1     Smluvní strany

2     Předmět smlouvy

2.1      Telematické služby

2.2      Přístup k telematickým službám..

2.3      Aktivace telematických služeb

2.4      Předplacená karta SIM..

2.5      Zneužití nebo podvodné používání telematických služeb

3     Hardware a software

3.1      Hardware

3.2      Software

4     Nové služby

5     Shromažďování údajů

5.1      Shromažďování údajů k aktivaci terminálu

5.2      Shromažďování údajů pro účely poskytování telematických služeb

5.3      Přístup k údajům a jejich používání

5.4      Záznamy o datech hovorů

5.5      Používání údajů společností John Deere

5.6      Ochrana osobních údajů a dodržování předpisů

6     Doba trvání platnosti a ukončení

6.1      Doba trvání platnosti

6.2      Ukončení smlouvy

6.3      Převod terminálu

7     Omezení odpovědnosti

8     Další ustanovení

8.1      Postoupení smlouvy – spřízněné osoby a propojené společnosti

8.2      Volba práva a místo konání

8.3      Oddělitelnost, vzdání se práva

8.4      Oznámení

8.5      Vyšší moc

8.6      Omezení importu a exportu

8.7      Úplná smlouva

John Deere – Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné služby JDLink™
(“#ISG-4”)

Územní rozsah působnosti: Evropská unie, země mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), Švýcarsko, Společenství nezávislých států (CIS)

Datum vydání: 2020-02-01

Jazyk: Czech / Čeština


Tyto všeobecné obchodní podmínky, které budou uzavřeny mezi zákazníkem a společností John Deere, se vztahují na používání předplatného služby John Deere – JDLink™.

Společnost John Deere vyvinula a poskytuje různé telematické systémy pod obchodním názvem JDLink™. Tyto systémy zahrnují telematický hardware, software a telematické služby (dále jen „ systémy “) a jsou poskytovány prostřednictvím autorizovaných prodejců společnosti John Deere nebo jiných pověřených osob (dále jen „ prodejci “).

1       Smluvní strany

Tato smlouva se uzavírá mezi společností John Deere GmbH & Co. KG, zastoupenou společností Intelligent Solutions Group (ISG), Straßburger Allee 3, 67659 Kaiserslautern (dále jen „ společnost John Deere “) a zákazníkem.

2       Předmět smlouvy

2.1       Telematické služby

Telematické služby (dále jen „ telematické služby “) vyžadují terminál (vizte část 3.1 „Hardware“), který přenáší strojové a agronomické údaje z vašeho stroje do cloudového serverového řešení, kde jsou ukládány a zpracovávány vaše údaje, včetně uživatelského rozhraní k přístupu k vašim údajům a jejich vizualizaci. Podrobný popis funkcí a datových bodů zpracovávaných ve službě JDLink™ naleznete v „Oznámení o ochraně osobních údajů pro službu JDLink™ („#ISG-5“)“ a v „Oznámení o ochraně osobních údajů pro službu MyJohnDeere™, Příloha A (Popis funkcí) („#ISG-3“)“ v části „MyMachine Connect“, které se nachází na adrese isg-contracts.deere.com .

Podle úrovně předplatného mohou telematické služby také obsahovat služby pro podporu strojových operací jako je vzdálený přístup k displeji (Remote Display Access – RDA) a pro správu údajů jako je bezdrátový přenos dat (Wireless Data Transfer – WDT) a služby, které umožňují prodejci John Deere prostřednictvím specifických aplikací, jako je vzdálená služba SAR (Service ADVISOR™ Remote), získávat diagnostické informace o stroji, provádět servisní činnosti na dálku a provádět aktualizace softwaru na dálku u různých součástí stroje. Podrobný popis těchto dodatečných služeb naleznete v „Oznámení o ochraně osobních údajů pro službu MyJohnDeere™, Příloha A (Popis funkcí) („#ISG-3“)“ v části „MyMachine Connect“, které se nachází na adrese isg-contracts.deere.com .

