1     Sopimusosapuolet

2     Sopimuksen kohde

2.1      Telemaattiset palvelut

2.2      Pääsy Telemaattisiin palveluihin

2.3      Telemaattisten palveluiden aktivointi

2.4      SIM-kortti

2.5      Telemaattisten palveluiden väärinkäyttö tai petollinen käyttö

3     Laitteisto ja ohjelmisto

3.1      Laitteisto

3.2      Ohjelmisto

4     Uudet palvelut

5     Tiedonkeruu

5.1      Tiedonkeruu päätteen aktivoimiseksi

5.2      Tiedonkeruu telemaattisten palveluiden tarjoamiseksi

5.3      Tietoihin pääsy ja käyttö

5.4      Puhelutiedot

5.5      John Deeren tietojen käyttö

5.6      Tietosuoja ja lainsäädännön noudattaminen

6     Voimassaoloaika ja irtisanominen

6.1      Voimassaoloaika

6.2      Irtisanominen

6.3      Päätteen siirto

7     Vastuunrajoitus

8     Muut ehdot

8.1      Sopimuksen siirtäminen eteenpäin – osakkuus- ja lähiyhtiöt

8.2      Oikeustoimipaikka

8.3      Määräysten itsenäisyys, vastuuvapauslauseke

8.4      Ilmoitukset

8.5      Ylivoimainen este

8.6      Vienti- ja tuontirajoitukset

8.7      Sopimus kokonaisuudessaan

John Deere – JDLink™ - tilauksen ehdot
(“#ISG-4”)

Alueet, jotka sopimus kattaa: Euroopan unioni, EU:iin kuulumattomat maat Euroopan talousalueella (ETA), Sveitsi, Itsenäisten valtioiden yhteisö (IVY)

Julkaisupäivämäärä: 1.2.2020

Kieli: Finnish / Suomi


Näitä ehtoja sovelletaan John Deere - JDLink™-tilaukseen, sopimusosapuolten ollessa Asiakas ja John Deere .

John Deere on kehittänyt ja tarjoaa erilaisia telemaattisia järjestelmiä JDLink™-tuotenimellä. Ne muodostuvat telemaattisesta laitteistosta, ohjelmistosta ja telemaattisista palveluista (” Järjestelmät ”) ja John Deere tarjoaa niitä valtuutettujen jälleenmyyjien tai muiden valtuutettujen osapuolten kautta (” Jälleenmyyjät ”).

1       Sopimusosapuolet

Tämän sopimuksen osapuolet ovat John Deere GmbH & Co. KG, jonka edustajana toimii Intelligent Solutions Group (ISG), Straßburger Allee 3, Kaiserslautern (" John Deere ") ja Asiakas.

2       Sopimuksen kohde

2.1       Telemaattiset palvelut

Telemaattiset palvelut (" Telemaattiset palvelut ") vaativat päätteen (katso kohta 3.1 Laitteisto), joka välittää konetta koskevaa sekä agronomista tietoa koneestasi pilvipalvelupohjaiselle palvelimelle ja varastoi ja käsittelee tietojasi, sekä sisältää käyttöliittymän, joka mahdollistaa tietoihisi pääsyn ja niiden visualisoimisen. Yksityiskohtaisen kuvauksen JDLink™-palvelun ominaisuuksista ja sen käsittelemistä tiedoista löydät JDLink™-tietosuojaselosteesta (“#ISG-5”) sekä MyJohnDeere™-tietosuojaselosteen liitteestä A (ominaisuuksien kuvaus) (“#ISG-3”) kohdasta MyMachineConnect. Seloste löytyy osoitteesta isg-contracts.deere.com .

Riippuen tilauksen laajuudesta, Telemaattiset palvelut voivat myös sisältää esimerkiksi koneiden hallinnointia varten etäkäyttömahdollisuuden (Remote Display Access eli RDA) ja tiedon hallinnointia varten langattoman tiedonsiirron (Wireless Data Transfer, WDT), sekä palveluita, jotka mahdollistavat John Deeren Jälleenmyyjälle pääsyn tätä tarkoitusta varten tehtyjen sovellusten kautta (kuten SAR, Service ADVISOR™ Remote) koneiden diagnosoinnin tietoihin, ja mahdollistavat etähuollon ja koneiden eri komponentteja koskevien ohjelmistopäivitysten asennuksen etänä. Yksityiskohtaisen kuvauksen näistä lisäpalveluista löydät MyJohnDeere™-tietosuojaselosteen liitteestä A (ominaisuuksien kuvaus) (“#ISG-3”) kohdasta MyMachineConnect. Seloste löytyy osoitteesta isg-contracts.deere.com .

