1     Aftalens parter

2     Aftalens genstand

2.1      Telematiske Serviceydelser

2.2      Adgang til de Telematiske Serviceydelser

2.3      Aktivering af Telematiske Serviceydelser

2.4      SIM-kort

2.5      Misbrug eller Svigagtig Brug af de Telematiske Serviceydelser

3     Hardware og Software

3.1      Hardware

3.2      Software

4     Nye serviceydelser

5     Dataindsamling

5.1      Indsamling af oplysninger for at aktivere terminalen

5.2      Indsamling af data for at kunne levere de telematiske aerviceydelser

5.3      Adgang til og brug af data

5.4      Opkaldsoplysninger

5.5      John Deeres brug af data

5.6      Databeskyttelse og compliance

6     Løbetid og ophør

6.1      Løbetid

6.2      Ophør

6.3      Terminal overførsel

7     Ansvarsbegrænsning

8     Øvrige bestemmelser

8.1      Videreoverdragelse af aftalen - associerede selskaber og tilknyttede virksomheder

8.2      Lovvalg og værneting

8.3      Individualitet, afkaldsbestemmelse

8.4      Meddelelser

8.5      Force majeure

8.6      Import- og eksportbegrænsninger

8.7      Aftalen i sin helhed

John Deere - JDLink™ abonnementsvilkår
(“#ISG-4”)

Det territoriale anvendelsesområde: Den Europæiske Union, tredjelande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), Schweitz, Fællesskabet for Uafhængige Stater (SNG)

Version: 01-02-2020

Sprog: Danish / Dansk


Disse vilkår regulerer brugen af John Deere - JDLink abonnementet, der indgås mellem Kunden og John Deere.

John Deere har udviklet og leverer forskellige telematiske systemer under varemærket JDLink ™. Disse systemer består af telematisk hardware, software og telematiske serviceydelser (”Systemerne”) og leveres af John Deere gennem godkendte forhandlere eller andre parter med tilladelse dertil (”Forhandlerne”).

1       Aftalens parter

Denne Aftale er indgået mellem John Deere GmbH & Co. KG, repræsenteret ved Intelligent Solutions Group (ISG), Straßburger Allee 3, 67659 Kaiserslautern, Tyskland ("John Deere") og Kunden.

2       Aftalens genstand

2.1       Telematiske Serviceydelser

De telematiske serviceydelser ("Telematiske Serviceydelser") kræver en terminal (se punkt 3.1 "Hardware"), som overfører maskinoplysninger og agronomiske oplysninger fra dine maskine til en cloud-baseret serverløsning, lagrer og behandler dine oplysninger, herunder brugergrænsefladen, for at kunne tilgå og visualisere dine oplysninger. Du kan læse en mere detaljeret beskrivelse af funktionerne og de oplysninger, der behandles i JDLink ™ Tjenesten, i JDLink Persondatapolitikken ("#ISG-5") og i "MyJohnDeere™ Persondatapolitikken, Bilag A (Funktionsbeskrivelse)" ("#ISG-3") i afsnittet "MyMachine Connect", som kan tilgås på isg-contracts.deere.com .

Afhængigt af abonnementsniveauet kan de Telematiske Serviceydelser også omfatte supportydelser på maskiner såsom RDA (Remote Display Access) og datahåndtering så som WDT (Wireless Data Transfer) og serviceydelser, der tillader John Deere Forhandleren via dertil egnede applikations som SAR (Service ADVISOR™ Remote) at hente fejlfinding på maskiner, oplysninger, foretage fjernbetjeningsaktiviterer og fjernelevere softwareopdateringer for forskellige komponenter i en maskine. Du kan læse en detaljeret beskrivelse af disse ekstra serviceydelser i "MyJohnDeere ™ Persondatapolitik, Bilag A (Funktionsbeskrivelse)" ("#ISG-3") i afsnittet "MyMachine Connect", som kan tilgås på isg-contracts.deere.com .

