1     Sutarties šalys

2     Sutarties objektas

2.1      Telematikos paslaugos

2.2      Prieiga prie Telematikos paslaugų

2.3      Telematikos paslaugų aktyvinimas

2.4      SIM kortelė

2.5      Piktnaudžiavimas Telematikos paslaugomis arba naudojimasis jomis sukčiaujant

3     Aparatinė įranga ir programinė įranga

3.1      Aparatinė įranga

3.2      Programinė įranga

4     Naujos paslaugos

5     Duomenų rinkimas

5.1      Duomenų rinkimas terminalui aktyvinti

5.2      Duomenų rinkimas telematikos paslaugoms teikti

5.3      Prieiga prie duomenų ir jų naudojimas

5.4      Skambučių duomenų įrašai

5.5      „John Deere“ duomenų naudojimas

5.6      Duomenų privatumas ir atitiktis teisės aktų reikalavimams

6     Sutarties galiojimo terminas ir nutraukimas

6.1      Sutarties galiojimo terminas

6.2      Sutarties nutraukimas

6.3      Terminalo perdavimas

7     Atsakomybės apribojimas

8     Kitos nuostatos

8.1      Sutarties priskyrimas iš naujo – filialai ir susijusios įmonės

8.2      Taikomos teisės ir vietos pasirinkimas

8.3      Nutraukimo punktas; atsisakymo punktas

8.4      Pranešimai

8.5      Nenugalima jėga ( force majeure )

8.6      Importo ir eksporto apribojimai

8.7      Visas susitarimas

John Deere - JDLink™ paslaugų prenumeratos sąlygos
(„#ISG-4“)

Galiojimo teritorija: Europos Sąjungos, ne Europos Sąjungos šalys Europos ekonominėje erdvėje (EEE), Šveicarija, Nepriklausomų valstybių sandrauga (NVS)

Išleidimo data: 2020 02 01

Kalba: Lithuanian / Lietuvių


Šiose sąlygose nustatyta, kaip Klientas naudojasi įmonės „John Deere“ suteiktu „JDLink™“ paslaugų abonementu.

Įmonė „John Deere“ kuria ir teikia įvairias telematikos sistemas, kurios žymimos prekių ženklu „JDLink™“. Šias sistemas sudaro telematikos aparatinė įranga, programinė įranga ir telematikos paslaugos (toliau – Sistemos ), kurias įmonė „John Deere“ teikia per savo įgaliotuosius atstovus arba kitas įgaliotąsias šalis (toliau – Įgaliotieji atstovai ).

1       Sutarties šalys

Ši sutartis sudaroma tarp „John Deere GmbH & Co. KG“, atstovaujamos „Intelligent Solutions Group“ (ISG), įsikūrusios Straßburger Allee 3, 67659 Kaiserslautern (toliau – „John Deere “), ir Kliento.

2       Sutarties objektas

2.1       Telematikos paslaugos

Telematikos paslaugoms (toliau – Telematikos paslaugos ) teikti reikalingas terminalas (žr. 3.1 punktą „Aparatinė įranga“), kuriuo perduodami technikos ir agronominiai duomenys iš jūsų įrenginio į debesijos serverio programą, kurioje saugomi ir tvarkomi jūsų duomenys, įskaitant naudotojo sąsają, kuri skirta jūsų duomenų prieigai ir vizualizacijai. Išsamus funkcijų ir duomenų, tvarkomų naudojantis „JDLink™“ paslaugomis, aprašymas pateiktas „JDLink™“ privatumo pranešime (#ISG-5) ir „MyJohnDeere™“ privatumo pranešimo A priedo (Funkcijų aprašymas) (#ISG-3) skiltyje „MyMachine Connect “, su kuriais galite susipažinti adresu isg-contracts.deere.com .

Priklausomai nuo prenumeratos lygio, Telematikos paslaugos taip pat gali apimti įrangos veikimo palaikymo paslaugas, tokias kaip nuotolinė prieiga prie ekrano (angl. Remote Display Access , RDA), taip pat duomenų valdymo paslaugas, tokias kaip WDT (belaidis duomenų perdavimas; angl. Wireless Data Transfer ), bei paslaugas, leidžiančias Įgaliotajam „John Deere“ atstovui, naudojantis specialiomis programomis, tokiomis kaip SAR (angl. Service ADVISOR™ Remote ), gauti įrenginių diagnostikos duomenis, atlikti nuotolinio aptarnavimo darbus ir įdiegti įvairių įrenginio dalių programinės įrangos naujinius nuotoliniu būdu. Šios papildomos paslaugos išsamiai aprašytos „MyJohnDeere™” privatumo pranešimo A priedo (Funkcijų aprašymas) (#ISG-3) skiltyje „MyMachine Connect“, su kuria galite susipažinti adresu isg-contracts.deere.com .