Telemaattiset palvelut aktivoidaan John Deere n asianmukaisesti valtuuttaman yhden tai useamman tietoliikenneoperaattorin kautta (kutakin kutsutaan nimellä ” Langattoman palvelun tarjoaja ”). Asiakkaan tulee käyttää Tuotteita ainoastaan niissä maissa, jotka on listattu saatavilla oleviksi maiksi, joissa John Deere tarjoaa JDLink™-palvelua. Lisätietoja saat osoitteesta jdlink.deere.com . Telemaattisiin palveluihin kuuluvat vain tässä sopimuksessa määritetyt Telemaattiset palvelut, ja pois suljetaan erikseen palvelut, joita saattaa tarjota muu Langattoman palvelun tarjoaja kuin John Deeren tämän sopimuksen mukaisiin Telemaattisiin palveluihin käyttämä tarjoaja. Signaalin laajuus ja vahvuus voivat vaihdella paikan mukaan ja riippuvat paikallisen tarjoajan signaalin laajuudesta ja vahvuudesta. John Deere ei takaa eikä ota mitään vastuuta signaalin tietystä kattavuudesta, laajuudesta tai vahvuudesta. Palvelu voidaan tarjota muissa Euroopan maissa paikallisen tietoliikennepalveluntarjoajan roaming-palvelun kautta.

Tilauskauden aikana pääte välittää toistuvasti tiettyjä tietoja Asiakkaan koneesta pilvipalvelupohjaiselle palvelimelle. Tilauskauden päätyttyä kaikki tilauksen aikana syntyneet tiedot pysyvät Asiakkaan saatavissa, mutta uusia tietoja ei välitetä.

Asiakas täten hyväksyy, että tietoja käsitellään kuvailtujen Telemaattisten palvelujen toimittamiseksi siten kun JDLink™ -tietosuojaselosteessa (“#ISG-5”) on kerrottu. Tietosuojaseloste löytyy osoitteesta isg-contracts.deere.com .

2.2       Pääsy Telemaattisiin palveluihin

Asiakkaalla on pääsy käyttöliittymään (” Telemaattinen verkkoliittymä ”) osoitteessa jdlink.deere.com, joka on John Deeren hallinnoima verkkosivusto. Telemaattisen verkkoliittymän käyttöä varten Asiakkaan tulee luoda MyJohnDeere™ -käyttäjänimi jolla on admin-valtuudet sekä Operation Center -organisaatio tai käyttää olemassa olevaa organisaatiota. Jokainen telematiikkaportti (" Pääte ") on yhdistetty tiettyyn yhteen organisaatioon, kuten on määritelty JDLink™-tilaussopimuksessa (“#ISG-10”). Jos Asiakas haluaa yhdistää Päätteen eri organisaatioon, Asiakkaan on siirrettävä Terminaalia, mikä johtaa tilauksen automaattiseen päätymiseen. Uusi JDLink™-tilaussopimus on allekirjoitettava uuden aktivoinnin hankkimiseksi. Päätteen siirtoon liittyen Asiakas voi etsiä tietoa Operations Centerin "apua"-kohdasta tai ottaa yhteyttä Jälleenmyyjäänsä tai John Deereen.

2.3       Telemaattisten palveluiden aktivointi

Jos Asiakas tahtoo aktivoida Päätteen omassa koneessaan, hänen on allekirjoitettava sitova JDLink™-tilaussopimusasiakirja (“#ISG-10”), jossa hän hyväksyy asiaan liittyvät ehdot. Riippumatta Päätteiden määrästä millä tahansa yksittäisellä lomakkeella ("#ISG-10"), jokaisella Päätteellä on oma tilauksensa, johon sovelletaan näitä ehtoja.

Tilaussopimuslomakkeella Asiakkaan on ilmoitettava MyJohnDeere™ Operations Center -organisaatio, johon tahtoo Päätteen liittää. Jälleenmyyjäsi on lähetettävä allekirjoitettu JDLink™-tilaussopimus ("#ISG-10") John Deerelle. John Deere aktivoi Päätteen otettuaan vastaan ja vahvistettuaan Asiakkaan allekirjoittaman JDLink™-tilaussopimuksen ("#ISG-10"). John Deere pidättää oikeuden kieltäytyä aktivointipyynnöstä vientirajoitusten tai teknisten rajoitusten vuoksi.

