1     Страни по споразумението

2     Предмет на споразумението

2.1      Телематични услуги

2.2      Достъп до Телематичните услуги

2.3      Активиране на Телематични услуги

2.4      SIM карта

2.5      Злоупотреба или Нерегламентирано ползване на Телематичните услуги

3     Хардуер и Софтуер

3.1      Хардуер

3.2      Софтуер

4     Нови услуги

5     Събиране на данни

5.1      Събиране на данни за активиране на терминал

5.2      Събиране на данни за предоставяне на телематични услуги

5.3      Достъп и използване на данни

5.4      Записи с данни от обаждания

5.5      Използване на данни от John Deere

5.6      Защита на данните и спазване на нормативните изискванията

6     Срок и прекратяване

6.1      Срок

6.2      Прекратяване

6.3      Прехвърляне на Терминал

7     Ограничение на отговорността

8     Допълнителни разпоредби

8.1      Прехвърляне на споразумението - Филиали и свързани дружества

8.2      Избор на законодателство и юрисдикция

8.3      Клауза за разделност; клауза за отказ

8.4      Известия

8.5      Непреодолима сила

8.6      Ограничения за внос и износ

8.7      Цялостно Споразумение

John Deere - JDLink ™ Правила и условия за абонамент
(“#
ISG -4”)

Териториален обхват: Европейски съюз, държави извън ЕС в Европейското икономическо пространство (ЕИП), Швейцария, Общността на независимите държави (ОНД)

Дата на публикуване: 01.02.2020 г.

Език: Bulgarian / Български


Настоящите правила и условия, които ще бъдат сключени между Клиента и John Deere, уреждат използването на абонамента JDLink™.

John Deere е разработило и предоставя различни телематични системи под търговското наименование JDLink™. Тези системи включват телематичен хардуер, софтуер и телематични услуги ( „Системите‟ ) и се предоставят чрез оторизирани дилъри на John Deere или други ангажирани за целта страни („ Дилъри ").

1       Страни по споразумението

Настоящото споразумение е сключено между John Deere GmbH & Co. KG, представляван от Intelligent Solutions Group (ISG), Straßburger Allee 3, 67659 Kaiserslautern („ John Deere “) и Клиента.

2       Предмет на споразумението

2.1       Телематични услуги

Телематичните услуги („ Телематичните услуги “) изискват терминал (виж раздел 3.1 „Хардуеър“), който прехвърля машинни и агрономически данни от Вашето устройство към облачно базирано сървърно решение, което съхранява и обработва Вашите данни, включително потребителски интерфейс за достъп и визуализиране на Вашите данни. За подробно описание на функциите и данните, обработвани при Услугата JDLink™, моля, вижте Уведомлението относно защита на личните данни на JDLink™ (“#ISG-5”), и Уведомлението относно защита на личните данни на MyJohnDeere™, Приложение A („Описание на функциите“) (“# ISG-3”) в раздела “MyMachine Connect“, които можете да намерите на isg-contracts.deere.com .

В зависимост от абонаментния план Телематичните услуги може да включват услуги за поддръжка на операции на устройството като RDA (Remote Display Access), за управление на данни като WDT (Wireless Data Transfer) както и услуги, които дават на Дилърите на John Deere специални приложения като SAR (Service ADVISOR TM Remote) информация за диагностика на устройството, възможност дистанционно да извършват обслужване и да актуализират софтуера за различни компоненти от устройството дистанционно. За подробно описание на тези допълнителни услуги моля, вижте Уведомлението относно защита на личните данни на MyJohnDeere™, Приложение A („Описание на функциите“) (“# ISG-3”) в раздела “MyMachine Connect”, които можете да намерите на isg-contracts.deere.com .

