināļu skaita, kas iekļauts katrā noteiktā (“#ISG-10”) veidlapā, katram Terminālim ir savs individuāls abonements, kuru reglamentē šie noteikumi un nosacījumi.

Abonēšanas līguma veidlapā klientam jānorāda MyJohnDeere™ Darbību centra organizācija, kurai Terminālis tiks piešķirts. Parakstītais JDLink™ Abonēšanas līgums (“#ISG-10”) jūsu Dīlerim jānosūta John Deere. Pēc Klienta parakstītā JDLink™ Abonēšanas līguma (“#ISG-10”) saņemšanas un apstiprināšanas, Terminālu aktivizēs John Deere. John Deere patur tiesības noraidīt aktivizācijas pieprasījumu eksporta ierobežojumu vai tehnisku ierobežojumu gadījumā.

Aktivizēšanas laikā Telemātikas pakalpojumu nodrošināšana tiks uzsākta caur aktivizēto Termināli, un tie būs pieejami līdz abonēšanas perioda beigām. Pēc Abonēšanas perioda beigām Telemātikas pakalpojumi, kuru sniegšanu regulē šis līgums, vairs netiks nodrošināti un automātiski atjaunoti. Ja Klients izvēlas atjaunot abonementu, viņam jāparaksta jauns Abonēšanas līgums. Lai nodrošinātu nepārtrauktus pakalpojumus, šī atjaunošana ir jāpieprasa un jāapstiprina pirms vecā abonementa beigu datuma.

2.4      SIM karte

Terminālis var iekļaut izņemamu abonenta identifikācijas moduļa karti (“ SlM karti ”). SIM karti var izmantot vienīgi Telemātikas pakalpojumu saziņai un datu pārraidei tikai savienojumā ar aktivizētu Termināli, kuru var iegādāties vienīgi no John Deere pilnvarota Dīlera vai kurš jau ir uzstādīts John Deere iekārtās. Klients neiegūst īpašumtiesības uz SIM karti. John Deere pieder visas tiesības, tostarp tiesības ļaut izmantot SIM kartēs instalēto programmatūru. John Deere ir tiesības aizstāt vai nomainīt SIM kartes, ja pakalpojuma nodrošināšanā ir traucējumi. John Deere patur tiesības deaktivizēt SIM karti un piestādīt Klientam rēķinu, lai tiktu atlīdzināti papildu izdevumi, kas radušies John Deere, ja Klients izmanto SIM karti mērķiem, kas nav saistīti ar Telemātikas pakalpojumu izmantošanu. Klientam nekavējoties jāinformē John Deere, ja kāda no sistēmas aparatūras sastāvdaļām tiek nozaudēta vai nozagta, kļūst neizmantojama bojājuma dēļ vai tiek nepareizi izmantota. Klients nedrīkst nodot John Deere izsniegto SIM karti nevienai trešajai personai bez John Deere skaidri izteiktas iepriekšējas piekrišanas.

2.5      Ļaunprātīga vai krāpnieciska Telemātikas pakalpojumu izmantošana

John Deere var pēc saviem ieskatiem ierobežot vai atcelt Klientam Telemātikas pakalpojumus saskaņā ar šo līgumu, ja ir pamatotas aizdomas par to ļaunprātīgu vai krāpniecisku izmantošanu. Klients nedrīkst izmantot Telemātikas pakalpojumus ļaunprātīgi vai krāpnieciski, tāpat Klients apņemas a) neveikt, nepiedalīties un nepieļaut jebkādu Telemātikas pakalpojumu ļaunprātīgu vai krāpniecisku izmantošanu; b) nekavējoties ziņot Dīlerim (vai John Deere, ja Klients pats ir Dīleris) par šādu Klientam zināmu ļaunprātīgu vai krāpniecisku izmantošanu un c) sadarboties, ja notiek izmeklēšana vai tiek ierosināta lieta, kas saistīta ar jebkādu ļaunprātīgu vai krāpniecisku izmantošanu, kuru ierosinājis John Deere, John Deere likumiskie pārstāvji vai kāds no bāzes bezvadu pakalpojumu sniedzējiem. Klients pilnībā atbild par maksājumiem, izmaksām vai zaudējumiem, kas radušies ļaunprātīgas vai krāpnieciskas izmantošanas rezultātā. Telemātikas pakalpojumu “ļaunprātīga vai krāpnieciska izmantošana” ietver, bet neaprobežojas ar:

 1. piekļuvi komunikācijai un/vai informācijai par citu John Deere klientu, kādu no Dīleriem vai kādu no bāzes bezvadu pakalpojumu sniedzējiem, šādas komunikācijas un/vai informācijas pārveidošanu vai iejaukšanos tajā, mudināšanu vai palīdzēšanu citai personai vai uzņēmumam to darīt vai mēģinājums izdarīt kādu no iepriekš minētajām darbībām;
 2. kāda no bāzes bezvadu pakalpojumu sniedzēja tīkla pārveidošanu, viltošanu vai neatļautu pieslēgšanos tam;
 3. jebkādu pastiprinātāju, paplašinātāju, retranslētāju vai citu ierīču uzstādīšanu, kuras pārveido radio signālus vai frekvences, kurās tiek sniegti Telemātikas pakalpojumi vai darbojas sistēmas aparatūra, tādā veidā, kas pārkāpj piemērojamos tiesību aktus vai valdības noteikumus;
 4. Telemātikas pakalpojumu izmantošanu tādā veidā, lai nepamatoti traucētu izmantot pakalpojumu vienam vai vairākiem citiem klientiem vai gala lietotājiem, vai nepamatotu traucēšanu John Deere vai kādam no bāzes bezvadu pakalpojumu sniedzējiem sniegt pakalpojumu;
 5. Telemātikas pakalpojumu izmantošanu, lai sniegtu neķītru, piedauzīgu, apmelojošu, nepiedienīgu vai nelikumīgu informāciju vai ar autortiesībām aizsargātu saturu, kas nav Klienta īpašums;
 6. Telemātikas pakalpojumu izmantošanu bez atļaujas, lietojot nozagtu vai nozaudētu iekārtu;
 7. nesankcionētu piekļuvi Telemātikas pakalpojumiem vai kādam no bāzes bezvadu pakalpojumu sniedzēja pakalpojumiem;
 8. Telemātikas pakalpojumu izmantošanu, lai sniegtu IP balss pārraides pakalpojumus, vai pieslēgšanos pakalpojumiem caur citu iekārtu, lai sniegtu telemātikas pakalpojumus, kas nav Telemātikas pakalpojumi;
 9. jebkādas shēmas, nepatiesu personas datu vai kredītkaršu datu izmantošanu, lai pilnībā vai daļēji izvairītos no maksājumiem par Telemātikas pakalpojumiem;
 10. nesankcionētu sistēmas aparatūras, Termināļa, sistēmas aparatūras iestatījumu vai sistēmas programmatūras modifikāciju;
 11. sistēmas aparatūras ļaušanu uzstādīt fiziskai vai juridiskai personai, kas nav Dīleris vai kāds cits John Deere sertificētās sistēmas aparatūras John Deere autorizēts uzstādītājs;
 12. nesankcionētu piekļuvi sistēmas datu failiem, programmām, procedūrām vai informācijai, kas attiecas uz Klientu vai jebkuru citu John Deere klientu, to izmantošanu, pārveidošanu vai iznīcināšanu;
 13. sistēmas izmantošanu, lai to izjauktu reversās inženierijas vajadzībām vai klonētu, vai jebkuru mēģinājumu izveidot Telemātikas pakalpojuma aizvietotāju vai līdzīgu pakalpojumu, izmantojot piekļuvi Telemātikas pakalpojumiem un tos lietojot;
 14. izmantošanu jebkādiem neatļautiem, nelikumīgiem vai krāpnieciskiem nolūkiem;
 15. jebkuras fiziskas personas atrašanās vietas vai snieguma un izturēšanās izsekošanu, iepriekš nesaņemot visas nepieciešamās atļaujas no šīs personas, atbilstoši piemērojamiem likumiem un noteikumiem.
 16. pieejas nodrošināšanu pakalpojumiem vai ļaušanu tos izmantot personām, kas atrodas embargo valstīs vai ir ar tām saistītas, vai atrodas valstīs, kurās nav atļauts izmantot šos pakalpojumus. Konstatējot vienu vai vairākus šādus ļaunprātīgas vai krāpnieciskas izmantošanas gadījumus, John Deere var nekavējoties pārtraukt pakalpojumu sniegšanu un anulēt pakalpojumu līgumu. Šādā gadījumā Klients nesaņems nekādu samaksu vai atlīdzību par Telemātikas pakalpojumu nodrošināšanas pārtraukumiem, kas radušies Telemātikas pakalpojumu ierobežošanas vai atcelšanas dēļ saskaņā ar šo sadaļu, kā arī nesaņems iemaksāto priekšapmaksu par Telemātikas pakalpojumiem šāda ierobežojuma laikā vai pēc Telemātikas pakalpojumu anulēšanas.