Aktivointihetkellä telemaattiset palvelut alkavat toimia aktivoidulla Päätteellä ja toimivat aina Tilausjakson loppuun asti. Tilausjakson päätyttyä tämän sopimuksen tarkoittamat telemaattiset palvelut päättyvät, eivätkä jatku automaattisesti. Jos Asiakas päättää uusia Tilauksen, hänen on allekirjoitettava uusi tilaussopimus. Keskeytyksettömän palvelun turvaamiseksi tätä uusimista on pyydettävä ja se on hyväksyttävä ennen vanhan tilauksen päättymispäivää.

2.4       SIM- kortti

Päätteessä voi olla siirrettävä, tilaajan tunnistava moduulikortti (” SIM-kortti ”). SIM-korttia saa käyttää ainoastaan Telemaattisiin palveluihin liittyvässä viestinnässä ja tiedonsiirrossa aktivoidun Päätteen yhteydessä, joka voidaan ostaa ainoastaan John Deeren valtuutetulta Jälleenmyyjältä tai joka on asennettu valmiiksi John Deeren koneisiin. Asiakas ei saa omistusoikeutta SIM-korttiin. Kaikki oikeudet, mukaan lukien SIM-korteilla olevien tietojen käyttöoikeuden myöntäminen, pysyvät John Deerellä. Mikäli palvelu häiriintyy, John Deerellä on oikeus korvata tai muokata SIM-kortteja. John Deere varaa oikeuden mitätöidä SIM-kortti ja laskuttaa Asiakkaalta korvaus John Deerelle aiheutuneista lisäkuluista, mikäli Asiakas käyttää SIM-korttia muuhun tarkoitukseen kuin Telemaattisten palveluiden hyödyntämiseen. Asiakkaan tulee ilmoittaa välittömästi John Deerelle, mikäli osa Järjestelmälaitteistosta katoaa tai varastetaan tai muuttuu käyttökelvottomaksi vahingon vuoksi tai mikäli sitä on käytetty jollakin tavalla väärin. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää John Deeren toimittamaa SIM-korttia kolmannelle osapuolelle ilman John Deeren erikseen ja etukäteen myöntämää lupaa.

2.5       Telemaattisten palveluiden väärinkäyttö tai petollinen käyttö

John Deere voi rajoittaa yksinomaisen harkintansa mukaisesti tässä sopimuksessa tarkoitettuja Asiakkaan saamia Telemaattisia palveluita tai peruuttaa ne, mikäli sillä on kohtuullinen syy epäillä Väärinkäyttöä tai Petollista käyttöä. Asiakas ei saa väärinkäyttää Telemaattisia palveluita tai käyttää niitä petollisesti ja suostuu (a) olemaan ryhtymättä tai osallistumatta tai sallimatta Telemaattisten palveluiden minkäänlaista Väärinkäyttöä tai Petollista käyttöä, (b) ilmoittamaan välittömästi Jälleenmyyjälle (tai John Deerelle, mikäli Asiakas on Jälleenmyyjä) Asiakkaan tietoon tulleesta Väärinkäytöstä tai Petollisesta käytöstä sekä (c) tekemään yhteistyötä John Deeren, John Deeren lakimiesten tai Langattoman palvelun tarjoajan käynnistämässä tutkinnassa tai oikeuskäsittelyssä, joka liittyy Väärinkäyttöön tai Petolliseen käyttöön. Asiakas on yksin korvausvastuussa Väärinkäytöstä tai Petollisesta käytöstä aiheutuvista maksuista, kuluista tai vahingoista. Telemaattisten palveluiden ”Väärinkäyttöön tai Petolliseen käyttöön” kuuluvat, näihin kuitenkaan rajoittumatta, seuraavat:

 1. John Deeren toista asiakasta, Jälleenmyyjää tai Langattoman palvelun tarjoajaa koskevan viestinnän ja/tai tietojen käyttö, muuttaminen tai häirintä tai toisen henkilön tai yhteisön yllyttäminen tai avustaminen johonkin edellä mainituista;
 2. luvattoman yhteyden järjestäminen, peukalointi tai ottaminen Langattoman palvelun tarjoajan verkkoon;
 3. kovaäänisten, vahvistimien, äänentoistolaitteiden tai muiden Telemaattisten palveluiden käyttöön liittyvien radiosignaalien tai frekvenssien muuttamiseen tarkoitettujen laitteiden asentaminen tai Järjestelmälaitteiston käyttö sovellettavan lain tai valtion säädöksen vastaisella tavalla;
 4. Telemaattisten palveluiden käyttö tavalla, joka häiritsee kohtuuttomasti yhden tai useamman asiakkaan tai loppukäyttäjän mahdollisuutta käyttää palvelua tai John Deeren tai Langattoman palvelun tarjoajan kykyä tarjota palvelu;
 5. Telemaattisten palveluiden käyttö säädyttömien, siveettömien, loukkaavien, rivojen tai laittomien tietojen tai tekijänoikeuksilla suojatun ja Asiakkaalle kuulumattoman sisällön välittämiseen;
 6. Telemaattisten palveluiden luvaton käyttö varastetulla tai kadonneella laitteella;
 7. Telemaattisten palveluiden tai Langattoman palvelun tarjoajan palveluiden luvaton käyttö;
 8. Telemaattisten palveluiden käyttö IP-puheensiirron tarjoamiseen tai niiden kaappaaminen tai niihin kytkeytyminen muiden telemaattisten palveluiden kuin näiden Telemaattisten palvelujen tarjoamiseksi;
 9. ohjelman, väärän ilmoituksen tai väärän luottokorttilaitteen käyttö tarkoituksena välttyä maksamasta Telemaattisia palveluita kokonaan tai osittain;
 10. Järjestelmälaitteiston, Päätteen, Järjestelmälaitteiston asetusten tai Järjestelmäohjelmiston luvaton säätö;
 11. Järjestelmälaitteiston antaminen jonkun muun henkilön tai yhteisön kuin Jälleenmyyjän tai muun John Deeren valtuuttaman ja John Deeren hyväksymän Järjestelmälaitteiston asentajan asennettavaksi;
 12. Järjestelmätiedostojen, ohjelmien, menettelytapojen tai Asiakkaaseen tai John Deeren toiseen asiakkaaseen liittyvien tietojen luvaton käyttöoikeus, käyttö, muokkaus tai tuhoaminen
 13. käyttö, jonka tarkoituksena on takaisinmallintaa tai kloonata Järjestelmä, tai yritys kehittää korvaava tai vastaava palvelu käyttämällä Telemaattisia palveluita tai pääsemällä niihin käsiksi;
 14. käyttö lainvastaisessa, laittomassa tai petollisessa tarkoituksessa;
 15. luonnollisen henkilön sijainnin, toiminnan tai käytöksen jäljittäminen saamatta ensin kaikkia soveltuvan lainsäädännön vaatimia etukäteislupia kyseiseltä henkilöltä;
 16. palvelun tarjoaminen tai antaminen sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka asuvat kauppasaarron kohteena olevassa valtiossa tai ovat yhteydessä valtioon, joissa palvelu on kielletty. Mikäli tällainen Väärinkäyttö tai Petollinen käyttö tapahtuu yhden tai useamman kerran, John Deerellä on oikeus välittömästi keskeyttää palvelu ja vetäytyä palvelusopimuksesta. Tässä tapauksessa Asiakkaalle ei hyvitetä tai palauteta mitään maksuja Telemaattisten palveluiden keskeytyksen vuoksi, mikäli se johtuu Telemaattisten palveluiden rajoittamisesta tai irtisanomisesta tämän kohdan perusteella, ei myöskään Telemaattisista palveluista maksettua ennakkomaksua tällaisella rajoitusjaksolla tai irtisanomisen jälkeen.

3       Laitteisto ja ohjelmisto

3.1       Laitteisto

Tässä sopimuksessa kutsutaan Päätteitä lisälaitteineen, kuten johdot, kaapelit ja antennit, nimellä ” Järjestelmälaitteisto ”. Mikäli Järjestelmälaitteistoa ei ole asennettu ennalta Asiakkaan ostamaan John Deere -koneeseen, tulee se ostaa erikseen valtuutetulta Jälleenmyyjältä, joka asentaa sen. Asiakkaan Järjestelmälaitteiston käyttöön sovelletaan kaikkia tämän sopimuksen ehtoja sekä kaikkia muita ehtoja, joista on sovittu Asiakkaan kanssa Järjestelmälaitteiston ostohetkellä.