De Telematiske Serviceydelser vil blive aktiveret gennem en eller flere trådløse telekommunikationsudbydere, der er godkendt af John Deere (som hver er en ” Underliggende Trådløs Udbyder ”). Kunden kan kun benytte Produkterne i et af de lande, der er anført som et land, hvor JDLink™ Tjenesten leveres af John Deere, se mere herom på jdlink.deere.com . De Telematiske Serviceydelser omfatter kun de Telematiske Serviceydelser, der er beskrevet i denne Aftale, og udelukker udtrykkeligt alle serviceydelser, der måtte blive tilbudt af en anden Underliggende Trådløs Udbyder end dem, som John Deere bruger til at levere Telematiske Serviceydelser i henhold til denne Aftale.  Rækkevidden og signalstyrken kan variere alt efter lokalitet og er afhængige af rækkevidden og signalstyrken fra den lokale udbyder. John Deere garanterer ikke og påtager sig intet ansvar for en bestemt dækning, rækkevidde eller signalstyrke. Tjenesten kan gøres tilgængelig i andre europæiske lande gennem den lokale leverandørs roamningtjenester.

I Abonnementsperioden sender terminalen jævnligt bestemte oplysninger fra Kundens maskine til de cloud-baserede servere. Ved abonnementets ophør, vil alle oplysninger, der er genereret i abonnementsperioden stadig være tilgængelig for Kunden, men der vil ikke blive overført nye oplysninger.

Kunden accepterer hermed, at oplysningerne behandles, for at John Deere kan levere de Telematiske Serviceydelser, som beskrives i "JDLink™ Privatlivspolitikken ("#ISG-5")", som kan tilgås på isg-contracts.deere.com .

2.2       Adgang til de Telematiske Serviceydelser

Kunden har adgang til brugergrænsefladen på jdlink.deere.com (“ Den Internetbaserede Telematikbrugerflade ”), som er en hjemmeside, der administreres af John Deere. For at kunne tilgå den Telematiske Interface skal Kunden oprette et MyJohnDeere™ brugernavn med administratoradgang samt en Operation Center organisation eller anvende en eksisterende organisation. Hver Telematiske gateway ("Terminal") er tilknyttet en specifik organisation som beskrevet i JDLink™ Abonnementsaftalen ("#ISG-10"). Hvis Kunden ønsker at tilknytte Terminalen til en anden organisation, skal Kunden flytte Terminalen, hvilket vil resultere i, at abonnementet automatisk opsiges. Der skal underskrives en ny JDLink™ Abonnementsaftale, for at anmode om en ny aktivering. Kunden kan søge hjælp i afsnittet "Hjælp" i Operations Center eller kontakte sin Forhandler eller John Deere for at få hjælp med at overføre Terminalen.

2.3       Aktivering af Telematiske Serviceydelser

Hvis Kunden ønsker at aktivere Terminalen på sin egen maskine, skal han underskrive en bindende JDLink™ Abonnementsaftale ("#ISG-10"), hvorved han accepterer vilkårene heri. Uanset antallet af Terminaler includeret i en ("#ISG-10") abonnementsaftale, har hver enkelt Terminal sit eget abonnement, der reguleres af disse Vilkår.

I Abonnementsaftalen skal Kunden angive den MyJohnDeere™ Operation Center organisation, som Terminalen skal overflyttes til. Den underskrevne JDLink™ Abonnementsaftale ("#ISG-10") skal fremsendes til John Deere af din Forhandler. Når John Deere har modtaget og godkendt JDLink™ Abonnementsaftalen ("#ISG-10"), som Kunden har underskrevet, aktiverer John Deere Terminalen. John Deere forbeholder sig retten til at afvise en aktiveringsanmodning i tilfælde af eksportrestriktioner eller tekniske begrænsninger.

Når Aktiveringen finder sted, begynder de Telematiske for den aktiverede Terminal og fortsætter med at være i kraft, indtil Abonnementsperioden slutter. Ved udløbet af Abonnementsperioden ophører de Telematiske Serviceydelser, der er underlagt denne Aftale, og fornys ikke automatisk. Hvis Kunde vælger at forny Abonnementet, skal Kunder underskrive en ny Abonnementsaftale. For at sikre, at Serviceydelserne kører uden afbrydelser, skal fornyelsesanmodningen godkendes, inden det gamle abonnement udløber.