3       Aparatūra un Programmatūra

3.1      Aparatūra

Šajā līgumā Termināļus kopā ar piederumiem, piemēram, kabeļiem, kabeļu kārtošanas aprīkojumu un antenu, sauc par “ Sistēmas aparatūru ”. Ja Sistēmas aparatūra jau iepriekš nav uzstādīta Klienta iegādātajā John Deere iekārtā, tā ir jāiegādājas un tā jāuzstāda atsevišķi autorizētam Dīlerim. Klients izmanto Sistēmas aparatūru, ievērojot visus šī līguma noteikumus un nosacījumus, kā arī visus citus noteikumus un nosacījumus, kurus Klients piekritis ievērot Sistēmas aparatūras iegādes brīdī.

3.2      Programmatūra

Sistēmas aparatūrā ietilpst pakalpojumu programmatūra, modema programmatūra, kā arī cita programmatūra un/vai aparātprogrammatūra (“ Sistēmas programmatūra ”). Sistēmas programmatūra satur John Deere vai saskaņā ar šo sadaļu licencētu trešo personu patentētu kodu, un var ietvert arī atsevišķi licencētu trešo personu kodu, kā norādīts jebkurā Sistēmas aparatūrai pievienotajā dokumentācijā. John Deere piešķir Klientam neekskluzīvu, anulējamu licenci Sistēmas programmatūras izmantošanai vienīgi i) Sistēmas izmantošanas nolūkos un ii) kopā ar Sistēmas aparatūru. John Deere piešķir Klientam arī tiesības nodot savu Sistēmas programmatūras izmantošanas licenci, kas neietver Telemātikas pakalpojumus, Sistēmas aparatūras kalpošanas laikā, nododot arī īpašumtiesības uz Sistēmas aparatūru. Klients piekrīt, ka John Deere var atjaunināt jebkuras Klienta Sistēmas aparatūras Sistēmas programmatūru šī līguma darbības laikā tik bieži, cik John Deere uzskata par vajadzīgu. John Deere neatbild ne par kādiem datu zudumiem, kas radušies atjaunināto pakalpojumu rezultātā.

4       Jauni pakalpojumi

John Deere var padarīt pieejamas Klientam jaunas funkcijas esošo Telemātikas pakalpojumu uzlabošanai (“ Jauni pakalpojumi ”). Uz jauniem pakalpojumiem var attiekties papildu noteikumi un nosacījumi, vai arī nepieciešama atsevišķa līguma noslēgšana vai piekrišana.

5       Datu vākšana

Visi dati, kas savākti saskaņā ar šo līgumu, tiek vākti vienīgi tāpēc, lai sniegtu šajā līgumā paredzētos pakalpojumus.

5.1      Datu vākšana, lai aktivizētu Termināli

John Deere apkopo un apstrādā datus, piemēram, uzņēmumu, klienta vārdu un adresi, Termināļa sērijas numuru, MyJohnDeere™ lietotājvārdu, Darbību centra organizācijas ID un apkalpojošo Dīleru e-pasta adresi, lai izpildītu JDLink™ Abonēšanas līguma aktivizācijas pieprasījumu. Ciktāl tas ietekmē personas datus, sīkāka informācija ir sniegta JDLink™ Privātuma paziņojumā (“#ISG-5”).

5.2      Datu vākšana, lai sniegtu Telemātikas pakalpojumus

John Deere uzglabās, pārvaldīs un izmantos iekārtas datus un agronomiskos datus saskaņā ar šī līguma noteikumiem, lai sniegtu Telemātikas pakalpojumus. Turklāt, atkarībā no iekārtu veida un pakalpojuma līmeņa, dati var iekļaut operatīvo informāciju no Klienta iekārtas.

