1     Lepingupooled

2     Lepingu ese

2.1      Telemaatikateenused

2.2      Juurdepääs telemaatikateenustele

2.3      Telemaatikateenuste aktiveerimine

2.4      SIM-kaart

2.5      Telemaatikateenuste kuritarvitamine või petturlik kasutamine

3     Riist- ja tarkvara

3.1      Riistvara

3.2      Tarkvara

4     Uued teenused

5     Andmete kogumine

5.1      Andmete kogumine terminali aktiveerimiseks

5.2      Andmete kogumine telemaatikateenuste osutamiseks

5.3      Ligipääs andmetele ja nende kasutamine

5.4      Kõneandmete salvestised

5.5      Andmete kasutamine John Deere'i poolt

5.6      Andmekaitse ja õiguskuulekus

6     Kehtivusaeg ja ülesütlemine

6.1      Kehtivusaeg

6.2      Ülesütlemine

6.3      Terminali üleandmine

7     Vastutuse piirang

8     Muud sätted

8.1      Lepingu üleandmine – sidusühingud ja seotud äriühingud

8.2      Kohaldatav õigus ja kohtualluvus

8.3      Sätete autonoomsus ja loobumisklausel

8.4      Teated

8.5      Vääramatu jõud

8.6      Impordi- ja ekspordipiirangud

8.7      Lepingu täielikkus

John Deere – JDLink™-i teenusetingimused
(„#ISG-4“)

Territoorium: Euroopa Liit, ELi mittekuuluvad Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) riigid, Šveits, Sõltumatute Riikide Ühendus (SRÜ)

Kuupäev: 01.02.2020

Keel: Estonian / eesti


Käesolevad tingimused reguleerivad kliendi ja John Deere'i vahelise lepinguga hõlmatud JDLink™-i teenuse kasutamist.

John Deere on välja töötanud ja pakub mitmesuguseid telemaatikasüsteeme koondnimetusega JDLink™. Süsteemid koosnevad telemaatikariistvarast, -tarkvarast ja teenustest (edaspidi: süsteemid ) ja neid pakuvad John Deere'i volitatud edasimüüjad või muud koostööpartnerid (edaspidi: edasimüüjad ).

1       Lepingupooled

Käesoleva lepingu on sõlminud John Deere GmbH & Co.KG, keda esindab Intelligent Solutions Group (ISG), Straßburger Allee 3, 67659 Kaiserslautern, Saksamaa (edaspidi: John Deere ) ning klient.

2       Lepingu ese

2.1       Telemaatikateenused

Telemaatikateenuste (edaspidi: telemaatikateenused ) kasutamiseks on vajalik terminal (vt punkt 3.1 „Riistvara“), mille kaudu edastatakse teie masinast masina ja põllutöö andmed säilitamiseks ja töötlemiseks pilveserverisse ning millel on kasutajaliides andmete vaatamiseks ja visualiseerimiseks. Üksikasjalik teave JDLink™-i teenuse funktsioonide ja töödeldavate andmete kohta on dokumendis „JDLink™-i privaatsustingimused („#ISG-5“)“ ning dokumendi „MyJohnDeere™ – Privaatsustingimused“ („#ISG-3“) lisas A (Funktsioonide kirjeldus) jaotises „MyMachineConnect“, mis on kättesaadavad aadressil isg-contracts.deere.com .

Sõltuvalt tellitud teenusetasemest võivad telemaatikateenuste hulka kuuluda ka masina tööd toetavad teenused nagu ekraani kaugjuurdepääs (RDA) ning andmehaldust toetavad teenused nagu juhtmevaba andmeedastus (WDT), aga ka teenused, mis võimaldavad John Deere'i edasimüüjal rakenduse Service ADVISOR™ Remote (SAR) ja teiste spetsiaalsete rakenduste kaudu saada masina diagnostikaandmeid, teostada kaughooldust ning teha masina eri komponentidele kaughalduse teel tarkvarauuendusi. Nende lisateenuste üksikasjalik kirjeldus on dokumendi „MyJohnDeere™ – Privaatsustingimused“ („#ISG-3“) lisas A (Funktsioonide kirjeldus) jaotises „MyMachineConnect“, mis on kättesaadav aadressil isg-contracts.deere.com .