Telematické služby budou umožněny prostřednictvím jednoho či více poskytovatelů bezdrátových telekomunikačních služeb, kteří budou řádně pověřeni společností John Deere (dále jen „ základní poskytovatel bezdrátových služeb “). Zákazník použije produkty pouze v zemi, která je uvedena jako dostupná země, kde společnost John Deere poskytuje službu JDLink™, navštivte prosím adresu jdlink.deere.com . Telematické služby zahrnují pouze telematické služby stanovené v této smlouvě a výslovně vylučují veškeré služby případně nabízené jakýmikoli jinými základními poskytovateli bezdrátových služeb než těmi, které společnost John Deere používá k poskytování telematických služeb na základě této smlouvy. Rozsah a síla signálu se mohou v jednotlivých místech lišit a závisí na rozsahu a síle signálu místního poskytovatele. Společnost John Deere nezaručuje jistotu pokrytí, rozsahu nebo síly signálu. Službu lze zpřístupnit v jiných evropských zemích prostřednictvím roamingových služeb místního poskytovatele.

Během období předplatného přenáší terminál určené údaje ze stroje zákazníka na cloudové servery. Po skončení předplatného zůstávají všechny údaje vygenerované během předplatného přístupné zákazníkovi, nebudou ale již přenášeny žádné nové údaje.

Zákazník souhlasí s tím, že se údaje zpracovávají pro účely provedení popsaných telematických služeb, jak je uvedeno v „Oznámení o ochraně osobních údajů pro službu JDLink™ („#ISG-5“)“, které se nachází na adrese isg-contracts.deere.com .

2.2       Přístup k telematickým službám

Zákazník bude mít přístup k uživatelskému rozhraní dostupnému na adrese jdlink.deere.com (dále jen „ rozhraní telematického webu “), což je webová stránka spravovaná společností John Deere. Pro přístup k rozhraní telematického webu si zákazník musí vytvořit uživatelské jméno pro portál MyJohnDeere™ s úrovní a organizací administrátorských práv nebo přidělit stávající organizaci. Každá telematická brána (dále jen „ terminál “) je spojena s jednou konkrétní organizací, jak je definováno ve Smlouvě o předplatném JDLink™ („#ISG-10“). Pokud si zákazník přeje propojit terminál s jinou organizací, musí terminál přesunout, což povede k automatickému ukončení předplatného. Aby bylo možné požádat o novou aktivaci, musí být podepsána nová Smlouva o předplatném JDLink™. Zákazník si může v operačním centrum prohlédnout sekci „Nápověda“ nebo se obrátit na svého podpůrného prodejce nebo společnost John Deere o další pomoc s převodem terminálu.

2.3       Aktivace telematických služeb

Pokud si zákazník přeje aktivovat terminál na svém individuálním stroji, musí podepsat dokument se závaznou Smlouvou o předplatném JDLink™ („#ISG-10“) a přijmout tyto všeobecné obchodní podmínky. Bez ohledu na počet terminálů zahrnutých na jakémkoli zvláštním formuláři („#ISG-10“), každý terminál má své vlastní předplatné, které se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

Na formuláři smlouvy o předplatném musí zákazník specifikovat organizaci operačního centra JDLink, ke které má být terminál přiřazen. Podepsaná Smlouva o předplatném JDLink™ („#ISG-10“) musí být zaslána společnosti John Deere vaším prodejcem. Společnost John Deere aktivuje terminál po obdržení a schválení Smlouvy o předplatném JDLink™ („#ISG-10“). Společnost John Deere si vyhrazuje právo odmítnout žádost o aktivaci v případě vývozních nebo technických omezení.

V okamžiku aktivace budou v aktivovaném terminálu zahájeny telematické služby, které budou v platnosti do konce období předplatného. Po uplynutí období platnosti předplatného budou telematické služby upravené touto smlouvou ukončeny a nedojde k automatické obnově. Pokud se zákazník rozhodne předplatné obnovit, musí podepsat novou smlouvu o předplatném. Pro zajištění nepřetržitých služeb musí být tato obnova vyžádána a schválena před datem ukončení starého předplatného.