5.3      Piekļuve datiem un to izmantošana

Pēc noklusējuma visiem John Deere Dīleriem ir piekļuve iekārtu diagnostikas datiem, izmantojot MyJohnDeere™ un Service ADVISOR™ attālināto piekļuvi, līdz Klients to ierobežo, izmantojot MyJohnDeere™. Klients var arī jebkurā brīdī atļaut vai ierobežot John Deere Dīleru un citu partneru organizāciju piekļuvi vāktajiem datiem, izmantojot MyJohnDeere™. Turklāt katrs John Deere Dīleris var izveidot automātiski apstiprinātas sadarbības attiecības starp John Deere Dīleri un Klienta organizāciju, atļaujot piekļūt iekārtas datiem. Lai noņemtu Dīlera piekļuvi iekārtas datiem no jūsu kontam pievienotajām iekārtām, jums jāveic šādas darbības:

5.4      Zvanu datu ieraksti

Bez tam bāzes bezvadu pakalpojumu sniedzēji var izveidot zvanu datu ierakstus (“ CDR ”) rēķinu sagatavošanas un piestādīšanas nolūkos, un saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem bāzes bezvadu pakalpojumu sniedzēji var glabāt šos ierakstus ilgāk par deviņdesmit (90) dienām. Dati par katra Termināļa pēdējo pozīciju saglabāsies Terminālī.

5.5      Datu izmantošana no John Deere puses

John Deere ir tiesības piekļūt tiem datiem, lai sniegtu līgumā paredzētos Telemātikas pakalpojumus. Klients piekrīt, ka John Deere var piekļūt anonīmiem datiem un tos izmantot statistikas mērķiem vai, lai uzlabotu vai attīstītu saskaņā ar šo līgumu sniegtos pakalpojumus, izstrādātu papildu vai jaunus John Deere produktus un pakalpojumus, un/vai noteiktu jaunus iekārtu lietošanas veidus.

5.6      Datu privātums un atbilstība

John Deere apstrādās visus datus un sniegs pamatā esošos Telemātikas pakalpojumus saskaņā ar piemērojamajiem likumiem un noteikumiem, piemēram, vispārējo datu aizsardzības regulu (“GDPR ”). Sīkāka informācija ir sniegta JDLink™ Privātuma paziņojumā (“#ISG-5”). Ja Klienta iekārtu Klienta vārdā izmanto trešās personas, Klienta pienākums ir nodrošināt, ka tiek ievēroti visi piemērojamie likumi un noteikumi (piemēram, GDPR, darba likums) un lietotājam tiek sniegta atbilstoša datu konfidencialitātes informācija vai tiek saņemta atbilstoša piekrišana.

6       Līguma termiņš un tā izbeigšana

6.1      Termiņš

Šī līguma termiņš (“ Abonēšanas periods ”) sākas no Termināļa aktivizēšanas brīža, ko veic John Deere, un turpināsies divus gadus, izņemot, ja Līgums tiek izbeigts agrāk, kā norādīts zemāk. Šis līgums netiek automātiski atjaunots. Kad beidzas Abonēšanas periods, šajā līgumā noteikto Telemātikas pakalpojumu sniegšana tiks pārtraukta. Klients var iegādāties jaunu John Deere Telemātikas pakalpojumu abonementu. JDLink™ abonēšanas laikā apkopotie dati klientam joprojām ir pieejami caur MyJohnDeere™ pēc abonēšanas pārtraukšanas.

6.2      Līguma izbeigšana

Klients pēc saviem ieskatiem var izbeigt šo līgumu bez iepriekšēja paziņojuma, izmantojot StellarSupport™ opciju “Deaktivizēt”. Klientam, izbeidzot šo Līgumu bez iepriekšēja paziņojuma, nebūs tiesību saņemt jebkādu kompensāciju par veiktajiem maksājumiem par Telemātikas pakalpojumiem vai Sistēmas aparatūru.

John Deere var izbeigt šo līgumu, par to rakstiski brīdinot trīsdesmit (30) dienas iepriekš. Likuma noteikumi, kas attiecas uz līguma izbeigšanas iemesliem pēc tūlītēju paziņojuma, paliek spēkā. Pēc līguma izbeigšanas Terminālis Klienta organizācijā paliks neaktīvs.

6.3      Termināla nodošana

Termināla nodošana citai organizācijai automātiski pārtrauks abonēšanas darbību.

