1     Συμβαλλόμενα Μέρη

2     Αντικείμενο της συμφωνίας

2.1      Υπηρεσίες Τηλεματικής

2.2      Πρόσβαση στις Υπηρεσίες Τηλεματικής

2.3      Ενεργοποίηση Υπηρεσιών Τηλεματικής

2.4      Κάρτα SIM..

2.5      Κατάχρηση ή δόλια χρήση των Υπηρεσιών Τηλεματικής

3     Υλικό και Λογισμικό

3.1      Υλικό

3.2      Λογισμικό

4     Νέες υπηρεσίες

5     Συλλογή δεδομένων

5.1      Συλλογή δεδομένων για ενεργοποίηση του τερματικού

5.2      Συλλογή δεδομένων για την παροχή των υπηρεσιών τηλεματικής

5.3      Πρόσβαση και χρήση δεδομένων

5.4      Αρχεία δεδομένων κλήσεων

5.5      Χρήση δεδομένων από την John Deere

5.6      Προστασία Δεδομένων και Συμμόρφωση

6     Περίοδος ισχύος και Καταγγελία

6.1      Περίοδος ισχύος

6.2      Καταγγελία

6.3      Μεταφορά Τερματικού

7     Περιορισμός ευθύνης

8     Άλλες διατάξεις

8.1      Εκ νέου εκχώρηση της συμφωνίας - Θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες

8.2      Επιλογή δικαίου και Τόπου εκδίκασης

8.3      Ρήτρα διαχωρισμού, ρήτρα παραίτησης

8.4      Ειδοποιήσεις

8.5      Ανωτέρα βία

8.6      Περιορισμοί εισαγωγών και εξαγωγών

8.7      Πλήρες κείμενο της Συμφωνίας

John Deere - Συνδρομή Όρων και προυποθέσεων της JDLink
(“#ISG-4”)

Γεωγραφικό Εύρος Κάλυψης: Ευρωπαϊκή Ένωση, χώρες εκτός ΕΕ στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), Ελβετία, Κοινοπολιτεία των Ανεξάρτητων Κρατών (ΚΑΚ)

Ημερομηνία Έκδοσης: 2020-02-01

Γλώσσα: Greek / Ελληνικά


Αυτοί οι όροι και οι προυποθέσεις διέπουν τη χρήση της John Deere – Συνδρομή της JDLink TM που πρόκειται να συναφθεί μεταξύ του Πελάτη και της John Deere.

Η εταιρεία John Deere έχει αναπτύξει και παρέχει διάφορα συστήματα τηλεματικής υπό το σήμα JDLink TM . Αυτά τα συστήματα αποτελούνται από υλικό, λογισμικό και υπηρεσίες τηλεματικής (τα «Συστήματα» ) και παρέχονται μέσω εξουσιοδοτημένων διανομέων της John Deere ή άλλων εξουσιοδοτημένων μερών («Διανομείς») .

1       Συμβαλλόμενα Μέρη

Η παρούσα συμφωνία συνάπτεται μεταξύ της John Deere GmbH & Co. KG, η οποία εκπροσωπείται από την εταιρεία Intelligent Solutions Group (ISG), στη διεύθυνση Strassburger Allee 3, 67659 Kaiserslautern (“John Deere”) και του Πελάτη.

2       Αντικείμενο της συμφωνίας

2.1       Υπηρεσίες Τηλεματικής

Οι υπηρεσίες τηλεματικής (οι «Υπηρεσίες Τηλεματικής» ) απαιτούν ένα τερματικό (ανατρέξτε στην ενότητα 3.1 «Λογισμικό») το οποίο μεταφέρει τα δεδομένα μηχανημάτων και αγρονομίας από το μηχάνημά σας σε έναν διακομιστή που στηρίζεται σε υπολογιστικό σύστημα νέφους (cloud based server), αποθηκεύοντας και επεξεργάζοντας τα δεδομένα σας, συμπεριλαμβανομένης της διασύνδεσης auser για πρόσβαση και οπτικοποίηση των δεδομένων σας. Για λεπτομερή περιγραφή των χαρακτηριστικών και των σημείων των δεδομένων που επεξεργάζονται στην υπηρεσία JDLink TM παρακαλώ ανατρέξτε στην ενότητα της «Σημείωσης Ιδιωτικότητας της JDLink TM (“#ISG-5”)» και της «Σημείωσης Ιδιωτικότητας της MyJohnDeereTM, Παράρτημα Α (Περιγραφή Χαρακτηριστικών)» (“#ISG-3”) στην ενότητα «MyMachine Connect» τις οποίες μπορείτε να τις βρείτε στη διεύθυνση isg-contracts.deere.com .

Σε συνάρτηση με το επίπεδο συνδρομής οι Υπηρεσίες Τηλεματικήςμπορεί επίσης να περιέχουν υπηρεσίες για την υποστήριξη επιχειρήσεων μηχανημάτων όπως το RDA (Πρόσβαση Απομακρυσμένης Απεικόνησης) και για διαχείρηση δεδομένων όπως το WDT (Ασύρματη Μεταφορά Δεδομένων), καθώς και υπηρεσίες που ενεργοποιούν τη δυνατότητα του εμπορικού αντιπροσώπου John Deere μέσα από εξειδικευμένες εφαρμογές όπως η SAR (Απομακρυσμένος Σύμβουλος Advisortm) να ανασύρει πληροφορίες διαγνωστικών ελέγχων μηχανημάτων, να διενεργεί δραστηριότητες  απομακρυσμένης εξυπηρέτησης και να προσφέρει ενημερώσεις λογισμικού για διάφορα συστατικά μέρη ενός μηχανήματος απομακρυσμένα. Για μια λεπτομερή περιγραφή αυτών των πρόσθετων υπηρεσιών παρακαλώ να ανατρέξετε στη «Σημείωση Ιδιωτικότητας της MyJohnDeereTM, Παράρτημα Α (Περιγραφή Χαρακτηριστικών)» (“#ISG-3”) στην ενότητα «MyMachine Connect» τις οποίες μπορείτε να τις βρείτε στη διεύθυνση isg-contracts.deere.com .