Telemaatikateenuseid võimaldavad üks või mitu juhtmevaba telekommunikatsiooniteenuse pakkujat, kellel on John Deere'i nõuetekohane volitus (igaüks edaspidi: juhtmevaba alusteenuse pakkuja ). Klient kohustub kasutama tooteid üksnes riigis, kus John Deere JDLink™-i teenust pakub – lubatud riikide nimekiri on kättesaadav aadressil jdlink.deere.com Telemaatikateenused hõlmavad üksnes lepingus käsitletud teenuseid ja nende hulgast on sõnaselgelt välistatud kõik teenused, mida võivad pakkuda muud juhtmevaba alusteenuse pakkujad kui need, keda John Deere kasutab lepingu alusel teenuste pakkumiseks. Leviala ja signaalitugevus võivad paiguti erineda ning need sõltuvad kohaliku teenusepakkuja levialast ja signaalitugevusest. John Deere ei garanteeri kindlat katvust, leviala ega signaalitugevust. Teenust võidakse pakkuda teistes Euroopa riikides kohaliku teenusepakkuja rändlusteenuste vahendusel.

Tellimusperioodi jooksul edastab terminal regulaarselt ettenähtud andmeid kliendi masinast pilvepõhistesse serveritesse. Pärast tellimuse lõppu jäävad kõik tellimuse ajal kogutud andmed kliendile kättesaadavaks, kuid uusi andmeid ei edastata.

Klient nõustub käesolevaga, et andmeid töödeldakse „JDLink™-i privaatsustingimustes („#ISG-5“)“ kirjeldatud telemaatikateenuse osutamiseks (dokument on kättesaadav aadressil isg-contracts.deere.com .

2.2       Juurdepääs telemaatikateenustele

Kliendil on juurdepääs kasutajaliidesele John Deere'i hallataval veebisaidil aadressil jdlink.deere.com (edaspidi: telemaatikateenuste veebiliides ). Telemaatikateenuste veebiliidesele juurdepääsuks peab klient looma administraatori taseme kasutajaõigustega MyJohnDeere™-i kasutajanime ning looma töökeskuses organisatsiooni või valima olemasoleva organisatsiooni. Iga telemaatikalüüs (edaspidi: terminal ) on seotud ühe konkreetse organisatsiooniga vastavalt JDLink™-i teenuselepingule („#ISG-10“). Kui klient soovib siduda terminali mõne teise organisatsiooniga, peab klient terminali ümber paigutama ning sel juhul lõpeb tellimus automaatselt. Uuesti aktiveerimiseks tuleb sõlmida uus JDLink™-i teenuseleping. Kliendile mõeldud juhised terminali ümberpaigutamiseks on töökeskuse „Abiinfo“ osas ning lisateavet saab vajadusel müügiesindajalt või John Deere'ilt.

2.3       Telemaatikateenuste aktiveerimine

Kui klient soovib aktiveerida terminali enda konkreetsel masinal, peab ta sõlmima siduva JDLink™-i teenuselepingu („#ISG-10“) ning nõustuma käesolevate tingimustega. Olenemata konkreetsel („#ISG-10“) vormil loetletud terminalide arvust on loetakse iga terminal eraldi tellimuseks, millele kehtivad käesolevad tingimused.

Teenuselepingu vormil peab klient ära märkima MyJohnDeere™-i töökeskuse organisatsiooni, millega terminal seotakse. Kliendi müügiesindaja peab saatma allkirjastatud JDLink™-i teenuselepingu („#ISG-10“) John Deere'ile. John Deere aktiveerib terminali pärast kliendi allkirjastatud JDLink™-i teenuselepingu („#ISG-10“) kättesaamist ja kontrollimist. Ekspordipiirangute või tehniliste piirangute korral jätab John Deere endale õiguse aktiveerimisest keelduda.