Telematikos paslaugos bus teikiamos naudojantis vieno arba kelių belaidžio ryšio teikėjų, tinkamai įgaliotų „John Deere“ (toliau kiekvienas jų – Pagrindinis belaidžio ryšio teikėjas ), paslaugomis. Klientas naudosis Produktais tik nurodytoje šalyje, kurioje „John Deere“ teikia „JDLink™“ paslaugas ( jdlink.deere.com ). Telematikos paslaugos apima tik Telematikos paslaugas, nustatytas šioje Sutartyje, ir neapima jokių paslaugų, kurios gali būti siūlomos Pagrindinių belaidžio ryšio teikėjų, kurių paslaugomis „John Deere“ nesinaudoja teikdama Telematikos paslaugas pagal šią sutartį. Diapazonas ir signalo stiprumas gali skirtis atsižvelgiant į vietovę ir priklauso nuo diapazono ir vietinio teikėjo signalo stiprumo. „John Deere“ negarantuoja ir neprisiima jokios atsakomybės dėl konkrečios aprėpties, diapazono ar signalo stiprumo. Paslauga gali būti teikiama kitose Europos šalyse naudojant vietinio teikėjo tarptinklinio ryšio paslaugas.

Prenumeratos laikotarpiu terminalas dažnai perduoda nurodytus duomenis iš Kliento technikos į debesijos serverius. Pasibaigus prenumeratai, visi prenumeratos laikotarpiu sukurti duomenys toliau bus prieinami Klientui, tačiau nauji duomenys nebus perduodami.

Klientas sutinka, kad jo duomenys būtų tvarkomi minėtų Telematikos paslaugų teikimo tikslais, kaip aprašyta „JDLink™“ privatumo pranešime (#ISG-5), su kuriuo galite susipažinti adresu isg-contracts.deere.com .

2.2       Prieiga prie Telematikos paslaugų

Klientas turės prieigą prie naudotojo sąsajos „John Deere“ tvarkomoje svetainėje jdlink.deere.com (toliau – Telematikos žiniatinklio sąsaja ). Norėdamas naudotis Telematikos žiniatinklio sąsaja, Klientas turi susikurti „MyJohnDeere™“ naudotojo vardą, kuriam suteikiamas administratoriaus prieigos lygis, ir Operacijų centro organizaciją arba paskirti esamą organizaciją. Kiekvienas telematikos tinklų sietuvas (toliau – Terminalas) yra susietas su viena konkrečia organizacija, kaip apibrėžta „JDLink™” abonentinėje sutartyje (#ISG-10). Jeigu Klientas nori susieti Terminalą su kita organizacija, Klientas turi perkelti Terminalą, todėl prenumerata bus nutraukta automatiškai. Norint pateikti prašymą dėl naujo aktyvinimo, reikės pasirašyti naują „JDLink™“ abonentinę sutartį. Daugiau informacijos apie tai, kaip perkelti Terminalą, Klientas gali rasti Operacijų centro skiltyje „Pagalba“ arba gali kreiptis į jį aptarnaujantį Įgaliotąjį atstovą ar „John Deere“.

2.3       Telematikos paslaugų aktyvinimas

Jeigu Klientas nori aktyvinti Terminalą savo asmeniniame įrenginyje, jis turi pasirašyti įpareigojančią „JDLink™“ paslaugų abonentinę sutartį (#ISG-10), sutikdamas laikytis šių pagrindinių sąlygų. Nepriklausomai nuo to, kiek Terminalų yra nurodyta konkrečioje (#ISG-10) formoje, kiekvienam Terminalui suteikiamas atskiras abonentas, kuriam taikomos šios Sąlygos.