Οι Υπηρεσίες Τηλεματικής θα ενεργοποιηθούν μέσω ενός ή περισσότερων παρόχων ασύρματων τηλεπικοινωνιών, κατάλληλα εξουσιοδοτημένων από την John Deere (καθένας εξ αυτώνονομάζεται « Υποκείμενος Πάροχος Ασύρματης Επικοινωνίας »). Ο πελάτης θα χρησιμοποιήσει τα Προιόντα μόνο σε χώρα που ορίζεται σαν διαθέσιμη χώρα όπου παρέχεται από την John Deere η Υπηρεσία JDLink™, παρακαλώ να ανατρέξετε στη διεύθυνση jdlink.deere.com . Οι Υπηρεσίες Τηλεματικής περιλαμβάνουν μόνο αυτές τις υπηρεσίες τηλεματικής που ορίζονται στην παρούσα Συμφωνία και εξαιρούνται ρητά οποιεσδήποτε υπηρεσίες μπορεί να προσφέρονται από οποιονδήποτε Υποκείμενο Πάροχο Ασύρματης Επικοινωνίας, εκτός εκείνων που χρησιμοποιεί η εταιρεία John Deere προκειμένου να παρέχει τις Υπηρεσίες Τηλεματικής δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας.Το  εύρος και η ισχύς  του σήματος μπορεί να ποικίλλουν κατά τόπους και εξαρτώνται από το εύρος και την ισχύ του σήματος του τοπικού παρόχου. Η John Deere δεν εγγυάται συγκεκριμένη κάλυψη, εύρος ή ισχύ σήματος. Η υπηρεσία μπορεί να καθίσταται διαθέσιμη και σε άλλες Ευρωπαικές Χώρες μέσω των υπηρεσιών περιαγωγής του τοπικού παρόχου.

Κατά τη διάρκεια της συνδρομητικής περιόδου το τερματικό μεταδίδει συχνά τα καθορισμένα δεδομένα από το μηχάνημα του Πελάτη στους διακομιστές που βασίζονται στο διακομιστή σε υπολογιστικό σύστημα νέφους (cloud-based servers). Μετά τη λήξη της συνδρομής, όλα τα δεδομένα που παράγονται κατά τη διάρκεια της συνδρομής αυτής θα παραμείνουν προσβάσιμα στον Πελάτη αλλά δεν θα μεταδοθούν νέα δεδομένα σε αυτόν.

Ο Πελάτης  δηλώνει συνεπώς πως κατανοεί και συμφωνεί ότι τα δεδομένα θα υποστούν επεξεργασία για την εκπλήρωση της Υπηρεσίας Τηλεματικής όπως αυτή περιγράφεται στη Σημείωση Ιδιωτικότητας JDLink™ (“#ISG-5”) για το οποίο μπορείτε να ανατρέξετε στη διεύθυνση isg-contracts.deere.com .

2.2       Πρόσβαση στις Υπηρεσίες Τηλεματικής

Ο Πελάτης θα έχει πρόσβαση και θα χρησιμοποιεί τις Λειτουργίες Web που διατίθενται στη διεύθυνση jdlink.deere.com (η « Τηλεματική Διασύνδεση Web »), μια διαδικτυακή τοποθεσία που τελεί υπό τη διαχείριση της John Deere.  Για την πρόσβαση στη Τηλεματική Διασύνδεση Web ο Πελάτης πρέπει να δημιουργήσει ένα όνομα χρήστη στο MyJohnDeere TM με επίπεδο πρόσβασης και μια οργάνωση Κέντρου Λειτουργίας ή να εκχωρήσει μια ήδη υπάρχουσα οργάνωση. Κάθε πύλη τηλεματικής ("Τερματικό") έχει συνδεθεί σε μια συγκεκριμένη οργάνωση όπως ορίζεται στη Συμφωνία Συνδρομής JDLink™ ("# ISG-10"). Εάν ο Πελάτης επιθυμεί να συνδέσει το Τερματικό με μια διαφορετική οργάνωση, ο Πελάτης πρέπει να μετακινήσει το Τερματικό, το οποίο θα οδηγήσει σε αυτόματη λήξη της συνδρομής. Χρειάζεται να υπογραφεί  μια νέα Συμφωνία Συνδρομής JDLink™ για να αιτηθεί νέα ενεργοποίηση. Ο Πελάτης μπορεί να ελέγξει την ενότητα "Βοήθεια" στο Κέντρο Επιχειρήσεων ή να επικοινωνήσει με τον Υποστηρικτικό Διανομέα του ή την John Deere για περαιτέρω βοήθεια με τη μεταφορά του Τερματικού.

2.3       Ενεργοποίηση Υπηρεσιών Τηλεματικής

Αν ο Πελάτης επιθυμεί να ενεργοποιήσει το Τερματικό στο δικό του μηχάνημα, πρέπει να υπογράψει ένα δεσμευτικό έγγραφο Συμφωνίας Συνδρομής JDLink™ ("# ISG-10") με το οποίο να αποδέχεται τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Ανεξάρτητα από τον αριθμό των Τερματικών που περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη ("# ISG-10") φόρμα, καθένα εκ των Τερματικών έχει τη δική του ατομική συνδρομή που διέπεται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

Στη φόρμα της Συνδρομητικής Συμφωνίας ο Πελάτης πρέπει να προσδιορίσει την οργάνωση του Κέντρου Λειτουργιών της MyJohnDeere™ στο οποίο θα ανατεθεί το Τερματικό. Η υπογεγραμμένη Συμφωνία Συνδρομής JDLink™ ("# ISG-10") πρέπει να αποσταλεί στην John Deere από τον Διανομέα σας. Κατά την παραλαβή και την επικύρωση της Συμφωνίας Συνδρομής JDLink™ ("# ISG-10"), η οποία υπογράφεται από τον Πελάτη, το Τερματικό θα ενεργοποιηθεί από την John Deere. Η John Deere διατηρεί το δικαίωμά της να αρνηθεί ένα αίτημα ενεργοποίησης σε περίπτωση περιορισμών στις εξαγωγές ή τεχνικών περιορισμών.