Телематичните услуги ще бъдат активирани чрез един или повече доставчици на безжична телекомуникация, надлежно упълномощени от John Deere (всеки „ Основен доставчик на безжични услуги ‟). Клиентът ще ползва Продуктите само в държави, които са в списъка с държави където John Deere предоставя Услугата JDLink TM , моля проверете на jdlink.deere.com . Телематичните услуги включват само тези Телематични услуги, които са описани в настоящото споразумение и изрично изключват всякакви услуги, които евентуално се предлагат от който и да е от Основните доставчици на безжични услуги, различен от тези, които John Deere използва за предоставяне на Телематичните услуги съгласно настоящото споразумение. Обхватът и силата на сигнала могат да варират в различните местоположения и зависят от обхвата и силата на сигнала на местния доставчик. John Deere не гарантира и не поема никаква отговорност за определено покритие, обхват или сила на сигнала. Услугата може да бъде направена достъпна в други европейски държави чрез услугите за роуминг на местния доставчик.

По време на срока на абонамента терминалът често предава определени данни от устройството на Клиента до облачно базираните сървъри. След края на абонамента всички данни, генерирани по време на абонамента, ще останат достъпни за Клиента, но няма да бъдат предавани нови данни.

Клиентът се съгласява, че данните се обработват за изпълнение на описаната Телематична услуга съгласно описанието в Уведомлението относно защита на личните данни на JDLink™ (“#ISG-5“), което може намерите на isg-contracts.deere.com .

2.2       Достъп до Телематичните услуги

Клиентът ще има достъп до потребителския интерфейс, наличен на jdlink.deere.com ( „Телематичен уеб интерфейс‟ ), интернет страница, управлявана от John Deere. За достъп до Телематичния уеб интерфейс е необходимо Клиентът да създаде MyJohnDeere™ потребителско име с администраторско ниво на достъп и да създаде организация на Оперативния център или да определи съществуваща такава. Всеки телематичен вход („ Терминал “) е свързан с една конкретна организация, съгласно посоченото в Договора за JDLink™ абонамент (“# ISG-10“). Ако Клиентът желае да свърже Терминала с различна организация, Клиентът следва да премести Терминала, което ще доведе до автоматично прекратяване на абонамента. За да се заяви ново активиране, е необходимо подписване на нов Договор за JDLink™ абонамент. За допълнително съдействие във връзка с прехвърляне на терминала, Клиентът може да отиде в раздел „Помощ“ в Оперативния център или да се свърже с обслужващия Дилър или с John Deere.

2.3       Активиране на Телематични услуги

Ако Клиентът желае да активира Терминала на свое индивидуално устройство, същият трябва да подпише обвързващ Договор за JDLink™ абонамент (“# ISG-10“), приемайки тези основни правила и условия. Независимо от броя на Терминалите, включени във всяка отделна форма (“# ISG-10“), всеки Терминал има собствен индивидуален абонамент, който се урежда от настоящите Правила и условия.

Във формата за Договор за абонамент Клиентът следва да посочи организацията на Оперативния център MyJohnDeere™, за която Терминалът ще бъде предназначен. Подписания Договор за JDLink™ абонамент (“# ISG-10“) следва да бъде изпратен на John Deere от Вашия Дилър. След получаване и потвърждаване на подписания от Клиента Договор за JDLink™ абонамент (“# ISG-10“) Терминалът ще бъде активиран от John Deere. John Deere си запазва правото да откаже заявка за активиране в случай на ограничения за износ или технически ограничения.

В момента на Активиране, Телематичните услуги за активирания Терминал ще стартират и ще продължат да бъдат в сила до края на Срока на абонамента. След изтичане на Срока на абонамента, Телематичните услуги по настоящото Споразумение. ще бъдат прекратени и не се подновяват автоматично. Ако Клиентът избере да поднови Абонамента, същият следва да подпише нов Договор за абонамент. С цел осигуряване на непрекъснато обслужване, заявката за подновяване следва да бъде подадена и одобрена преди крайната дата на стария абонамент.