7       Atbildības ierobežojumi

 1. Telemātikas pakalpojumi saskaņā ar šo līgumu tiek sniegti bez maksas un klientam tie ir pieejami pēc principa "tādi, kādi tie ir", "ar visām kļūdām" un "kādi pieejami". Klients izmanto Telemātikas pakalpojumus pēc saviem ieskatiem un riska. John Deere nesniedz nekādas pretenzijas vai solījumus par Telemātikas pakalpojumu kvalitāti, precizitāti vai uzticamību, pieejamību, darbības laiku vai saturu. Attiecīgi, John Deere izslēdz visus netiešos nosacījumus, garantijas, pārstāvības vai citus noteikumus, kas var attiekties uz Telemātikas pakalpojumiem.
 2. John Deere, kā arī visi ar to saistītie uzņēmumi nebūs atbildīgi Klientam (ne Klienta lietotājiem, ne kādai citai personai, kura īsteno tiesības, kas izriet no Klienta tiesībām) par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, neatkarīgi no tā, vai tie izriet no līguma vai neatļautas darbības vai pārkāpjot likumu, kas varētu rasties saistībā ar vai izmantojot Telemātikas pakalpojumus, ieskaitot jebkurus (i) netiešus vai izrietošus zaudējumus vai kaitējumu; ii) peļņas, pārdošanas, uzņēmējdarbības, ieņēmumu vai izlietojuma zaudēšanu; iii) biznesa pārtraukšanu; (iv) biznesa iespēju, nemateriālo vērtību vai reputācijas zaudēšanu; vai v) informācijas vai datu zaudēšanu. John Deere atbildība par tīšu vai rupju nolaidīgu izturēšanos, kā arī John Deere atbildība saskaņā ar normatīvajiem aktiem par produktu atbildību netiek ietekmēta.
 3. John Deere nesniedz nekādas pretenzijas vai solījumus attiecībā uz trešajām personām. Tādējādi John Deere, kā arī visi ar to saistītie uzņēmumi nav atbildīgi par zaudējumiem vai kaitējumu, kas varētu rasties no viņu darbībām, ieskaitot, piemēram, ja cits lietotājs nepareizi izmanto Klienta saturu vai identitāti. Klienta trešo personu satura izmantošana tiek īstenota pēc Klienta ieskatiem un riska.
 4. Sniedzot Telemātikas pakalpojumus, John Deere negarantē, ka pakalpojums būs drošs vai bez kļūdām vai vīrusiem. Klients ir atbildīgs par savas informācijas tehnoloģijas konfigurēšanu, lai piekļūtu Telemātikas pakalpojumiem un ir ļoti ieteicams, lai Klients izmantotu savu programmatūru pret vīrusiem.
 5. Klienta vienīgās un ekskluzīvās tiesības un aizsardzības līdzeklis neapmierinātības ar Telemātikas pakalpojumiem vai jebkādu citu sūdzību gadījumā ir Telemātikas pakalpojumu piekļuves pārtraukšana un izbeigšana.
 6. John Deere maksimālā kopējā atbildība par zaudējumiem vai zaudējumiem, kas saistīti ar Telemātikas pakalpojumu izmantošanu, nepārsniedz EUR 12 500.
 7. Neatkarīgi no citiem šeit minētajiem noteikumiem, nekas šajos noteikumos neizslēdz vai neierobežo John Deere atbildību par (i) nāvi vai miesas bojājumiem, ko izraisījusi John Deere neuzmanība; ii) krāpšana vai maldinošs attēlojums; vai (iii) jebkura cita atbildība, kuru nevar izslēgt vai ierobežot pretēji likumam.

8       Citi nosacījumi

8.1      Līguma saistību tālāknodošana – filiāles un saistīti uzņēmumi

John Deere var nodot tālāk šī līguma saistības citam saistītam uzņēmumam ar visām no tā izrietošajām tiesībām un pienākumiem, vai prasībām. Visas tiesības un privilēģijas, kas piešķirtas John Deere saskaņā ar šī līguma noteikumiem, tiek piešķirtas arī filiālēm un saistītiem uzņēmumiem. Filiāles un/vai saistītie uzņēmumi ir sabiedrības vai citas juridiskas personas, kas tieši vai netieši kontrolē John Deere vai kuras kopā ar John Deere tiek vai nu tieši vai netieši kontrolētas ar būtisku līdzdalību, kas pārsniedz piecdesmit procentus (50%).

8.2      Piemērojamie tiesību akti un vieta

Šos noteikumus pārvalda un tie tiek iztulkoti saskaņā ar Vācijas Federatīvajā Republikā spēkā esošajām materiālajām tiesību normām. Attiecīgajām Manheimas (Mannheim) apgabala tiesām būs bezizņēmuma piekritība visos procesos attiecībā uz darbībām vai strīdiem saistībā ar šiem noteikumiem (“ Prasība ”). Šos noteikumus neregulē nevienas jurisdikcijas tiesību kolīziju normas vai ANO Konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma un pārdevuma līgumiem, kuru piemērošana netiek pieļauta.