2.4       Předplacená karta SIM

Terminál může obsahovat vyměnitelnou kartu identifikačního modulu předplatitele (dále jen „ karta SIM “). Kartu SIM lze používat výhradně pro komunikaci a datové přenosy telematických služeb pouze ve spojení s aktivovaným terminálem, který lze zakoupit pouze od autorizovaného prodejce společnosti John Deere nebo který je již ve strojích společnosti John Deere nainstalován. Zákazníkovi nevzniká jakýkoli nárok na vlastnictví karty SIM.  Veškerá práva, včetně udělení práv na používání softwaru nainstalovaného v kartách SIM, zůstanou vlastnictvím společnosti John Deere.  V případě přerušení služeb má společnost John Deere oprávnění karty SIM vyměnit nebo upravit. Společnost John Deere si vyhrazuje právo deaktivovat kartu SIM a účtovat zákazníkovi náhradu jakýchkoli dalších výdajů vzniklých společnosti John Deere, pokud zákazník použije kartu SIM pro jiný účel, než je využití telematických služeb. V případě ztráty nebo odcizení části systémového hardwaru, jeho nefunkčnosti následkem poškození nebo jakéhokoli zneužití musí zákazník společnost John Deere neprodleně informovat. Bez předchozího výslovného souhlasu společnosti John Deere není zákazník oprávněn předat kartu SIM poskytnutou společností John Deere třetí osobě.

2.5       Zneužití nebo podvodné používání telematických služeb

Společnost John Deere může podle vlastního uvážení omezit nebo zrušit telematické služby zákazníkovi v rámci této smlouvy, pokud dojde k důvodnému podezření na zneužití nebo podvodné používání. Zákazník telematické služby nezneužije ani nepoužije podvodným způsobem a souhlasí, že a) se nezapojí do ani se nezúčastní jakéhokoli zneužití nebo podvodného používání telematických služeb ani jej nepovolí, b) neprodleně ohlásí prodejci (nebo společnosti John Deere, pokud je zákazník prodejcem) jakékoli zneužití a podvodné používání, o němž se zákazník dozví́, a c) bude spolupracovat na jakémkoli vyšetřování nebo soudním řízení souvisejícím s jakýmkoli zneužitím nebo podvodným používáním, které bude zahájeno společností John Deere, právními zástupci společnosti John Deere nebo základním poskytovatelem bezdrátových služeb. Za poplatky, náklady a škody vyplývající ze zneužití nebo podvodného používání je výhradně odpovědný zákazník. „Zneužití nebo podvodné používání“ telematických služeb zahrnuje, avšak není omezeno na:

 1. přistup ke komunikacím a/nebo informacím jiného zákazníka společnosti John Deere, jakéhokoli prodejce nebo základního poskytovatele bezdrátových služeb nebo jejich změny či zasahování do nich nebo navádění jiné osoby nebo subjektu či jejímu napomáhání v provedení výše uvedených činností nebo pokusu o ně,
 2. změnu organizace a falšování jakékoli sítě základního poskytovatele bezdrátových služeb nebo neoprávněné připojení k ní,
 3. instalování jakýchkoli zesilovačů, opakovačů nebo jiných zařízení, které mění rádiové signály nebo frekvence, na kterých jsou telematické služby poskytovány, nebo provozování systémového hardwaru takovým způsobem, který porušuje příslušný zákon nebo vládní nařízení,
 4. používání telematických služeb takovým způsobem, který způsobuje bezdůvodný zásah do používání služby jednoho či více jiných zákazníků nebo koncových uživatelů nebo bezdůvodný zásah do poskytování služby společnosti John Deere nebo jakéhokoli základního poskytovatele bezdrátových služeb,
 5. používání telematických služeb ke sdělování nemravných, urážlivých, erotických či neoprávněných informací nebo obsahu chráněného autorským právem, který není vlastnictvím zákazníka,
 6. používání telematických služeb bez povolení v odcizeném nebo ztraceném zařízení,
 7. neoprávněný přístup ke službám nebo k jakékoli službě základního poskytovatele bezdrátového připojení,
 8. používání telematických služeb za účelem poskytnutí služeb VoIP nebo omezování či odposlouchávání služeb za účelem poskytnutí jiných telematických služeb, než jsou telematické služby na základě̌ smlouvy,
 9. používání jakéhokoli zařízení pro vytváření schémat falešných údajů nebo plateb s úmyslem zcela nebo částečně se vyhnout platbě za služby,
 10. neoprávněné změny systémového hardwaru, terminálu, nastavení systémového hardwaru nebo systémového softwaru,
 11. instalaci systémového hardwaru jinou osobou nebo subjektem, než je prodejce nebo jiný certifikovaný instalátor systémového hardwaru společnosti John Deere stanovený společností John Deere,
 12. neoprávněný přístup k souborům, programům, procedurám nebo informacím systémových dat, které se týkají́ zákazníka v rámci smlouvy nebo jakéhokoli jiného zákazníka společnosti John Deere, či jejich používání, změna nebo poničení;
 13. používání se záměrem zpětné analýzy nebo klonování systému nebo jakýkoli pokus vytvořit zástupnou nebo podobnou službu používáním telematických služeb nebo přístupem k nim,
 14. používání za jakýmkoli nezákonným, protiprávním nebo podvodným účelem,
 15. sledování polohy nebo výkonu a chování jakékoli fyzické osoby bez toho, aby nejprve byla získána všechna nezbytná oprávnění od této osoby v souladu s platnými právními předpisy a nařízeními;
 16. poskytnutí používání nebo dovolení používání služby osobám se sídlem v zemích, na které bylo uvaleno embargo, nebo osobám spojeným s těmito zeměmi nebo v zemích, ve kterých není služba povolena. V případě jednoho či více takových zneužití nebo podvodného používání je společnost John Deere oprávněna okamžitě přerušit službu a odstoupit od smlouvy o službách. V tomto případě nebudou zákazníkovi účtovány ani nahrazovány jakékoli poplatky za přerušení telematických služeb následkem jakýchkoli omezení nebo zrušení telematických služeb v rámci této části nebo jakákoli předběžná platba za telematické služby během období takového omezení nebo po takovém zrušení.