2.4       SIM карта

Терминалът може да включва отстраняема карта с модул за идентификация на абоната („ SIM карта ‟). SIM картата може да се използва само за комуникация и за прехвърляния на данни единствено относно Телематичните услуги във връзка с активиран терминал, който може да бъде закупен само от оторизиран представител на John Deere или който вече е инсталиран на устройствата на John Deere. Клиентът не получава собственост върху SIM картата. Всички права, включително предоставянето на права за използване на софтуера, инсталиран на SIM картите, остават за John Deere. В случай на сериозни нарушения John Deere има право да смени или промени SIM картите. John Deere си запазва правото да деактивира SIM картата и да таксува Клиента за възстановяване на всякакви допълнителни разходи, направени от John Deere, ако Клиентът използва SIM картата за цел различна от използването на Телематичните услуги. Клиентът трябва незабавно да информира John Deere в случай на загуба или кражба на част от Системния хардуер, в случай на неизправност поради повреда или в случай на злоупотреба от какъвто и да е вид. Клиентът няма право да прехвърля SIM картата, предоставена от John Deere, на трета страна без изрично предварително съгласие от John Deere.

2.5       Злоупотреба или Нерегламентирано ползване на Телематичните услуги

John Deere може да ограничи или анулира по собствена преценка Телематичните услуги за Клиента по настоящото Споразумение, ако има основателни съмнения за Злоупотреба или Нерегламентирано ползване. Клиентът няма да злоупотребява или да използва нерегламентирано Телематичните услуги и се съгласява (a) да не се ангажира или участва, или да разрешава Злоупотреба или Нерегламентирано ползване на Телематичните услуги, (b) незабавно да докладва на Дилъра (или на John Deere, ако Клиентът е Дилър) всяка Злоупотреба или Нерегламентирано ползване, които са известни на Клиента, и (c) да съдейства при разследване или водене на дело, свързано със Злоупотреба или Нерегламентирано ползване, инициирано от John Deere, юридическите представители на John Deere или някой от Основните доставчици на безжични услуги. Клиентът носи единствен отговорност за такси, разходи или щети, които са резултат от Злоупотреба или Нерегламентирано ползване. „Злоупотреба или Нерегламентирано ползване‟ на Телематичните услуги включва, без ограничение:

 1. достъп, изменение или смущение на комуникациите и/или информацията за друг клиент на John Deere, Дилър или Основен доставчик на безжични услуги, или опит за съдействие към друго физическо или юридическо лице да извърши, или да се опита да извърши някое от предходните действия;
 2. преструктуриране, фалшифициране или извършване на неоторизирано свързване към мрежата на Основен доставчик на безжични услуги;
 3. инсталиране на усилватели, разширители, ретранслатори или други устройства, които изменят радио сигналите или честотите, на които се предоставят Телематичните услуги, или които управляват Системния хардуер по начин, който нарушава приложимото законодателство или правителствените разпоредби;
 4. използване на Телематичните услуги по начин, който смущава необоснованото използване на услугата от един или повече клиенти, или крайни потребители, както и необосновано смущаване на възможността на John Deere, или някой от Основните доставчици на безжични услуги да предоставя услугата;
 5. използване на Телематичните услуги за предаване на нецензурна, неприлична, клеветническа или незаконна информация, или съдържание, защитено с авторско право, което не е собственост на Клиента;
 6. използване на Телематичните услуги без разрешение на откраднато или изгубено устройство;
 7. неоторизиран достъп до Телематичните услуги или услуга на Основен доставчик на безжични услуги;
 8. използване на Телематичните услуги за предоставяне на гласови услуги по IP, прикачване или отклонение на Телематичните услуги за предоставяне на Телематични услуги, различни от регламентираните;
 9. използване на каквато и да е схема, невярно представяне или фалшиво кредитно устройство с намерение за избягване на плащане, изцяло или частично, за Телематичните услуги;
 10. неоторизирано изменение на Системния хардуер, Терминала, настройките на Системния хардуер или Системния софтуер;
 11. извършване на действия, в резултат от които Системният хардуер е инсталиран от физическо или юридическо лице, различно от Дилър или друг сертифициран инсталатор на Системния хардуер на John Deere, квалифициран от John Deere;
 12. неоторизиран достъп, използване, изменение или унищожаване на файлове със Системни данни, програми, процедури или информация, свързана с Клиента или друг клиент на John Deere;
 13. използване с намерение за обратно проектиране или клониране на Системата или опит за създаване на заменяема или подобна услуга чрез използването на или достъпа до Телематичните услуги;
 14. използване за незаконни, нерегламентирани или измамни цели;
 15. проследяване на местоположението, или действието и поведението на дадено физическо лице без предварително получаване на необходимите разрешения от това лице, съгласно приложимите закони и регулации;
 16. дава възможност или разрешава използването на услугата от лица, които се намират или са свързани със страни под ембарго или в страни, където услугата не е разрешена. В случай на една или повече такива злоупотреби, или нерегламентирано ползване, John Deere има право незабавно да прекъсне услугата и да се оттегли от договора за обслужване. В този случай на Клиента няма да бъдат признати или възстановени каквито и да е такси за прекъсвания на Телематичните услуги, които са резултат от ограничение или анулиране на Телематичните услуги съгласно настоящия раздел за срока на това ограничение или след такова анулиране.