Aktiveerimise hetkest hakatakse pakkuma telemaatikateenuseid aktiveeritud terminali jaoks ja neid saab kasutada kuni tellimusperioodi lõpuni. Lepinguga hõlmatud telemaatikateenuste osutamine lõpeb tellimusperioodi lõppemisel ja leping ei pikene automaatselt. Kui klient soovib tellimust pikendada, peab ta sõlmima uue teenuselepingu. Katkematu teenuse kindlustamiseks tuleb leping sõlmida ja kinnitada enne eelmise tellimuse lõppu.

2.4       SIM-kaart

Terminalil võib olla eemaldatav SIM-kaart ehk abonendi tuvastusmooduli kaart (edaspidi: SIM-kaart ). SIM-kaarti võib kasutada üksnes telemaatikateenustega seotud sideks ning andmevahetuseks aktiveeritud terminaliga, mida saab osta vaid John Deere'i volitatud edasimüüjalt või mis on John Deere'i masinale juba paigaldatud. Klient ei saa SIM-kaardi omandiõigust. Kõik õigused, sealhulgas õigus lubada kasutada SIM-kaardile paigaldatud tarkvara, jäävad John Deere'i omandisse.  Teenuse häirete korral on John Deere'il õigus SIM-kaarte asendada või muuta. John Deere jätab endale õiguse desaktiveerida SIM-kaart ja esitada kliendile arve John Deere'i kantud lisakulude hüvitamiseks juhul, kui klient kasutab SIM-kaarti mõnel muul eesmärgil peale telemaatikateenuste kasutamise. Klient peab John Deere'i viivitamatult teavitama, kui mõni osa süsteemi riistvarast läheb kaotsi või varastatakse, lakkab kahjustuse tõttu töötamast või seda on mis tahes viisil väärkasutatud. Kliendil ei ole õigust anda John Deere'il saadud SIM-kaarti üle kolmandale isikule ilma John Deere'i eelneva sõnaselge nõusolekuta.

2.5       Telemaatikateenuste kuritarvitamine või petturlik kasutamine

John Deere võib omal äranägemisel piirata või tühistada kliendi lepingus sätestatud telemaatikateenused, kui on põhjendatud kahtlus, et teenuseid kuritarvitatakse või kasutatakse petturlikult. Klient ei tohi telemaatikateenuseid kuritarvitada või petturlikult kasutada ning kohustub a) mitte osalema telemaatikateenuste kuritarvitamisel või petturlikul kasutamisel ega lubama teenuste kuritarvitamist või petturlikku kasutamist, b) teatama viivitamatult edasimüüjale (või John Deere'ile, kui klient on ise edasimüüja) kõigist kliendile teatavaks saanud kuritarvitamise või petturliku kasutamise juhtudest ja c) tegema koostööd kõigis John Deere'i, tema seaduslike esindajate või juhtmevaba alusteenuse pakkuja algatatud uurimistes või kohtumenetlustes, mis on seotud kuritarvitamise või petturliku kasutamisega. Klient vastutab ainuisikuliselt kõigi kuritarvitamise või petturliku kasutamisega seotud tasude, kulude ja kahjude eest. Telemaatikateenuste kuritarvitamise või petturliku kasutamise hulka kuuluvad muu hulgas:

 1. ligipääsu tekitamine John Deere'i, edasimüüja või juhtmevaba alusteenuse pakkuja mõne muu kliendi sidele ja/või teda puudutavale teabele, selle muutmine või sellesse sekkumine või katse seda teha või muu füüsilise või juriidilise isiku juhendamine eelnimetatud toimingute tegemisel või tegemise katsel;
 2. juhtmevaba alusteenuse pakkuja võrgu muutmine, modifitseerimine või sellesse volitusteta ühendumine;
 3. võimendite, tugevdite, kordistite või muude seadmete paigaldamine, mis muudavad raadiosignaale või sagedusi, millel telemaatikateenuseid pakutakse, või süsteemi riistvara kasutamine viisil, mis rikub kohaldatavaid seadusi või valitsuse määrusi;
 4. telemaatikateenuste kasutamine viisil, mis häirib ebamõistlikult ühe või mitme teise kliendi või lõppkasutaja teenusekasutust või John Deere'i või mõne juhtmevaba alusteenuse pakkuja suutlikkust teenust pakkuda;
 5. telemaatikateenuste kasutamine eesmärgiga edastada ebasündsaid, erootilisi, laimavaid, siivutuid või ebaseaduslikke andmeid või autoriõigusega kaitstud sisu, mis ei ole kliendi omandis;
 6. telemaatikateenuste loata kasutamine varastatud või kaotatud seadmel;
 7. loata ligipääsu tekitamine telemaatikateenustele või juhtmevaba alusteenuse pakkuja mis tahes teenusele;
 8. telemaatikateenuste kasutamine internetitelefoniteenuste pakkumiseks või telemaatikateenuste lõastamine või neisse ligipääsu tekitamine eesmärgiga pakkuda muid telemaatikateenuseid peale lepingus sätestatute;
 9. mis tahes skeemi kasutamine, valemulje jätmine või valekrediidiseadme kasutamine eesmärgiga vältida osaliselt või täielikult telemaatikateenuste eest tasumist;
 10. süsteemi riistvara, terminali, süsteemi riistvara seadete või süsteemi tarkvara loata muutmine;
 11. süsteemi riistvara paigaldada laskmine sellisel füüsilisel või juriidilisel isikul, kes ei ole edasimüüja või mõni muu John Deere'i sertifitseeritud süsteemi riistvara paigaldaja, kellele John Deere on andnud vastavad volitused;
 12. volitamata ligipääsu tekitamine süsteemi andmefailidele, programmidele, protsessidele või kliendiga või mõne muu John Deere'i kliendiga seotud teabele ning eelnimetatu loata kasutamine, muutmine või hävitamine;
 13. süsteemi kasutamine eesmärgiga seda pöördprojekteerida või kloonida või katse hakata pakkuma seda asendavat või sellega sarnanevat teenust telemaatikateenuste kasutamise või neile ligipääsu tekitamise abil;
 14. kasutamine mis tahes ebaseaduslikul, õigusvastasel või petturlikul eesmärgil;
 15. füüsilise isiku asukoha, tegevuse või käitumise jälgimine ilma, et klient ja John Deere oleks vastavalt kohaldatavatele õigusaktidele saanud sellelt isikult kõiki vajalikke eelnevaid nõusolekuid;
 16. teenuse kasutamise võimaldamine või lubamine isikutele, kes asuvad embargoriikides või riikides, kus teenus ei ole lubatud, või kes on selliste riikidega seotud. Ühe või mitme nimetatud kuritarvituse või petturliku kasutamise juhtumi korral on John Deere'il õigus teenuse pakkumine viivitamata peatada ning teenuseleping lõpetada. Sellisel juhul ei maksta ega tagastata kliendile telemaatikateenuste häiretega seotud kulusid, mis tulenevad telemaatikateenuste piiramisest või tühistamisest käesoleva punkti alusel, ega ettemakseid nimetatud piirangute kehtivusajal või pärast nimetatud tühistamist osutatavate telemaatikateenuste eest.

3       Riist- ja tarkvara

3.1       Riistvara

Lepingus käsitletakse terminale ja nende tarvikuid (sealhulgas kaableid, kaablikinniteid ja antenne) ühiselt kui süsteemi riistvara. Kui süsteemi riistvara ei ole kliendi ostetud John Deere'i masinale juba eelnevalt paigaldatud, tuleb see eraldi osta ja lasta paigaldada volitatud edasimüüja juures. Süsteemi riistvara kasutamisele kliendi poolt kohaldatakse kõiki käesoleva lepingu tingimusi, samuti kõiki muid tingimusi, milles kliendiga süsteemi riistvara ostmisel kokku lepitakse.