Abonentinės sutarties formoje Klientas turi nurodyti „MyJohnDeere™“ Operacijų centro organizaciją, kuriai bus priskirtas Terminalas. Pasirašytą „JDLink™“ abonentinę sutartį (#ISG-10) jus aptarnaujantis Įgaliotasis atstovas turi nusiųsti „John Deere“. Gavusi ir patvirtinusi Kliento pasirašytą „JDLink™ abonentinę sutartį (#ISG-10), „John Deere“ aktyvins Terminalą. „John Deere“ pasilieka teisę netenkinti aktyvinimo prašymo, jeigu yra eksporto ar techninių apribojimų.

Aktyvinus Telematikos paslaugas, jos bus pradėtos teikti per aktyvintą Terminalą ir bus teikiamos iki Prenumeratos laikotarpio pabaigos. Pasibaigus Prenumeratos laikotarpiui, Telematikos paslaugos, kurioms taikoma ši Sutartis, nebebus teikiamos ir nebus automatiškai atnaujinamos. Nusprendęs pratęsti Prenumeratą, Klientas turės pasirašyti naują Abonentinę sutartį. Norint užtikrinti, kad paslaugos būtų teikiamos nepertraukiamai, toks prašymas pratęsti Prenumeratą turi būti pateiktas ir patvirtintas iki senosios prenumeratos laikotarpio pabaigos.

2.4       SIM kortelė

Terminalas gali turėti keičiamą prenumeratoriaus tapatybės modulio kortelę (toliau – SIM kortelė ). SIM kortelė gali būti naudojama tik Telematikos paslaugoms teikti ir duomenims perkelti ir tik naudojant aktyvintą terminalą, kurį galima įsigyti tik iš įgaliotojo „John Deere“ atstovo arba kuris jau gali būti įdiegtas „John Deere“ įrenginiuose. Klientas neįgyja SIM kortelės nuosavybės teisės. Visos teisės, įskaitant teisę leisti naudoti programinę įrangą, įdiegtą SIM kortelėse, priklauso „John Deere“. Paslaugos trikčių atveju „John Deere“ turi teisę pakeisti ar modifikuoti SIM korteles. „John Deere“ pasilieka teisę deaktyvuoti SIM kortelę ir pateikti sąskaitą Klientui už bet kokių papildomų išlaidų, kurias patyrė „John Deere“, padengimą, jei Klientas naudoja SIM kortelę kitu nei Telematikos paslaugų naudojimo tikslu. Klientas turi nedelsdamas informuoti „John Deere“, jei sistemos aparatinės įrangos dalis buvo pamesta, pavogta ar neveikia dėl pažeidimo, arba jei ji buvo naudojama netinkamai. Klientui neleidžiama perduoti „John Deere“ pateiktos SIM kortelės trečiajai šaliai be aiškaus išankstinio „John Deere“ sutikimo.

2.5       Piktnaudžiavimas Telematikos paslaugomis arba naudojimasis jomis sukčiaujant

„John Deere“ gali savo nuožiūra apriboti ar sustabdyti pagal šią Sutartį Klientui teikiamų Telematikos paslaugų teikimą, jei yra pagrindo įtarti, kad paslaugomis piktnaudžiaujama ar jomis naudojamasi sukčiaujant. Klientas negali piktnaudžiauti Telematikos paslaugomis arba naudotis jomis sukčiaujant ir sutinka (a) neįsitraukti, nedalyvauti piktnaudžiavimo Telematikos paslaugomis ar Telematikos paslaugų naudojimo sukčiaujant veikloje ar neleisti to daryti, (b) nedelsiant pranešti Įgaliotajam atstovui (arba „John Deere“, jei Klientas yra Įgaliotasis atstovas) apie piktnaudžiavimą ar naudojimą sukčiaujant, jei Klientas sužinojo apie tokį atvejį, ir (c) bendradarbiauti vykdant tyrimą ar baudžiamajame procese, susijusiame su piktnaudžiavimu ar naudojimu sukčiaujant, pradėtame „John Deere“, „John Deere“ teisinių atstovų ar Pagrindinio belaidžio ryšio teikėjo. Klientas yra visiškai atsakingas už mokesčius, išlaidas ar nuostolius, kylančius dėl piktnaudžiavimo Telematikos paslaugomis arba jų naudojimo sukčiaujant. Piktnaudžiavimas Telematikos paslaugomis arba naudojimasis jomis sukčiaujant apima (tuo neapsiribojant):