3       Хардуер и Софтуер

3.1       Хардуер

В настоящото Споразумение, Терминалите, заедно с аксесоарите като кабели, кабелните снопове и антените, се наричат „ Системен хардуер ‟. Ако Системният хардуер все още не е предварително инсталиран в John Deere устройството, което е закупил Клиентът, той трябва да бъде закупен и инсталиран отделно от оторизиран Дилър. Използването на Системен хардуер от Клиента се подчинява на всички правила и условия на настоящото Споразумение, както и други правила и условия, договорени с него към момента на закупуване на Системния хардуер.

3.2       Софтуер

Софтуерът за услугите, софтуерът за модема и останалият софтуер и/или фърмуер („ Системен софтуер ‟) се намират на Системния хардуер. Софтуерът на системата съдържа код, който е собственост на John Deere или трети лица, лицензирани съгласно условията на този раздел, и може да включва код на трета страна с отделен лиценз, съгласно посоченото в съответната документация, придружаваща Системния хардуер. John Deere предоставя на Клиента неексклузивен, отменяем лиценз да използва Системния софтуер единствено (i) във връзка с използването на Системата и (ii) със Системния хардуер. John Deere - освен това предоставя на Клиента правото да прехвърля лиценза за използване на Системния софтуер, който не включва услугите, по време на полезния живот на Системния хардуер, във връзка с прехвърлянето на собствеността върху Системния хардуер. Клиентът се съгласява, че John Deere може да актуализира Системния софтуер на който и да е Системен хардуер при Клиента по време на срока на настоящия Договор с такава честота, каквато John Deere сметне за необходима. John Deere не носи отговорност за загуба на данни поради актуализация на услугата.

4       Нови услуги

John Deere може да предостави на Клиента нови функции с оглед подобряване на съществуващите телематични услуги („ Нови услуги “). Новите услуги могат да бъдат предмет на допълнителни правила и условия или дори да изискват отделно споразумение или съгласие.

5       Събиране на данни

Всички данни, събирани по настоящото споразумение, се събират единствено за целите на изпълнение на услугите, предвидени в настоящото споразумение.

5.1       Събиране на данни за активиране на терминал

John Deere събира и обработва данни като дружество, име и адрес на клиента, сериен номер на терминала, MyJohnDeere™ потребителско име, идентификационен номер на Организацията на Оперативния център и адрес на електронна поща на обслужващия дилър за изпълнение на Вашата заявка за активиране на Договора за JDLink™ абонамент. Допълнителна информация относно личните данни се съдържа в Уведомлението относно защита на личните данни на JDLink™ (“#ISG-5”).