2.4       SIM-kort

Terminalen kan inkludere et SIM-kort (Subscriber Identity Module – ” SIM-kort ”), der kan tages ud. SIM-kortet må kun anvendes til Telematiske Serviceydelser kommunikation og til dataoverførsel i forbindelse med en aktiveret terminal, som kun kan købes hos en autoriseret forhandler af udstyr fra John Deere, eller som allerede er installeret på maskiner fra John Deere. Kunden erhverver ingen ejendomsret til SIM-kortet. Alle rettigheder, herunder retten til at give lov til at bruge den software, der er installeret på SIM-kort, forbliver hos John Deere. I tilfælde af afbrydelser af serviceydelsen har John Deere ret til at udskifte eller ændre SIM-kortene. John Deere ISG forbeholder sig ret til at deaktivere SIM-kortet og at fakturere Kunden for refusion af eventuelt yderligere udgifter, som John Deere måtte pådrage sig, hvis Kunden bruger SIM-kortet til andre formål end at benytte sig af Telematiske Serviceydelser. Kunden skal straks informere John Deere, hvis Systemhardwaren går tabt eller bliver stjålet, eller det ikke kan bruges som følge af skader, eller hvis det på nogen måde har været misbrugt. Kunden må ikke overføre det SIM-kort, der er leveret af John Deere, til tredjemand uden forudgående accept fra John Deere.

2.5       Misbrug eller Svigagtig Brug af de Telematiske Serviceydelser

John Deere kan efter eget valg begrænse eller annullere Kundens Telematiske Serviceydelser i henhold til denne Aftale, hvis der er begrundet mistanke om Misbrug eller Svigagtig Brug. Kunden må ikke misbruge eller bruge de Telematiske Serviceydelser svigagtigt, og accepterer (a) ikke at bidrage til eller deltage i, eller tillade nogen form for Misbrug eller Svigagtig Brug af de Telematiske Serviceydelser, (b) straks at informere Forhandleren (eller John Deere, hvis Kunden er Forhandler) om et sådant Misbrug eller Svigagtig Brug, som Kunden bliver bekendt med, og (c) at samarbejde i en eventuel undersøgelse eller retssag vedrørende enhver form for Misbrug eller Svigagtig Brug, som foranstaltes af John Deere, af den juridiske repræsentant for John Deere eller af en Underliggende Trådløs Udbyder. Kunden bærer eneansvaret for afgifter, omkostninger eller skadeserstatninger som følge af Misbrug eller Svigagtig Brug. ”Misbrug” eller ”Svigagtig Brug” af de Telematiske Serviceydelser omfatter bl.a.:

 1. Adgang til, ændring af eller forstyrrelse af kommunikation fra og/eller information om John Deeres kunder, forhandlere eller Underliggende Trådløse Udbydere eller forsøg på eller hjælp til, at en anden person eller enhed kan forsøge noget af dette;
 2. Omorganisering, ændring eller oprettelse af uautoriseret forbindelse til et netværk tilhørende en Underliggende Trådløs Udbyder;
 3. Installation af forstærkere eller andet udstyr, der kan ændre de radiosignaler eller frekvenser, som de Telematiske Serviceydelser skal bruge, eller brug af Systemhardware på en måde, så gældende lovgivning eller myndighedspålæg overtrædes;
 4. Brug af de Telematiske Serviceydelserr på en måde, så en eller flere kunders eller slutbrugeres brug af serviceydelser forstyrres i urimeligt omfang, eller så John Deeres eller en Underliggende Trådløs Udbyders muligheder for at yde serviceydelsen forstyrres i urimeligt omfang;
 5. Brug af de Telematiske Serviceydelser til at formidle uanstændige, nedgørende, pornografiske eller ulovlige oplysninger eller indhold beskyttet af copyright, som ikke tilhører Kunden;
 6. Brug af de Telematiske Serviceydelser uden tilladelse på udstyr, der er stjålet eller mistet;
 7. Uautoriseret adgang til de Telematiske Serviceydelser eller de Telematiske Serviceydelser leveret af en Underliggende Trådløs Udbyder;
 8. Brug af de Telematiske Serviceydelser til at levere voiceover-IP-serviceydelser eller opkobling på eller tapning ind i Serviceydelserne for at levere telematiske serviceydelser ud over Serviceydelserne;
 9. Brug af et arrangement, urigtig repræsentation eller falsk kreditkortudstyr med henblik på helt eller delvist at undgå betaling for de Telematiske Serviceydelser;
 10. Uautoriseret ændring af Systemhardware, Terminal, Systemhardwarens indstillinger eller Systemsoftware;
 11. Foranledning af at Systemhardwaren installeres af en anden person eller enhed end en Forhandler eller anden montør, der er certificeret af John Deere til at installere Systemhardware i henhold til kvalifikationer fastlagt af John Deere;
 12. Uautoriseret adgang til, brug af eller ødelæggelse af Systemdatafiler, -programmer, -procedurer eller -informationer, der vedrører Kunden eller andre af John Deeres kunder
 13. Brug med henblik på reverse engineering eller kloning af Systemet eller alle forsøg på at skabe en erstatningsydelse eller en tilsvarende serviceydelse ved at bruge eller have adgang til de Telematiske Serviceydelser;
 14. Brug til retsstridige, ulovlige eller bedrageriske formål;
 15. Sporing af en persons lokation, præstationer og handlinger uden først at have indhentet alle nødvendige forudgående tilladelser fra denne person, i henhold til gældende lovgivning;
 16. Give personer, der er bosiddende i eller har forbindelse med lande, der er underlagt embargo, eller lande, hvor serviceydelsen ikke er tilladt, mulighed for at bruge eller lade dem bruge serviceydelsen. I tilfælde af et eller flere tilfælde af denne form for misbrug eller bedragerisk brug har John Deere ISG ret til straks at afbryde serviceydelsen  og trække sig ud af serviceaftalen. I sådanne tilfælde vil Kunden ikke blive krediteret for eller få refunderet eventuelle afgifter for afbrydelse af de Telematiske Serviceydelser som følge af begrænsning eller annullering af de Telematiske Serviceydelser i henhold til denne paragraf eller en eventuel forudbetaling for de Telematiske Serviceydelser , så længe en sådan begrænsning varer, eller som følge af en sådan annullering.

3       Hardware og Software

3.1       Hardware

I denne Aftale betegnes Terminalerne sammen med tilbehør som kabler, ledningsnet og antenne ” Systemhardware ”. Hvis der ikke allerede er installeret Systemhardware på den John Deere maskine, som Kunden har købt, skal den købes og installeres særskilt af en autoriseret Forhandler. Kundens brug af Systemhardware er underlagt samtlige betingelser i denne Aftale samt øvrige betingelser, som er aftalt med Kunden på tidspunktet for køb af Systemhardware.

3.2       Software

Software til serviceydelser, modem og anden software og/eller firmware (” Systemsoftware ”) ligger på Systemhardware. Systemsoftware indeholder en kode tilhørende John Deere eller tredjemand på licens i henhold til denne paragraf og kan omfatte andre koder under særskilt licens som beskrevet i eventuel dokumentation, som måtte følge med Systemhardwaren. John Deere giver Kunden en ikke eksklusiv, genkaldelige licens til udelukkende at bruge Systemsoftwaren (i) i forbindelse med brug af Systemet og (ii) med Systemhardware. John Deere giver desuden Kunden ret til at overføre dennes licens til at bruge Systemsoftwaren, som ikke omfatter Serviceydelserne, i Systemhardwarens levetid i forbindelse med overførsel af ejendomsretten til Systemhardwaren. Kunden accepterer, at John Deere kan opdatere Systemsoftwaren på Kundens Systemhardware i Aftalens løbetid, så ofte som det anses for passende. John Deere ikke er ansvarlig for tab af data som følge af opdatering af serviceydelsen.

4       Nye serviceydelser

John Deere kan gøre nye funktioner tilgængelige for Kunden for at forbedre eksisterende Telematiske Tjenester (" Nye Serviceydelser "). Nye Serviceydelser kan være underlagt yderligere vilkår eller endda kræve en særskilt aftale eller et samtykke.

5       Dataindsamling

Alle oplysninger, der indsamles i henhold til denne aftale, indsamles kun med henblik på at imødekomme de Serviceydelser, der fremgår af denne aftale.

5.1       Indsamling af oplysninger for at aktivere terminalen

John Deere indsamler og behandler oplysninger, herunder virksomhedsoplysninger, kundenavn og adresse, terminalens serienummer, MyJohnDeere™ brugernavn, Operation Center organisations-ID og serviceforhandleres e-mailadresser for, på din amodning, at kunne aktivere JDLink™ Abonnementsaftalen. I den udstrækning dette vedrører personoplysninger, er dette beskrevet i JDLink™ Persondatapolitik ("#ISG-05").