3.2       Tarkvara

Süsteemi riistvarale on paigaldatud teenuste tarkvara, modemi tarkvara ja muu tarkvara ja/või püsivara (edaspidi: süsteemi tarkvara ). Süsteemi tarkvara sisaldab John Deere'i või kolmandate isikute omandisse kuuluvat koodi, mis on litsentsitud selles punktis toodud tingimustel, ning võib sisaldada ka mõne kolmanda isiku koodi, mis on litsentsitud eraldi, nagu on sätestatud süsteemi riistvaraga kaasas olevates dokumentides. John Deere annab kliendile tagasivõetava lihtlitsentsi süsteemi tarkvara kasutamiseks üksnes i) seoses süsteemi kasutamisega ja ii) koos süsteemi riistvaraga. Samuti annab John Deere kliendile õiguse anda oma litsents süsteemi tarkvara kasutamiseks (mis ei sisalda teenuseid) süsteemi riistvara kasuliku tööea jooksul koos süsteemi riistvara omandiõigusega üle teistele isikutele. Klient nõustub, et John Deere võib uuendada kliendi halduses oleval süsteemi riistvaral olevat süsteemi tarkvara lepingu kehtivusaja jooksul nii sageli, kui John Deere seda vajalikuks peab. John Deere ei vastuta teenuse uuendamisest tingitud andmete kaotsimineku eest.

4       Uued teenused

John Deere võib teha kliendile kättesaadavaks olemasolevaid telemaatikateenuseid täiendavaid uusi funktsioone (edaspidi: uued teenused ). Uutele teenustele võidakse kohaldada täiendavaid tingimusi või eraldi lepingut või nõusolekut.

5       Andmete kogumine

Kõiki lepingu alusel kogutavaid andmeid kogutakse üksnes lepingus sätestatud teenuste osutamise eesmärgil.

5.1       Andmete kogumine terminali aktiveerimiseks

John Deere kogub ja töötleb JDLink™-i teenuselepingu aktiveerimise eesmärgil teatud andmeid nagu ettevõtte ja kliendi nimi ja aadress, terminali seerianumber, MyJohnDeere™-i kasutajanimi, organisatsiooni tunnus töökeskuses ja teenindavate edasimüüjate e-posti aadressid. Isikuandmetega seonduvat käsitletakse üksikasjalikumalt JDLink™-i privaatsustingimustes („#ISG-5“).

5.2       Andmete kogumine telemaatikateenuste osutamiseks

John Deere hoiab, haldab ja kasutab masina ja põllutöö andmeid lepingu tingimuste kohaselt telemaatikateenuste osutamise eesmärgil. Sõltuvalt masina liigist ja tellitud teenusetasemest võivad nende andmete hulka kuuluda ka kliendi masinalt saadud tööandmed.

5.3       Ligipääs andmetele ja nende kasutamine

Kõikidel John Deere'i edasimüüjatel on MyJohnDeere™-i ja rakenduse Service ADVISOR™ Remote kaudu vaikimisi juurdepääs masina diagnostikaandmetele, kuni klient ei ole seda MyJohnDeere™-i kaudu piiranud. Samuti võib klient igal ajal anda John Deere'i edasimüüjatele ja teistele partnerorganisatsioonidele MyJohnDeere™-i kaudu juurdepääsu kogutud andmetele või seda piirata. Lisaks sellele võib iga John Deere'i edasimüüja luua automaatse partnerluse John Deere'i edasimüüja ning masina andmetele juurdepääsu võimaldava kliendi organisatsiooni vahel. Müügiesinduse juurdepääsu masina andmetele saate keelata, tehes järgmised kaks toimingut:

5.4       Kõneandmete salvestised

Lisaks võivad juhtmevaba alusteenuse pakkujad luua arvete esitamise eesmärgil kõneandmete salvestisi ( CDR ) ning juhtmevaba alusteenuse pakkujad võivad neid salvestisi säilitada kauem kui üheksakümmend (90) päeva kooskõlas kohalduva õigusega. Iga terminali viimane positsioon säilitatakse terminalis.