Κατά τη χρονική στιγμή της Ενεργοποίησης, θα ξεκινήσει η παροχή των Υπηρεσιών Τηλεματικής για το ενεργοποιημένο Τερματικό και η εν λόγω παροχή θα συνεχίσει να βρίσκεται σε ισχύ έως το τέλος της Περιόδου Συνδρομής. Κατά την εκπνοή της Περιόδου Συνδρομής, οι Υπηρεσίες Τηλεματικής που διέπονται από την παρούσα Συμφωνία θα σταματήσουν και δεν θα τελέσουν σε αυτόματη ανανέωση. Εάν ο Πελάτης επιλέξει να ανανεώσει την Συνδρομή, θα πρέπει να υπογράψει μια νέα Συμφωνία Συνφρομής.  Προκειμένου να εξασφαλίσει υπηρεσίες χωρίς διακοπή αυτή η ανανέωση πρέπει να αιτηθεί και να εγκριθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της παλαιάς συνδρομής.

2.4       Κάρτα SIM

Το Τερματικό μπορεί να περιλαμβάνει μια αφαιρούμενη κάρτα μονάδας ταυτότητας συνδρομητή (subscriber identity module) (« Κάρτα SIM »). Η κάρτα SIM μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για επικοινωνία μέσω των Υπηρεσιών Τηλεματικήςκαι μεταφορές δεδομένων μόνο σε συνδυασμό με ενεργοποιημένο τερματικό που μπορεί να αγοραστεί μόνο από εξουσιοδοτημένο διανομέα της John Deere ή βρίσκεται ήδη εγκατεστημένο σε μηχανήματα της John Deere. Ο Πελάτης δεν αποκτά οποιοδήποτε δικαίωμα ιδιοκτησίας επί της Κάρτας SIM. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της παροχής των δικαιωμάτων χρήσης του λογισμικού που έχει εγκατασταθεί στις Κάρτες SIΜ, θα συνεχίσουν να αποτελούν ιδιοκτησία της John Deere. Σε περίπτωση διακοπής των υπηρεσιών, η John Deere θα έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει ή να τροποποιήσει τις Κάρτες  SΙΜ. Η John Deere διατηρεί  το δικαίωμα να απενεργοποιήσει την Κάρτα SIM, και να χρεώσει τον Πελάτη για την καταβολή αποζημίωσης σε σχέση με πρόσθετα έξοδα με τα οποία επιβαρύνθηκε η John Deere, εάν ο Πελάτης χρησιμοποιεί την Κάρτα SIM για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από τη χρήση των Υπηρεσιών Τηλεματικής. Ο Πελάτης πρέπει να ειδοποιήσει άμεσα την John Deere σε περίπτωση που τμήμα του Υλικού Συστήματος χαθεί ή κλαπεί ή καταστεί μη λειτουργικό λόγω βλάβης ή έχει χρησιμοποιηθεί εσφαλμένα με οποιονδήποτε τρόπο. Απαγορεύεται ο Πελάτης να μεταβιβάσει την κάρτα SIM που παρασχέθηκε από την John Deere σε τρίτο μέρος,  χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση της  John DeereSIM card provided by John Deere to a third party without John Deere express prior consent.

2.5       Κατάχρηση ή δόλια χρήση των Υπηρεσιών Τηλεματικής

Η John Deere δύναται να περιορίσει ή να ακυρώσει, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, τις Υπηρεσίες Τηλεματικής του Πελάτη στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας, εάν υπάρχει εύλογη υποψία Κατάχρησης ή Δόλιας χρήσης. Ο Πελάτης δεν θα προβεί σε κατάχρηση ή δόλια χρήση των Υπηρεσιών Τηλεματικής και συμφωνεί (α) να μην προβεί, να μην συμμετέχει ούτε να επιτρέπει την Κατάχρηση ή τη Δόλια χρήση των Υπηρεσιών Τηλεματικής, (β) να αναφέρει άμεσα στον Διανομέα (ή στην John Deere εάν ο Πελάτης είναι Διανομέας) οποιαδήποτε εν λόγω Κατάχρηση ή Δόλια χρήση που υποπίπτει στην αντίληψη του Πελάτη, και (γ) να συνεργάζεται σε οποιαδήποτε έρευνα ή δίωξη σε σχέση με τυχόν Κατάχρηση ή Δόλια χρήση, η οποία εκκινείται από την John Deere, τους νόμιμους εκπροσώπους της John Deere ή οποιονδήποτε Υποκείμενο Πάροχο Ασύρματης Επικοινωνίας. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για χρεώσεις, έξοδα ή ζημίες που απορρέουν από την Κατάχρηση ή τη Δόλια χρήση. Στην «Κατάχρηση ή Δόλια χρήση» των Υπηρεσιών Τηλεματικής συγκαταλέγονται ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, τα εξής:

 1. η πρόσβαση, μεταβολή ή παρεμβολή στις επικοινωνίες ή/και στις πληροφορίες σχετικά με άλλον πελάτη της John Deere, οποιονδήποτε Διανομέα ή Υποκείμενο Πάροχο Ασύρματης Επικοινωνίας ή η προσπάθεια ή επικούρηση άλλου ατόμου ή οντότητας να προβεί ή να επιχειρήσει οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες πράξεις,
 2. η αναδιάταξη ή αλλοίωση ή η πραγματοποίηση μη εξουσιοδοτημένης σύνδεσης σε οποιοδήποτε Δίκτυο Υποκείμενου Παρόχου Ασύρματης Επικοινωνίας,
 3. η εγκατάσταση τυχόν ενισχυτών, επεξεργαστών, αναμεταδοτών ή άλλων συσκευών που τροποποιούν τα ραδιοσήματα ή τις ραδιοσυχνότητες στις οποίες παρέχονται οι Υπηρεσίες Τηλεματικής, ή η λειτουργία του Υλικού Συστήματος κατά τρόπο που παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία ή τους κρατικούς κανονισμούς,
 4. η χρήση των Υπηρεσιών Τηλεματικής κατά τρόπο που να παρεμβαίνει χωρίς εύλογη αιτία στη χρήση της υπηρεσίας από έναν ή περισσότερους πελάτες ή τελικούς χρήστες ή να παρεμβαίνει χωρίς εύλογη αιτία στη δυνατότητα της John Deere ή οποιουδήποτε Υποκείμενου Παρόχου Ασύρματης Επικοινωνίας να παρέχει την υπηρεσία,
 5. η χρήση των Υπηρεσιών Τηλεματικής για τη μετάδοση άσεμνων, σεξουαλικών, δυσφημιστικών, πρόστυχων ή παράνομων πληροφοριών ή περιεχομένου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα το οποίο δεν αποτελεί ιδιοκτησία του Πελάτη,
 6. η χρήση των Υπηρεσιών Τηλεματικής χωρίς άδεια σε κλεμμένη ή απολεσθείσα συσκευή,
 7. μη εγκεκριμένη πρόσβαση σε Υπηρεσίες Τηλεματικής ή σε οποιαδήποτε υπηρεσία του Υποκείμενου Παρόχου Ασύρματης Επικοινωνίας,
 8. η χρήση των Υπηρεσιών Τηλεματικής για την παροχή υπηρεσιών φωνής μέσω IP, η κοινή χρήση σύνδεσης ή η παράνομη σύνδεση στις Υπηρεσίες Τηλεματικής για την παροχή υπηρεσιών τηλεματικής διαφορετικών από τις Υπηρεσίες Τηλεματικής,
 9. η χρήση οποιουδήποτε προγράμματος, ψευδούς δήλωσης ή ψευδούς πιστωτικής συσκευής, με σκοπό την αποφυγή πληρωμής, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, για τις Υπηρεσίες Τηλεματικής,
 10. η μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση του υλικού Συστήματος, του Τερματικού, των ρυθμίσεων του Υλικού Συστήματος ή του Λογισμικού Συστήματος,
 11. η εγκατάσταση του Υλικού Συστήματος από οποιοδήποτε άτομο ή οντότητα εκτός του Διανομέα ή άλλου πιστοποιημένου από την John Deere υπευθύνου εγκατάστασης Υλικού Συστήματος που πληρεί τις προϋποθέσεις της John Deere,
 12. η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, μεταβολή ή καταστροφή των αρχείων Δεδομένων Συστήματος, προγραμμάτων, διαδικασιών ή πληροφοριών που σχετίζονται με τον Πελάτη ή οποιονδήποτε άλλο πελάτη της John Deere - ISG,
 13. η χρήση με σκοπό την αποσυμπίληση ή την κλωνοποίηση του Συστήματος ή οποιαδήποτε προσπάθεια δημιουργίας υποκατάστατης ή παρεμφερούς υπηρεσίας μέσω της χρήσης ή της πρόσβασης στις Υπηρεσίες Τηλεματικής,
 14. η χρήση για οποιονδήποτε μη νόμιμο, παράνομο ή δόλιο σκοπό,
 15. ο εντοπισμός της τοποθεσίας ή της επίδοσης και συμπεριφοράς οποιουδήποτε φυσικού ατόμου χωρίς την προηγούμενη λήψη όλων των απαιτούμενων εξουσιοδοτήσεων από το εν λόγω άτομο σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς;
 16. η παροχή χρήσης ή η άδεια χρήσης της υπηρεσίας από άτομα που βρίσκονται ή συνδέονται με χώρες στις οποίες έχει επιβληθεί εμπορικός αποκλεισμός ή με χώρες όπου δεν επιτρέπεται η παροχή της υπηρεσίας. Σε περίπτωση μίας ή περισσότερων ανάλογων καταχρήσεων ή δόλιας χρήσης, η John Deere – ISG θα μπορεί να διακόψει άμεσα την υπηρεσία και να αποσυρθεί από τη σύμβαση υπηρεσιών. Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα πιστωθούν ούτε θα επιστραφούν στον Πελάτη τυχόν χρεώσεις για διακοπές Υπηρεσιών Τηλεματικής που απορρέουν από οποιονδήποτε περιορισμό ή ακύρωση των Υπηρεσιών Τηλεματικής στο πλαίσιο της παρούσας Ενότητας ή τυχόν προπληρωμές για Υπηρεσίες Τηλεματικής κατά τη διάρκεια του εν λόγω περιορισμού ή μετά την εν λόγω ακύρωση.

3       Υλικό και Λογισμικό

3.1       Υλικό

Στην παρούσα Σύμβαση, τα Τερματικά μαζί με τα εξαρτήματα, όπως καλώδια, δέσμες καλωδίων και κεραίες, θα αναφέρονται ως «Υλικό Συστήματος» . Εάν το Υλικό Συστήματος δεν έχει προεγκατασταθεί ήδη  στο μηχάνημα John Deere που έχει αγοράσει ο Πελάτης, πρέπει να αγοραστεί και να εγκατασταθεί χωριστά από έναν εξουσιοδοτημένο Διανομέα. Η χρήση του Υλικού Συστήματος από τον Πελάτη υπόκειται σε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης, καθώς και σε άλλους όρους και προϋποθέσεις που έχουν συμφωνηθεί σχετικά με τον Πελάτη κατά τον χρόνο αγοράς του Υλικού Συστήματος.