3       Hardware a software

3.1       Hardware

V této smlouvě jsou terminály společně s příslušenstvím, jako jsou kabely, svazky kabelů a anténa, označovány jako „ systémový hardware “.  Pokud není systémový hardware ve stroji zakoupeném zákazníkem již předem nainstalován, je nutné jej zakoupit a nainstalovat samostatně u autorizovaného prodejce. Používání systémového hardwaru zákazníkem podléhá všem podmínkám a ujednáním této smlouvy, stejně jako všem dalším podmínkám a ujednáním dohodnutým se zákazníkem v okamžiku zakoupení systémového hardwaru.

3.2       Software

software služeb, software modemu a další software a/nebo firmware (dále jen „ systémový software “) se nachází v systémovém hardwaru. Systémový software obsahuje chráněný kód společnosti John Deere nebo třetích osob oprávněných v rámci podmínek této části a může obsahovat kód třetí samostatně licencované osoby, jak je uvedeno v jakékoli dokumentaci k systémovému hardwaru. Společnost John Deere uděluje zákazníkovi nevýhradní a odvolatelnou licenci pro používání systémového softwaru výhradně i) společně s používáním systému a ii) systémovým hardwarem. Společnost John Deere dále uděluje zákazníkovi právo na předání licence pro používání systémového softwaru, což nezahrnuje služby, během doby životnosti systémového hardwaru, a to společně s přenosem vlastnictví systémového hardwaru. Zákazník souhlasí, že společnost John Deere může během doby platnosti této smlouvy aktualizovat systémový software v jakémkoli systémovém hardwaru zákazníka, a to tak často, jak to bude vhodné. Společnost John Deere není odpovědná za jakoukoli ztrátu údajů v důsledku aktualizace služby.

4       Nové služby

Společnost John Deere může zákazníkovi zpřístupnit nové funkce k vylepšení stávajících telematických služeb (dále jen „ nové služby “).  Nové služby mohou podléhat dodatečným všeobecným obchodním podmínkám nebo mohou dokonce vyžadovat samostatnou smlouvu nebo souhlas.

5       Shromažďování údajů

Veškeré údaje shromažďované na základě této smlouvy jsou shromažďovány pouze pro účely plnění služeb poskytovaných v této smlouvě.

5.1       Shromažďování údajů k aktivaci terminálu

Pro splnění vaší žádosti o aktivaci Smlouvy o předplatném JDLink™ společnost John Deere shromažďuje a zpracovává údaje, jako je společnost, jméno a adresa zákazníka, sériové číslo terminálu, uživatelské jméno MyJohnDeere™, ID organizace operačního centra a email servisních prodejců. Pokud se jedná o osobní údaje, další informace jsou poskytnuty v Oznámení o ochraně osobních údajů pro službu JDLink™ (“#ISG-5”).