 1. „John Deere“, Įgaliotojo atstovo ar Pagrindinio belaidžio ryšio teikėjo ryšių ir (arba) informacijos apie kitą jų klientą pasiekimą, keitimą ar trikdymą arba mėginimą kitam asmeniui ar subjektui padėti atlikti ar mėginti atlikti bet kurį iš anksčiau paminėtų veiksmų;
 2. Pagrindinio belaidžio ryšio teikėjo tinklo pertvarkymą, gadinimą ar neteisėtą prisijungimą prie jo;
 3. stiprintuvų, kartotuvų ar kitų įrenginių, kurie pakeičia radijo signalus ar dažnius, kuriais teikiamos Telematikos paslaugos, montavimą ar Sistemos aparatinės įrangos naudojimą būdu, kuris pažeidžia galiojančius įstatymus ar vyriausybines taisykles;
 4. Telematikos paslaugų naudojimą būdu, kuris nepagrįstai trikdytų vieno ar daugiau kitų klientų ar galutinių naudotojų paslaugos naudojimą ar nepagrįstai trikdytų „John Deere“ ar Pagrindinio belaidžio ryšio teikėjo gebėjimą teikti paslaugą;
 5. Telematikos paslaugų naudojimą siekiant perduoti nepadorią, šmeižikišką, nešvankią ar neteisėtą informaciją ar autorių teisių saugomą turinį, kuris nėra Kliento nuosavybė;
 6. Telematikos paslaugų naudojimą be leidimo pavogtame ar prarastame įrenginyje;
 7. neteisėtą prieigą prie Telematikos paslaugų ar bet kokios Pagrindinio belaidžio ryšio teikėjo paslaugos;
 8. Telematikos paslaugų naudojimą norint teikti interneto telefonijos paslaugas ar prisiregistravimą naudoti ar prisijungimą prie Telematikos paslaugų teikti kitas telematikos paslaugas, kurios nėra Telematikos paslaugos;
 9. schemos, apgaulingo vaizdavimo ar apgaulingo kredito įrenginio naudojimą siekiant visiškai ar iš dalies išvengti mokėjimo už Telematikos paslaugas;
 10. neteisėtą sistemos aparatinės įrangos, terminalo, sistemos aparatinės įrangos nustatymų ar sistemos programinės įrangos modifikavimą;
 11. sistemos aparatinės įrangos diegimą, kurį atlieka kitas asmuo arba subjektas, o ne Įgaliotieji atstovai ar kitas „John Deere“ atestuotas sistemos aparatinės įrangos diegėjas, kuriam teisę diegti suteikė „John Deere“;
 12. neteisėtą prieigą prie sistemos duomenų failų, programų, procedūrų ar informacijos, susijusios su Klientu ar kitu „John Deere“ klientu, jos naudojimą, keitimą ar naikinimą;
 13. naudojimą siekiant atgaminti ar nukopijuoti sistemą arba pastangas sukurti pakaitalą ar panašią paslaugą naudojant ar pasiekiant Telematikos paslaugas;
 14. naudojimą bet kokiu neteisėtu, nelegaliu ar apgaulingu tikslu;
 15. bet kokio fizinio asmens buvimo vietos, veiklos ar elgesio sekimą negavus visų būtinų išankstinių asmens leidimų pagal galiojančius teisės aktus;
 16. naudojimo ar leidimo naudoti paslaugą suteikimą asmenims, esantiems ar susijusiems su šalimis, kurioms taikomas embargas, ar šalimis, kuriose paslauga neleidžiama. Esant vienam ar daugiau tokio piktnaudžiavimo ar naudojimo sukčiaujant atvejų „John Deere“ gali nedelsiant nutraukti paslaugos teikimą ir nutraukti paslaugos sutartį. Tokiu atveju Klientui nebus sumokėti ar sugrąžinti jokie mokesčiai už Telematikos paslaugų trikdžius, kylančius iš bet kokio Telematikos paslaugų apribojimo ar atšaukimo pagal šį skirsnį, ar jokie išankstiniai apmokėjimai už Telematikos paslaugas per tokio apribojimo laikotarpį ar laikotarpį po tokio atšaukimo.

3       Aparatinė įranga ir programinė įranga

3.1       Aparatinė įranga

Šioje sutartyje terminalai kartu su priedais, pvz., kabeliais, kabelių priedais ir antena, vadinami „ Sistemos aparatine įranga “. Jei Sistemos aparatinė įranga nėra iš anksto įdiegta Kliento įsigytame „John Deere“ įrenginyje, ją būtina atskirai įsigyti iš Įgaliotojo atstovo ir ją įdiegti. Sistemos aparatinės įrangos naudojimui taikomos visos šios Sutarties nuostatos ir sąlygos, taip pat visos kitos nuostatos ir sąlygos, dėl kurių sutarta su Klientu įsigyjant Sistemos aparatinę įrangą.