3.2       Λογισμικό

Tο λογισμικό υπηρεσιών, το λογισμικό μόντεμ και άλλο λογισμικό ή/και υλικολογισμικό (« Λογισμικό Συστήματος ») παραμένουν στο Υλικό Συστήματος. Το Λογισμικό Συστήματος περιέχει ιδιόκτητο κώδικα της John Deere ή τρίτων μερών με άδεια χρήσης στο πλαίσιο των όρων της παρούσας ενότητας και ενδέχεται να περιλαμβάνει κώδικα τρίτων μερών με χωριστή άδεια, όπως καθορίζεται σε τυχόν έγγραφα τεκμηρίωσης που συνοδεύουν το Υλικό Συστήματος. Η John Deere χορηγεί στον Πελάτη μια μη αποκλειστική, ανακλητή άδεια χρήσης του Λογισμικού Συστήματος αποκλειστικά (i) σε συνδυασμό με τη χρήση του Συστήματος και (ii) με το Υλικό Συστήματος. Η John Deere χορηγεί περαιτέρω στον Πελάτη το δικαίωμα να μεταβιβάσει την άδεια χρήσης του Λογισμικού Συστήματος, η οποία δεν περιλαμβάνει τις υπηρεσίες, κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του Υλικού Συστήματος σε συνδυασμό με τη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας του Υλικού Συστήματος. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι η John Deere δύναται να ενημερώνει το Λογισμικό Συστήματος σε οποιοδήποτε Υλικό Συστήματος του Πελάτη κατά την περίοδο ισχύος της παρούσας Σύμβασης, με τη συχνότητα που κρίνεται κατάλληλη από την John Deere. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι η John Deere δύναται να ενημερώνει το Λογισμικό Συστήματος σε οποιοδήποτε Υλικό Συστήματος του Πελάτη κατά την περίοδο ισχύος της παρούσας σύμβασης, με τη συχνότητα που κρίνεται κατάλληλη η John Deere η οποία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων λόγω ενημέρωσης της συσκευής.

4       Νέες υπηρεσίες

Η John Deere μπορεί να καταστήσει διαθέσιμα στον Πελάτη νέα χαρακτηριστικά προκειμένου να ενισχύσει τις υφιστάμενες υπηρεσίες τηλεματικής («Νέες Υπηρεσίες»). Οι νέες  υπηρεσίες δύναται να υπάγονται σε πρόσθετους όρους και προυποθέσεις ή ακόμα να απαιτούν ένα χωριστό συμφωνητικό ή έγκριση.

5       Συλλογή δεδομένων

Όλα τα δεδομένα που θα συλλεχθούν στο πλαίσιο του παρόντος συμφωνητικού θα συλλεχθούν μόνο για τον σκοπό της εκπλήρωσης των υπηρεσιών που παρέχονται στην παρούσα σύμβαση.

5.1       Συλλογή δεδομένων για ενεργοποίηση του τερματικού

Η John Deere συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα όπως την εταιρία, το όνομα του πελάτη και την διεύθυνση, τον σειριακό αριθμό του τερματικού, το όνομα χρήστη MyJohnDeere™, την ταυτότητα της οργάνωσης του Κέντρου Λειτουργίας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του εμπορικού αντιπροσώπου για την εκπλήρωση της αίτησής σας για ενεργοποίηση της Συνδρομητικής Συμφωνίας JDLink ™. Όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα, οι λεπτομέρειες παρέχονται στην Σημείωση Ιδιωτικότητας JDLink ™ ("# ISG-5").

5.2       Συλλογή δεδομένων για την παροχή των υπηρεσιών τηλεματικής

Η John Deere θα φιλοξενεί, θα διαχειρίζεται και θα χρησιμοποιεί τα Δεδομένα Μηχανημάτων και αγρονομίας δυνάμει των όρων της παρούσας Συμφωνίας προκειμένου να παρέχει την Υπηρεσία Τηλεματικής. Επιπρόσθετα σε συνάρτηση με το τύπο του μηχανήματος και το επίπεδο της υποστήριξης, αυτά τα δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν λειτουργικά δεδομένα που προέρχονται από το μηχάνημα του πελάτη.

5.3       Πρόσβαση και χρήση δεδομένων

Εξ αρχής όλοι οι εμπορικοί αντιπρόσωποι της John Deere έχουν πρόσβαση στα διαγνωστικά μηχανήματα μέσω του MyJohnDeere TM και του Απομακρυσμένου Συμβούλου Advisor TM μέχρι ο Πελάτης να το περιορίσει αυτό μέσα από το MyJohnDeere TM .Ο Πελάτης μπορεί επίσης να εξουσιοδοτεί ή να περιορίζει την πρόσβαση των Εμπορικών Αντιπροσώπων της John Deere και άλλων Συνεταιριστικών Οργανισμών μέσω του MyJohnDeere™ ανά πάσα στιγμή στα δεδομένα που συλλέγονται. Επιπρόσθετα κάθε εμπορικός αντιπρόσωπος της John Deere μπορεί να δημιουργεί μια αυτόματη εγκεκριμένη συνεργασία μεταξύ του εμπορικού αντιπροσώπου της John Deere και της οργάνωσης του Πελάτη προσφέροντας πρόσβαση στα δεδομένα μηχανημάτων. Για να καταργήσετε την πρόσβαση των εμπορικών αντιπροσώπων στα Δεδομένα Μηχανημάτων από μηχανές του λογαριασμού σας θα πρέπει να πράξετε τα ακόλουθα:

5.4       Αρχεία δεδομένων κλήσεων

Επιπρόσθετα, οι Υποκείμενοι Πάροχοι Ασύρματης Επικοινωνίας μπορεί να δημιουργήσουν αρχεία δεδομένων κλήσεων (call data records – «CDRs») για λόγους χρέωσης και έκδοσης τιμολογίων, και οι Υποκείμενοι Πάροχοι Ασύρματης Επικοινωνίας μπορούν να διατηρούν τα αρχεία CDR για διάστημα μεγαλύτερο των ενενήντα (90) ημερών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η τελευταία θέση κάθε Τερματικού θα αποθηκεύεται στο Τερματικό.