5.2       Indsamling af data for at kunne levere de telematiske aerviceydelser

John Deere vil hoste, administrere og bruge maskinoplysningerne og de agronomiske oplysninger i henhold til bestemmelserne i denne Aftale for at kunne levere de Telematiske Serviceydelser. Afhængigt af typen af maskinen og serviceniveauet, kan dataene også omfatte driftsdata fra kundens maskine.

5.3       Adgang til og brug af data

Som udgangspunkt har alle John Deere Forhandlere adgang til diagnostiske data på maskinerne gennem MyJohnDeere™ og Service ADVISOR™ Remote, indtil Kunden begrænser dette via MyJohnDeere™. Kunden kan ligeledes til enhver tid godkende og begrænse John Deere Forhandlere og andre Samarbejdspartneres virksomheders adgang til de indsamlede oplysninger gennem MyJohnDeere™.

Desuden kan alle John Deere Forhandlere oprette et automatisk godkendt samarbejde mellem John Deere Forhandleren og Kundens organisation, der giver adgang til maskinoplysninger. For at fjerne forhandleradgang til Maskinoplysninger fra maskiner på din konto, skal du gøre følgende:

5.4       Opkaldsoplysninger

Underliggende Trådløse Udbydere kan desuden generere opkaldsdataregistreringer (” CDR-registreringer ”) med henblik på afregning og fakturering, og Underliggende Trådløse Udbydere kan opbevare CDR-registreringer i længere tid end en periode på 90 dage, i henhold til gældende lov. Den sidste position for hver Terminal vil blive lagret på Terminalen.

5.5       John Deeres brug af data

John Deere har ret til adgang til oplysningerne for at yde de Telematiske Serviceydelser defineret i aftalen. Kunden accepterer, at John Deere har adgang til og kan bruge dataene i anonymiseret form til statistiske formål samt for at forbedre eller udbygge de serviceydelser, der leveres i henhold til denne aftale, udvikle flere eller nye John Deere-produkter og serviceydelser og/eller finde nye måder at bruge udstyret på.

5.6       Databeskyttelse og compliance

John Deere vil behandle alle oplysninger og levere de telematiske serviceydelser i henhold til gældende lovgivning, herunder Databeskyttelsesforordningen (" GDPR "). Yderligere oplysninger herom kan tilgås i JDLink™ Persondatapolitik ("#ISG-5"). Hvis Kundens maskinel bruges af tredjeparter på vegne af Kunden, er Kunden forpligtet til at sikre, at gældende lovgivning (f.eks. GDPR, ansættelseslovgivning) overholdes, samt at brugeren modtager de nødvendige oplysninger, og at de nødvendige samtykker indhentes.

Hvis Kunden overdrager ejerskabet af terminalen, skal Kunden opsige det eksisterende abonnement, før ejerskabet overdrages. Abonnementer kan opsiges ved hjælp af "Deaktivering"-funktionen på StellarSupport™.

6       Løbetid og ophør

6.1       Løbetid

Aftalens løbetid (” Abonnementsperioden ”) begynder den dato, John Deere aktiverer terminalen, og vil have en løbetid på to år, medmindre aftalen opsiges tidligere som beskrevet nedenfor. Denne aftale fornyes ikke automatisk. Ved udløb at Abonnementsperioden, ophører de Telematisk Ydelser, der reguleres af denne Aftale. Kunden kan vælge at anmode om en ny John Deere Telematiske Serviceydelser Abonnementsaftale. De oplysninger, som indsamles af JDLink™ i abonnementsperioden vil forblive tilgængelige for Kunden gennem MyJohnDeere™ efter abonnementets udløb.

6.2       Ophør

Kunden kan opsige denne Aftale uden forudgående varsel ved hjælp af "Deaktivering" i StellarSupport™. Når Kunden opsiger aftalen, har Kunden ikke ret til refusion af de afgifter, Kunden har betalt for Serviceydelser eller Systemhardware.