5.2       Shromažďování údajů pro účely poskytování telematických služeb

V souladu s podmínkami této smlouvy bude společnost John Deere pro účely poskytování telematických služeb bude zajišťovat hosting údajů a spravovat a používat údaje o stroji a agronomické údaje. V závislosti na typu stroje a úrovních služby mohou údaje dále zahrnovat operační údaje poskytnuté strojem zákazníka.

5.3       Přístup k údajům a jejich používání

Standardně mají všichni prodejci společnosti John Deere přístup k diagnostickým údajům o stroji prostřednictvím portálu MyJohnDeere™ a vzdálené službě Service ADVISOR™ Remote, dokud je zákazník prostřednictvím portálu MyJohnDeere™ neomezí. Zákazník může dále prodejcům společnosti John Deere a dalším partnerským organizacím kdykoli povolit nebo omezit přístup ke shromážděným údajům prostřednictvím portálu MyJohnDeere™. Kromě toho může každý prodejce společnosti John Deere vytvořit automaticky schválené partnerství mezi prodejcem společnosti John Deere a organizací zákazníka poskytující přístup k údajům o stroji. Chcete-li odebrat přístup prodejce k údajům o stroji ze strojů ve vašem účtu, musíte provést následující:

5.4       Záznamy o datech hovorů

Kromě toho je základní poskytovatel bezdrátových služeb oprávněn vytvářet záznamy dat hovorů (call data records, dále jen „ CDR “) pro účely účtování a fakturace a základní poskytovatelé bezdrátových služeb jsou v souladu s platnými právními předpisy oprávněni tyto CDR uchovávat po dobu delší než devadesát (90) dnů. Na terminálu bude uložen poslední stav každého terminálu.

5.5       Používání údajů společností John Deere

Společnost John Deere je oprávněna získávat přístup k údajům za účelem poskytování telematických služeb stanovených smlouvou. Zákazník souhlasí, že společnost John Deere může získávat přístup k systémovým datům a používat je v anonymní podobě pro statistické účely  a dále ke zlepšování nebo zkvalitňování služeb poskytovaných na základě této smlouvy, k vyvíjení dalších nebo nových produktů či služeb společnosti John Deere a/nebo ke zjišťování nových způsobů používání zařízení.

5.6       Ochrana osobních údajů a dodržování předpisů

Společnost John Deere bude zpracovávat všechny údaje a poskytovat telematické služby v souladu s platnými právní předpisy a nařízeními, např. obecným nařízením o ochraně osobních údajů („ GDPR “). Bližší informace jsou uvedeny v Oznámení o ochraně osobních údajů pro službu JDLink™ („#ISG-5“). Pokud je stroj zákazníka používán třetími stranami jménem zákazníka, je zákazník povinen zajistit, že jsou dodrženy všechny platné právní předpisy a nařízení (např. GDPR, pracovněprávní předpisy) a že jsou uživateli poskytnuty odpovídající informace o ochraně osobních údajů nebo je získán příslušný souhlas.

Pokud zákazník převede vlastnictví k terminálu, je povinen zrušit jakékoli zbývající předplatné před převodem vlastnictví. Předplatné lze zrušit pomocí možnosti „Deaktivovat“ ve StellarSupport™.

6       Doba trvání platnosti a ukončení

6.1       Doba trvání platnosti

Doba trvání platnosti této smlouvy (dále jen „ období předplatného “) začíná datem aktivace terminálu společností John Deere a bude pokračovat po dobu dvou let, s výjimkou případu, kdy bude smlouva ukončena dříve, jak je uvedeno níže. Tato smlouva se neobnovuje automaticky. Po uplynutí období platnosti předplatného budou telematické služby upravené touto smlouvou ukončeny. Zákazník se může rozhodnout vyžádat si nové předplatné telematických služeb společnosti John Deere. Po ukončení předplatného zůstávají zákazníkovi údaje shromážděné službou JDLink™ během předplatného přístupné prostřednictvím MyJohnDeere™.

6.2       Ukončení smlouvy

Zákazník je oprávněn ukončit tuto smlouvu bez udání důvodu bez předchozího upozornění pomocí možnosti „Deaktivovat“ ve StellarSupport™. Při ukončení smlouvy zákazníkem bez udání důvodu nebude mít zákazník oprávnění na jakoukoli náhradu jím zaplacených poplatků za služby nebo systémový hardware.