3.2       Ohjelmisto

Palveluohjelmisto, modeemiohjelmisto ja muut ohjelmistot ja/tai kesto-ohjelmistot (” Järjestelmäohjelmisto ”) kuuluvat Järjestelmälaitteistoon. Järjestelmäohjelmisto sisältää John Deeren tai kolmannen osapuolen oman tunnuksen, joka on lisensoitu tämän kohdan ehtojen mukaisesti ja voi sisältää kolmannen osapuolen erikseen lisensoidun tunnuksen sen mukaan kuin Järjestelmälaitteiston mukana toimitetuissa asiakirjoissa on määritetty. John Deere myöntää Asiakkaalle muun kuin yksinoikeuden sisältävän, irtisanomiskelpoisen lisenssin, jolla tämä voi käyttää Järjestelmäohjelmistoa ainoastaan (i) Järjestelmän käytön yhteydessä ja (ii) Järjestelmälaitteistolla. John Deere myöntää lisäksi Asiakkaalle oikeuden siirtää Järjestelmäohjelmiston käyttöä koskeva lisenssinsä, joka ei sisällä palveluita, Järjestelmäohjelmiston käyttöaikana Järjestelmälaitteiston omistusoikeuden siirron yhteydessä. Asiakas hyväksyy, että John Deere voi päivittää Asiakkaan minkä tahansa Järjestelmälaitteiston Järjestelmäohjelmiston tämän sopimuksen voimassaoloaikana niin usein kun tarpeelliseksi katsotaan. John Deerellä ei ole korvausvastuuta palvelun päivityksestä johtuvasta tiedon menetyksestä.

4       Uudet palvelut

John Deere voi tarjota Asiakkaalle uusia ominaisuuksia, joilla parantaa olemassa olevia Telemaattisia palveluita (" Uudet palvelut "). Uusiin ominaisuuksiin voidaan soveltaa uusia ehtoja tai ne voivat jopa vaatia erillisen sopimuksen tai suostumuksen.

5       Tiedonkeruu

Kaikki tämän sopimuksen perusteella kerätyt tiedot kerätään ainoastaan tämän sopimuksen tarkoittamien palveluiden tarjoamiseksi.

5.1       Tiedonkeruu päätteen aktivoimiseksi

John Deere kerää ja käsittelee tietoja, kuten tietoja yrityksestä, asiakkaan nimeä ja osoitetta, päätteen sarjanumeroa, MyJohnDeere™-käyttäjätunnusta, Operations Centerin organisaatio-ID:tä ja palvelevien jälleenmyyjien sähköpostiosoitteita JDLink™-tilaussopimuksen aktivointipyyntösi toteuttamiseksi. Henkilötietojen osalta lisätietoja löydät JDLink™-tietosuojaselosteesta (“#ISG-5”).

5.2       Tiedonkeruu telemaattisten palveluiden tarjoamiseksi

John Deere säilyttää, hallinnoi ja käyttää konetta koskevia ja agronomisia tietoja tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti pystyäkseen tarjoamaan Telemaattisen palvelun. Koneen tyypistä ja palvelutasosta riippuen nämä tiedot voivat lisäksi sisältää asiakkaan koneen kautta kerättäviä, koneen käyttöä koskevia tietoja.

5.3       Tietoihin pääsy ja käyttö

Kaikilla John Deeren Jälleenmyyjillä on oletuksena aina pääsy koneiden diagnostiikkatietoihin MyJohnDeere™:n ja Service ADVISOR™ Remote:n kautta, ellei Asiakas rajoita tätä erikseen muokkaamalla MyJohnDeere™:n asetuksia. Asiakas voi myös milloin tahansa antaa John Deeren Jälleenmyyjille ja muille yhteistyöorganisaatioille pääsyn kerättyihin tietoihin MyJohnDeere™:n kautta tai rajoittaa tietoihin pääsyä. Lisäksi jokainen John Deere Jälleenmyyjä voi luoda automaattisesti hyväksyttävän kumppanuuden John Deere Jälleenmyyjän ja Asiakkaan organisaation välille antaen pääsyn konetta koskeviin tietoihin. Poistaaksesi myyjän pääsyn käyttäjätilisi koneita koskeviin tietoihin, sinun tulee toimia seuraavasti:

5.4       Puhelutiedot

Langattoman yhteyden tarjoajat voivat lisäksi tuottaa puhelutietorekistereitä (” CDR ”) laskutustarkoituksiin, ja Langattoman yhteyden tarjoajat voivat säilyttää näitä rekistereitä kauemmin kuin yhdeksänkymmenen (90) päivän ajan, paikallisen lain mukaisesti. Kunkin Päätteen viimeisin sijainti tallennetaan Päätteelle.