John Deere kan opsige aftalen med et tredive (30) dages skriftligt varsel. Lovens regler vedrørende ophævelse med straksmeddelelse forbliver uændrede. Efter aftalens ophør er terminalens inaktiv i Kundens organisation.

6.3       Terminal overførsel

Overførsel af terminalen til en anden organisation bevirker, at abonnementet opsiges automatisk.

7       Ansvarsbegrænsning

 1. De Telematiske Serviceydelser i henhold til denne aftale leveres gratis og gøres tilgængelig for Kunden "Som de er og forefindes", Kundens brug af de Telematiske Serviceydelser sker efter eget skøn og for egen risiko. John Deere giver ingen garantier hvad angår kvaliteten, nøjagtigheden eller driftsikkerheden af de Telematiske Serviceydelser, tilgængelighed eller oppetid eller indhold. John Deere fraskriver sig dermed alle indirekte forhold og garantier og andre bestemmelser, som måtte gælde for de Telematiske Serviceydelser.
 2. John Deere samt John Deeres associerede selskaber kan ikke holdes ansvarlige over for Kunden (eller Kundens brugere eller andre, som gør et krav afledt af Kundens rettigheder gældende) vedrørende tab eller skade, hverken i eller uden for kontrakt, erstatning eller misligholdelse af lovmæssige forpligtelser, som måtte opstå i forbindelse med brugen af de Telematiske Serviceydelser, herunder (i) indirekte tab eller følgetab; (ii) avancetab, tab af salg, forretning, omsætning eller brug; (iii) forretningsforstyrrelse; (iv) tab af forretningsmuligheder, goodwill eller omdømme; eller (v) tab af oplysninger eller data. John Deeres ansvar for forsætlige eller groft uagtsomme handlinger såvel som John Deeres ansvar i henhold til lovgivning om produktansvar forbliver uændret.
 3. John Deere fremsætter ingen krav eller løfter i forhold til tredjeparter. John Deere og John Deeres associerede selskaber er dermed ikke ansvarlige for tab eller skade, som måtte opstå pga. Tredjeparters handlinger, herunder hvis en anden bruger misbruger Kundens indhold eller identitet. Kundens brug af tredjepartsindhold sker efter Kundens eget skøn og på Kundens eget ansvar.
 4. John Deere leverer de Telematiske Serviceydelser, men giver ingen garantier for, at Serviceydelserne er sikrede mod bugs og virus. Kunden er ansvarlig for at konfigurere sit eget it-udstyr, som bruges til at tilgå de Telematiske Serviceydelser, og det anbefales på det kraftigste, at Kunden benytter sit eget antivirusbeskyttelsessoftware.
 5. Kundens ene og eksklusive ret i tilfælde af utilfredshed med de Telematiske Serviceydelser, eller andre klager, er opsigelse og ophør af adgang til eller brug af de Telematiske Serviceydelser.
 6. John Deeres maksimale samlede ansvar for tab eller skade i forbindelse med brugen af de Telematiske Serviceydelser er begrænset til EUR 12.500.
 7. Uanset hvad der måtte være angivet i disse Vilkår, udelukkes eller begrænses John Deeres ansvar ikke i forbindelse med (i) død eller personskade, der skyldes John Deeres uagtsomhed, (ii) svig eller fremsættelse af urigtige oplysninger i ond tro; eller (iii) andet ansvar, som ikke kan udelukkes eller begrænset i henhold til lovgivning.

8       Øvrige bestemmelser

8.1       Videreoverdragelse af aftalen - associerede selskaber og tilknyttede virksomheder

John Deere kan videreoverdrage denne aftale til et andet associeret selskab med deraf følgende rettigheder og forpligtelser. Rettigheder o.lign., som John Deere opnår i henhold til denne aftales bestemmelser, skal associerede selskaber og tilknyttede virksomheder også opnå. Associerede selskaber og/eller tilknyttede virksomheder er virksomheder eller andre juridiske enheder, der henholdsvis direkte eller indirekte kontrollerer John Deere, eller sammen med John Deere er enten direkte eller indirekte kontrolleret med en væsentlig deltagelse på mere end 50 %.