5.5       Χρήση δεδομένων από την John Deere

Η John Deere δικαιούται να έχει πρόσβαση σε δεδομένα προκειμένου να παρέχει τις τηλεματικές υπηρεσίες που ορίζονται συμβατικά.Ο Πελάτης συμφωνεί ότι η John Deere έχει δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης των Δεδομένων σε ανώνυμη μορφή για σκοπούς στατιστικής, καθώς και για τη βελτίωση ή την εξέλιξη των υπηρεσιών που προσφέρονται υπο το συμβόλαιο αυτό, για την ανάπτυξη πρόσθετων ή νέων προϊόντων και υπηρεσιών John Deere ή/και για την αναγνώριση νέων χρήσεων για τον εξοπλισμό.

5.6       Προστασία Δεδομένων και Συμμόρφωση

Η John Deere θα επεξεργαστεί όλα τα δεδομένα και θα παράσχει τις υποκείμενες τηλεματικές υπηρεσίες σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, π.χ. γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων ("ΓΚΠΔ/GDPR") . Περισσότερες λεπτομέρειες παρέχονται στην Σημείωση Ιδιωτικότητας της JDLink™ ("# ISG-5"). Εάν το μηχάνημα του Πελάτη χειρίζεται από τρίτα μέρη για λογαριασμό του Πελάτη, ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει ότι πληρούνται όλες οι εφαρμοστέες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις (π.χ. ΓΚΠΔ, εργατικό δίκαιο) και παρέχονται στον χρήστη οι αντίστοιχες πληροφορίες δεδομένων ιδιωτικότητας ή έχει δοθεί η κατάλληλη συγκατάθεση.

Εάν ο Πελάτης μεταβιβάσει την κυριότητα του Τερματικού, ο Πελάτης υποχρεούται να ακυρώσει οποιαδήποτε υπολειπόμενη συνδρομή πριν τη μεταβίβαση της κυριότητας. Οι συνδρομές μπορούν να ακυρωθούν χρησιμοποιώντας την επιλογή "Απενεργοποίηση" στο StellarSupport™.

6       Περίοδος ισχύος και Καταγγελία

6.1       Περίοδος ισχύος

Η περίοδος ισχύος της παρούσας Συμφωνίας(η « Περίοδος ισχύος ») θα ξεκινήσει κατά την ημερομηνία της ενεργοποίησης του Τερματικού από την John Deere και θα συνεχίσει για διάστημα δύο ετών, εκτός και αν η συμφωνία λήξει νωρίτερα όπως ορίζεται στη συνέχεια. Αυτή η συμφωνία δεν ανανεώνεται αυτόματα. Με την λήξη της Συνδρομητικής Περιόδου οι Υπηρεσίες Τηλεματικής που καλύπτονται από αυτή την συμφωνία θα παύουν. Ο Πελάτης θα μπορεί να επιλέξει να αιτηθεί ένα νεό Συνδρομητικό Συμβόλαιο Τηλεματικής της John Deere. Τα δεδομένα που συλλέγονται από τη JDLink™ κατά τη διάρκεια της συνδρομής παραμένουν προσβάσιμα για τον πελάτη μέσω του MyJohnDeere™ μετά τη καταγγελία της συνδρομής.

6.2       Καταγγελία

Ο Πελάτης μπορεί να καταγγείλει τη συμφωνία για λόγους ευκολίας χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, χρησιμοποιώντας την επιλογή "Απενεργοποίηση" στο StellarSupport™. Με την καταγγελία από τον Πελάτη για λόγους ευκολίας, ο Πελάτης δεν θα δικαιούται οποιαδήποτε επιστροφή των εξόδων που καταβάλλονται από τον Πελάτη για τις Υπηρεσίες ή το Σύστημα Λογισμικού.

Η John Deere μπορεί να καταγγείλει τη συμφωνία αυτή μετά από γραπτή προειδοποίηση τριάντα (30) ημερών. Οι νόμιμες διατάξεις σχετικά με την καταγγελία λόγω αιτίας με άμεση κοινοποίηση παραμένουν ανεπηρέαστες. Μετά την καταγγελία, το τερματικό θα παραμείνει ανενεργό στην οργάνωση του Πελάτη.

6.3       Μεταφορά Τερματικού

Η μεταφορά του τερματικού σε διαφορετική οργάνωση θα έχει ως αποτέλεσμα σε αυτόματη καταγγελία της συνδρομής.