5.5       John Deeren tietojen käyttö

John Deerellä on oikeus käyttää tietoja, jotta se voi tarjota sopimuksessa määritettyjä telemaattisia palveluita. Asiakas hyväksyy sen, että John Deere pääsee käyttämään ja käyttää tietoja anonymisoidussa muodossa tilastointitarkoituksiin sekä parantaakseen ja kehittääkseen tämän sopimuksen perusteella tarjottavia palveluita, kehittääkseen lisäpalveluita tai uusia John Deeren tuotteita ja palveluita, sekä tunnistaakseen laitteiston uusia käyttötapoja.

5.6       Tietosuoja ja lainsäädännön noudattaminen

John Deere käsittelee kaikkia tietoja ja tarjoaa niihin perustuvia telemaattisia palveluita kaikkien soveltuvien lakien ja säännösten, kuten yleisen tietosuoja-asetuksen (" GDPR ") mukaisesti. Lisätietoja löydät JDLink™-tietosuojaselosteesta (“#ISG-5”). Jos Asiakkaan konetta käyttävät Asiakkaan puolesta kolmannet osapuolet, Asiakkaan velvollisuus on varmistaa, että kaikkia soveltuvia lakia ja asetuksia (esim. GDPR, työlainsäädäntö) noudatetaan ja vaadittu tietosuojaan liittyvä informaatio annetaan käyttäjälle, tai pätevä suostumus hankitaan.

Jos Asiakas siirtää päätteen omistusoikeuden, Asiakkaan velvollisuus on peruuttaa kaikki voimassa olevat tilaukset ennen omistusoikeuden siirtoa. Tilaukset voidaan peruuttaa käyttäen "peruuta"-toimintoa StellarSupport™.

6       Voimassaoloaika ja irtisanominen

6.1       Voimassaoloaika

Tämän sopimuksen voimassaoloaika (" Tilauskausi ") alkaa sinä päivänä kun John Deere aktivoi päätteen ja jatkuu kaksi vuotta paitsi jos sopimus päätetään aiemmin kuten alla kuvataan. Tämä sopimus ei jatka voimassaoloaan automaattisesti. Tilauskauden päätyttyä tässä sopimuksessa kuvatut Telemaattiset palvelut päättyvät. Asiakas voi päättää pyytää uutta John Deere -telemaattista tilausta. Tilauksen päättymisen jälkeen Asiakkaalla säilyy MyJohnDeeressä™ pääsy tilauksen aikana JDLinkin™ kautta kerättyyn tietoon.

6.2       Irtisanominen

Asiakas voi irtisanoa tämän sopimuksen ilman erillistä syytä ja ennakkoilmoitusta "deactivate" -toiminnon kautta StellarSupportissa™. Mikäli Asiakas irtisanoo ilman eritystä syytä, Asiakkaalla ei ole oikeutta saada palautusta Palveluista tai Järjestelmälaitteistosta maksamistaan maksuista.

John Deere voi irtisanoa tämän sopimuksen toimittamalla kirjallisen ilmoituksen kolmenkymmentä päivää (30) etukäteen. Tämä ei sulje pois mahdollisuutta käyttää lakisääteistä oikeutta välittömään irtisanomiseen tietyissä tilanteissa. Irtisanomisen jälkeen pääte pysyy epäaktiivisena Asiakkaan organisaatiossa.

6.3       Päätteen siirto

Päätteen siirtäminen toiseen organisaatioon johtaa tilauksen automaattiseen irtisanomiseen.