Společnost John Deere je oprávněna ukončit tuto smlouvu na základě písemné výpovědi s třicetidenní výpovědní dobou. Zákonná ustanovení týkající se ukončení smlouvy s uvedením důvodu po okamžitém oznámení zůstávají nedotčena. Po ukončení smlouvy zůstane terminál neaktivní v organizaci zákazníka.

6.3       Převod terminálu

Převod terminálu do jiné organizaci bude mít za následek automatické ukončení předplatného.

7       Omezení odpovědnosti

 1. Telematické služby podle této smlouvy jsou poskytovány zdarma a jsou zákazníkovi zpřístupněny na bázi „tak, jak jsou“, „se všemi chybami“ a „jak jsou dostupné“. Používání telematických služeb zákazníkem je dle jeho vlastního uvážení a na jeho riziko. Společnost John Deere neposkytuje žádná prohlášení ani přísliby ohledně kvality, přesnosti nebo spolehlivosti telematických služeb, dostupnosti nebo doby provozu či obsahu. V souladu s tím společnost John Deere vylučuje všechny implicitní podmínky, záruky nebo prohlášení, které by se mohly uplatnit na telematické služby.
 2. Společnost John Deere ani jakékoli její spřízněné společnosti nebudou odpovědné vůči zákazníkovi (ani vůči uživatelům zákazníka nebo jakýmkoli jiným osobám uplatňujícím práva odvozená od práv zákazníka) za jakoukoli újmu nebo škodu, ať už vzniklou ze smlouvy, z deliktu nebo porušení zákonné povinnosti, která může vzniknout v souvislosti s používáním telematických služeb nebo na základě jejich používání, včetně jakékoli (i) nepřímé nebo následné újmy nebo škody; (ii) ušlého zisku, prodeje, obchodu, příjmu nebo užití; (iii) přerušení podnikání; (iv) ztráty obchodní příležitosti, dobrého jména nebo pověsti; nebo (v) ztráty informací nebo údajů. Odpovědnost společnosti John Deere za úmyslné jednání nebo jednání z hrubé nedbalosti jakožto i odpovědnost společnosti John Deere podle zákonné odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku zůstává nedotčena.
 3. Společnost John Deere neposkytuje žádná prohlášení ani přísliby vůči jakékoli třetí straně. V souladu s tím společnost John Deere ani jakékoli její spřízněné společnosti nenesou odpovědnost za jakoukoli újmu nebo škodu, které mohou vzniknout z jejich jednání, včetně, například pokud jiný uživatel zneužije identitu nebo obsah klienta. Zákazník používá obsah třetích stran dle svého vlastního uvážení a na své riziko.
 4. Při poskytování telematických služeb společnost John Deere nezaručuje, že služba bude bezpečná nebo bez chyb a virů. Zákazník je zodpovědný za konfiguraci své vlastní informační technologie pro přístup k telematickým službám a je důrazně doporučeno, aby zákazník používal svůj antivirový software.
 5. Jediné a výlučné právo a náprava zákazníka v případě nespokojenosti s telematickými službami nebo jakékoli jiné stížnosti je ukončení a přerušení přístupu k telematickým službám nebo jejich používání.
 6. Nejvyšší celková odpovědnost společnosti John Deere za újmu nebo škodu vyplývající z používání telematických služeb je omezena na částku v maximální výši 12.500 Euro.
 7. Bez ohledu na jakákoli jiná ustanovení těchto podmínek nic v těchto podmínkách nevylučuje nebo neomezuje odpovědnost společnosti John Deere za (i) smrt nebo újmu na zdraví způsobené nedbalostí společnosti John Deere; (ii) podvod nebo podvodné nepravdivé prohlášení; nebo (iii) jakoukoli jinou odpovědnost, kterou nelze ze zákona vyloučit nebo omezit.

8       Další ustanovení

8.1       Postoupení smlouvy – spřízněné osoby a propojené společnosti

Společnost John Deere je oprávněna postoupit tuto smlouvu jiné spřízněné společnosti se všemi právy a povinnostmi nebo nároky z ní vyplývajícími. Veškerá práva a výsady udělené společnosti John Deere v souladu s ustanoveními této smlouvy budou také uděleny spřízněným osobám a propojeným společnostem. Spřízněnými osobami a/nebo propojenými společnostmi jsou společnosti nebo jiné právnické osoby, které přímo nebo nepřímo řídí společnost John Deere, popřípadě jsou společně se společností John Deere přímo nebo nepřímo řízeny na základě většinového podílu více než padesát procent (50%).