5.2       Събиране на данни за предоставяне на телематични услуги

John Deere ще хоства, управлява и използва машинните и агрономични данни съгласно условията на настоящото споразумение с цел предоставяне на Телематичните услуги. Допълнително, в зависимост от вида на устройството и нивата на предоставяната услуга, данните могат да включват оперативни данни, предоставяни от устройството на Клиента.

5.3       Достъп и използване на данни

По подразбиране всички Дилъри на John Deere имат достъп до данните за диагностика на машината чрез MyJohnDeere™ и Service ADVISOR™ Remote, докато Клиентът го ограничи чрез MyJohnDeere™. Клиентът може освен това да разреши или ограничи достъпа за Дилърите на John Deere и на други партньорски организации чрез Уеб функциите по всяко време. В допълнение всеки Дилър на MyJohnDeere може да създава автоматично одобрено партньорство между Дилъра на John Deere и организацията на Клиента, предоставяща достъп до машинни данни. За да премахнете достъпа на дилъра до Машинните данни от устройствата във Вашия акаунт, е необходимо да направите следното:

5.4       Записи с данни от обаждания

Освен това Основните доставчици на безжични услуги е възможно да генерират записи с данни от обаждания („ ЗДО “) с цел таксуване и фактуриране и е възможно Основните доставчици на безжични услуги да съхраняват ЗДО за по-дълъг срок от деветдесет (90) дни, в съответствие с приложимото законодателство. Последната позиция на всеки терминал ще се съхранява на Терминала.

5.5       Използване на данни от John Deere

John Deere има право на достъп до данни за предоставяне на телематични услуги по договора . Клиентът се съгласява, че John Deere може да получава достъп до и да използва данните под анонимизирана форма за статистически цели, както и да подобрява и усъвършенства услугите предоставяни по този договор или да разработва допълнителни или нови продукти и услуги на John Deere, и/или да идентифицира видове оборудване.

5.6       Защита на данните и спазване на нормативните изискванията

John Deere ще обработва всички данни и ще предоставя основните телематични услуги в съответствие с приложимите закони и регулации, напр. Общ регламент за защита на данните („ ОРЗД “). Допълнителна информация е предоставена в Уведомлението относно защита на личните данни на JDLink™ (“#ISG-5”). В случай че устройството на Клиента се използва от трети страни от името на Клиента, Клиентът е длъжен да осигури спазването на всички приложими закони и регулации (напр. ОРЗД, трудово право), както и че съответната информация относно защитата на данните е предоставена на потребителя или че съответното съгласие е дадено.

Ако Клиентът прехвърли собствеността върху терминала, Клиентът е длъжен да анулира всеки останал абонамент преди прехвърлянето на собствеността. Абонаментите могат да бъдат анулирани посредством опцията „Деактивиране“ на StellarSupport™.

6       Срок и прекратяване

6.1       Срок

Срокът на настоящото споразумение („ Абонаментният период ‟) започва да тече от датата на активиране на терминала от John Deere и е с продължителност две години, освен ако не се прекрати по-рано, както е посочено по-долу. Настоящото споразумение не се подновява автоматично. С изтичането на Абонаментния период, Телематичните услуги, уредени с настоящото споразумение, се преустановяват. Клиентът може да избере да заяви нов Абонамент на Телематични услуги John Deere. Данните, събрани от JDLink™ по време на абонамента, остават достъпни за Клиента чрез MyJohnDeere™ след прекратяването на абонамента.

6.2       Прекратяване

Клиентът има право да прекрати настоящото споразумение без посочване на причина без предизвестие посредством опцията „Деактивиране“ на StellarSupport™. При прекратяване без посочване на причина от страна на Клиента, Клиентът няма на възстановяване на такси, платени от него за услугите или Системния хардуер.