7       Vastuunrajoitus

 1. Tämän sopimuksen mukaiset Telemaattiset palvelut tarjotaan ilman korvausta ja ovat Asiakkaan käytössä "sellaisina kuin ovat", "kaikkine vikoineen" ja "kuten tarjolle saatettu". Asiakas käyttää Telemaattisia palveluita omalla vastuullaan ja riskillään. John Deere ei esitä väitteitä tai lupauksia Telemaattisten palveluiden laadusta, tarkkuudesta, luotettavuudesta, saatavuudesta tai toiminta-ajasta taikka sisällöstä. Tämän mukaisesti John Deere ei hyväksy mitään oletettuja ehtoja, vakuutuksia, väitteitä tai muita ehtoja, jotka voivat päteä Telemaattisiin palveluihin.
 2. John Deere eikä mikään sen osakkuusyhtiöistä ole vastuussa Asiakkaalle (tai Asiakkaan käyttäjille tai kenellekään muulle henkilölle, joka vaatii Asiakkaan oikeuksista johtuvien oikeuksiensa valvomista) mistään menetyksestä tai vahingosta, onpa se sopimus- tai vahingonkorvausperustainen tai lakisääteisen velvoitteen loukkaukseen perustuva, joka voi tulla ilmi liittyen Telemaattisten palveluiden käyttöön, mukaan lukien kaikki (i) epäsuorat tai välilliset menetykset tai vahingot; (ii) voiton, myynnin, liiketoiminnan tai käytön menetys; (iii) liiketoiminnan keskeytys; (iv) liiketoimintamahdollisuuden, goodwillin tai maineen menetys; tai (v) tiedon ja datan menettäminen. Tämä ei vaikuta John Deeren vastuuseen tahallisesta tai törkeän huolimattomasta käytöksestä eikä myöskään John Deeren lakisääteiseen tuotevastuuseen.
 3. John Deere ei tee väitteitä eikä lupauksia mitään kolmatta osapuolta kohtaan. Tämän mukaisesti John Deere, eikä mikään sen osakkuusyhtiöistä ole vastuussa mistään menetyksestä tai vahingosta, joka voi johtua kolmansien osapuolien teoista, mukaan lukien esimerkiksi, jos toinen käyttäjä käyttää väärin Asiakkaan sisältöä tai identiteettiä. Asiakas käyttää kolmannen osapuolen sisältöä omalla vastuullaan.
 4. Tarjotessaan Telemaattisia palveluita, John Deere ei takaa, että palvelu on turvallinen tai vapaa bugeista taikka viruksista. Asiakkaan vastuulla on oman tietotekniikkansa säätäminen Telemaattisten palveluiden käyttöä varten ja on erittäin suositeltavaa, että Asiakas käyttää omaa virustorjuntaohjelmistoaan.
 5. Tapauksessa, jossa Asiakas on tyytymätön Telemaattisiin palveluihin, tai minkä tahansa muun valituksen aiheen kohdalla, Asiakkaan ainoa oikeussuojakeino on sopimuksen irtisanominen ja Telemaattisten palvelujen käytön lopettaminen.
 6. John Deeren yhteenlaskettu enimmäiskorvausvastuu Telemaattisten palveluiden käytöstä johtuvista menetyksistä ja vahingoista rajoitetaan 12 500 euroon.
 7. Mikään näissä ehdoissa ei poista tai rajoita John Deeren vastuuta (i) John Deeren laiminlyönnistä johtuvasta kuolemasta tai henkilövahingosta; (ii) petoksesta tai petollisesta viettelystä; tai (iii) mistä tahansa muusta lakisääteisestä vastuusta, jota ei voida poistaa tai rajoittaa.

8       Muut ehdot

8.1       Sopimuksen siirtäminen eteenpäin – osakkuus- ja lähiyhtiöt

John Deere voi siirtää tämän sopimuksen toiselle osakkuusyhtiölle kaikkine oikeuksineen ja velvoitteineen tai siitä johtuvine vaateineen. Kaikki tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti John Deerelle myönnetyt oikeudet ja etuoikeudet tulee myöntää myös osakkuus- ja lähiyhtiöille. Osakkuus- ja/tai lähiyhtiöt ovat yhtiöitä tai muita lainmukaisia yhteisöjä, jotka käyttävät suoraan tai epäsuorasti määräysvaltaa John Deeressä tai jotka ovat vastaavasti John Deeren kanssa jonkin muun suorassa tai epäsuorassa määräysvallassa, ja osuus on merkittävä, yli viisikymmentä (50) prosenttia.

8.2       Oikeustoimipaikka

Näitä Ehtoja sovelletaan Saksan liittotasavallassa voimassa olevien lakien mukaisesti. Mannheimin oikeusistuimilla on yksinomainen toimivalta kaikissa näihin Ehtoihin liittyvissä oikeustoimissa tai kiistoissa ( Vaade ). Näitä Ehtoja eivät koske lainvalintasäännöt tai Yhdistyneiden kansakuntien sopimus tavaroiden kansainvälisestä kaupasta, joiden soveltaminen suljetaan pois suoraan.