3.2       Programinė įranga

Paslaugų programinė įranga, modemo programinė įranga bei kita programinė įranga ir (arba) gamintojo programinė įranga (toliau – Sistemos programinė įranga ) įdiegiama Sistemos aparatinėje įrangoje. Sistemos programinėje įrangoje yra „John Deere“ ar trečiųjų šalių kodas, licencijuotas pagal šį skirsnį, ir joje gali būti trečiųjų šalių kodas, atskirai licencijuotas, kaip nurodyta dokumentacijoje, pridėtoje prie sistemos aparatinės įrangos. „John Deere“ suteikia Klientui neišskirtinę, atšaukiamą licenciją naudoti Sistemos programinę įrangą tiktai (i) naudojant kartu su sistema ir (ii) Sistemos aparatine įranga. „John Deere“ suteikia Klientui teisę perduoti licenciją naudoti sistemos programinę įrangą, neįskaitant Paslaugų, sistemos aparatinės įrangos naudojimo laikotarpiu kartu perduodant sistemos aparatinės įrangos nuosavybės teisę. Klientas sutinka, kad „John Deere“ gali atnaujinti Sistemos programinę įrangą bet kurioje Kliento Sistemos aparatinėje įrangoje šios Sutarties laikotarpiu taip dažnai, kaip „John Deere“ laiko tinkama. „John Deere“ nėra atsakinga už jokį duomenų praradimą dėl paslaugos atnaujinimo.

4       Naujos paslaugos

„John Deere“ gali pasiūlyti Klientui naujų funkcijų, skirtų esamų Telematikos paslaugų pagerinimui (toliau – Naujos paslaugos ). Naujoms paslaugoms gali būti taikomos papildomos sąlygos arba jos gali būti teikiamos atskiros sutarties ar sutikimo pagrindu.

5       Duomenų rinkimas

Visi duomenys, surinkti pagal šią sutartį, renkami tik pagal šią sutartį teikiamų paslaugų vykdymo tikslu.

5.1       Duomenų rinkimas terminalui aktyvinti

„John Deere“ renka ir tvarko tokius duomenis, kaip įmonės pavadinimas, kliento pavadinimas ir adresas, terminalo serijos numeris, „MyJohnDeere™“ naudotojo vardas, Operacijų centro organizacijos identifikacinis kodas ir aptarnaujančių įgaliotųjų atstovų el. pašto adresas, kuriuo siunčiamas jūsų „JDLink™“ abonentinės sutarties aktyvinimo prašymas. Kiek tai susiję su asmens duomenimis, daugiau informacijos pateikta „JDLink™“ privatumo pranešime (#ISG-5).

5.2       Duomenų rinkimas telematikos paslaugoms teikti

„John Deere“ talpins, tvarkys ir naudos įrenginio ir agronominius duomenis pagal šios sutarties sąlygas, kad galėtų teikti Telematikos paslaugas. Be to, priklausomai nuo įrenginio tipo ir paslaugų lygio, duomenys gali apimti kliento įrenginio teikiamus veiklos duomenis.

5.3       Prieiga prie duomenų ir jų naudojimas

Numatyta, kad visi įgaliotieji įmonės „John Deere“ atstovai turi prieigą prie technikos diagnostinių duomenų naudodamiesi „MyJohnDeere™“ ir paslauga „Service ADVISOR™ Remote“, kol Klientas jos neapriboja svetainėje „MyJohnDeere™“. Klientas taip pat gali leisti įmonės „John Deere“ įgaliotiesiems atstovams ir kitoms partnerių organizacijoms bet kuriuo metu susipažinti su renkamais duomenimis svetainėje „MyJohnDeere™“ arba apriboti jų prieigą prie šių duomenų. Be to, kiekvienas įgaliotasis „John Deere“ atstovas gali sukurti automatiškai patvirtinamą partnerystę tarp įgaliotojo „John Deere“ atstovo ir Kliento organizacijos, suteikdamas prieigą prie įrenginio duomenų. Norėdami panaikinti prieigą prie jūsų paskyroje nurodyto įrenginio duomenų, turite atlikti šiuos veiksmus:

5.4       Skambučių duomenų įrašai

Be to, Pagrindiniai belaidžio ryšio teikėjai gali sukurti skambučių duomenų įrašus ( CDR ) atsiskaitymo ir sąskaitų faktūrų pateikimo tikslais bei gali saugoti CDR ilgiau nei devyniasdešimties (90) dienų pagal taikomus įstatymus. Paskutinė kiekvieno Terminalo vieta išsaugoma Terminale.