7       Περιορισμός ευθύνης

 1. Οι Τηλεματικές Υπηρεσίες στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας παρέχονται δωρεάν και διατίθενται στον Πελάτη έχοντας ως βάση "ως έχει", "με όλες τις βλάβες" και "ως διαθέσιμο". Η χρήση των Τηλεματικών Υπηρεσιών από τον Πελάτη γίνεται με τη δική του διακριτική ευχέρεια και κίνδυνο. Η John Deere δεν προβάλλει καμία αξίωση ή υποσχέσεις σχετικά με την ποιότητα, την ακρίβεια ή την αξιοπιστία των τηλεματικών υπηρεσιών, τη διαθεσιμότητα ή το χρόνο λειτουργίας ή το περιεχόμενο. Συνεπώς, η John Deere αποκλείει όλους τους σιωπηρούς όρους, εγγυήσεις, εκπροσώπηση ή άλλους όρους που ενδέχεται να ισχύουν για τις τηλεματικές υπηρεσίες.
 2. Η John Deere καθώς και όλες οι θυγατρικές εταιρείες της δεν θα ευθύνονται έναντι του Πελάτη (ούτε των Χρηστών του Πελάτη ή άλλου προσώπου που διεκδικεί δικαιώματα που απορρέουν από τα δικαιώματα του Πελάτη) για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, είτε από σύμβαση, αδικοπραξία ή παραβίαση των εκ του νόμου καθηκόντων, που ενδέχεται να προκύψουν σε σχέση με ή από τη χρήση των Τηλεματικών Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε (i) έμμεσης ή επακόλουθης απώλειας ή ζημίας, (ii) απώλεια κερδών, πωλήσεων, επιχειρηματικής δραστηριότητας, εσόδων ή χρήσης, (iii) διακοπή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, (iv) απώλεια επιχειρηματικής ευκαιρίας, υπεραξίας ή φήμης, ή (v) απώλεια πληροφοριών ή δεδομένων. Η ευθύνη της John Deere για εκ προθέσεως ή βαριάς αμέλειας συμπεριφορά, καθώς και η ευθύνη της John Deere σύμφωνα με τον νόμο περί ευθύνης προϊόντων, παραμένει ανεπηρέαστη.
 3. Η John Deere δεν προβάλλει αξιώσεις ή υποσχέσεις σε σχέση με τρίτα μέρη. Συνεπώς, η John Deere καθώς και όλες οι θυγατρικές της εταιρείες δεν ευθύνονται για τυχόν απώλειες ή ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τις ενέργειές τους, συμπεριλαμβανομένου, για παράδειγμα, εάν κάποιος άλλος χρήστης καταχραστεί το περιεχόμενο ή την ταυτότητα του Πελάτη. Η χρήση του περιεχομένου του Πελάτη από τρίτο πρόσωπο γίνεται με δική του διακριτική ευχέρεια και κίνδυνο.
 4. Παρότι παρέχονται οι Υπηρεσίες Τηλεματικής, η John Deere δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία θα είναι ασφαλής ή απαλλαγμένη από σφάλματα ή ιούς. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για τη διαμόρφωση της δικής του τεχνολογίας πληροφοριών για την πρόσβαση στις τηλεματικές υπηρεσίες και συνιστάται έντονα ο Πελάτης να χρησιμοποιεί το δικό του λογισμικό προστασίας από ιούς.
 5. Το μοναδικό και αποκλειστικό δικαίωμα του πελάτη και ένδικο βοήθημα σε περίπτωση δυσαρέσκειας με τις Τηλεματικές Υπηρεσίες ή οποιουδήποτε άλλου παραπόνου θα είναι η καταγγελία και η διακοπή της πρόσβασης ή χρήσης των Τηλεματικών Υπηρεσιών.
 6. Η μέγιστη συνολική ευθύνη της John Deere για απώλειες ή ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση των τηλεματικών υπηρεσιών περιορίζεται στο μέγιστο ποσό των 12.500 ευρώ.
 7. Ανεξάρτητα από οποιονδήποτε άλλη διάταξη των παρόντων Όρων, τίποτε στους παρόντες Όρους δεν αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη της John Deere για (i) θάνατο ή σωματική βλάβη που προκλήθηκε από αμέλεια της John Deere, (ii) απάτη ή δόλια ψευδή δήλωση, ή (iii) οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί ως ζήτημα νομικό.

8       Άλλες διατάξεις

8.1       Εκ νέου εκχώρηση της συμφωνίας - Θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες

Η John Deere δύναται να εκχωρήσει εκ νέου το παρόν συμφωνητικό σε άλλη θυγατρική εταιρεία μαζί με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ή τις απαιτήσεις που προκύπτουν απ ό αυτήν. Τυχόν δικαιώματα και προνόμια που έχουν παρασχεθεί στην John Deere - ISG σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του συμφωνητικού θα παρέχονται επίσης και στις θυγατρικές και στις συνδεδεμένες εταιρείες. Οι θυγατρικές ή/και οι συνδεδεμένες εταιρείες είναι εταιρείες ή άλλα νομικά πρόσωπα που ασκούν έλεγχο, άμεσα ή έμμεσα επί της John Deere ή αντίστοιχα, τελούν υπό άμεσο ή έμμεσο έλεγχο από  κοινού με την John Deere, με σημαντική συμμετοχή που υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%).

8.2       Επιλογή δικαίου και Τόπου εκδίκασης

Οι παρόντες Όροι θα διέπονται από και θα συντάσσονται σύμφωνα με τους νόμους ουσιαστικού δικαίου που ισχύουν στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Τα αντίστοιχα δικαστήρια της Περιφέρειας Mannheim θα διαθέτουν τη μη αποκλειστική νομική ευθύνη για οποιαδήποτε αγωγή ή διαφωνία που σχετίζεται με τους παρόντες Όρους (μια « Αξίωση »). Αυτοί οι Όροι δεν θα διέπονται από τους νομικούς κανονισμούς περί διαφωνιών σε οποιαδήποτε νομική επικράτεια ή τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για Συμβόλαια περί Διεθνών πωλήσεων αγαθών, η εφαρμογή των οποίων εξαιρείται ρητά.