8.2       Lovvalg og værneting

Disse vilkår vil blive reguleret af og fortolkes i overensstemmelse med de gældende love i Tyskland. De respektive domstole i Mannheim vil have eksklusiv jurisdiktion over ethvert sagsanlæg eller tvistspørgsmål i forbindelse med disse Vilkår (et “Krav” ). Disse Vilkår vil ikke blive underlagt lovvalgsregler for noget retsområde eller FN-konventionen om aftaler om internationale køb, for hvilken anvendelsen er udtrykkeligt ekskluderet.

8.3       Individualitet, afkaldsbestemmelse

I tilfælde af at en bestemmelse i denne Aftale ikke kan håndhæves, vil dette ikke have nogen indvirkning på retskraften af de øvrige bestemmelser. Aftalens parter skal udskifte den pågældende bestemmelse med en eksigibel bestemmelse, der så godt som muligt afspejler hensigten og den økonomiske virkning af den pågældende bestemmelse. Hvis en af aftalens parter giver afkald på at retsforfølge en misligholdelse af denne Aftale, skal dette ikke fortolkes som afkald på at retsforf ølge efterfølgende misligholdelser.

8.4       Meddelelser

Alle meddelelser skal foreligge skriftligt og skal anses for at være modtaget, når de er sendt med anbefalet brev til: John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67659 Kaiserslautern, Tyskland.

8.5       Force majeure

Ingen af aftalens parter er ansvarlig over for den anden for manglende eller forsinket udførelse af en obligatorisk forpligtelse, hvis en sådan manglende eller forsinket udførelse skyldes force majeure, naturkatastrofer, strejker, terrorhandlinger, civil opstand, overholdelse af love eller myndighedspålæg eller andre hændelser, der ligger uden for aftalepartens indflydelse, under forudsætning af, at aftaleparten straks informerer skriftligt om den pågældende omstændighed og genoptager udførelsen så hurtigt som muligt, og under forudsætning af at den anden aftalepart kan bringe denne Aftale til ophør, hvis den pågældende omstændighed fortsætter i mere end 90 dage, og den forsinkede aftalepart ikke har indikeret, at denne vil være i stand til at genoptage udførelsen af sine forpligtelser inden for en rimelig tidsramme.

8.6       Import- og eksportbegrænsninger

Kunden accepterer, at alle Telematiske Serviceydelser, Systemhardware, Systemsoftware, data beskyttet af copyright, know-how eller andre data eller oplysninger (”Produkter”), som denne har modtaget fra John Deere, kan være underlagt import- og/eller eksportlovgivning i et eller flere lande, og at deres import, eksport og videreeksport kan være begrænset eller forbudt som følge heraf. Kunden accepterer derfor, at denne ikke direkte eller indirekte importerer, eksporterer eller videreeksporterer eller forårsager import, eksport eller videreeksport af disse Produkter til nogen destination, enhed eller personer, hvor der er forbud mod eller begrænsning på dette i henhold til lovgivning eller regler, medmindre Kunden først har indhentet forudgående skriftligt tilsagn fra John Deere og en eventuel aktuel offentlig myndighed, enten skriftligt eller i henhold til gældende regler, som de måtte være til enhver tid. Kunden accepterer, at ingen Produkter, som denne modtager fra John Deere, må blive anvendt direkte i teknologiske løsninger til missiler eller til slutprodukter, der omfatter følsomme nukleare eller kemiskbiologiske våben, eller på nogen måde overdrages til tredjemand eller andre med henblik på en sådan slutanvendelse. Kunden vil kun bruge Produkterne i et land, der er på listen over mulige lande.

8.7       Aftalen i sin helhed

Betingelserne for brug af de bestilte serviceydelser, alle arrangementer, aftaler og forsikringer mellem aftalens parter reguleres af denne aftale. Aftalen afspejler den fulde aftale mellem parterne hvad angår sagens genstand og erstatter alle tidligere dokumenter, diskussioner og arrangementer i forhold til Aftalens genstand. Ud over denne aftale indeholder JDLink™ Persondatapolitikken bestemmelser, der regulerer databeskyttelse og datasikkerhed vedrørende JDLink™erviceydelserne. Alle yderligere betingelser eller betingelser, der kan være i konflikt med denne aftale, og som foreslås af Kunden, eller som indgår i en ordre, vil blive afvist og vil kun træde i kraft med udtrykkelig, skriftlig godkendelse fra John Deere.