8.2       Volba práva a místo konání

Tyto Podmínky se budou řídit a vykládat v souladu s platnými zákony ve Spolkové republice Německo. Příslušné soudy v Mannheimu mají výhradní jurisdikci v jakékoli žalobě nebo sporu týkajícího se těchto Podmínek (dále jen „ Nárok “). Tyto Podmínky se neřídí kolizními normami žádné jurisdikce nebo Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, jejíž uplatnění je tímto výslovně vyloučeno.

8.3       Oddělitelnost, vzdání se práva

Pokud se prokáže nevynutitelnost jakéhokoli z ustanovení této smlouvy, nebude tím ovlivněna vynutitelnost dalších ustanovení; smluvní strany nahradí ustanovení vynutitelným ustanovením, které maximálně̌ možnou měrou přiblíží záměr a ekonomický efekt příslušného ustanovení. Vzdání se práva na žalobu z důvodu porušení jakéhokoli z ustanovení této smlouvy jednou ze smluvních stran nebude vykládáno jako vzdání se práva na žalobu z následného porušení.

8.4       Oznámení

Všechna oznámení musí mít písemnou formu a budou považována za předaná, pokud budou zaslána doporučenou poštou na adresu: John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67659 Kaiserslautern, Německo.

8.5       Vyšší moc

Žádná ze smluvních stran nebude odpovědná druhé straně za neplnění nebo opoždění plnění závazné povinnosti, pokud je toto neplnění nebo opoždění způsobeno vyšší mocí , přírodní katastrofou, stávkami, teroristickými činy, občanskými nepokoji, dodržováním zákonů nebo příkazů nebo jinými událostmi, které jsou mimo oblast vlivu této smluvní strany, a to za předpokladu, že tato smluvní strana vydá okamžité písemné oznámení o těchto okolnostech a co nejrychleji obnoví plnění, a za předpokladu, že druhá strana může ukončit tuto smlouvu, pokud tato okolnost pokračuje po dobu déle než devadesát (90) dnů a neplnící smluvní strana nedá během přiměřeného časového rámce najevo, že nebude schopna obnovit plnění svých povinností.

8.6       Omezení importu a exportu

Zákazník bere na vědomí, že veškeré telematické služby, systémový hardware, systémový software, chráněná data, know-how nebo jiné údaje či informace (v této smlouvě označeny jako „ produkty “) získané od společnosti John Deere mohou podléhat zákonům jedné nebo více zemí, které regulují import a/nebo export, a na základě toho může být jejich import, export a opětovný export omezen nebo zakázán. Zákazník proto souhlasí, že nebude přímo nebo nepřímo importovat, exportovat, opětovně exportovat ani nevyvolá import, export nebo opětovný export jakýchkoli takových produktů do jakéhokoli cílového místa, jakýmkoli subjektům nebo osobám, u kterých platí zákaz nebo omezení jakýmkoli zákonem nebo nařízením, pokud nejdříve nezíská předchozí písemný souhlas společnosti John Deere a jakéhokoli příslušného státního orgánu, buď v písemné formě, nebo jak je stanoveno příslušným nařízením, neboť čas od času může dojít k jeho změně. Zákazník souhlasí, že žádné produkty přijaté od společnosti John Deere nebudou přímo využity v koncových produktech raketových technologií, citlivých jaderných nebo chemicko-biologických zbraní nebo jakýmkoli způsobem předány jakékoli straně k jakémukoli takovému využití. Zákazník použije produkty pouze v zemi, která je uvedena na seznamu jako dostupná země.

8.7       Úplná smlouva

Podmínky používání zarezervovaných služeb, všech dohod, smluv a záruk mezi smluvními stranami jsou předmětem této smlouvy. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran, pokud jde o její předmět, a nahrazuje veškeré předchozí dokumenty, diskuze a dohody týkající se předmětu smlouvy. Kromě této smlouvy obsahuje pravidla ochrany osobních údajů a zabezpečení údajů vztahující se na službu JDLink TM Oznámení o ochraně osobních údajů pro službu JDLink™ . Veškeré dodatečné nebo sporné podmínky a ujednání navržené zákazníkem nebo obsažené v objednávce budou zamítnuty a budou platit pouze po výslovném písemném souhlasu společnosti John Deere.