5.5       Andmete kasutamine John Deere'i poolt

John Deere'il on lepingus sätestatud telemaatikateenuste pakkumiseks õigus andmete ligi pääseda. Klient nõustub, et John Deere võib vaadata ja kasutada andmeid anonüümitud kujul statistilistel eesmärkidel ning lepingu alusel osutatavate teenuste täiendamiseks või laiendamiseks, uute või täiendavate John Deere'i toodete ja teenuste väljatöötamiseks ja/või seadmete uute kasutusviiside määramiseks.

5.6       Andmekaitse ja õiguskuulekus

John Deere töötleb andmeid ja osutab telemaatikateenuseid kooskõlas kohaldatavate õigusaktide, sealhulgas isikuandmete kaitse üldmäärusega (edaspidi: üldmäärus ). Üksikasjalikum teave on JDLink™-i privaatsustingimustes („#ISG-5“). Kui kliendi masinat kasutavad kliendi tellimusel kolmandad isikud, kohustub klient tagama kõikide kohaldatavate õigusaktide (nt üldmäärus, töösuhteid reguleerivad õigusaktid) järgimise ning isikuandmete kaitsega seoses nõutava teabe andmise kasutajale või vajaliku nõusoleku saamise.

Kui klient terminali võõrandab, kohustub klient enne omandi üleminekut lõpetama kõik kehtivad tellimused. Tellimuste lõpetamiseks saab kasutada StellarSupport™-i desaktiveerimisfunktsiooni.

6       Kehtivusaeg ja ülesütlemine

6.1       Kehtivusaeg

Lepingu kehtivusaeg (edaspidi: tellimusperiood ) on kaks aastat alates kuupäevast, mil John Deere terminali aktiveerib, kui lepingut ei lõpetata allpool toodud tingimustel ennetähtaegselt. Leping ei pikene automaatselt. Lepinguga hõlmatud telemaatikateenuste osutamine lõpeb tellimusperioodi lõppemisel. Soovi korral võib klient John Deere'i telemaatikateenused uuesti tellida. Tellimuse kehtivusajal JDLink™-i kaudu kogutud andmed on kliendile MyJohnDeere™-i kaudu kättesaadavad ka pärast tellimuse lõppu.

6.2       Ülesütlemine

Klient võib lepingu etteteatamiseta ja põhjust esitamata üles öelda, kasutades StellarSupport™-i desaktiveerimisfunktsiooni. Kui klient lepingu põhjust esitamata üles ütleb, ei ole kliendil õigust saada tagasi teenuste või süsteemi riistvara eest makstud tasu.

John Deere võib lepingu üles öelda, teatades teile sellest kolmkümmend (30) päeva ette. Seaduses sätestatud mõjuval põhjusel võib lepingu üles öelda etteteatamiseta. Pärast ülesütlemist jääb terminal kliendi organisatsiooni, kuid ei ole aktiveeritud.

6.3       Terminali üleandmine

Terminali üleandmisel mõnele teisele organisatsioonile lõpeb tellimus automaatselt.