John Deere има право да прекрати настоящото споразумение с тридесет-(30-) дневно писмено предизвестие. Законовите разпоредби относно прекратяване с посочване на причина с незабавно уведомяване остават незасегнати. След прекратяването терминалът остава неактивен в организацията на Клиента.

6.3       Прехвърляне на Терминал

Прехвърлянето на Терминала на различна организация ще доведе до автоматично прекратяване на абонамента.

7       Ограничение на отговорността

 1. Телематичните услуги по настоящото споразумение се предоставят на Клиента безплатно и „във вида и в състоянието, в които са“ и „според наличността“. Клиентът използва Телематичните услуги по своя собствена преценка и на свой риск. John Deere не претендира или прави обещания относно качеството, точността или надеждността на Телематичните услуги, наличността или продължителността или съдържанието. Съответно, John Deere изключва всякакви подразбиращи се условия, гаранции, декларации или други условия, които може да са приложими за Телематичните услуги.
 2. John Deere, както и всички негови свързани дружества, не носят отговорност пред Клиента (нито пред Потребителите на Клиента или друго лице с претенции за права, произтичащи от правата на Клиента) за загуба или вреда, независимо дали същите произтичат от договор, непозволено увреждане, или нарушение на законово задължение, което може да възникне във връзка със или от използването на Телематичните услуги, включително всяка (i) косвена или последваща загуба или вреда; (ii) загуба на печалба, продажби, търговска дейност, приходи или употреба; (iii) прекъсване на търговската дейност; (iv) загуба на бизнес възможност, добро име или репутация; или (v) загуба на информация или данни. Отговорността на John Deere за умисъл или груба небрежност, както и отговорността на John Deere, произтичаща от законоустановената отговорност за вреди, причинени от дефект на стока, остават незасегнати.
 3. John Deere не претендира или прави обещания по отношение на която и да е трета страна. Съответно, John Deere, както и всички негови свързани дружества, не носят отговорност за загуби или вреди, които могат да възникнат в резултат на техните действия, включително например, ако друг потребител злоупотреби със съдържанието или самоличността на Клиента. Използването на съдържание на трети страни от страна на Клиента е по негова собствена преценка и на негов риск.
 4. При предоставянето на Телематичните услуги, John Deere не гарантира, че услугата ще бъде защитена или без грешки или вируси. Клиентът е отговорен за конфигурирането на собствената си информационна технология за достъп до Телематичните услуги и се препоръчва Клиентът да използва собствен софтуер за защита от вируси.
 5. Единственото и изключително право и средство за защита на Клиента в случай на неудовлетвореност от Телематичните услуги или при каквито и да е други претенции, се явява прекратяването или преустановяването на достъпа до или използването на Телематични услуги.
 6. Максималната съвкупна отговорност на John Deere за загуба или вреда, произтичаща от използването на Телематични услуги, е ограничена до максимум 12 500 евро.
 7. Независимо от всяка друга разпоредба в настоящите Условия, нищо в настоящите Условия не изключва или ограничава отговорността на John Deere в случай на (i) смърт или телесна повреда, причинени от небрежност от страна на John Deere; (ii) измама или измамно и погрешно представяне; или (iii) всякаква друга отговорност, която не може да бъде изключена или ограничена по закон.

8       Допълнителни разпоредби

8.1       Прехвърляне на споразумението - Филиали и свързани дружества

John Deere може да прехвърли настоящия договор на друго свързано дружество с всички права и задължения или претенции, които произтичат от него. Всички права и привилегии, предоставени на John Deere в съответствие с разпоредбите на настоящия договор, се предоставят също и на филиалите и свързаните дружества. Филиалите и/или свързаните дружества са дружества или други юридически лица, които пряко или косвено контролират John Deere или, съответно, заедно с John Deere са пряко или косвено контролирани със значително участие от над петдесет процента (50%).