5.5       „John Deere“ duomenų naudojimas

„John Deere“ turi teisę pasiekti duomenis, kad galėtų teikti pagal sutartį apibrėžtas Telematikos paslaugas. Klientas sutinka, kad „John Deere“ gali pasiekti ir naudoti nuasmenintus duomenis statistiniais tikslais, taip pat siekiant tobulinti ar plėsti pagal šią sutartį teikiamas paslaugas, kurti papildomus arba naujus „John Deere“ produktus bei paslaugas ir (arba) nustatyti naujus įrangos naudojimo būdus.

5.6       Duomenų privatumas ir atitiktis teisės aktų reikalavimams

„John Deere“ tvarkys visus duomenis ir teiks pagrindines telematikos paslaugas laikydamasi galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų, pvz. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ( BDAR ). Daugiau informacijas pateikiama „JDLink™“ privatumo pranešime (#ISG-5). Jeigu Kliento įrenginiu Kliento vardu naudojasi trečiosios šalys, Klientas privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų (pvz., BDAR, darbo teisės aktų) ir naudotojui būtų pateikta atitinkama informacija apie duomenų privatumą arba gautas atitinkamas sutikimas.

Jei Klientas perduoda nuosavybės teises į terminalą, Klientas privalo nutraukti prenumeratą iki nuosavybės teisės perdavimo. Prenumeratą galima atšaukti naudojantis „StellarSupport™“ parinktimi „Išjungti“ (angl. Deactivate ).

6       Sutarties galiojimo terminas ir nutraukimas

6.1       Sutarties galiojimo terminas

Šios sutarties galiojimo terminas (toliau – Prenumeratos laikotarpis ) yra dveji metai nuo tada, kai „John Deere“ aktyvina terminalą, išskyrus atvejus, kai sutartis nutraukiama anksčiau, kaip nurodyta toliau. Ši sutartis nėra automatiškai atnaujinama. Pasibaigus Prenumeratos laikotarpiui, Klientas gali pateikti prašymą dėl naujos „John Deere“ Telematikos prenumeratos. Nutraukus prenumeratą, Klientas turės prieigą prie Prenumeratos laikotarpiu teikiant „JDLink™“ paslaugas surinktų duomenų per svetainę „MyJohnDeere™“.

6.2       Sutarties nutraukimas

Klientas gali nutraukti šią sutartį be pagrįstos priežasties ir išankstinio įspėjimo, pasinaudojęs „StellarSupport™“ parinktimi „Išjungti“ (angl. Deactivate ). Klientas, nutraukęs šią sutartį be pagrįstos priežasties, neturės teisės susigrąžinti savo sumokėtų mokesčių už Paslaugas ar Sistemos aparatinę įrangą.

„John Deere“ gali nutraukti šią sutartį apie tai raštu pranešusi prieš trisdešimt (30) dienų. Teisės aktų nuostatos dėl sutarties nutraukimo dėl pagrįstos priežasties iškart po pranešimo išlieka nepakeistos. Nutraukus sutartį, neaktyvus terminalas liks Kliento organizacijoje.

6.3       Terminalo perdavimas

Jeigu Terminas bus perduotas kitai organizacijai, prenumerata bus automatiškai nutraukta.