7       Vastutuse piirang

 1. Lepingus sätestatud telemaatikateenuseid osutatakse tasuta ning need tehakse kliendile kättesaadavaks „nagu on“, koos võimalike puudustega ning siis, kui parajasti võimalik. Klient kasutab telemaatikateenuseid oma äranägemisel ja riisikol. John Deere ei anna tagatisi ega lubadusi telemaatikateenuste kvaliteedi, täpsuse ja usaldusväärsuse kohta ega teenuste pideva kättesaadavuse või sisu kohta. Seega välistab John Deere kõik telemaatikateenustega seonduda võivad kaudsed garantiid, eeldused ja muud tingimused.
 2. John Deere'il ja tema sidusettevõtetel puudub kliendi ees (ning kliendi kasutajate ja muude isikute ees, kes tuginevad kliendi väidetavatele õigustele) mis tahes lepinguline, lepinguväline või seadusega ette nähtud vastutus (i) kaudse või seonduva kahju; (ii) saamata jäänud kasumi, tulu, käibe või kasutamisvõimaluse; (iii) äritegevuse katkestuste; (iv) ärivõimaluste kaotuse, firmaväärtuse vähenemise ja mainekahju; või (v) andmete kaotsimineku eest, mis võib seonduda telemaatikateenuste kasutamisega või sellest tuleneda. See ei mõjuta John Deere'i vastutust tahtliku või raskelt hooletu käitumise korral ning seadusejärgset tootevastutust.
 3. John Deere ei anna tagatisi ega lubadusi seoses kolmandate isikutega. Seega ei vastuta John Deere ega tema sidusettevõtted mis tahes kahju eest, mis tuleneb kolmandate isikute tegevusest, näiteks kliendi sisu või identiteedi loata kasutamisest kolmanda isiku poolt. Klient kasutab kolmandate isikute sisu oma äranägemisel ja riisikol.
 4. John Deere ei garanteeri, et pakutavad telemaatikateenused on turvalised ning vabad programmivigadest ja viirustest. Klient vastutab talle kuuluva telemaatikateenustele juurdepääsuks kasutatava infotehnoloogia seadistamise eest ise ning on rangelt soovitatav, et klient kasutaks enda viirusetõrjetarkvara.
 5. Kui kliendil on telemaatikateenustega seoses pretensioone, on kliendi ainsaks õiguskaitsevahendiks telemaatikateenuste ülesütlemine ning juurdepääsu ja kasutamise lõpetamine.
 6. John Deere'i maksimaalne koguvastutus telemaatikateenuste kasutamisega seotud kahju ja kulutuste eest on 12 500 eurot.
 7. Olenemata tingimustes sätestatust ei välista ega piira need tingimused John Deere'i vastutust (i) John Deere'i hooletusest tingitud surma või kehavigastuste korral; (ii) pettuse või teadlikult valeinfo esitamise korral; ega (iii) muudel juhtudel, kus vastutuse välistamine või piiramine on seadusega keelatud.

8       Muud sätted

8.1       Lepingu üleandmine – sidusühingud ja seotud äriühingud

John Deere võib lepingu üle anda mõnele teisele sidusühingule koos kõigi lepingust tulenevate õiguste, kohustuste ja nõuetega. Kõik John Deere'ile lepingu sätete kohaselt antud õigused ja privileegid antakse samuti üle sidusühingutele ja seotud äriühingutele. Sidusühingud ja/või seotud äriühingud on äriühingud või muud juriidilised isikud, kellel on otseselt või kaudselt John Deere'i üle kontroll või kelle üle ja ühtlasi ka John Deere'i üle teostatakse otseselt või kaudselt olulise osalusega kontrolli, mis ületab 50 protsenti (50%).

8.2       Kohaldatav õigus ja kohtualluvus

Tingimustele kohaldatakse ja neid tõlgendatakse vastavalt Saksamaa Liitvabariigi kehtivale materiaalõigusele. Tingimustega seonduvad mis tahes hagid või vaidlused ( nõue ) kuuluvad Mannheimi pädevate kohtute ainualluvusse. Tingimustele ei kohaldata rahvusvahelise eraõiguse norme ega Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta ning nende kohaldamine on sõnaselgelt välistatud.