8.2       Избор на законодателство и юрисдикция

Настоящите Условия се ръководят от и се тълкуват в съответствие с материалното законодателство, което е в сила във Федерална република Германия. Съответните съдилища на Манхайм, ще имат изключителна юрисдикция върху всяка причина за действия или спорове, свързани с настоящите Условия („ Претенция ”). Настоящите Условия не се ръководят от противоречие в законовите разпоредби на която и да е юрисдикция или Конвенцията на ООН за международната продажба на стоки, прилагането на които се изключва изрично.

8.3       Клауза за разделност; клауза за отказ

В случай че разпоредба от настоящото споразумение се окаже неприложима, това не следва да повлиява приложимостта на останалите разпоредби; страните по договора следва да заменят съответната разпоредба с приложима такава, която отразява възможно най-близко намерението и икономическия ефект на съответната разпоредба. Отказът от преследване на нарушение на настоящото споразумение от една от страните по договора не следва да се тълкува като отказ от преследване на последващи нарушения.

8.4       Известия

Всички известия трябва да бъдат в писмен вид и се считат за отправени, ако са получени по поща до: John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67659 Kaiserslautern, Германия.

8.5       Непреодолима сила

Никоя от страните по договора не носи отговорност пред другата страна за неизпълнение или забавяне на задълженията си, ако това неизпълнение или забава се дължи на събитие с непреодолима сила , природни бедствия, стачки, терористични актове, граждански размирици, съобразяване със закони или официални заповеди, или други събития, които са извън сферата на влияние на тази договаряща страна, при условие, че тази договаряща страна отправи незабавно писмено известие за това обстоятелство и се върне към изпълнението във възможно най-кратък срок и при условие че другата страна по договора може да прекрати настоящото споразумение, ако това обстоятелство продължи за период по-дълъг от деветдесет (90) дни и страната по договора в забава не е посочила, че ще бъде в позиция да се върне към изпълнение на задълженията си в разумен срок.

8.6       Ограничения за внос и износ

Клиентът потвърждава, че всички Телематични услуги, Системен хардуер, Системен софтуер, собствени данни, ноу-хау или други данни или информация (наричани в настоящия договор „Продукти‟ ), получени от John Deere , е възможно да са обект на закони за контрол върху вноса и/или износа за една или повече държави и съответно техният внос, износ или повторен износ може да бъде ограничен или забранен. Следователно Клиентът се съгласява да не внася, изнася, изнася повторно или да извършва действия за внос, износ или повторен износ, пряко или косвено, на такива Продукти, до която и да е дестинация, юридическо лице или физически лица, забранени или ограничени съгласно даден закон или разпоредба, освен ако преди това не е получил предварително писмено съгласие от John Deere и приложим правителствен орган, писмено или както е предвидено в съответната разпоредба, заедно с измененията на същите към съответния момент. Клиентът се съгласява, че Продукти, получени от John Deere, няма да се използват пряко с крайно предназначение за ракетни технологии, чувствителни ядрени или химически и биологични оръжия и че няма да се прехвърлят по никакъв начин на друга страна с цел такова крайно предназначение. Клиентът ще използва Продуктите единствено в държава, която е включена в списъка като достъпна държава.

8.7       Цялостно Споразумение

Настоящото споразумение съдържа условията за използване на резервираните услуги, всички договорености, споразумения и гаранции между договарящите се страни. Настоящото споразумение отразява цялостното споразумение между страните по отношение на предмета му и заменя всички предходни документи, обсъждания и договорености във връзка с предмета на споразумението. В допълнение към това споразумение, Уведомлението относно защита на личните данни на JDLink™ съдържа разпоредбите за защита на личните данни и сигурността на данните, приложими към Услугата JDLink™. Всички допълнителни или противоречиви правила и условия, предложени от Клиента или съдържащи се в дадена поръчка, ще бъдат отхвърлени и могат да влязат в сила единствено след изрично писмено одобрение от John Deere.