7       Atsakomybės apribojimas

 1. Telematikos paslaugos pagal šią sutartį yra teikiamos nemokamai ir yra pateikiamos Klientui „tokios, kokios yra“, „su visais trūkumais“ ir „pagal galimybes“. Klientas naudojasi Telematikos paslaugomis savo nuožiūra ir rizika. „John Deere“ neteikia jokių pareiškimų ar pažadų dėl Telematikos paslaugų kokybės, tikslumo ar patikimumo, prieinamumo ar veikimo laiko arba turinio. Atitinkamai „John Deere“ netaiko jokių numanomų sąlygų, garantijų, pareiškimų ar kitų sąlygų, kurios gali būti taikomos Telematikos paslaugoms.
 2. „John Deere“ ir visos jos susijusios įmonės neprisiima atsakomybės Kliento (Kliento Naudotojų ar bet kurio kito asmens, teikiančio reikalavimus, kylančius iš Kliento teisių) atžvilgiu už jokius nuostolius ar žalą pagal sutartį, deliktinę teisę ar už teisės aktuose nustatytų pareigų pažeidimą, kurie gali atsirasti naudojant Telematikos paslaugas, įskaitant visus (i) netiesioginius nuostolius arba žalą; (ii) prarastą pelną, pardavimus, verslą, pajamas ar naudojimą; (iii) veiklos nutraukimą, (iv) prarastą verslo galimybę, prestižą ar reputaciją arba (v) informacijos ar duomenų praradimą. „John Deere“ atsakomybė už tyčinius veiksmus ar veiksmus dėl didelio aplaidumo, taip pat „John Deere“ atsakomybė pagal atsakomybę už produktus reglamentuojančius teisės aktus, išlieka nepakitusi
 3. „John Deere“ neteikia jokių pareiškimų ar pažadų dėl jokių trečiųjų šalių. Atitinkamai „John Deere“ ir visos jos susijusios įmonės neatsako už jokius nuostolius ar žalą, kurie gali būti padaryti dėl jų veiksmų, įskaitant, pavyzdžiui, jei kitas naudotojas netinkamai naudojasi Kliento turiniu ar tapatybe. Klientas naudojasi trečiųjų šalių turiniu savo nuožiūra ir rizika.
 4. Teikdama Telematikos paslaugas, „John Deere“ negarantuoja, kad paslauga bus saugi ar joje nebus klaidų ar virusų. Klientas turi konfigūruoti savo informacines technologijas taip, kad turėtų prieigą prie Telematikos paslaugų, ir jam primygtinai rekomenduojama naudoti savo apsaugos nuo virusų programinę įrangą.
 5. Kliento vienintelė ir išimtinė teisė ir teisių gynimo priemonė kilus nepasitenkinimui Telematikos paslaugomis ar atsiradus kitų nusiskundimų yra prieigos prie Telematikos paslaugų atsisakymas arba naudojimosi jomis nutraukimas.
 6. Didžiausia bendra „John Deere“ atsakomybė už nuostolius ar žalą, kylančius dėl naudojimosi Telematikos paslaugomis, yra ne didesnė kaip 12 500 EUR.
 7. Neatsižvelgiant į kitas šių Sąlygų nuostatas, nė viena šių Sąlygų nuostatų nepanaikina ar neapriboja „John Deere“ atsakomybės (i) mirties ar sveikatos sutrikdymo dėl „John Deere“ aplaidumo atveju, (ii) dėl sukčiavimo ar apgaulingo klaidinimo arba (iii) jokios kitos atsakomybės, kuri negali būti panaikinta arba ribojama pagal teisės aktus.

8       Kitos nuostatos

8.1       Sutarties priskyrimas iš naujo – filialai ir susijusios įmonės

„John Deere“ gali iš naujo priskirti šią sutartį kitai susietai įmonei su visomis iš jos kylančiomis teisėmis ir įsipareigojimais ar reikalavimais. Bet kokios teisės ir privilegijos, suteiktos „John Deere“ pagal šios sutarties nuostatas, taip pat suteikiamos filialams ir susijusioms įmonėms. Filialai ir (arba) susijusios įmonės yra įmonės ar kiti juridiniai asmenys, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai valdo „John Deere“ ar atitinkamai kartu su „John Deere“ yra tiesiogiai arba netiesiogiai valdomos turint žymią akcijų dalį, daugiau kaip penkiasdešimt procentų (50 %).

8.2       Taikomos teisės ir vietos pasirinkimas

Šioms Sąlygoms taikomos Vokietijos Federacinėje Respublikoje galiojančios materialinės teisės nuostatos, reglamentuojančios šias Sąlygas. Atitinkamas Manheimo teismas turės išimtinę jurisdikciją bet kokių su šiomis Sąlygomis susijusių ieškinių ar ginčų (toliau – Ieškinys ) atžvilgiu. Šioms Sąlygoms netaikomos jokios jurisdikcijos kolizinės taisyklės ar Jungtinių Tautų konvencija dėl tarptautinio pirkimo ir pardavimo sutarčių, ir jų taikymo aiškiai atsisakoma.