8.3       Sätete autonoomsus ja loobumisklausel

Juhul kui mõni lepingu säte osutub täidetamatuks, ei mõjuta see teiste sätete täitmist. Lepingupooled asendavad kõnesoleva sätte sellise täidetava sättega, mille eesmärk ja majanduslik mõju oleksid võimalikult sarnased kõnesoleva sätte eesmärgi ja majandusliku mõjuga. Kui kumbki lepingupooltest loobub rikkumise korral nõudmast mõne lepingutingimuse täitmist, ei tõlgendata seda loobumisena õigusest nõuda täitmist edasiste rikkumiste korral.

8.4       Teated

All notifications must be in writing and shall be deemed to have been made when they have been received by mail to: John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67659 Kaiserslautern, GKõik teated peavad olema kirjalikud ning loetakse esitatuks siis, kui need on saabunud posti teel aadressile: John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67659 Kaiserslautern, Saksamaaermany.

8.5       Vääramatu jõud

Lepingupooled ei vastuta üksteise ees kohustuse täitmatajätmise või täitmisega hilinemise eest, kui täitmatajätmine või täitmisega hilinemine oli põhjustatud vääramatust jõust, looduskatastroofist, streigist, terroriaktist, rahvarahutustest, õigusaktide või ametlike korralduste järgimisest või muudest sündmustest, mille üle lepingupoolel puudub mõju, tingimusel et lepingupool teatab viivitamatult nimetatud asjaolust kirjalikult ja jätkab lepingu täitmist võimalikult kiiresti ning tingimusel et teisel lepingupoolel on õigus leping lõpetada, kui nimetatud asjaolu kestab üle üheksakümne (90) päeva ja viivitanud lepingupool ei ole näidanud, et ta saab oma kohustuste täitmist jätkata mõistliku aja jooksul.

8.6       Impordi- ja ekspordipiirangud

Klient on teadlik, et kõigile John Deere'ilt saadud telemaatikateenustele, süsteemi riistvarale, süsteemi tarkvarale, omandiõigusega kaitstud andmetele, oskusteabele või muudele andmetele või teabele (edaspidi: tooted ) võidakse kohaldada ühe või mitme riigi impordi- ja/või ekspordikontrolliseadusi ning seega võib nende import, eksport ja reeksport olla piiratud või keelatud. Seetõttu lubab klient mitte importida, eksportida ega reeksportida nimetatud tooteid otseselt või kaudselt ega põhjustada nende importimist, eksportimist ega reeksportimist mis tahes sihtkohta või juriidilisele või füüsilisele isikule, kelle puhul õigusaktid seda keelavad või piiravad, välja arvatud juhul, kui klient on saanud selleks eelneva kirjaliku nõusoleku John Deere'ilt ja asjaomaselt riigiasutuselt kas kirjalikult või kehtiva kohaldatava õigusakti näol. Klient nõustub, et ühtegi John Deere'ilt saadud toodet ei kasutata otseselt raketitehnoloogias, tundlikes tuumarelvades, keemia- või bioloogilistes relvades ega edastata mingil moel ühelegi isikule nimetatud lõppkasutuse eesmärgil. Klient kohustub tooteid kasutama üksnes riigis, mis on lubatud riikide nimekirjas .

8.7       Lepingu täielikkus

Leping sisaldab tingimusi tellitud teenuste kasutamiseks ning pooltevahelisi kokkuleppeid ja kinnitusi. Leping sisaldab poolte kogu kokkulepet lepinguga hõlmatud küsimustes ning asendab kõik varasemad lepingu esemega seotud dokumendid, läbirääkimised ja kokkulepped. JDLink TM -i teenusele kohaldatavaid andmekaitse- ja turbesätteid sisaldavad lisaks lepingule ka JDLink™-i privaatsustingimused . Ükski kliendi väljapakutav või tema teadetes sisalduv lisatingimus või lepinguga vastuollu minev tingimus ei kehti ning jõustub alles pärast John Deere'i sõnaselget kirjalikku nõusolekut.