8.3       Ρήτρα διαχωρισμού, ρήτρα παραίτησης

Σε περίπτωση που μια διάταξη της παρούσας συμφωνίας αποδειχθεί μη εφαρμοστέα, το γεγονός αυτό δεν θα επηρεάσει την εφαρμοσιμότητα των υπόλοιπων διατάξεων. Τα συμβαλλόμενα μέρη θα αντικαταστήσουν την επίμαχη διάταξη με μια εφαρμοστέα διάταξη που να αντικατοπτρίζει, όσο το δυνατόν περισσότερο, τον σκοπό και το οικονομικό αποτέλεσμα της εν λόγω διάταξης. Η παραίτηση από την άσκηση ποινικής δίωξης για παραβίαση διάταξης της παρούσας συμφωνίαςαπό πλευράς ενός εκ τω ν συμβαλλόμενων μερών δεν θα συνιστά παραίτηση από το δικαίωμα άσκησης ποινικής δίωξης για μεταγενέστερες παραβιάσεις.

8.4       Ειδοποιήσεις

Όλες οι ειδοποιήσεις πρέπει να είναι έγγραφες και θα θεωρούνται ότι έχουν πραγματοποιηθεί εφόσον έχουν παραληφθεί μέσω ταχυδρομίου στη διεύθυνση: John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67659 Kaiserslautern, Γερμανία.

8.5       Ανωτέρα βία

Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν θα είναι υπεύθυνο έναντι των υπολοίπων για τη μη εκτέλεση ή την καθυστερημένη εκτέλεση μιας αναγκαστικής υποχρέωσης, εάν η εν λόγω μη εκτέλεση ή καθυστέρηση οφείλεται σε ανωτέρα βία, φυσικές καταστροφές, απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, κοινωνικές αναταραχές, συμμόρφωση με νόμους ή επίσημες εντολές ή άλλα γεγονότα, οι οποίες βρίσκονται πέραν της σφαίρας επιρροής του εν λόγω συμβαλλόμενου μέρους, υπό την προϋπόθεση ότι το συγκεκριμένο συμβαλλόμενο  μέρος θα παρέχει άμεση έγγραφη ειδοποίηση σχετικά με τις εν λόγω συνθήκες και θα συνεχίσει την εκτέλεση της σύμβασης το συντο μότερο δυνατόν, καθώς και υπό την προϋπόθεση ότι το έτερο συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα συμφωνίαςεάν η εν λόγω κατάσταση συνεχιστεί για διάστημα μεγαλύτερο των ενενήντα (90) ημερών και το καθυστερημένο συμβαλλόμενο μέρος δεν έχει υποδεί ξει ότι θα είναι σε θέση να συνεχίσει την εκτέλεση των υποχρεώσεών του εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

8.6       Περιορισμοί εισαγωγών και εξαγωγών

Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι όλες οι Υπηρεσίες Τηλεματικής, το Υλικό Συστήματος, το Λογισμικό Συστήματος, τα αποκλειστικά δεδομένα, η τεχνογνωσία ή άλλα δεδομένα ή πληροφορίες (εφεξής θα αναφέρονται ως «Προϊόντα») που λαμβάνονται από την John Deere ενδέχεται να υπόκεινται σε νόμους ελέγχου εισαγωγών ή/και εξαγωγών σε μία ή περισσότερες χώρες και, ως εκ τούτου, η εισαγωγή, η εξαγωγή και η επανεξαγωγή τους μπορεί να υπόκειται σε περιορισμό ή απαγόρευση. Κατά συνέπεια, ο Πελάτης συμφωνεί να μην προβαίνει, άμεσα ή έμμεσα, σε εισαγωγή, εξαγωγή, επανεξαγωγή, ή να μην προκαλέσει την εισαγωγή, την εξαγωγή ή την επανεξα γωγή, οποιωνδήποτε ανάλογων Προϊόντων προς οποιονδήποτε προορισμό, οντότητα ή φυσικό πρόσωπο, για το οποίο υφίσταται περιορισμός ή απαγόρευση δυνάμει οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμού, εάν δεν έχει λάβει προηγουμένως την έγγραφη συγκατάθεση της  John Deere  και οποιασδήποτε αρμόδιας κρατικής οντότητας, είτε εγγράφως είτε όπως προβλέπεται από τους ισχύοντες κανονισμούς,  όπως ενδέχεται να τροποποιούνται κατά καιρούς. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι κανένα Προϊόν που έχει ληφθεί από την John Deere δεν θα χρησιμοποιηθεί απευθείας σε τεχνολογία πυραύλων, ευαίσθητα πυρηνικά ή χημικά και βιολογικά όπλα ούτε θα μεταβιβαστεί με οποιονδήποτε τρόπο σε οποιοδήποτε μέρος με σκοπό την εν λόγω τελική χρήση. Ο Πελάτης θα χρησιμοποιεί τα Προϊόντα μόνο σε χώρα που αναφέρεται ως διαθέσιμη χώρα.

8.7       Πλήρες κείμενο της Συμφωνίας

Οι προϋποθέσεις για τη χρήση των συμφωνηθεισών υπηρεσιών, όλων των διευθετήσεων, των συμφωνητικών και των εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών είναι αντικείμενο αυτού του συμβολαίου. Η παρούσα Συμφωνία αντικατοπτρίζει τη πλήρη συμφωνία των μερών σχετικά με το αντικείμενό της  και αντικαθιστά όλα τα προηγούμενα έγγραφα, τις συζητήσεις και τις διευθετήσεις αναφορικά με το αντικείμενο τηςΣυμφωνία. Επιπρόσθετα σε αυτή τη Συμφωνία, το Σημείωμα Ιδιωτικότητας  JDLinkTM περιέχει τους κανονισμούς για τη προστασία δεδομένων και την ασφάλεια δεδομένων που εφαρμόζονται στην Υπηρεσία JDLink TM . Όλοι οι πρόσθετοι ή αντιφατικοί όροι και προϋποθέσεις που προτείνονται από τον Πελάτη ή περιέχονται σε μια εντολή θα απορρίπτονται και θα τίθενται σε ισχύ μόνον κατόπιν ρητής έγγραφης έγκρισης της John Deere.