8.3       Määräysten itsenäisyys, vastuuvapauslauseke

Mikäli jokin tämän sopimuksen ehdoista osoittautuu täytäntöönpanokelvottomaksi, se ei vaikuta muiden ehtojen täytäntöönpanokelpoisuuteen. Sopimusosapuolet korvaavat kyseisen ehdon täytäntöönpanokelpoisella ehdolla, joka ilmaisee mahdollisimman hyvin kyseisen ehdon tarkoituksen ja taloudellisen vaikutuksen. Jonkin sopimusosapuolen luopumista tämän sopimuksen ehdon rikkomuksen oikeuskäsittelystä ei tule tulkita luopumiseksi sitä seuraavien rikkomusten oikeuskäsittelystä.

8.4       Ilmoitukset

Kaikki ilmoitukset tulee toimittaa kirjallisina, ja ne katsotaan toimitetuiksi, kun ne on vastaanotettu osoitteessa John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, Kaiserslautern, Saksa.

8.5       Ylivoimainen este

Millään sopimusosapuolella ei ole korvausvastuuta muita osapuolia kohtaan pakollisen velvoitteen laiminlyönnistä tai viivästyksestä, mikäli tämä laiminlyönti tai viivästys johtuu ylivoimaisesta esteestä (force majeure ), luonnonkatastrofista, lakoista, terroriteoista, levottomuuksista, lakien noudattamisesta, virallisista määräyksistä tai muista tapahtumista, jotka ovat tämän sopimusosapuolen vaikutusvallan ulkopuolella edellyttäen, että tämä sopimusosapuoli ilmoittaa tilanteesta välittömästi kirjallisesti ja jatkaa velvoitettaan mahdollisimman pian ja että toinen sopimusosapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen, mikäli tilanne jatkuu pidempään kuin yhdeksänkymmenen (90) päivän jakson eikä viivästyksen aiheuttanut sopimusosapuoli ole ilmoittanut olevansa asemassa, jossa se voisi jatkaa velvoitettaan kohtuullisessa ajassa.

8.6       Vienti- ja tuontirajoitukset

Asiakas hyväksyy sen, että kaikkiin Telemaattisiin palveluihin, Järjestelmälaitteistoon, Järjestelmäohjelmistoon, omistusoikeudella suojattuihin tietoihin, tietotaitoon tai John Deeren hankkimiin tietoihin (joista tässä käytetään nimitystä ” Tuotteet ”) voidaan soveltaa yhden tai useamman maan tuonti- ja/tai vientivalvontalakeja, ja vastaavasti niiden vienti, tuonti ja jälleenvienti voi olla rajoitettua tai kiellettyä. Asiakas suostuu siksi olemaan suoraan tai epäsuorasti tuomatta, viemättä tai jälleenviemättä tällaisia Tuotteita tai aiheuttamatta niiden tuontia, vientiä tai jälleenvientiä mihinkään lain tai säädöksen nojalla kiellettyyn tai rajoitettuun kohteeseen, yhteisölle tai henkilölle, mikäli se ei ole saanut tähän etukäteen John Deereltä kirjallista lupaa tai asianmukaiselta julkisyhteisöltä kirjallista tai sovellettavan säädöksen mukaista lupaa, sillä säädöstä voidaan ajoittain muuttaa. Asiakas hyväksyy sen, että mitään John Deereltä saatua Tuotetta ei saa käyttää suoraan ohjustekniikkaan tai loppukäyttöön, joka on arkaluonteinen kemiallinen, biologinen tai ydinase, tai siirtää millään tavalla millekään osapuolelle tällaiseen loppukäyttöön. Asiakas saa käyttää Tuotteita vain maissa, jotka on mainittu hyväksyttyjen maiden luettelossa.

8.7       Sopimus kokonaisuudessaan

Tilattujen palveluiden käyttöehdot sekä kaikki sopimusosapuolten väliset järjestelyt, sopimukset ja vakuutukset ovat tämän sopimuksen alaisia. Tämä sopimus kuvastaa osapuolten yhteisymmärrystä siinä käsitellyistä asioista, ja sopimus korvaa kaikki aiemmat asiakirjat, keskustelut ja järjestelyt, jotka koskevat sopimuksen aihetta. Tämän sopimuksen lisäksi JDLink™ -tietosuojaseloste sisältää tiedot siitä, kuinka tietosuoja- ja tietoturva-asiat on otettu huomioon JDLink™-palvelussa. Kaikki Asiakkaan ehdottamat tai tilauksen sisältämät ristiriitaiset tai lisäehdot mitätöidään, ja ne tulevat voimaan vain John Deeren erillisellä kirjallisella luvalla.