8.3       Nutraukimo punktas; atsisakymo punktas

Jei šios sutarties nuostata būtų neįvykdoma, tai neturi paveikti kitų nuostatų įvykdomumo; sutarties šalys turi pakeisti susijusią nuostatą kita įvykdoma nuostata, teisiniu ir ekonominiu požiūriu geriausiai atitinkančia susijusios nuostatos tikslą. Vienos iš sutarties šalių atsisakymas kelti ieškinį dėl šios sutarties nuostatos pažeidimo neturi būti interpretuojamas kaip atsisakymas kelti ieškinį dėl tolesnių pažeidimų.

8.4       Pranešimai

Visi pranešimai turi būti raštiški ir jų pateikimo data turi būti laikoma gavimo paštu toliau nurodytu adresu data: John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67659 Kaiserslautern, Vokietija.

8.5       Nenugalima jėga ( force majeure )

Nė viena iš sutarties šalių nėra atsakinga kitoms šalims už būtino įsipareigojimo nevykdymą ar pavėluotą vykdymą, jei šis nevykdymas ar pavėluotas vykdymas priskirtinas nenugalimos jėgos, stichinių nelaimių, streikų, teroro aktų, pilietinių neramumų, įstatymų ar valdžios nurodymų laikymosi ar kitų įvykių, kurie yra už šios sutarties šalies įtakos sferos ribų, atvejui su sąlyga, kad sutarties šalis nedelsdama pateikia raštišką pranešimą apie šias aplinkybes ir kuo skubiau atnaujina vykdymą, ir su sąlyga, kad kita sutarties šalis gali nutraukti šią sutartį, jei ši aplinkybė trunka ilgiau negu devyniasdešimt (90) dienų ir vėluojanti sutarties šalis nenurodo, kad sugebės atnaujinti įsipareigojimų vykdymą per priimtiną laikotarpį.

8.6       Importo ir eksporto apribojimai

Klientas pripažįsta, kad visoms Telematikos paslaugoms, sistemos aparatinei įrangai, sistemos programinei įrangai, patentuotiems duomenims, žinioms ar kitiems duomenims ar informacijai (toliau – Produktai ), gautiems iš „John Deere - ISG“, gali būti taikomi vienos ar daugiau šalių importo ir (arba) eksporto kontrolės įstatymai ir atitinkamai jų importas, eksportas ir pakartotinis eksportas gali būti ribojamas ar draudžiamas. Todėl Klientas sutinka tiesiogiai arba netiesiogiai neimportuoti, neeksportuoti, pakartotinai neeksportuoti tokių Produktų ar neužsakyti jų importuoti, eksportuoti ar pakartotinai eksportuoti į jokią paskirties vietą, iš jokio subjekto ar asmenų, jei tai draudžiama ar ribojama įstatymais ar taisyklėmis, nebent iš pradžių gautas išankstinis raštiškas „John Deere“ ir reikiamos vyriausybinės įstaigos sutikimas raštu ar kaip numatyta taikomose taisyklėse, kurios gali būti retkarčiais taisomos. Klientas sutinka, kad jokie Produktai, gauti iš „John Deere“, negali būti tiesiogiai tikslingai naudojami raketų technologijoms, tiksliems branduoliniams, cheminiams ar biologiniams ginklams ar jokiu būdu perduodami jokiai šaliai, tikslingai naudojančiai šiais tikslais. Klientas naudos gaminius tik šalyje, kuri įrašyta į leistinų šalių sąrašą.

8.7       Visas susitarimas

Šio susitarimo objektas yra užsakytų paslaugų naudojimo sąlygos, visi susitarimai ir garantijos tarp sutarties šalių. Šis susitarimas atspindi visišką šalių susitarimą dėl jo dalyko ir pakeičia visus ankstesnius dokumentus, diskusijas ir susitarimus dėl šio susitarimo objekto. Šį susitarimą papildo paslaugos „ JDLink™” privatumo pranešimas , kuriame nurodytos paslaugai „JDLink™” taikomos duomenų apsaugos ir duomenų saugumo nuostatos. Visos Kliento siūlomos ar užsakyme nurodytos papildomos ar šios Sutarties neatitinkančios sąlygos bus atmestos ir bus taikomos tik gavus aiškų rašytinį įmonės „John Deere“ sutikimą.