8.3      Līguma noteikumu atdalāmība; atteikšanās

Ja kāds šī līguma nosacījums kļūst nepiemērojams, tas neietekmē iespēju piemērot citus noteikumus; līgumslēdzēji aizstāj attiecīgo noteikumu ar noteikumu, ko ir iespējams izpildīt un kas pēc iespējas precīzāk atspoguļo attiecīgā noteikuma nodomu un ekonomiskās sekas. Atteikšanos saukt pie atbildības vienu no līgumslēdzējiem par kādu šī līguma noteikumu pārkāpumu nevar interpretēt kā atteikšanos saukt pie atbildības par turpmākiem pārkāpumiem.

8.4      Paziņojumi

Visiem paziņojumiem jābūt sagatavotiem rakstveidā un tos uzskata par iesniegtiem, ja tie ir saņemti pa pastu šādā adresē: John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, Kaiserslautern, Vācija.

8.5      Nepārvarama vara

Nevienam no līgumslēdzējiem nav nekādu saistību pret citiem par obligāta pienākuma nepildīšanu vai novēlotu izpildi, ja šāda nepildīšana vai aizkavēšanās ir saistīta ar nepārvaramas varas apstākļiem, dabas katastrofām, streikiem, terora aktiem, nemieriem, tiesību aktu vai oficiālu rīkojumu izpildi vai citiem atgadījumiem, ko šis līgumslēdzējs nespēj ietekmēt, ar nosacījumu, ka šis līgumslēdzējs nekavējoties rakstiski informē par šādiem apstākļiem un atsāk darbību pēc iespējas ātrāk, un ar nosacījumu, ka otrs līgumslēdzējs var lauzt šo līgumu, ja šādi apstākļi turpinās ilgāk par deviņdesmit (90) dienām un ja līgumslēdzējs, kuru ietekmē šie apstākļi, nav norādījis, ka tas spēs atsākt savu pienākumu pildīšanu saprātīgā laika periodā.

8.6      Importa un eksporta ierobežojumi

Klients apliecina, ka visiem Telemātikas pakalpojumiem, Sistēmas aparatūrai, Sistēmas programmatūrai, patentētiem datiem, tehnoloģiskai kompetencei vai citiem datiem vai informācijai (turpmāk tekstā – “ Produktiem ”), kas saņemti no John Deere, var piemērot vienas vai vairāku valstu importa un/vai eksporta kontroles likumus, tāpēc attiecīgi to importu, eksportu un atkārtotu eksportu var ierobežot vai aizliegt. Tāpēc Klients piekrīt tieši vai netieši neimportēt, neeksportēt, atkārtoti neeksportēt vai likt importēt, eksportēt vai atkārtoti eksportēt jebkuru no šiem Produktiem uz jebkuru galamērķi, jebkurai personai vai personām, kur tas ir aizliegts vai ierobežots saskaņā ar jebkādu likumu vai noteikumiem, ja vien iepriekš nav saņemta rakstiska John Deere un jebkuras atbilstošas valsts iestādes piekrišana vai nu rakstveidā vai tā, kā to paredz piemērojamie tiesību akti ar to jebkura laika grozījumiem. Klients piekrīt, ka no John Deere saņemtie Produkti netiks tieši izmantoti raķešu tehnoloģijās, augsta riska kodolieročos, ķīmiskos vai bioloģiskos ieročos to galīgās izmantošanas veidos, kā arī netiks nekādā veidā nodoti kādai personai šādiem izmantošanas veidiem. Klients izmantos Produktus tikai tajā valstī, kas iekļauta atļauto valstu sarakstā .

8.7      Viss Līgums

Šis līgums ietver attiecīgus pasūtīto pakalpojumu izmantošanas nosacījumus, kā arī visas vienošanās, norunas un garantijas starp līgumslēdzējiem. Šis līgums atspoguļo visu vienošanos līgumslēdzēju starpā par tā priekšmetu un aizstāj visus iepriekšējos dokumentus, norunas un vienošanās saistībā ar līguma priekšmetu. Papildus šim līgumam JDLink™ Privātuma paziņojums iekļauj datu aizsardzības un datu drošības noteikumus, kādi ir piemērojami JDLink™ Pakalpojumiem. Visi papildu vai pretrunīgie noteikumi un nosacījumi, ko ierosinājis Klients vai kuri iekļauti pasūtījumā, tiks noraidīti un būs spēkā tikai pēc tam, kad John Deere būs tos skaidri rakstiski apstiprinājis.